User:Psoup/workpages05

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Warm Interior[edit]

{ {rel-top|Warm Interior}}

 1. 温里药 Herbs for Warming the Interior ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=wēnlǐyào|pint= |tra=溫裡藥|sim=药}} % 溫裡藥 淫羊霍 温里药 wēnlǐyào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=wēnlǐyào|pint= }}
 • - Prepared Aconite Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=fùzǐ|pint= |tra=附子|sim=附子}} 附子 附子 - fùzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=fùzǐ|pint= }}
 • - Chinese Cassia Bark ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=ròuguì|pint= |tra=肉桂|sim=肉桂}} 肉桂 肉桂 - ròuguì ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=ròuguì|pint= }}
 • 乾姜 Dried Ginger ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=qiánjiāng|pint= |tra=乾薑|sim=乾姜}} 乾薑 乳香 乾姜 qiánjiāng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=qiánjiāng|pint= }}
 • - Euodia Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=wúzhūyú|pint= |tra=吳茱萸|sim=吴茱萸}} 吳茱萸 吴茱萸 - wúzhūyú ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=wúzhūyú|pint= }}
 • - Clove ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dīngxiāng|pint= |tra=丁香|sim=丁香}} 丁香 丁香 - dīngxiāng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dīngxiāng|pint= }}
 • 茴香豆 Fennel Fruit (Seed) ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=huíxiāngdòu|pint= |tra=茴香豆|sim=茴香豆}} 茴香豆 茯苓 茴香豆 huíxiāngdòu ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=huíxiāngdòu|pint= }}
 • 高良姜 Galangal Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=gāoliáng jiāng|pint= |tra=高良薑|sim=高良姜}} 高良薑 马齿莧 高良姜 gāoliáng jiāng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=gāoliáng jiāng|pint= }}
 • 胡椒 Pepper ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hújiāo|pint= |tra=胡椒|sim=胡椒}} 胡椒 胡桃肉 胡椒 hújiāo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hújiāo|pint= }}

Qi Regulators[edit]

{ {rel-top|Qi-Regulators}}

 1. 理气药 Qi Regulators ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=lǐqì yào|pint= |tra=理氣藥|sim=药}} % 理氣藥 珍珠母 理气药 lǐqì yào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=lǐqì yào|pint= }}
 • 陈皮 Tangerine Peel ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=chénpí|pint= |tra=陳皮|sim=陈皮}} 陳皮 附子 陈皮 chénpí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=chénpí|pint= }}
 • - Green Tangerine Peel ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=qīngpí|pint= |tra=青皮|sim=青皮}} 青皮 青皮 - qīngpí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=qīngpí|pint= }}
 • - Immature Bitter Orange ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zhǐshí|pint= |tra=枳實|sim=枳实}} 枳實 枳实 - zhǐshí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zhǐshí|pint= }}
 • 香橼 Citron ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xiāngyuán|pint= |tra=香櫞|sim=香橼}} 香櫞 青黛 香橼 xiāngyuán ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xiāngyuán|pint= }}
 • - Aucklandia Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mùxiāng|pint= |tra=木香|sim=木香}} 木香 木香 - mùxiāng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mùxiāng|pint= }}
 • - Nutgrass Flatsedge Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xiāngfù|pint= |tra=香附|sim=香附}} 香附 香附 - xiāngfù ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xiāngfù|pint= }}
 • - Lindera Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=wūyào|pint= |tra=烏藥|sim=乌药}} 烏藥 乌药 - wūyào ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=wūyào|pint= }}
 • 檀香 Sandalwood ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=tánxiāng|pint= |tra=檀香|sim=檀香}} 檀香 橘红 檀香 tánxiāng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=tánxiāng|pint= }}
 • - Finger Citron ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=fóshǒu|pint= |tra=佛手|sim=佛手}} 佛手 佛手 - fóshǒu ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=fóshǒu|pint= }}
 • 玫瑰花 Rose ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=méiguihuā|pint= |tra=玫瑰花|sim=玫瑰花}} 玫瑰花 玉竹 玫瑰花 méiguihuā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=méiguihuā|pint= }}

Food Stagnation[edit]

