User:Matthias Buchmeier/en-el-f

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
façade {n} (deceptive outward appearance)  :: βιτρίνα {f}
façade {n} (face of a building)  :: πρόσοψη {f}
fable {n} (fictitious narration to enforce some useful truth or precept)  :: μύθος {m}
fabric {n} (framework underlying a structure)  :: δομή {f}, διάρθρωση {f}, ιστός {m}, πλέγμα {n}
fabric {n} (material made of fibers)  :: ύφασμα {n}
fabric {n} (structure, building)  :: δομή {f}
fabric {n} (texture of a cloth)  :: υφή {f}
fabric softener {n} (a chemical agent used to prevent static cling and make fabric softer)  :: μαλακτικό {m}
facade {n} (façade) SEE: façade  ::
face {n} (facial expression)  :: ύφος {m}, έκφραση {f}, μορφασμός {m}
face {n} (part of head)  :: πρόσωπο {n}
face {n} (public image)  :: πρόσωπο {f}, εικόνα {f}
face {v} (deal with, confront)  :: αντιμετωπίζω
Facebook {prop} (a social-networking website)  :: φειςμπυκ
face-down {adv} (such that the face or front is positioned downward)  :: μπρούμυτα, πρηνηδόν
face-to-face {adv} (face to face) SEE: face to face  ::
facilitate {v} (to make easy or easier)  :: διευκολύνω
facsimile {v} (fax) SEE: fax  ::
fact {n} (an objective consensus on a fundamental reality)  :: γεγονός {n}
fact {n} (something actual)  :: γεγονός {n}
faction {n} (group of people)  :: φατρία {f}
faction {n} (strife)  :: διχόνοια {f}, φαγωμάρα {f}
factor {n} (influence)  :: παράγοντας {m}
factor {n} (integral part)  :: παράγοντας {m}
factorization {n} (creating a list of factors)  :: παραγοντοποίηση {f}
factory {n} (manufacturing place)  :: εργοστάσιο {n}
factory reset {n} (full restore of an electronic device)  :: εργοστασιακές ρυθμίσεις {f-p}
factotum {n} (person having many responsibilities)  :: παντοποιός {m}
factual {adj} (of facts)  :: πραγματικός
fade {v} (to become faded)  :: σβήνομαι
fade {v} (to cause to fade)  :: σβήνω
fade {v} (to vanish)  :: σβήνομαι
fag {n} (cigarette)  :: σιγαρέττο {n}
fag {n} (homosexual)  :: πούστης {m}, αδερφή {f}
fag-end {n} (cigarette butt) SEE: butt  ::
faggot {n} (male homosexual) SEE: fag  ::
faience {n} (type of tin-glazed earthenware ceramic)  :: φαγεντιανό {n}
failure {n} (state of condition opposite success)  :: αποτυχία {f}
fainting {n} (an act of collapsing to a state of temporary unconsciousness)  :: λιποθυμία {f}
fair {adj} (just, equitable)  :: δίκαιος {m}
fair {adj} (light in color or pale)  :: ξανθός {m} (hair), ανοιχτός {m} (skin)
fairheaded {adj} (blond) SEE: blond  ::
fairness {n} (property of being fair)  :: δικαιοκρισία {f}, εντιμότητα {f}, αμεροληψία {f}
fair play {n} (good behavior)  :: ευ αγωνίζεσθαι, φερ-πλέυ, φερ πλέυ
fair sex {n} (women)  :: ασθενές φύλο {n}
fairy {n} (mythical being)  :: νεράιδα {f}
fairy floss {n} (fairy floss) SEE: candy floss  ::
fairy tale {n} (a folktale)  :: παραμύθι {n}
fairy-tale {adj} (of the nature of a fairy tale; as if from a fairy tale)  :: παραμυθένιος {m}
faith {n} (feeling that something is true)  :: πίστη
faithful {adj} (loyal; adhering firmly to person or cause)  :: πιστός
fake {adj} (not real)  :: ψεύτικος
fakir {n} (ascetic mendicant)  :: φακίρης {m}
falafel {n} (Middle Eastern food)  :: φαλάφελ
falciform {adj} (sickle-shaped)  :: δρεπανοειδής {m} {f}
falcon {n} (bird of the genus Falco)  :: γεράκι {n}
falconer {n} (a person who breeds or trains hawks)  :: γερακάρης {m}
Falkland Islander {n} (person from the Falkland Islands)  :: από τα νησιά Φώκλαντ
Falkland Islands {prop} (overseas territory of the UK in the South Atlantic)  :: Νήσοι Φώκλαντ {f-p}, Νήσοι Φάλκλαντ {f-p}
fall {n} (season) SEE: autumn  ::
fall {v} (be brought to earth or be overthrown)  :: πέφτω
fall {v} (collapse; be overthrown or defeated)  :: πέφτω
fall {v} (come down or descend)  :: πέφτω
fall {v} (die)  :: πέφτω
fall {v} (move to a lower position under the effect of gravity)  :: πέφτω
Fall {prop} (fall of humanity into sin)  :: Πτώση {f}
fallacy {n} (deceptive or false appearance)  :: πλάνη {f}
fall asleep {v} (to pass into sleep)  :: αποκοιμιέμαι
falling star {n} (shooting star) SEE: shooting star  ::
fall in love {v} (to come to have feelings of love towards each other)  :: ερωτεύομαι
fall in love {v} (to come to have feelings of love)  :: ερωτεύομαι
fall off the turnip truck {v} (to be unsophisticated in rustic manner)  :: τρώω κουτόχορτο
Fallopian tube {n} (duct)  :: σάλπιγγα {f}
fallout {n} (event of airborne particles falling to the ground)  :: πρόσπτωση {f}
fallout {n} (particles that fall to the ground)  :: προσπτώσεις {f-p}, [radioactivity] ραδιενεργή τέφρα {f}
fallow deer {n} (Dama dama, a ruminant mammal)  :: πλατώνι, ντάμα {f}
false {n} (spurious, artificial)  :: ψευδής, πλαστός, κίβδηλος, νόθος
false {n} (untrue, not factual, wrong)  :: ψευδής
false acacia {n} (black locust) SEE: black locust  ::
false alder {n} (American winterberry) SEE: American winterberry  ::
false analogy {n} (informal fallacy)  :: ψευδής αναλογία {f}
false friend {n} (a word in one language that looks like a word in another language but has a different meaning)  :: ψευδόφιλη {f}
