Appendix:Chinese surnames

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

This is a list of the top 100 most common Chinese surnames according to a study published in 2006.[1] Their ranks in 1990[2] are shown by the side. Standard Mandarin, Cantonese and Min Nan transliterations are displayed. Other transliterations, used before the formalization and popularization of existing Romanizations, are still used by some overseas Chinese. Transliterations in other Chinese languages (dialects) used by some overseas Chinese whose ancestral mother tongue is neither Mandarin, Cantonese or Minnan also exist, as well as pronunciations in other languages, particularly Korean and Vietnamese, in which these surnames are commonly used. The Japanese transliterations are very rarely carried by ethnic Japanese in Japan, instead they are used by ethnic Chinese and Koreans, or in extremely rare cases, even Vietnamese.


2006 Rankings[edit]

Rank Char. Mandarin Cantonese Min Nan (Hokkien (Fujian)/Teochew) Vietnamese Korean
(Revised)
Japanese Other
2006 1990 T. S. Pinyin W-G1 Other Jyutping HK Gov't2 Other Pe̍h-ōe-jī Other
1 3 Li Lee Lei5 Lee
Li
Ly Dee , Rank 14 Yi/Ri (/)<
Rank 2
Ri  
2 1 Wáng Wang   Wong4 Wong Vong4 Ông Ong
Heng
Vương
Rank 19
Wang () Ou  
3 4 Zhāng Chang   Zoeng1 Cheung Chong5 Tiuⁿ Teo
Teoh
Tio
Trương Jang ()
Rank 9
Chou Chong (Hakka)
4 5 Liú Liu Liou Lau4 Lau Lou Lâu Lau
Low
Lưu
Rank 27
Yu/Ryu (/) Ryuu  
5 2 Chén Ch'en (Chen) Chern Can4 Chan Chun Tân Tan
Chan
Ting
Trần
Rank 2
Jin () Chin Ding (Hockchew)
6 6 Yáng Yang   Joeng4 Yeung Yeong Iûⁿ Yeo Dương
Rank 13
Yang () You Young (English)
Yong (Hakka)
7 7 Huáng Huang Hwang Wong4 Wong Wang
Vong4
N̂g Ng
Wee
Oei
Ooi
Uy
Ung
Hoàng, Huỳnh Rank 4 Hwang ()
Rank 16
Kou  
8 12 Zhào Chao   Ziu6 Chiu Jiu Tiō Teoh
Chow
Triệu
Rank 23
Jo ()
Rank 7
Chou Chu
(Hawaiian)
9 10 Zhōu Chou Joe Zau1 Chow Chau Chiu Chew
Chiew
Chu
Châu
Ju () Shuu  
10 8 Wu Woo Ng4 Ng Eng Gô·
Ngô·
Goh
Gouw
Ngô
Rank 12
Oh ()
Rank 11
Go  
11 14 Hsü (Hsu)   Ceoi4 Tsui Chui
Tsua
Chhî Chee Từ Seo ()
Rank 13
Jo  
12 15 Sūn Sun Suen Syun1 Suen Sun Sun
Soon
Sng Tôn
Rank 26
Son ()
Rank 15
Son  
13 16 Zhū Chu Choo Zyu1 Chu Chue Chu
Chee
Choo Chu
Rank 22
Ju () Shu Gee, Ju
14 18 Ma   Maa5 Ma Mah
Bhay Ma () Ba  
15 23 Hu   Wu4 Wu Woo Hoo
Ô·
Ho
Aw
Hồ
Rank 11
Ho () Ko Foo
(Hakka)
16 20 Guō Kuo   Gwok3 Kwok   Koeh Kwee
Quek
Quách Kwak () Kaku Ker
17 9 Lín Lin   Lam4 Lam Lum Lîm Lim
Liem
Lâm
Rank 15
Im/Rim
(/)
Rank 10
Rin (of Chinese descent)
Hayashi (of Japanese descent)
 
