Wiktionary:Frequency lists/Vietnamese syllables

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a list of the most common syllables in Vietnamese created by sampling pages from the Vietnamese Wikipedia.

There will be some artefacts due to how this list was compiled. There were some heuristics used to decide if a syllable "looks" Vietnamese, but they are not perfect. Some non-Vietnamese items probably snuck in.

Each line contains one or more variants that result from a normalization process:

All capital and lowercase letters were normalized.

Also all "y"s and "i"s are normalized due to variant spellings and complex rules of when to use which. I'll try to address this in a future version.

Feel free to make manual corrections to this list.

100 most common[edit]

 1. /
 2. được / Được
 3. của / Của
 4. /
 5. /
 6. Năm / năm
 7. Bài / bài / bày
 8. một / Một
 9. các / Các
 10. này
 11. trong / Trong
 12. tháng / Tháng
 13. thể / Thể
 14. số / Số
 15. de / De
 16. để / Để
 17. Họ / họ
 18. The / the
 19. Liên / liên
 20. Ngày / ngày / Ngài
 21. Phân / phân
 22. cách / Cách
 23. bằng / Bằng
 24. La / la
 25. học / Học
 26. Dân / dân
 27. còn / Còn
 28. viết / Viết
 29. loài / Loài
 30. Bộ / bộ
 31. Bạn / bạn
 32. đã / Đã
 33. /
 34. Tham / tham
 35. nội / Nội
 36. mở / Mở
 37. rộng / Rộng
 38. loại / Loại
 39. dung / Dung
 40. hai / hay / Hai / Hay
 41. hoàn / Hoàn
 42. vẫn
 43. giúp
 44. /
 45. đến / Đến
 46. thành / Thành
 47. khảo / Khảo
 48. Quốc / quốc
 49. chỉnh
 50. pháp / Pháp
 51. với / Với
 52. Chính / chính
 53. cập / Cập
 54. cho / Cho
 55. người / Người
 56. truy / Truy
 57. không / Không
 58. phần / Phần
 59. về / Về
 60. quân / Quân
 61. Danh / danh
 62. Tỉnh / tỉnh
 63. thuộc / Thuộc
 64. khoa / Khoa
 65. quan / Quan
 66. Độ / độ
 67. gia / Gia
 68. Chi / chi
 69. Bản / bản
 70. vào / Vào
 71. từ / Từ
 72. Hành / hành
 73. /
 74. công / Công
 75. Giới / giới
 76. khi / Khi
 77. Le / le
 78. huyện / Huyện
 79. Lớp / lớp
 80. tại / Tại
 81. Thị / thị
 82. hình / Hình
 83. Ngành / ngành
 84. những / Những
 85. chiến / Chiến
 86. Tổng / tổng
 87. in / In
 88. Vị / vị
 89. Do / do
 90. kết / Kết
 91. cộng / Cộng
 92. bởi / Bởi
 93. trên / Trên
 94. Vùng / vùng
 95. sau / Sau
 96. cao / Cao
 97. nhà / Nhà
 98. Trung / trung
 99. thống / Thống
 100. phát / Phát

200 most common[edit]

 1. đầu / Đầu
 2. bị / Bị
 3. bang / Bang
 4. như / Như
 5. kỳ / Kỳ / /
 6. a / A
 7. Sự / sự
 8. đô / Đô
 9. tích / Tích
 10. thêm
 11. Tiểu / tiểu
 12. theo / Theo
 13. ngoài / Ngoài
 14. Cánh / cánh
 15. chủ / Chủ / CHủ
 16. Diện / diện
 17. chỉ / Chỉ
 18. Đại / đại
 19. quận / Quận
 20. thổ / Thổ
 21. Nam / nam
 22. nhân / Nhân
 23. tả / Tả
 24. ra / Ra
 25. thời / Thời
 26. Thông / thông
 27. điểm / Điểm
 28. động / Động
 29. làng / Làng
 30. tây / Tây
 31. sử / Sử
 32. miêu / Miêu
 33. Sinh / sinh
 34. Cũng / cũng
 35. Nhĩ
 36. giờ / Giờ
 37. Hoa / hoa
 38. hoặc / Hoặc
 39. tiếng / Tiếng
 40. song / Song
 41. Thế / thế
 42. Nước / nước
 43. tên / Tên
 44. địa / Địa
 45. hiện / Hiện
 46. / /
 47. bia / Bia
 48. nhiều / Nhiều
 49. trí / Trí
 50. đồng / Đồng
 51. Định / định
 52. nhất / Nhất
 53. đội / Đội
 54. đoàn / Đoàn
 55. đường / Đường
 56. Bình / bình
 57. con / Con
 58. Khu / khu
 59. lại / Lại / lạy
 60. phố / Phố
 61. /
 62. lượng / Lượng
 63. đó / Đó
 64. xuất / Xuất
 65. San / san
 66. khác / Khác
 67. việc / Việc
 68. Ông / ông
 69. Team / team
 70. cùng / Cùng
 71. Kim / kim
 72. làm / Làm
 73. phía / Phía
 74. tinh / Tinh
 75. đề / Đề
 76. Trường / trường
 77. Văn / văn
 78. Múi
 79. Xem / xem
 80. vật / Vật
 81. bọ / Bọ
 82. Sách / sách
 83. đi / Đi
 84. anh / Anh
 85. cứng
 86. liệu / Liệu
 87. bắc / Bắc
 88. lên / Lên
 89. tính / Tính
 90. tin / Tin
 91. trận / Trận
 92. thủ / Thủ
 93. tập / Tập
 94. viên / Viên
 95. tự / Tự
 96. dụng / Dụng
 97. Ấn / ấn
 98. cuộc / Cuộc
 99. Lee

