Appendix:List of Proto-Luish reconstructions

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Proto-Luish has been reconstructed by Huziwara (2012). Like Proto-Austroasiatic and Jingpho, Proto-Luish has a sesquisyllabic syllable structure.

List[edit]

Gloss Proto-Luish
level *pá
four *prí
put *péy
emerge *pru
vagina *pak
mosquito *p-cík
horse *sᴴ-pu-k
hatch *puk
belly *pɨ́k? < *pyúk?
palm *tak-prár
bloom *pár
flower *pár
fly (v) *pír
smooth *pri-t
calf *t-pók
left (hand) *tᴴ-pay < *tᴴ-pway?
ashes *k-but
ringworm *kᴴ-bun
cheek *n/l-baŋ
thin *pha
shoulder (v) *phé
jump *phró-k
lizard *k-phóy
full *phríŋ
wear *phun
tree/firewood *phón < *phól
open (umbrella) *phúw
snake *k-phúw
kick *phiy?
tree *phón < *phól
door *kᴴ-phaŋ
fish *tᴴ-ŋa
turtle *tᴴ-lip
bee *tᴴ-Cún
stone *tᴴ-luŋ
red ant *tᴴ-hra < *tᴴ-khra
foot/leg *ta
ankle *ta-mík
elder sister *a-té
leaf *tap
listen *tát/tít?
weave *tak
lick *á-tak
finger *tak-sir?
nail *tak-miŋ < *tak-min?
pot *tik
knife *k-taŋ
lips/mouth *s-tún
insect *kᴴ-tuŋ
grandchild *s-túŋ
short *ton
smell (vt) *tɨ́m? < *tyúm?
sit *túŋ ~ *thúŋ
hand *t-hów < *t-khów < *tak-khów
language *tu
knee *t-húw < *t-khúw
nine *t-húw < *t-khúw
thigh *t-kíy?
right (hand) *tᴴ-ha < *tᴴ-kha
bow *tᴴ-li(t/k)?
strike/hit *tán
big/great *túŋ?
search/seek *tam
pull *tún
man *Cᴴ-tik-(sa)
sweet *ti
egg *ti
penis *tí
moon *s-dá < *s-lá
neck *kᴴ-duk
porcupine *p/kᴴ-duw-k
cooked rice *dá < *tá?
thick *rᴴ-thay
dig *thu
grind *thuw
arrive *thuk
spit (v) *thók
village *thiŋ
black *thɨ́m? < *thyúm?
mortar *thum
near *tham
sun *c-mík
burn/roast *cu
chilly *Cᴴ-cap
suck *cúp
plant (v) *cuk
milk *cuk-si
long/tall *cók
sister *cán < *cál?
ask for *ciŋ
-causative *-cíŋ
far *car
Cak/Sak *cak
dub/strike *cuw
hard/solid *Cᴴ-cak
light (weight) *ca < *r-ya
stand *cap < *ryap
eight *cat < *ryat
fear *Cᴴ-cak < *gᴴ-rak?
salt *cɨm? < *ryum?
deer *kᴴ-juk
ten *jí, *sí
bird *u-jík-sa < *u-cík-sa?
cat *hán-ji-k < *hál-ji-k? < *hál-ci-k?
mushroom *k-mú
ear *k-ná
tiger *kᴴ-sa
back *k-sáŋ
frog *kᴴ-suk
root *k-rat
monkey *k-wóy
rat *kᴴ-yuw-k
earth *ka
hot *ká
bridge *t/r-ká?
dry *r-ków
steal *kuw-k
bathe *krúw
wing *Cɛ́n-kV́ ?
run/flee *kat
want to do *kak
warm oneself *kup
wear bracelet *kók
bite *kán
pick up *kun
old *kaŋ
lame *koŋ
long *kréy
bamboo *kro
six *kruk
star *s-kán-si < *s-kár-si?
firewood *k-rók
bone *ma(ŋ/k)-kV-k
beautiful *Cᴴ-kam
two *kíŋ
tail *mV(ŋ/k)-kV́
shoot *káp
dog *kuy
elephant *kúy
buffalo *k-réy
mango *krék-si
house *kím
blind *kre
-plural (+v) *-kí ~ *-hí < *-khí
=nominalizer *=k/gá
=future *=k/gú
barking deer *khí
shit/feces *khyi-k
sell *Cᴴ-khe
wash (clothes) *khri
sour *hrí < khrí
red *khyá
climb/get on *khye
shout *khyák
tongue *s-lí-k
nose *sᴴ-na
tooth *s-wá
daughter *s-ik
son *sa
fat *sáw
blood *se
husked rice *sat
scatter *sát/sít?
take a rest *sak
breath *sak
get down/descend *sat
louse *sik
cough *suk
shrimp *r-i-sɨ́k? < *r-i-syúk?
tear (v) *sék
meat *san
enter *saŋ
onion *sún
garlic *sún-
sew *sún
iron *sen < *sel?
finish/end *sum
three *súm
wash *sen? < *sel?
live *séŋ? < *syáŋ?
rob *sᴴ-nan
-diminutive *-sa
search for *sóp
feel sleepy *ip-sɨm? < *ip-syum?
seven *s-ni-ŋ
eat *sa
tobacco *sík
bear *kᴴ-sap
green *Cᴴ-seŋ? < *Cᴴ-syaŋ?
fruit *si
younger brother *nV́si
die *sí
medicine *si-k
comb *Cᴴ-si-k
cold *sim
liver *Cᴴ-sen
heart *Cᴴ-sen
ghost *h-mán
walk/bring *ha
raise/bring up *hroy
cloud *hráŋ
rain *hráŋ wé
small chair *hon
bitter *ha < *kha
chin *Cᴴ-ha < *Cᴴ-kha
crow *u-há < *u-khá
branch/twig *Cᴴ-ha-k < *Cᴴ-kha-k
burn *hru < *khru
borrow *hoy < *khoy
cry/weep *hrap < *khrap
astringent *hup < *khup
crab *a/n-har < *a/n-khar
coffin *hóŋ < *khóŋ
head *hów < *khów
twenty *hól < *khól?
CL:man *hów < *khów
hair (head) *hów < *khów
boat *hó
husk of rice *hók < *khók?
scratch *hré-t < *khré-t
sharp *h-ráŋ
potato *h-ráŋ-hú?
buy *m-rí
capsicum *m-ruk?
good *méy
water leech *Cᴴ-mo
forget *mat
extinguish *mit
eye *mík
cattle *s-muk
thunder/sky *Cᴴ-muk
under/below *múk?
allot *man
face *mán < *mál?
dream (n) *ip-maŋ
ripe *míŋ < *mín?
bark/sound *m-ríŋ
wind (n) *mun
hair (body) *mun
play a flute *mut
mother *a-me
laugh *níy-k?
night *nak
daughter-in-law *nám
smell (v) *nám
thou *naŋ
you (pl) *niŋ
year *niŋ
heavy *Cᴴ-ni(ŋ/k)
next/coming *nap
bury *Cᴴ-nup
push *Cᴴ-no < *Cᴴ-nor?
new *n-yár?
I *ŋa
be/exist *ŋa
say *ŋáw
bend down *Cᴴ-ŋuk
five *ŋá
drive/chase *rᴴ-ŋak
take *la
cock *u-la
=question *=lé
get *lu
skin *lák
road *lám
warm *lím? < *lyúm?
many *lóŋ
come *li
creeper *lu-k
white *lV́ŋ
cord *ri
shave *rat/rit?
wake up *réy-k?
father *a-wá?
husband *h-lówa
water *wé
pig *wak
wide *wák
fire *wan < *wal
smoke *wan- < *wal-
cut *wán
watch *yu
fan (v) *yap
fan (n) *Cᴴ-yap
CL:day *yak
cross (river) *Cap
catch *Cim
horn *Cúŋ
=plural (+n) *Cak
rot *Cú
eggplant *Cok
muddy/cloudy *Cón
bubble *Cót
broad *Cák
put upon *ɗaŋ?
cockroach *s-Cíp?
wrap *Cip