false negative {n} (statistics: type II error) SEE: type II error  ::
false teeth {n} (a set of dentures)  :: μασέλα {f}
falter {v} (To stammer) SEE: stammer  ::
fame {n} (state of being famous)  :: φήμη {f}, δόξα {f}
familiar {adj} (acquainted)  :: εξοικειωμένος {m}
familiar {adj} (intimate or friendly)  :: οικείος {m}, φιλικός {m}
familiar {adj} (known to one)  :: οικείος {m}, γνωστός {m}, γνώριμος {m}, φιλικός {m}
family {n} (group of people related by blood, marriage, law, or custom)  :: οικογένεια {f}
family {n} (immediate family, e.g. parents and their children)  :: οικογένεια {f}
family {n} (music: a group of instrument having the same basic method of tone production)  :: οικογένεια {f}
family {n} (rank in a taxonomic classification, above both genus and species)  :: οικογένεια {f}
family {n} ((used attributively))  :: οικογένεια {f}
family doctor {n} (practitioner of family medicine) SEE: general practitioner  ::
family name {n} (surname) SEE: surname  ::
famine {n} (extreme shortage of food in a region)  :: λιμός {m}, πείνα {f}
famous {adj} (well known)  :: διάσημος
fan {n} (admirer)  :: οπαδός {m}
fan {n} (electrical device)  :: ανεμιστήρας {m}
fan {n} (hand-held device)  :: βεντάλια {f}
fan {v} (blow air on by means of a fan)  :: αερίζω
fanatic {adj} (fanatical)  :: φανατικός {m}
fanatical {adj} (having an extreme, irrational zeal or enthusiasm)  :: φανατικός {m}
fanny {n} (buttocks) SEE: ass or bum  ::
fanny {n} (Sexual intercourse with a woman) SEE: pussy  ::
fanny {n} (vulva or vagina) SEE: pussy  ::
fantasise {v} (fantasise) SEE: fantasize  ::
fantasize {v} (intransitive: to indulge in fantasy)  :: ονειροπολώ
fantastic {adj} (based in fantasy rather than reality)  :: φανταστικός
fantastical {adj} (fanciful) SEE: fanciful  ::
fantastical {adj} (fantastic) SEE: fantastic  ::
fantasy {n} (literary genre)  :: φαντασία {f}, λογοτεχνία του φανταστικού {f}
Fantizi {prop} (Traditional Chinese) SEE: Traditional Chinese  ::
fan translation {n} (unofficial translation of a computer game or video game)  :: μη εμπορική μετάφραση
faqir {n} (fakir) SEE: fakir  ::
far {adj} (remote in space)  :: μακριά
far {adv} (context: with a comparative) SEE: very much  ::
far {n} (spelt) SEE: spelt  ::
fardingbag {n} (rumen) SEE: rumen  ::
fare {n} (money paid for a transport ticket)  :: ναύλος {m}
fare {n} (paying passenger)  :: επιβάτης {m}
fare {n}  :: τιμή {f}
Far East {prop} (East and Southeast Asia)  :: Άπω Ανατολή {f}
farewell {n} (an act of departure)  :: αποχαιρετισμός {m}
farewell {n} (a wish of happiness at parting)  :: αποχαιρετισμός {m}, αντίο {n}
far-fetched {adj} (not likely)  :: τραβηγμένο από τα μαλλιά
farina {n} (fine flour)  :: φαρίνα {f}
farm {n} (a place where agricultural activities take place)  :: αγρόκτημα {n}
farm {v} (to grow a particular crop)  :: καλλιεργώ
farm {v} (to work on a farm)  :: καλλιεργώ [crops], εκτρέφω [livestock]
farmer {n} (person who works the land or who keeps livestock)  :: αγρότης {m}, αγρότισσα {f}, κτηνοτρόφος {m}
farming {n} (agriculture) SEE: agriculture  ::
Faroe Islands {prop} (group of islands between Scotland and Iceland)  :: Νήσοι Φερόες {n-p}
farrier {n} (person who trims and shoes horses' hooves)  :: πεταλωτής {m}
Farsi {prop} (Persian language) SEE: Persian  ::
fart {n} (an emission of flatulent gases)  :: πορδή {f}
fart {v} (to emit flatulent gases)  :: κλάνω
farter {n} (s/he who farts)  :: κλανιάρης {m}
farthing {n} (former British unit of currency worth one-quarter of an old penny)  :: φαρδίνι {n}
fascia {n} (dashboard) SEE: dashboard  ::
fascism {n} (extreme totalitarian political regime)  :: φασισμός {m}
fascist {adj} (of or relating to fascism)  :: φασιστικός
fascist {adj} (supporting the principles of fascism)  :: φασιστικός
fascist {n} (proponent of fascism)  :: φασίστας {m}
fashion {n} (current (constantly changing) trend, favored for frivolous rather than practical, logical, or intellectual reasons)  :: μόδα {f}, νεωτερισμός {n}, συρμός {m}
fashion {n} (popular trends)  :: μόδα {f}
fashion {n} (style, or manner, in which to do something)  :: μέθοδος {f}, τρόπος {m}
fashion {v} (to make, build or construct)  :: διαμορφώνω, πλάθω
fashionable {adj} (characteristic of or influenced by a current popular trend or style)  :: μοδάτος
fast {adj} (ahead of the correct time or schedule)  :: μπροστά
fast {adj} (capable of moving with great speed)  :: γρήγορος, ταχύς
fast {adj} (firmly or securely fixed in place)  :: στερεός {m}
fast {adj} (of sleep: deep or sound)  :: βαθύς
fast {adv} (with great speed)  :: γρήγορα
fast {n} (fasting) SEE: fasting  ::
fast {n} (train that only calls at some stations) SEE: express  ::
fast {v} (to abstain from or eat very little food)  :: νηστεύω
fasten {v} (to attach or connect in a secure manner)  :: δένω
fast food {n} (type of meal that is often pre-prepared and served quickly)  :: φαστ φουντ {n}
fast food restaurant {n} (restaurant)  :: φαστφουντάδικο {n}, ταχυφαγείο {n}
fast-forward {v} (fast forward) SEE: fast forward  ::
fasting {n} (act or practice of abstaining from or eating very little food)  :: νηστεία {f}