300 most common[edit]

 1. Việt / việt
 2. lực / Lực
 3. sản / Sản
 4. trang / Trang
 5. tạo / Tạo
 6. Minh / minh
 7. đơn / Đơn
 8. lớn / Lớn
 9. máy / Máy / mái
 10. mặt / Mặt
 11. Đức / đức
 12. Mật / mật
 13. Mùa / mùa
 14. bay / Bay / bai
 15. Mục / mục
 16. hợp / Hợp
 17. truyền / Truyền
 18. to / To
 19. chơi
 20. /
 21. điều / Điều
 22. đông / Đông
 23. thứ / Thứ
 24. lập / Lập
 25. cấp / Cấp
 26. bố / Bố
 27. hơn / Hơn
 28. ban / Ban
 29. hiệu / Hiệu
 30. phải / Phải
 31. trở / Trở
 32. Ji
 33. kỷ / Kỷ / kỉ
 34. Thường / thường
 35. cả / Cả
 36. Thái / thái / THái
 37. Hòa / hòa
 38. lịch / Lịch
 39. ngữ
 40. Tàu / tàu
 41. đạo / Đạo
 42. đặc / Đặc
 43. Tiên / tiên
 44. Trị / trị
 45. lục / Lục
 46. Nhật / nhật
 47. triển / Triển
 48. đây / Đây
 49. Đế / đế
 50. Mỹ / / mỹ
 51. Dịch / dịch
 52. qua / Qua
 53. sẽ
 54. Hoàng / hoàng
 55. nhưng / Nhưng
 56. đất / Đất
 57. giải / Giải
 58. /
 59. thực / Thực
 60. hệ / Hệ
 61. tốc / Tốc
 62. tới / Tới
 63. Chú / chú
 64. trưởng / Trưởng
 65. Bảo / bảo
 66. chúng / Chúng
 67. gồm
 68. mẫu / Mẫu
 69. phương / Phương
 70. thiên / Thiên
 71. trấn / Trấn
 72. I / y / Y / i
 73. đối / Đối
 74. ảnh / Ảnh
 75. gọi
 76. tiếp / Tiếp
 77. tâm / Tâm
 78. biến / Biến
 79. ngôn / Ngôn
 80. châu / Châu
 81. Tế / tế
 82. Tác / tác
 83. tài / Tài
 84. thức / Thức
 85. xếp / Xếp
 86. trình / Trình
 87. Tọa / tọa
 88. đánh / Đánh
 89. hàng / Hàng
 90. tranh / Tranh
 91. Hải / hải
 92. kinh / Kinh
 93. /
 94. Viện / viện
 95. Thanh / thanh
 96. Nếu / nếu
 97. đoạn / Đoạn
 98. bắt / Bắt
 99. cầu / Cầu

400 most common[edit]