{ {rel-top|Food Stagnation}}

 1. 消食药 Herbs for Removing Food Stagnation ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=xiāoshí yào|pint= |tra=消食藥|sim=药}} % 消食藥 海藻 消食药 xiāoshí yào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=xiāoshí yào|pint= }}
 • 莱服子 Radish Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=láifú / fù zǐ|pint= |tra=萊服子|sim=莱服子}} 萊服子 莪朮 莱服子 láifú / fù zǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=láifú / fù zǐ|pint= }}
 • - Germinated Barley ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=màiyá|pint= |tra=麥芽|sim=麦芽}} 麥芽 麦芽 - màiyá ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=màiyá|pint= }}
 • - Hawthorn Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shānzhā|pint= |tra=山楂|sim=山楂}} 山楂 山楂 - shānzhā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shānzhā|pint= }}
 • - Chicken Gizzard Membrane ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=jīnèi jīn|pint= |tra=雞內金|sim=鸡内金}} 雞內金 鸡内金 - jīnèi jīn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=jīnèi jīn|pint= }}
 • - Medicated Leaven ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shénqū / qǔ|pint= |tra=神曲|sim=神曲}} 神曲 神曲 - shénqū / qǔ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shénqū / qǔ|pint= }}

Parasites[edit]

{ {rel-top|Parasites}}

 1. 驱虫药 Herbs for Expelling Intestinal Parasites ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=qūchóng yào|pint= |tra=驅蟲藥|sim=药}} % 驅蟲藥 马齿莧 驱虫药 qūchóng yào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=qūchóng yào|pint= }}
 • - Quisqualis Fruit ((zh~forms|使|使}} ((cmn~noun|s|pin=shǐjūnzǐ|pint= |tra=使君子|sim=使君子}} 使君子 使君子 - shǐjūnzǐ ((zh~hanzi|使}} ((cmn~noun|ts|pin=shǐjūnzǐ|pint= }}
 • - Chinaberry Bark ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=kǔliàn pí|pint= |tra=苦楝皮|sim=苦楝皮}} 苦楝皮 苦楝皮 - kǔliàn pí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=kǔliàn pí|pint= }}
 • - Carpesium Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hèshī|pint= |tra=鶴虱|sim=鹤虱}} 鶴虱 鹤虱 - hèshī ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hèshī|pint= }}
 • - Areca Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bīngláng|pint= |tra=檳榔|sim=槟榔}} 檳榔 槟榔 - bīngláng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bīngláng|pint= }}
 • - Pumpkin Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=nánguāzǐ|pint= |tra=南瓜子|sim=南瓜子}} 南瓜子 南瓜子 - nánguāzǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=nánguāzǐ|pint= }}
 • 鹤草芽 Agrimony Bud ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hècǎo yá|pint= |tra=鶴草芽|sim=鹤草芽}} 鶴草芽 鹤草牙 鹤草芽 hècǎo yá ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hècǎo yá|pint= }}
 • - Omphalia ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=léiwán|pint= |tra=雷丸|sim=雷丸}} 雷丸 雷丸 - léiwán ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=léiwán|pint= }}
 • - Torreya Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=fěizi|pint= |tra=榧子|sim=榧子}} 榧子 榧子 - fěizi ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=fěizi|pint= }}

Hemostatics[edit]

{ {rel-top|Hemostatics}}

 • 止血药 Hemostatics ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=zhǐxuèyào|pint= |tra=止血藥|sim=药}} % 止血藥 款冬花 止血药 zhǐxuèyào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=zhǐxuèyào|pint= }}
 • - Thistle ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dàjì|pint= |tra=大薊|sim=大蓟}} 大薊 大蓟 - dàjì ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dàjì|pint= }}
 • - Field Thistle ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xiǎojì|pint= |tra=小薊|sim=小蓟}} 小薊 小蓟 - xiǎojì ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xiǎojì|pint= }}
 • - Chinese Arborvitae Leaf ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=cèbǎi yè|pint= |tra=側柏葉|sim=侧柏叶}} 側柏葉 侧柏叶 - cèbǎi yè ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=cèbǎi yè|pint= }}
 • - Cogongrass Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báimáo gēn|pint= |tra=白茅根|sim=白茅根}} 白茅根 白茅根 - báimáo gēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báimáo gēn|pint= }}
 • 花生衣 Peanut Endocarp ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=huāshēngyī|pint= |tra=花生衣|sim=花生衣}} 花生衣 花椒 花生衣 huāshēngyī ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=huāshēngyī|pint= }}
 • - Japanese Beauty-Berry ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zǐzhū|pint= |tra=紫珠|sim=紫珠}} 紫珠 紫珠 - zǐzhū ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zǐzhū|pint= }}
 • - Sophora Flower ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=huáihuā|pint= |tra=槐花|sim=槐花}} 槐花 槐花 - huáihuā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=huáihuā|pint= }}
 • - Sanguisorba Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dìyú|pint= |tra=地榆|sim=地榆}} 地榆 地榆 - dìyú ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dìyú|pint= }}
 • 白芨 Bletilla Tuber ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bái???|pint= |tra=白芨|sim=白芨}} 白芨 白芥子 白芨 bái??? ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bái???|pint= }}
 • - Agrimony ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xiānhè cǎo|pint= |tra=仙鶴草|sim=仙鹤草}} 仙鶴草 仙鹤草 - xiānhè cǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xiānhè cǎo|pint= }}
 • 藕节 Lotus Node ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=ǒujié|pint= |tra=藕節|sim=藕节}} 藕節 薤白 藕节 ǒujié ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=ǒujié|pint= }}
 • 田七 Notoginseng ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=tiánqī (201-250)|pint= |tra=田七|sim=田七}} 田七 生姜 田七 tiánqī (201-250) ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=tiánqī (201-250)|pint= }}
 • - Cat-Tail Pollen ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=púhuáng|pint= |tra=蒲黃|sim=蒲黄}} 蒲黃 蒲黄 - púhuáng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=púhuáng|pint= }}
 • - Rubia Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=qiàn/ xī cǎo|pint= |tra=茜草|sim=茜草}} 茜草 茜草 - qiàn/ xī cǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=qiàn/ xī cǎo|pint= }}
 • - Argyi Leaf ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=àiyè|pint= |tra=艾葉|sim=艾叶}} 艾葉 艾叶 - àiyè ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=àiyè|pint= }}