fasting {n} (period of time when one abstains from or eats very little food)  :: νηστεία {f}
fat {adj} (bountiful)  :: άφθονος {m}
fat {adj} (carrying a larger than normal amount of fat on one's body)  :: λιπαρός, παχύς
fat {adj} (thick)  :: χοντρός {m}
fat {n} (refined substance chemically resembling the oils in animal fat)  :: λίπος {n}
fat {n} (specialized animal tissue)  :: λίπος {n}
fat {n} (vat) SEE: vat  ::
Fata Morgana {n} (fata morgana) SEE: fata morgana  ::
fat dormouse {n} (edible dormouse) SEE: edible dormouse  ::
fate {n} (destiny)  :: μοίρα {f}, πεπρωμένο {n}
fate {n} (inevitable events)  :: τύχη {f}, μοίρα {f}, πεπρωμένο {n}
fate {n} (that which predetermines events)  :: μοίρα {f}, ειμαρμένη {f}, πεπρωμένο {n}, τύχη {f}
father {n} (male parent)  :: πατέρας {m}
Father {prop} (term of address for a Christian priest)  :: πάτερ {m}
father-in-law {n} (One's spouse's father)  :: πεθερός
fatherland {n} (fatherland)  :: πατρίδα {f}
fatherly {adj} (characteristic of fathers, paternal)  :: πατρικός {m}
fatherly {adj} (characteristic of what is considered the ideal behaviour pertaining to fatherhood)  :: πατρικός {m}
fatigue {n} (material failure due to cyclic loading)  :: φθορά {f}
fatigue {n} (menial task, especially in military)  :: αγγαρεία {f}
fatigue {n} (weariness)  :: κόπος {m}, κούραση {f}, καταπόνηση {f}
fatigue {v} (to lose strength or energy)  :: εξαντλούμαι, κουράζομαι
fatigue {v} (to tire or make weary)  :: καταπονώ, κουράζω
Fatimite {n} (Fatimid) SEE: Fatimid  ::
fatty acid {n} (acid)  :: λιπαρό οξύ {n}
fatware {n} (bloatware) SEE: bloatware  ::
faucet {n} (tap) SEE: tap  ::
fault {n} (mistake, e.g., of a person)  :: φταίξιμο
fauna {n} (animals considered as a group)  :: πανίδα {f}
favid coral {n} (brain coral) SEE: brain coral  ::
favor {n} (deed in which help is voluntarily provided)  :: χάρη {f}
favor {n} (goodwill; benevolent regard)  :: εύνοια {f}
favor {v} (to look upon fondly; to prefer)  :: ευνοώ
favorable {adj} (auspicious) SEE: favourable  ::
favorable {adj} (opportune) SEE: favourable  ::
favorable {adj} (pleasing) SEE: favourable  ::
favorable {adj} (useful) SEE: favourable  ::
favorite {adj} (preferred)  :: αγαπημένος
favour {n} (favor) SEE: favor  ::
favour {v} (favor) SEE: favor  ::
favourite {adj} (favorite) SEE: favorite  ::
favouritism {n} (unfair favouring)  :: ευνοιοκρατία {f}, φαβοριτισμός {m}
fawn {n} (young deer)  :: ελαφάκι {n}
fax {n} (document transmitted by telephone)  :: φαξ {n}, τηλεομοιότυπο {n}
fax {v} (send document)  :: τηλεομοιοτυπώ, στέλνω φαξ
fax machine {n} ( device which scans, transmits, receives and prints faxes)  :: συυή τηλεομοιοτυπίας {f}
f-bomb {n} (euphemism for "fuck") SEE: f-word  ::
fear {n} (a phobia; sense of fear induced by something or someone)  :: φοβία {f}
fear {n} (extreme veneration or awe)  :: δέος {n}
fear {n} (uncountable: emotion caused by actual or perceived danger or threat)  :: φόβος {m}
fear {v} (feel fear about (something))  :: φοβάμαι
fearful {adj} (frightened, filled with terror)  :: φοβισμένος {m}
fearful {adj} (frightening)  :: φοβερός {m}, τρομακτικός {m}
fearful {adj} (terrible)  :: φοβερός {m}, τρομερός {m}
fearmonger {n} (alarmist) SEE: alarmist  ::
feasible {adj} (that can be done in practice)  :: εφικτός [e̞fiˈkto̞s] {m}, πραγματοποιήσιμος [praɣmato̞piˈisiˌmo̞s] {m}, επιτεύξιμος [e̞piˈte̞fk͡siˌmo̞s] {m}, υλοποιήσιμος [ilo̞piˈisiˌmo̞s] {m}, πραγματώσιμος [praɣmaˈto̞siˌmo̞s] {m}
feast {n} (meal)  :: γιορτή {f}, πανηγύρι {n}, ευωχία {f}
feat {n} (An accomplishment that's relatively rare or difficult)  :: άθλος {m}
feather {n} (branching, hair-like structure that grows on the bodies of birds)  :: φτερό {n}, πούπουλο {n}
February {prop} (second month of the Gregorian calendar)  :: Φεβρουάριος {m}
fecal {adj} (of or relating to feces)  :: περιττωματικός {m}
feces {n} (digested waste material discharged from the bowels)  :: περιττώματα {n-p}, κόπρανα {n-p}, [obscene] σκατά {n-p}
Federal Democratic Republic of Nepal {prop} (official name of Nepal)  :: Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία του Νεπάλ {f}
Federal Republic of Germany {prop} (Germany's official name)  :: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
Federated States of Micronesia {prop} (official name of Micronesia)  :: Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας {f-p}
federation {n} (array of nations or states)  :: ομοσπονδία {f}
fee {n} (monetary payment charged for professional services)  :: αμοιβή {f}
feedback {n} (critical assessment on information produced)  :: ανάδραση {f}
feedback {n} (signal that is looped back to control a system within itself)  :: ανάδραση {f}, ανατροφοδότηση {f}
feeder {n} (baseball:pitcher) SEE: pitcher  ::
feeding bottle {n} (feeding bottle)  :: μπιμπερό {n}
feel {v} (intransitive: to experience an emotion or other mental state)  :: νιώθω
feel {v} (transitive: to experience an emotion or other mental state about)  :: αισθάνομαι
feel {v} (transitive: to sense by touch)  :: αισθάνομαι