18 21 , Ho   Ho4 Ho     Ha/Ga (/) Ka  
19 17 Gāo Kao   Gou1 Ko Go Koh   Cao Go () Kou  
20 19 Liáng Liang   Loeng4 Leung Leong
Lang
Leng
Niû Neo Lương Yang, Ryang
(, )
Ryou  
21 22 Zhèng Cheng Jehng Zeng6 Cheng   Tēⁿ
Tīⁿ
Tee
Tay
Teh
Trịnh
Rank 20
Jeong ()
Rank 5
Tei  
22 32 Luó Lo   Lo4 Lo Law
Loh
Lowe
Loh La Na/Ra
(/)
Ra  
23 35 Sòng Sung Soong Sung3 Sung   Sòng   Tống Song ()
Rank 17
Sou Siong (Hakka)
24 29 Xiè Hsieh Shieh Ze6 Tse   Chiā, Siā Cheah
Seah
Tạ Sa ()3 Sha  
25 30 Táng T'ang (Tang)   Tong4 Tong   Tn̂g Tng Đường Dang () Tou  
Rank Char. Mandarin Cantonese Min Nan (Hokkien (Fujian)/Teochew) Vietnamese Korean Japanese Other
2006 1990 T. S. Pinyin W-G1 Other Jyutping HK Gov't2 Other Pe̍h-ōe-jī Other
26 42 Hán Han   Hon4 Hon   Hân Han Hàn Han ()
Rank 11
Kan  
27 37 Cáo Ts'ao (Tsao)   Cou4 Tso   Chô   Tào Cho (조)    
28 31 Hsü (Hsu)   Heoi2 Hui
Hooi
  Khó· Koh
Kho
Khor
Co
Hứa Heo () (about 300,000) Kyo Hee
(Hakka)
29 27 Dèng Teng   Dang6 Tang Dung Tēng   Đặng
Rank 8
Deung (등)   Theng (Hakka)
30 55 Xiāo Hsiao   Siu1 Siu Siew Siau Seow Tiêu So (소)    
31 34 Féng Feng Ferng Fung4 Fung Fong Pâng   Phùng
Rank 21
Poong (풍)    
32 25 Zēng Tseng Tzeng Zang1 Tsang   Chan Chang Tăng
Tang
Jeung (증) Sou Chen
(Hakka)
33 60 Chéng Ch'eng (Cheng)   Cing4 Ching   Thiâⁿ Thia Trình Chung (정)    
34 24 Cài Ts'ai (Tsai) Chai, Tsay Coi3 Choi Choy Chhoà Chua
Choa
Tjoa
Thái
Sái
Chae () Sai  
35 79 Péng P'eng (Peng)   Paang4 Pang   Phêⁿ, Phîⁿ   Bành Paeng (팽)   Phang
(Jamaican)
Pang
(Hainanese)
36 51 Pān P'an (Pan)   Pun1 Poon   Phoaⁿ Phua Phan
Rank 6
Ban (반) Han  
37 33 Yuán Yüan (Yuan)   Jyun4 Yuen   Oân Wan Viên Won (원) En  
38 41 (Yu)   Jyu1 Yue   Î, Û Erh Vu Woo (우) U  
39 40 Dǒng Tung   Dung2 Tung   Táng   Đổng Dong (동) Tou  
40 61 (Yu)   Jyu4 Yu, Yue Yee Î, Û Er Yuh (여) Yo Eu
41 36 Su   Sou1 So   So· Soh So (소)   Soo
42 11 Yeh Yee
Ee
Jip6 Yip Ip Ia̍p Yap Diệp Yup (엽) You Yep
43 13 (Lu)   Leoi5 Lui  
Dy
Dee
Ler
Lữ
Yuh (여)    
44 62 Wèi Wei   Ngai6 Ngai   Gūi Wee
Ghooi
Nguỵ
Ngụy
Wi/Yuih (위)    
45 44 Jiǎng Chiang Chung Zoeng2 Cheung Chiang Chiúⁿ Cheoh
Chiong
Tưởng Jang (장) Shou  
46 58 Tián T'ien (Tien)   Tin4 Tin   Tiân Chang Điền Jeon (전) Den  
47 48 Tu   Dou6 To Do Tō· Toh Đỗ
Rank 10
Doo (두) To  
48 49 Dīng Ting   Ding1 Ting Ding Teng   Đinh
Rank 16
Jung (정) Tei  
49 28 Shěn Shen   Sam2 Sum Shum() Sím   Thẩm
Trầm
Shim ()    
50 52 Jiāng Chiang   Goeng1 Keung Geung Kiang
Kiuⁿ
  Khương Kang ()
Rank 6
   