Blood Circulation[edit]

{ {rel-top|Blood Circulation}}

 1. 活血化瘀药 Herbs for Promoting Blood Circulation and Relieving Blood Stasis ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=huóxuè / xiě huà yū yào|pint= |tra=活血化瘀藥|sim=化瘀药}} % 活血化瘀藥 泽泻 活血化瘀药 huóxuè / xiě huà yū yào ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=huóxuè / xiě huà yū yào|pint= }}
 • - Chuanxiong ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=chuānxiōng|pint= |tra=川芎|sim=川芎}} 川芎 川芎 - chuānxiōng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=chuānxiōng|pint= }}
 • 丹叁 Red Sage Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dānshēn|pint= |tra=丹參|sim=丹叁}} 丹參 三棱 丹叁 dānshēn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dānshēn|pint= }}
 • - Motherwort ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yìmǔ cǎo|pint= |tra=益母草|sim=益母草}} 益母草 益母草 - yìmǔ cǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yìmǔ cǎo|pint= }}
 • - Peach Kernel ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=táorén|pint= |tra=桃仁|sim=桃仁}} 桃仁 桃仁 - táorén ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=táorén|pint= }}
 • - Safflower ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hónghuā|pint= |tra=紅花|sim=红花}} 紅花 红花 - hónghuā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hónghuā|pint= }}
 • - Ox-Knee Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=niúxī|pint= |tra=牛膝|sim=牛膝}} 牛膝 牛膝 - niúxī ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=niúxī|pint= }}
 • - Pangolin Scales ((zh~forms|穿|穿}} ((cmn~noun|s|pin=chuānshān jiǎ|pint= |tra=穿山甲|sim=穿山甲}} 穿山甲 穿山甲 - chuānshān jiǎ ((zh~hanzi|穿}} ((cmn~noun|ts|pin=chuānshān jiǎ|pint= }}
 • - Curcuma Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yùjīn|pint= |tra=鬱金|sim=郁金}} 鬱金 郁金 - yùjīn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yùjīn|pint= }}
 • 铁包金 Lineate Supplejack Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=tiěbāojīn|pint= |tra=鐵包金|sim=铁包金}} 鐵包金 钩藤 铁包金 tiěbāojīn ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=tiěbāojīn|pint= }}
 • - Complex-toothed Flying Squirrel Dung ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=wǔlíng zhī|pint= |tra=五靈脂|sim=五灵脂}} 五靈脂 五灵脂 - wǔlíng zhī ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=wǔlíng zhī|pint= }}
 • - Corydalis Tuber ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=yánhú suǒ|pint= |tra=延胡索|sim=延胡索}} 延胡索 延胡索 - yánhú suǒ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=yánhú suǒ|pint= }}
 • - Frankincense ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=rǔxiāng|pint= |tra=乳香|sim=乳香}} 乳香 乳香 - rǔxiāng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=rǔxiāng|pint= }}
 • - Myrrh ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=mò/ méi yào|pint= |tra=沒藥|sim=没药}} 沒藥 没药 - mò/ méi yào ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=mò/ méi yào|pint= }}
 • 鸡血藤 Millettia Stem ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=jīxuè / xiě téng|pint= |tra=雞血藤|sim=鸡血藤}} 雞血藤 鸡内金 鸡血藤 jīxuè / xiě téng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=jīxuè / xiě téng|pint= }}
 • 骨碎补 Drynaria Rhizome ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=gǔsuì bǔ|pint= |tra=骨碎補|sim=骨碎补}} 骨碎補 马齿莧 骨碎补 gǔsuì bǔ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=gǔsuì bǔ|pint= }}
 • - Leech ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=shuǐzhì|pint= |tra=水蛭|sim=水蛭}} 水蛭 水蛭 - shuǐzhì ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=shuǐzhì|pint= }}
 • 王不留行 Cowherb Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=wángbú / bù liú xíng / háng|pint= |tra=王不留行|sim=王不留行}} 王不留行 玉竹 王不留行 wángbú / bù liú xíng / háng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=wángbú / bù liú xíng / háng|pint= }}