feeling {n} (emotion)  :: συναίσθημα {n}
feeling {n} (in plural: emotional state or well-being)  :: συναίσθημα {n}
feet {n} (foot) SEE: foot  ::
felicitate {v} (congratulate) SEE: congratulate  ::
felicitation {n} (congratulation) SEE: congratulation  ::
felicity {n} (happiness) SEE: happiness  ::
feline {n} (cat) SEE: cat  ::
fellatio {n} (oral stimulation of penis)  :: πεολειξία {f}, πεοθηλασμός {m}
felony {n} (A serious criminal offense)  :: κακούργημα {n}
felt {n} (cloth made of matted fibres of wool)  :: κετσές {m}
felt-tip pen {n} (pen that holds ink conveyed to a writing surface by a felt nib)  :: μαρκαδόρος {m}
felucca {n} (sailing boat)  :: φελούκα {f}
female {adj} (belonging to the sex with larger, fertilizable gametes)  :: θηλυκός {m}
female {adj} (having an internal socket)  :: θηλυκός {m}
female {n} (one of the feminine sex or gender)  :: [formal] θήλυ {n}, θηλυκό {n}
female genital cutting {n} (female genital mutilation) SEE: female genital mutilation  ::
femidom {n} (female condom) SEE: female condom  ::
feminine {adj} (belonging to females)  :: γυναικείος {m}
feminine {adj} (having the qualities associated with women)  :: γυναικείος {m}
feminine {adj} (of the female sex)  :: θηλυκός {m}
feminine {adj} (of the feminine grammatical gender distinction)  :: θηλυκός {m}
feminine {n} (a woman)  :: θηλυκό {n}
feminine {n} ((grammar))  :: θηλυκό {n}
feminine {n} (that which is feminine)  :: θηλυκό {n}
femininity {n} (femininity)  :: θηλυκότητα {f}
feminism {n} (the social theory or political movement)  :: φεμινισμός {m}
feminist {adj} (relating to or in accordance with feminism)  :: φεμινιστικός
feminist {n} (advocate of feminism; person who believes in bringing about the equality of men and women)  :: φεμινίστρια {f}
feministic {adj} (feministic)  :: φεμινιστικός
femtometre {n} (10-15 of a metre)  :: φεμτόμετρο
fence {n} (barrier)  :: φράχτης {m}, περίφραξη {f}, μάντρα {f} [colloquial]
fence {n} (middleman)  :: κλεπταποδόχος {m} {f}
fence {v} (to build a fence)  :: περιφράσσω, φράζω
fence {v} (to engage in (the sport) fencing)  :: ξιφομαχώ
fence {v} (to sell stolen goods as a middleman)  :: πωλώ κλοπιμαία
fencing {n} (sport)  :: ξιφασκία {f}
fend off {v} (to ward off, drive (something) away, defend against)  :: αβαράρω
fennec fox {n} (fox) SEE: fennec  ::
fennel {n} (Foeniculum vulgare, the plant)  :: μάραθο {n}
fennel {n} (spice used in cooking)  :: μάραθο {n}
fenugreek {n} (spice)  :: τριγωνέλλα {f}, [colloquial] νυχάκι {n}
Feodosiya {prop} (port and resort city)  :: Θεοδοσία {f}
feral {adj} (wild, untamed, especially of domesticated animals having returned to the wild)  :: άγριος
ferment {v} (to react using fermentation)  :: αναβράζω, ζυμώνω
fermentation {n} (anaerobic biochemical reaction)  :: ζύμωση {f}
fermentation {n} (state of agitation or excitement)  :: ζύμωση {f}
fermium {n} (chemical element)  :: φέρμιο {n}
fern {n} (plant)  :: φτέρη {f}
ferocious {adj} (Marked by extreme and violent energy)  :: άγριος {m}
ferocity {n} (The condition of being ferocious)  :: αγριότητα {f}
Ferrari {n} (Italian car)  :: Φερράρι
ferret {n} (the mammal Mustela putorius furo)  :: κουνάβι {n}, νυφίτσα {f}
ferrier {n} (ferryman) SEE: ferryman  ::
ferromagnetic {adj} (easily magnetized)  :: σιδηρομαγνητικός
ferry {n} (boat)  :: πορθμείο {n}
ferryman {n} (man who operates a ferry)  :: πορθμέας {m}
fertility {n} (the condition, or the degree of being fertile)  :: γονιμότητα {f}
fertilizer {n} (a chemical compound created to have the same effect.)  :: λίπασμα {n}
fertilizer {n} (a natural substance that is used to make the ground more suitable for growing plants)  :: λίπασμα {n}
fervour {n} (fervor) SEE: fervor  ::
fescue {n} (stick, etc., used chiefly to point out letters to children) SEE: pointer  ::
fess up {v} (confess) SEE: confess  ::
festival {n} (celebration)  :: φεστιβάλ
feta {n} (a variety of curd cheese)  :: φέτα {f}
fetid {adj} (Foul-smelling)  :: δύσοσμος {m}, δυσώδης {m} {f}
fetus {n} (fetus)  :: έμβρυο {n}
feud {n} (estate granted to a vassal)  :: φέουδο {n}
feudalistic {adj} (of feudalism) SEE: feudal  ::
fever {n} (higher than normal body temperature)  :: πυρετός {m}
fever {n} (state of excitement (of a person or people))  :: πυρετός {m}
fever {n} (usually in combination: any of various diseases)  :: πυρετός {m}
fever bush {n} (American winterberry) SEE: American winterberry  ::
few {determiner} (indefinite, usually small number)  :: λίγοι (pl. of λίγος), μερικοί
fez {n} (clothing)  :: φέσι
Führer {n} (Adolf Hitler when chancellor)  :: Φύρερ {m}
Führer {n} (leader exercising the powers of a tyrant)  :: Φύρερ {m}
fiancé {n} (man who is engaged to be married)  :: αρραβωνιαστικός {m}
fiancée {n} (woman who is engaged to be married)  :: αρραβωνιαστικιά {f}
fiasco {n} (ludicrous or humiliating situation)  :: φιάσκο {n}
fiber {n} (fibre) SEE: fibre  ::
fiberglass {n} (fibreglass) SEE: fibreglass  ::
fiberise {v} (fiberize) SEE: fiberize  ::
fibre {n} (dietary fibre) SEE: dietary fibre  ::
fibreglass {n} (glass extruded into fibers)  :: υαλοΐνα {f}