Rank Char. Mandarin Cantonese Min Nan (Hokkien (Fujian)/Teochew) Vietnamese Korean Japanese Other
2006 1990 T. S. Pinyin W-G1 Other Jyutping HK Gov't2 Other Pe̍h-ōe-jī Other
51 65 Fàn Fan   Faan6 Fan   Hoān Hum Phạm
Rank 5
Bum (범) Han  
52 87 Jiāng Chiang   Gong1 Kong   Kang   Giang Kang (강) Kou Kong
(Hakka)
53 106 Fu   Fu6 Fu, Foo   Poh   Phó Bu
(부)
   
54 46 Zhōng Chung   Zung1 Chung   Chiong
Cheng
  Chung Jong (종) Chuu Chong
55 66 Lu   Lou4 Lo   Lô· Loh
No/Ro
(, )
   
56 75 Wāng Wang   Wong1 Wong   Ong
Ang
  Uông Wang (왕) Ou  
57 64 Dài Tai   Daai3 Tai   Tor Đái
Đới
Dae (대) Dai  
58 59 Cuī Ts'ui (Tsui) Tsuei Ceoi1 Chui   Chui   Thôi Choi ()
Rank 4
Sai  
59 43 Rén Jen   Jam6 Yam Yum Jîm   Nhiệm
Nhậm
Im ()    
60 38 Lu   Luk6 Luk   Lio̍k Loke Lục Yook (육) Riki  
61 82 Liào Liao   Liu6 Liu Lew Liāu Leow Liêu
Liệu
Ryo (료)   Liew
62 50 Yáo Yao   Jiu4 Yiu   Iâu Yeoh Diêu Yoh (요) You  
63 47 Fāng Fang   Fong1 Fong   Png   Phương Bang () Hou
Kata
 
64 56 Jīn Chin Kim Gam1 Kam Gum Kim   Kim Kim ()
Rank 1
Kin  
65 54 Qiū Ch'iu (Chiu) Chiou Jau1 Yau   Khu, Cu Khoo
Koo
Khưu Koo ()    
66 69 Xià Hsia   Haa6 Ha   Hay Hạ Ha (하) Ka  
67 53 Tán T'an (Tan)   Taam4 Tam Tom
Ham
Hom
Thâm Tham Đàm Dam (담) Tan  
68 120 Wéi Wei   Wai4 Wai   Wee Wooi Vi Wi (위) Ei Vooi
(Hakka)
69 57 Jiǎ Chia   Gaa2 Ga   Kiah Giả Ga (가)    
70 74 Zōu Tsou   Zau1 Chow Chau Cho·   Trâu Choo (추)    
71 78 Shí Shih   Sek6 Sek, Shek   Chio̍h   Thạch Suk (석) Seki
Ishi
 
72 133 Xióng Hsiung   Hung4 Hung   Him   Hùng Woong (웅) Kou
Kuma
 
73 99 Mèng Meng   Maang6 Mang   Bēng Meng Mạnh Maeng (맹) Mou  
74 81 Qín Ch'in (Chin)   Ceon4 Tseun
Tseon
Chun
  Chîn   Tần Jin (진) Shin  
75 92 Yán Yen   Jim4 Yim   Giâm Ngiam Diêm Yuhm (염)    
Rank Char. Mandarin Cantonese Min Nan (Hokkien (Fujian)/Teochew) Vietnamese Korean Japanese Other
2006 1990 T. S. Pinyin W-G1 Other Jyutping HK Gov't2 Other Pe̍h-ōe-jī Other
76 63 Xuē Hsüeh (Hsueh)   Sit3 Sit   Sih See Tiết Sul (설) Shitsu  
77 68 Hóu Hou   Hau4 Hau   Hâu
Jao
  Hầu Hoo (후)    
78 102 Léi Lei   Leoi4 Lui   Looi   Lôi Noi (뇌) Rai Louie
(Hoisan)
79 70 Bái Pai Bo, Po Baak6 Pak   Pe̍h, Pe̍k Peh Bạch Baek () Haku  
80 108 Lóng Lung   Lung4 Lung
Loong
  Lêng   Long Yong (용) Ryuu  
81 118 Duàn Tuan   Dyun6 Tuen   Toan   Đoàn Dan (단)    
82 110 Hǎo Hao   Kok3 Kok   Hak Sek Hác Hak (학)    
83 128 Kǒng K'ung (Kung)   Hung2 Hung   Khong Kong Khổng Gong (공)    
84 88 Shào Shao Shaw Siu6 Shiu   Siō   Thiệu      
85 76 Shǐ Shih   Si2 Sze     Sử   Shi  
86 89 Máo Mao   Mou4 Mo   Mô·   Mao   Mou  
87 94 Cháng Ch'ang (Chang)   Soeng4 Sheung   Siông Sioh
Seoh
Thường Sang (상)    
88 97 Wàn Wan   Maan6 Man   Bān   Vạn Man (만) Ban  
89 45 Ku   Gu3 Gu Goo Kò·   Cố Go (고)    
90 86 Lài Lai   Laai6 Lai Lye Lōa Lua Lại Noi (뇌)    
91 130 Wu   Mou5 Mo   Bhoo Boo