 1. xin / Xin
 2. quyền / Quyền
 3. trước / Trước
 4. kiểm / Kiểm
 5. vụ / Vụ
 6. /
 7. nhận
 8. huy / Huy
 9. trò / Trò
 10. tuyến / Tuyến
 11. thì / Thì
 12. Ý / ý / í
 13. gặp
 14. hãy / hãi
 15. Lỗi / lỗi
 16. vực
 17. Hóa / hóa
 18. thích
 19. sống / Sống
 20. sao / Sao
 21. gian / Gian
 22. Kế / kế
 23. biển / Biển
 24. giáo / Giáo
 25. Triều / triều
 26. hội / Hội
 27. thuật / Thuật
 28. chuyển / Chuyển
 29. Nhạc / nhạc
 30. An / an
 31. Cổ / cổ
 32. khoảng / Khoảng
 33. đồ / Đồ
 34. ba / Ba
 35. di / Di
 36. Nguyên / nguyên
 37. / / sỹ / Sỹ
 38. thiết / Thiết
 39. Tình / tình
 40. binh / Binh
 41. biết
 42. gần / Gần
 43. lòng / Lòng
 44. nghĩa / Nghĩa
 45. Nha / nha
 46. Quảng / quảng
 47. /
 48. vài / Vài
 49. điện / Điện
 50. phủ / Phủ
 51. tiến / Tiến
 52. thấy
 53. Tấn / tấn
 54. Mèo / mèo
 55. tăng / Tăng
 56. Vương / vương
 57. bao / Bao
 58. Cuối / cuối
 59. nguồn / Nguồn
 60. quả / Quả
 61. rằng
 62. khẩu / Khẩu
 63. phá / Phá
 64. /
 65. tướng / Tướng
 66. dài / dày / Dài
 67. rất
 68. dùng / Dùng
 69. nhện
 70. quỹ / Quỹ
 71. Đảo / đảo
 72. toàn / Toàn
 73. Tuy / tuy
 74. xây / Xây
 75. nằm / Nằm
 76. chức / Chức
 77. nhiệm / Nhiệm
 78. nên / Nên
 79. thắng / Thắng
 80. Dương / dương
 81. nghệ / Nghệ
 82. năng / Năng
 83. đang / Đang
 84. Chất / chất
 85. /
 86. Hồ / hồ
 87. lần / Lần
 88. Tân / tân
 89. tử / Tử
 90. Vui / vui
 91. đai / đay
 92. bưu / Bưu
 93. nơi / Nơi
 94. đóng / Đóng
 95. cậu / Cậu
 96. dời
 97. giá / Giá
 98. Lan / lan
 99. lưu / Lưu

500 most common[edit]

 1. biệt / Biệt
 2. cần / Cần
 3. dựng / Dựng
 4. giữa
 5. kiến / Kiến
 6. nghiệp / Nghiệp
 7. nhóm / Nhóm
 8. São
 9. thay / thai / Thay / Thai
 10. Tổ / tổ
 11. chí / Chí
 12. giao / Giao
 13. Nhập / nhập
 14. báo / Báo
 15. trẻ / Trẻ
 16. hoạt / Hoạt
 17. Kênh / kênh
 18. sông / Sông
 19. thuế / Thuế
 20. Thân / thân
 21. Thụy / thụy
 22. /
 23. nhiệt / Nhiệt
 24. ta / Ta
 25. đặt / Đặt
 26. tiền / Tiền
 27. bên / Bên
 28. Tìm / tìm
 29. đều
 30. diễn / Diễn
 31. Long / long
 32. nhiên / Nhiên
 33. tiêu / Tiêu
 34. Tông / tông
 35. /
 36. phụ / Phụ
 37. sức / Sức
 38. đĩa / Đĩa
 39. chế / Chế
 40. phòng / Phòng
 41. /
 42. phim / Phim
 43. đấu / Đấu
 44. dự / Dự
 45. mới / Mới
 46. Chiếc / chiếc
 47. Yu
 48. khí / Khí
 49. trạng / Trạng
 50. vành / Vành
 51. chân / Chân
 52. trai / Tray
 53. ít / Ít
 54. bỏ
 55. mây / Mây
 56. mạnh / Mạnh
 57. on / On
 58. phong / Phong
 59. Thiếu / thiếu
 60. đổi
 61. mạng / Mạng
 62. thương / Thương
 63. tra / Tra
 64. hạng / Hạng
 65. Sơn / sơn
 66. trùng
 67. đưa / Đưa
 68. bất / Bất
 69. Giáp / giáp
 70. hướng / Hướng
 71. Kích / kích
 72. nay / Nay / Nai / nai
 73. nhỏ
 74. ca / Ca
 75. yếu / Yếu
 76. luật / Luật
 77. nông / Nông
 78. Quá / quá
 79. xe / Xe
 80. biểu / Biểu
 81. Phi / phi
 82. đổ
 83. by / bi / By / Bi
 84. Hưng / hưng
 85. Tỷ / tỷ / tỉ
 86. hậu / Hậu
 87. Quy / qui / quy / Qui
 88. thủy / Thủy
 89. Âm / âm
 90. dưới / Dưới
 91. sát / Sát
 92. thu / Thu
 93. nói / Nói
 94. chiếm / Chiếm
 95. chương / Chương
 96. dẫn / Dẫn
 97. gốc
 98. nổi / Nổi
 99. phẩm / Phẩm
 100. trọng / Trọng