fibreise {v} (fiberize) SEE: fiberize  ::
fibreize {v} (fiberize) SEE: fiberize  ::
fibrise {v} (fiberize) SEE: fiberize  ::
fibrize {v} (fiberize) SEE: fiberize  ::
fibula {n} (calf bone) SEE: calf bone  ::
fictionist {n} (a writer of fiction)  :: μυθιστοριογράφος {m} {f}
fidget {n} (a person who fidgets)  :: νευρόσπαστο {n}
field {n} (computing: area of memory or storage reserved for a particular value)  :: πεδίο {n}
field {n} (course of study or domain of knowledge or practice)  :: τομέας {m}, πεδίο {n}
field {n} (in mathematics)  :: σώμα {n}
field {n} (land area free of woodland, cities, and towns; open country)  :: αγρός {m}, χωράφι {n}
field {n} (physics: region affected by a particular force)  :: πεδίο {n}
field {n} (sports: area reserved for playing a game)  :: γήπεδο {n}
field {n} (wide, open space used to grow crops or to hold farm animals)  :: αγρός {m}, λιβάδι {n}
field {v} (intercept or catch)  :: κόβω
field {v} (place a team)  :: κατεβάζω ομάδα, συγκεντρώνω ομάδα
field {v} (to answer; to address)  :: απευθύνω
fieldfare {n} (Turdus pilaris)  :: κεδρότσιχλα {f}
field marshal {n} (miliary rank)  :: στρατάρχης {m}
field mouse {n} (Apodemus)  :: σταχτοποντικός
fiend {n} (demon)  :: Δαίμων
fiendish {adj} (sinister, evil)  :: μοχθηρός
fiercely {adv} (in a fierce manner)  :: αγρίως, άγρια
fifteen {num} (cardinal number)  :: δεκαπέντε
fifth {adj} (Ordinal form of the number 5)  :: πέμπτος {m} (abbreviation: 5ος {m}, 5η {f}, 5ο {n}; Greek numeral system: Ε΄, ε΄)
fifth {n} (fifth gear) SEE: fifth gear  ::
fifth {n} (one of five equal parts of a whole)  :: πέμπτο {n}
Fifth {prop} (Fifth Amendment) SEE: Fifth Amendment  ::
fifth column {n} (a group of people which clandestinely undermines a larger group, such as a nation, to which it is expected to be loyal)  :: πέμπτη φάλαγγα
fifth gear {n} (the fifth gear of an engine)  :: πέμπτη {f}
fiftieth {adj} (the ordinal form of the number fifty)  :: πεντηκοστός
fifty {num} (cardinal number)  :: πενήντα
fifty-eight {num} (cardinal number)  :: πενήντα οκτώ
fifty-five {num} (cardinal number)  :: πενήντα πέντε
fifty-four {num} (cardinal number)  :: πενήντα τέσσαρες
fifty-nine {num} (cardinal number)  :: πενήντα εννέα
fifty-one {num} (cardinal number)  :: πενήντα έν
fifty-seven {num} (cardinal number)  :: πενήντα επτά
fifty-six {num} (cardinal number)  :: πενήντα έξ
fifty-three {num} (cardinal number)  :: πενήντα τρείς
fifty-two {num} (cardinal number)  :: πενήντα δύο
fig {n} (fruit)  :: σύκο {n}
fig {n} (tree or shrub)  :: συκιά {f}
fight {v} (to contend in physical conflict)  :: πάλη
fight {v} (to counteract)  :: καταπολεμώ
fight {v} (to engage in combat)  :: πολεμώ
fighter {n} (boxer) SEE: boxer  ::
fighting fish {n} (Betta splendens)  :: μονομάχος ψάρι
fig leaf {n} (anything intended to conceal something undesirable)  :: συκή
fig leaf {n} (leaf covering genitals in a work of art)  :: συκή
fig leaf {n} (leaf of the fig plant)  :: συκή
figurative {adj} (metaphorical; not literal)  :: μεταφορικός
figure {n} (dance figure) SEE: dance figure  ::
figure {n} (figure of speech) SEE: figure of speech  ::
figure out {v} (to calculate) SEE: calculate  ::
figurine {n} (a small carved or molded figure)  :: αγαλματίδιο {n}
Fiji {prop} (Republic of the Fiji Islands)  :: Φίτζι {n}
file {n} (chess: vertical line of squares)  :: στήλη {f}
file {n} (collection of papers)  :: αρχείο {n}
file {n} (column of people)  :: σειρά, συστοιχία
file {n} (computer terminology)  :: αρχείο {n}
file {n} (cutting or smoothing tool)  :: λίμα {f}
file {v} (to archive)  :: αρχειοθετώ
file {v} (to commit papers)  :: καταθέτω
file {v} (to smooth with a file)  :: λιμάρω, ρινίζω
file {v} (to store computer data)  :: αρχειοθετώ
file cabinet {n} (piece of office furniture) SEE: filing cabinet  ::
filibuster {n} (A member of a legislative body causing such obstruction)  :: κωλυσιεργός {m} {f}
filibuster {n} (freebooter)  :: κουρσάρος {m}, πειρατής {m}
filibuster {n} (long speech given in order to delay progress or the making of a decision)  :: κωλυσιεργία {f}
filibuster {v} (to use obstructionist tactics in a legislative body)  :: κωλυσιεργώ
Filipino {adj} (Of or pertaining to the Philippines or its people)  :: Φιλιππινικός {m}, Φιλιππινικά {f}, Φιλιππινικό {n}
fill {n} (archeology: fill soil) SEE: fill soil  ::
fill {v} (add contents to, so it is full)  :: γεμίζω
fill {v} (treat (a tooth))  :: σφραγίζω
filler {n} ( A relatively inert ingredient added to modify physical characteristics)  :: σφράγισμα {n}
fill in {v} (fill out) SEE: fill out  ::
fill in {v} (fill) SEE: fill  ::
filling {adj} (of food, that satisfies the appetite by filling the stomach)  :: χορταστικός
filling {n} (anything used to fill something)  :: γέμιση {f}, γέμισμα {n}, γόμωση {f}
filling {n} (contents of a pie)  :: γέμιση {f}
filling {n} (in dentistry)  :: σφράγισμα {n}
filling station {n} (gas station) SEE: gas station  ::
film {n} (motion picture)  :: ταινία {f}
film {n} (photographic film)  :: φιλμ {n}
film {n} (thin layer)  :: υμένιο {n}, μεμβράνη {f}
film {v} (to record a motion picture)  :: κινηματογραφώ