Rank 7
Moo (무) Bu  
92 95 Kāng Kang   Hong1 Hong   Khng   Khang Kang (강) Kou  
93 71 He   Ho6 Ho     Hạ ha (하) Ga  
94 93 Yán Yen   Jim4 Yim   Giâm Ngiam Nghiêm Uhm (엄)    
95 101 Yǐn Yin Yiin Wan5 Wan   Ying Ng Doãn Yun ()
Rank 8
   
96 72 Qián Ch'ien (Chien)   Cin4 Chin   Chîⁿ Chee Tiền Jeon (전)    
97 84 Shī Shih   Si1 Sze   Si See Thi See (시)    
98 96 Niú Niu   Ngau4 Ngau   Ghoo Ngưu Woo (우)   Ngiu
(Hakka)
99 67 Hóng Hung   Hung4 Hung Hoong Âng Ang Hồng Hong ()
Rank 20
Kyou Fung
(Hakka)
100 80 Gōng Kung   Gung2 Kung   Kióng   Cung Gong (공)    
Rank Char. Mandarin Cantonese Min Nan (Hokkien (Fujian)/Teochew) Vietnamese Korean Japanese Other
2006 1990 T. S. Pinyin W-G1 Other Jyutping HK Gov't2 Other Pe̍h-ōe-jī Other
The following from the 1990 list are no longer within the 2006 top 100.
  26 Shé She   Se4 Sheh Shai Sia   Sa (사) Sha  
  39 Mài Mai   Mak6 Mak Muk Be̍h Beh
Bhe
Mạch Maek (맥)    
  73 Zhuāng Chuang   Zong1 Chong   Chng   Trang Jang (장)   Chong (Hakka)
  77 Lu   Lou6 Lo   Lō·   Lộ      
  83 Li   Lai4 Lai       Rei  
  85 Fu   Fu6 Foo   Pò·   Phó      
  90 Xíng Hsing   Jing4 Ying   Hêng Hia Hình Hyung (형)    
  91 Ni   Ngai4 Ngai   Gay Nghê     Nga
  98 Táo T'ao (Tao)   Tou4 Tou Tow   Đào Do ()    
  100 , Ko   Got3 Kot   Kat   Cát Gal (갈)    
  1. Unofficial versions of Wade-Giles transliterations, (with diacritics removed) appear in parentheses. Currently, Wade-Giles is used primarily to romanize Taiwanese names, and often appears (erroneously) without the diacritics.
  2. This is the romanization used most often by the Hong Kong Government in transliterating names for birth certificates and identity cards. It is an unsystematic method based on the Meyer-Wempe system, without any of the aspiration marks and diacritics.
  3. None or very few in South Korean 2000 census (foreigners' households not included). Only indicated for Chinese 40 most common surnames, not checked for Chinese 41–100. Names 1–40 whose Korean rank or number is not indicated have more than 1.000 bearers according to the census, but are not among the most common 16 names.

Trivia[edit]

In November 2004, China issued its first set of postage stamps, for each of the top 100 Chinese family names (based on a 1982 government survey).[3]

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ “Newest 100 Surnames”, in (please provide the title of the work)[1], 2006-01-10, retrieved 2006-12-30
  2. ^ “Zhongwen.com: Top 200 Chinese Family Names”, in (please provide the title of the work)[2], 1990, retrieved 2006-12-30
  3. ^ “China issues first set of stamps of Chinese family names”, in (please provide the title of the work)[3], People's Daily Online, 2004-11-19, retrieved 2006-12-30

Further reading[edit]