Phlegm[edit]

{ {rel-top|Phlegm}}

 1. 化痰药 Herbs for Clearing Phlegm ((zh~forms|[[ ]][[]]|}} ((cmn~noun|s|pin=huàtán yào|pint= |tra=化痰藥|sim=药}} % 化痰藥 前胡 化痰药 huàtán yào ((zh~hanzi|[[ ]][[]]}} ((cmn~noun|ts|pin=huàtán yào|pint= }}
 • - Pinellia Tuber ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=bànxià|pint= |tra=半夏|sim=半夏}} 半夏 半夏 - bànxià ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=bànxià|pint= }}
 • - Arisaema Tuber ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=tiānnán xīng|pint= |tra=天南星|sim=天南星}} 天南星 天南星 - tiānnán xīng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=tiānnán xīng|pint= }}
 • 白附子 Giant Typhonium Tuber ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báifù zǐ|pint= |tra=白附子|sim=白附子}} 白附子 白豆蔻 白附子 báifù zǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báifù zǐ|pint= }}
 • - White Mustard Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=báijiè / gài zǐ|pint= |tra=白芥子|sim=白芥子}} 白芥子 白芥子 - báijiè / gài zǐ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=báijiè / gài zǐ|pint= }}
 • - Platycodon Root ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=jiégěng|pint= |tra=桔梗|sim=桔梗}} 桔梗 桔梗 - jiégěng ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=jiégěng|pint= }}
 • 旋覆花 Inula Flower ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=xuàn/ xuán fù huā|pint= |tra=旋覆花|sim=旋覆花}} 旋覆花 旋复花 旋覆花 xuàn/ xuán fù huā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=xuàn/ xuán fù huā|pint= }}
 • 胖大海 Boat-Fruited Sterculia Seed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=pàngdàhǎi|pint= |tra=胖大海|sim=胖大海}} 胖大海 胆南星 胖大海 pàngdàhǎi ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=pàngdàhǎi|pint= }}
 • 川贝母 Sichuan Fritillary Bulb ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=chuānbèimǔ|pint= |tra=川貝母|sim=川贝母}} 川貝母 川芎 川贝母 chuānbèimǔ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=chuānbèimǔ|pint= }}
 • 浙贝母 Zhejiang Fritillary Bulb ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=Zhèbèimǔ|pint= |tra=浙貝母|sim=浙贝母}} 浙貝母 泽泻 浙贝母 Zhèbèimǔ ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=Zhèbèimǔ|pint= }}
 • - Bamboo Shavings ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=zhúrú|pint= |tra=竹茹|sim=竹茹}} 竹茹 竹茹 - zhúrú ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=zhúrú|pint= }}
 • 瓜蒌 Trichosanthes Fruit ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=guālóu|pint= |tra=瓜蔞|sim=瓜蒌}} 瓜蔞 珍珠母 瓜蒌 guālóu ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=guālóu|pint= }}
 • 杜鹃花 Azalea Flower ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=dùjuānhuā|pint= |tra=杜鵑花|sim=杜鹃花}} 杜鵑花 杜仲 杜鹃花 dùjuānhuā ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=dùjuānhuā|pint= }}
 • - Seaweed ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=hǎizǎo|pint= |tra=海藻|sim=海藻}} 海藻 海藻 - hǎizǎo ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=hǎizǎo|pint= }}
 • - Kelp ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=kūnbù|pint= |tra=昆布|sim=昆布}} 昆布 昆布 - kūnbù ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=kūnbù|pint= }}
 • - Lapis Chloriti ((zh~forms||}} ((cmn~noun|s|pin=méngshí|pint= |tra=礞石|sim=礞石}} 礞石 礞石 - méngshí ((zh~hanzi|}} ((cmn~noun|ts|pin=méngshí|pint= }}