film director {n} (person)  :: σκηνοθέτης {m}
filmic {adj} (of or relating to movies) SEE: cinematic  ::
filmography {n} (filmography)  :: ταινιογραφία {f}
film star {n} (movie star) SEE: movie star  ::
filtering {n} (filtrate) SEE: filtrate  ::
filthiness {n} (dirtiness) SEE: dirtiness  ::
filtrate {n} (liquid or solution that has passed through a filter)  :: διήθημα {n}
filtrate {v} (to filter)  :: διυλίζω, διηθώ
final {adj} (last; ultimate)  :: τελικός
final {adj} (linguistics: occurring at the end of a word)  :: τελικός
final {n} (sports: last round in a contest)  :: τελικός {m}
final {n} (test or examination given at the end of a term or class)  :: πτυχιακές {m}
finally {adv}  :: τελικά , επιτέλους
final straw {n} (last straw) SEE: last straw  ::
finance {n} (monetary resources)  :: χρηματοοικονομικά {n-p}
finance {v} (to obtain or provide funding for a transaction or undertaking)  :: χρηματοδοτώ
financial {adj} (related to finances)  :: οικονομικός {m}, δημοσιονομικός {m}
financing {n} (funding) SEE: funding  ::
finback {n} (fin whale) SEE: fin whale  ::
finch {n} (any bird of the family Fringillidae)  :: σπίνος {m}, σπίζα {f}
find {v} (discover) SEE: discover  ::
find {v} (encounter, locate, discover)  :: βρίσκω
fine {adj} (being acceptable, adequate, passable, or satisfactory)  :: εντάξει
fine {adj} (of superior quality)  :: εκλεκτός, εξαιρετικός
fine {adj} (of weather: sunny and not raining)  :: αίθριος
fine {adj} (particularly slender; especially thin, narrow, or of small girth)  :: λεπτός
fine {adv} (expression of agreement)  :: εντάξει, καλά
fine {n} (payment for breaking the law)  :: πρόστιμο {n}, χρηματική ποινή {f} [law]
fine {v} (to issue a fine as punishment)  :: επιβάλλω πρόστιμο
fine arts {n} (purely aesthetic arts)  :: καλές τέχνες {f-p}
finery {n} (fineness) SEE: fineness  ::
finger {n} (extremity of the hand)  :: δάχτυλο {m}
finger {n} (small amount of beverage in a glass)  :: δάχτυλο {n}
finger {v} (to identify or point out)  :: υποδεικνύω
finger {v} (to penetrate and sexually stimulate with one's finger)  :: βάζω δάχτυλο
finger {v} (to poke)  :: ψηλαφίζω, πασπατεύω
fingernail {n} (covering near the tip of finger)  :: νύχι {n}
fingerprint {n} (the pattern of ridges on the tips of the fingers)  :: δακτυλικό αποτύπωμα {n}
fingerprint {n} (the patterns left on surfaces where fingertips have touched)  :: δακτυλικό αποτύπωμα {n}
fingerprint {n} (unique identification for public key in asymmetric cryptosystem)  :: ψηφιακό αποτύπωμα {n}
fingerprint {v} (to take fingerprints)  :: δακτυλοσκοπώ
finish {n} (end)  :: τέλος {n}
finish {n} (finish line) SEE: finish line  ::
finish {v} (to come to an end)  :: τελειώνω
finish {v} (to complete)  :: τελειώνω
finish line {n} (line marking end of a race)  :: γραμμή τερματισμού {f}
finish off {v} (to kill) SEE: kill  ::
finite {adj} (having an end or limit)  :: πεπερασμένο {n}
finity {n} (state or characteristic of being limited)  :: πεπερασμένη {n}
Finland {prop} (Nordic country)  :: Φινλανδία {f}
Finn {n} (person from Finland)  :: Φινλανδός {m}, Φινλανδέζα {f}
Finnic {adj} (Finnish) SEE: Finnish  ::
Finnish {adj} (of Finland)  :: φινλανδικός
Finnish {adj} (of the Finnish language)  :: φινλανδικός
Finnish {prop} (language)  :: φινλανδικά {n-p}
fin whale {n} (Balaenoptera physalus)  :: πτεροφάλαινα {f}
fir {n} (conifer of the genus Abies)  :: έλατο {n}, έλατος {m}
fire {n} (alchemy: one of the four basic elements)  :: φωτιά {f}
fire {n} (heater or stove)  :: θερμάστρα {f}
fire {n} (occurrence of fire in a certain place)  :: φωτιά {f}, πυρκαγιά {f}, πυρκαϊά {f}
fire {n} (oxidation reaction)  :: φωτιά {f}
fire {n} (something that has produced or is capable of producing this chemical reaction)  :: φωτιά {f}
fire {v} (to set on fire) SEE: set on fire  ::
fire {v} (to terminate the employment of)  :: απολύω
firearm {n} (personal weapon)  :: πυροβόλο όπλο {n}
fire at will {phrase} (military command)  :: πυρ κατά βούληση
fire brick {n} (brick) SEE: firebrick  ::
firebrick {n} (a brick capable of withstanding high temperatures)  :: πυρότουβλο {n}
fire brigade {n} (organization for preventing and putting out fires)  :: πυροσβεστική {f}
firebug {n} (Pyrrhocoris apterus)  :: πυγολαμπίδα {f}, [colloquial] κωλοφωτιά {f}
firecracker {n} (a firework)  :: κροτίδα {f}, πυροτέχνημα {n}
fire exit {n} (Emergency exit in case of fire)  :: έξοδος κινδύνου {f}
fire extinguisher {n} (fire extinguisher)  :: πυροσβεστήρας {m}
firefighter {n} (a person who puts out fires)  :: πυροσβέστης {m}
firefly {n} (Lampyridae)  :: πυγολαμπίδα {f}
fire house {n} (fire station) SEE: fire station  ::
firehouse {n} (fire station) SEE: fire station  ::
fireman {n} (male skilled in fighting fire)  :: πυροσβέστης {m}
fireman {n} (someone skilled in fighting fire) SEE: firefighter  ::
fireplace {n} (an open hearth for holding a fire)  :: εστία {f}
fireproof {adj} (resistant to damage from fire)  :: πυρίμαχος {m} αλεξίπυρος {m}
fireside {n}  :: παραγώνι {n}
fire tongs {n} (tongs used for gripping and moving burning coals and logs)  :: μασιά {f}, πυράγρα {f}