References[edit]

Vocabulary lists of Mainland Southeast Asian languages
Sino-Tibetan

p-Tibeto-Burman • Greater Bai • p-Naish • p-Ersuic • Guiqiong • p-Lalo • Akha • Kathu • Gong • p-Luish • p-Bodo-Garo • Kuki-Chin • Mru • p-W. Tibetan • Zakhring • Tshangla • Kho-Bwa • p-Puroik • p-Hrusish • Koro • Greater Siangic • Dhimalish • Baram-Thangmi • Bhujel • p-Kham • Dura • Bunan • (Nepal)

Austroasiatic

p-Austroasiatic • p-Munda • p-Khasian • p-Palaungic • Quang Lam • p-Pakanic • p-Katuic • p-Pearic • p-Khmeric • p-Monic • p-Aslian • p-Nicobarese

Hmong-Mien

p-Hmong-Mien • Hmong-Mien • p-Hmongic • Pa-Hng • Pana • p-Mienic

Kra-Dai

p-Kra • p-Kam-Sui • Kam-Sui (Hunan) • p-Lakkia • p-Tai • p-Be • Jizhao • p-Hlai • Jiamao

Others

Burushaski • Kusunda • Nihali • Kenaboi • p-Ongan • p-Trans-New Guinea • p-Japanese • p-Ainu • p-Nivkh