fire truck {n} (fire truck in general) SEE: fire engine  ::
firewall {n} (computer software)  :: τείχος προστασίας {n}
firewall {n} (fireproof barrier)  :: αλεξίπυρο διάφραγμα {n}
firewood {n} (wood intended to be burned, typically for heat)  :: καυσόξυλα {n-p}
firework {n} (exploding device)  :: πυροτέχνημα {n}
fireworks {n} (collective of firework)  :: πυροτεχνήματα {n-p}
firing squad {n} (a group of soldiers detailed to execute someone or to discharge weapons ceremonially)  :: εκτελεστικό απόσπασμα {n}
firm {adj} (fixed (in opinions))  :: αμετακίνητος {m}, ακράδαντος {m}
firm {adj} (solid, rigid (material state))  :: στέρεος {m}, στερεός {m}, γερός {m}
firm {adj} (steadfast, secure (position))  :: σταθερός {m}, στιβαρός {m}
firm {n} (business or company)  :: εταιρία {f}, επιχείρηση {f}
firm {v} (Australian, betting: to shorten) SEE: shorten  ::
firm {v} (to become firm)  :: σταθεροποιούμαι, στεριώνω
firm {v} (to fix securely)  :: στερεώνω
firm {v} (to improve after decline)  :: σταθεροποιούμαι
firm {v} (to make firm or strong)  :: σταθεροποιώ
firm {v} (to solidify)  :: στερεώνω
firmament {n} (the field or sphere of an interest)  :: στερέωμα {n}
firmament {n} (the vault of the heavens; the sky)  :: στερέωμα {n}
first {adj} (numeral first)  :: πρώτος {m}
first {adv} (before anything else)  :: πρώτα {m}, πρωτίστως {m}
first {n} (baseball: first base) SEE: first base  ::
first {n} (first gear) SEE: first gear  ::
first {n} (person or thing in the first position)  :: πρώτος {m}
first aid {n} (basic care)  :: πρώτες βοήθειες {f-p}
first cousin {n} (cousin) SEE: cousin  ::
first lieutenant {n} (rank)  :: υπολοχαγός [army], υποπλοίαρχος [navy], υποσμηναγός [airforce]
first light {n} (dawn) SEE: dawn  ::
first mate {n} (nautical: officer next in rank to the captain)  :: ύπαρχος {m}
first name {n} (name chosen by parents)  :: πρώτο όνομα {n}
First Nation {adj} (of or pertaining to First Nations) SEE: First Nations  ::
first person {n} (the form of a pronoun verb used when the subject of a sentence is making the statement)  :: πρώτο πρόσωπο {n}
First World War {prop} (World War I) SEE: World War I  ::
fiscal {adj} (pertaining to finance in general)  :: οικονομικός {m}
fiscal {adj} (related to the treasury)  :: δημοσιονομικός {m}
fiscal stamp {n} (revenue stamp) SEE: revenue stamp  ::
fish {n} (collective plural of fish)  :: ψάρια {n-p}
fish {n} (flesh of fish as food)  :: ψάρι {n}
fish {n} (instance of seeking something)  :: ψάρεμα {n}
fish {n} (period of time spent fishing)  :: ψάρεμα {n}
fish {n} (slang: easy victim for swindling)  :: ψάρι {n}
fish {n} (vertebrate animal)  :: ψάρι {n}
fish {v} (intransitive: to try to catch fish)  :: ψαρεύω
fish {v} (to attempt to obtain information by talking to people)  :: ψαρεύω
fish {v} (transitive: to try to find something in a body of water)  :: ψαρεύω
fish and chips {n} (chips) SEE: chips  ::
fisher cat {n} (Martes pennanti) SEE: fisher  ::
fisherman {n} (person catching fish)  :: ψαράς {m}
fish farm {n} (place where fish are bred commercially)  :: ιχθυοτροφείο {n}
fishhook {n} (barbed hook for fishing)  :: αγκίστρι {n}
fishing hook {n} (fishhook) SEE: fishhook  ::
fish-knife {n} (table knife for eating fish)  :: ψαρομάχαιρο {n}, μαχαίρι του ψαριού
fishline {n} (fishing line) SEE: fishing line  ::
fishmonger {n} (fishmonger's) SEE: fishmonger's  ::
fishmonger {n} (person who sells fish)  :: ιχθυοπώλης {m}
fishmonger's {n} (shop that sells fish)  :: ιχθυοπωλείο {n}
fish stick {n} (rectangular morsel of processed fish) SEE: fish finger  ::
fishway {n} (fish ladder) SEE: fish ladder  ::
fishy {n} (little fish)  :: ψαράκι {n}
fist {n} (clenched hand)  :: γροθιά {f}
fit {adj} (adapted to a purpose or environment)  :: ικανός {m}
fit {adj} (in good shape)  :: υγιής {m} {f}
fit {adj} (suitable, proper)  :: κατάλληλος {m}
fit {n} (seizure)  :: σπασμός {m}, κρίση {f} []
fit {n} (sudden and vigorous appearance of a symptom)  :: παροξυσμός {m}
fit {n} (sudden outburst of emotion)  :: ξέσπασμα {n}
fit {v} (adjust) SEE: adjust  ::
fit {v} (attach)  :: προσαρμόζω
fit {v} (equip or supply)  :: προμηθεύω
fit {v} (make ready) SEE: prepare  ::
fit {v} (to be in agreement with)  :: ταιριάζω
fit {v} (to be in harmony)  :: ταιριάζω
fit {v} (to be suitable for)  :: ταιριάζω
fit {v} (to conform to in size and shape)  :: κάνω
fit {v} (to have right size and cut, as of clothing)  :: ταιριάζω
fit {v} (to make conform in size and shape)  :: ταιριάζω, προσαρμόζω
fitting room {n} (a room in a store for trying on clothes)  :: δοκιμαστήριο {n}
fit up {v} (cause a person to appear guilty)  :: παγιδεύω
five {num} (five )  :: πέντε
five hundred {num} (cardinal number 500)  :: πεντακόσια
five senses {prop} (sight, hearing, smell, taste and touch)  :: πέντε αισθήσεις {f-p}
fix {v} (to mend or repair)  :: διορθώνω
fix {v}  :: φτιάχνω
fixed {adj} (stationary) SEE: stationary  ::
fizz {n} (carbonated beverage) SEE: soda  ::
fizzy {n} (context of a liquid)  :: ανθρακούχος
flabbergast {v} (To overwhelm with wonder; to stun or amaze)  :: αφήνω άναυδο, αφήνω εμβρόντητο, σαστίζω, καταπλήσσω
flag {n} (abbreviation for capture the flag) SEE: capture the flag  ::
flag {n} (nautical: signal flag)  :: σημαιούλα {f}
flag {n} (piece of cloth or often its representation)  :: σημαία {f}, λάβαρο
flag {n} (true-or-false variable)  :: σημαία {f}
flagellum {n} (long whiplike appendage)  :: μαστίγιο {n}
flagellum {n} (long whiplike organelle)  :: μαστίγιο {n}
flagellum {n} (whip) SEE: whip  ::
flagpole {n} (a tall pole up which one or more flags may be raised and flown)  :: κοντάρι σημαίας {n}
flagstaff {n} (flagpole) SEE: flagpole  ::
flagstone {n} (rectangular paving or roofing stone)  :: πλάκα {f}
flake {n} (thin chiplike layer)  :: φολίδα {f}, νιφάδα {f}, λέπι {n}
flake {v} (to break or chip)  :: απολεπίζω, ξεφλουδίζω
flame {n} (romantic partner)  :: έρωτας {m}, αίσθημα {n}
flame {n} (visible part of fire)  :: φλόγα {f}
flame {v} (produce flames)  :: φλέγομαι
flame out {v} (flare up) SEE: flare up  ::
flamethrower {n} (device that projects a flame)  :: φλογοβόλο {n}
flamingo {n} (bird)  :: φοινικόπτερος {m}, φλαμίνγκο {n}
flamingo flower {n} (anthurium) SEE: anthurium  ::
Flanders {prop} (former province and region of northern France)  :: Φλάνδρα {f}
Flanders {prop} (historical county)  :: Φλάνδρα {f}
Flanders {prop} (subnational state in the north of federal Belgium)  :: Φλάνδρα {f}
Flanders {prop} (two provinces in Belgium)  :: Φλάνδρα {f}
flange {n} (slang:vulva) SEE: vulva  ::
flannel {n} (washcloth) SEE: washcloth  ::
flap {n} (surgical tissue)  :: κρημνός {m}
flapjack {n} (pancake) SEE: pancake  ::
flashcard {n} (memorization aide)  :: κάρτα flash {f}
flashcard {n} (solid-state digital memory)  :: κάρτα flash {f}
flashlight {n} (battery-powered hand-held lightsource)  :: φακός {m}
flash memory {n} (rewritable memory)  :: φλασάκι {n}
flat {adj} (having no variations in altitude)  :: επίπεδος {m}, ισόπεδος {m}
flat {adj} (of a tyre: deflated)  :: ξεφούσκωτος {m}
flat {adj} (unable to generate power)  :: νεκρός {m}
flat {adj} (uninteresting)  :: ανούσιος {m}
flat {adj} (with its carbon dioxide having come out of solution)  :: ξεθυμασμένος {m}
flat {adj} (without variations in pitch)  :: άτονος {m}
flat {n} (apartment) SEE: apartment  ::
flat {n} (music: note played a semitone lower than a natural)  :: ύφεση {f}
flat {n} (palm of the hand) SEE: palm  ::
flat {n} (plural: ladies' shoes)  :: χωρίς τακούνι
flat feet {n} (physical condition of the feet) SEE: flatfoot  ::
flatfooted {adj} (having flat feet) SEE: flat-footed  ::
flatfooted {adj} (unprepared) SEE: flat-footed  ::
flathead mullet {n} (type of fish)  :: κέφαλος {m}
flatuency {n} (flatulence) SEE: flatulence  ::
flatulence {n} (state of having gas in digestive system)  :: μετεωρισμός {m}
flautist {n} (flute player)  :: φλαουτίστας {m}
flax {n} (plant native to New Zealand) SEE: phormium  ::
flax {n} (plant)  :: λινάρι {n}
flax {n} (the fibers)  :: λινάρι {n}
flea {n} (parasitic insect)  :: ψύλλος {m}
fleam {n} (medical instrument)  :: φλεβοτόμος {m}
flechette {n} (lawn darts) SEE: lawn darts  ::
fleck {n} (flake) SEE: flake  ::
fleck {n} (lock) SEE: lock  ::
fledgling {adj} (inexperienced)  :: πρωτόπειρος {m}, άπειρος {m}, αρχάριος {m}
fledgling {n} (inexperienced person)  :: αρχάριος {m}
fledgling {n} (young bird)  :: νεοσσός {m}
flee {v} (to run away; to escape)  :: φεύγω
fleece {n} (hair or wool of a sheep)  :: προβιά {f}, μηλωτή {f}
fleece {n} (insulating skin with the wool attached)  :: προβιά {f}
fleet {n} (a group of vessels)  :: στόλος {m}
fleeting {adj} (passing quickly)  :: πρόσκαιρος, εφήμερος
flesh {n} (animal tissue as food)  :: κρέας {n}
flesh {n} (body tissue)  :: σάρκα {f}
flesh {n} (edible part of fruit/vegetable)  :: σάρκα {f}
flesh {n} (human body entity)  :: σάρκα {f}
flesh {n} (skin)  :: δέρμα {n}
flex {n} (insulated electrical wiring)  :: καλώδιο {n}
flexible {adj} (easily bent without breaking)  :: εύκαμπτος {n}
flexible {adj} (easy and compliant)  :: ευέλικτος
flick {n} (cinema) SEE: cinema  ::
flick {n} (film) SEE: film  ::
flight {n} (act of fleeing)  :: φόβος {m}, φυγή {f}
flight {n} (act of flying)  :: πτήση {f}
flight {n} (group of doves or swallows)  :: σμήνος {n}
flight {n} (instance of flying)  :: πτήση {f}
flight {n} (journey made by an aircraft)  :: πτήση {f}
flight attendant {n} (member of the crew of an airplane who is responsible for the comfort and safety of its passengers)  :: αεροσυνοδός {f}
flight deck {n} (aircraft cockpit) SEE: cockpit  ::
flight lieutenant {n} (rank in the RAF)  :: σμηναγός
flip-flop {n} (footwear)  :: =f
float {n} (buoyant device)  :: φελλός {f}
floating wood tile {n} (laminate flooring) SEE: laminate flooring  ::
flock {n} (group of birds)  :: σμήνος {m}, κοπάδι {n}
flock {n} (group of sheep or goats)  :: κοπάδι {n}
flock {n} (people served by a particular pastor)  :: ποίμνιο {n}
flog {v} (to defeat) SEE: defeat  ::
flog {v} (to sell) SEE: sell  ::
flog {v} (to steal) SEE: steal  ::
flood {n} (large number or quantity)  :: πλημμύρα {f}, χείμαρρος {m}
flood {n} (overflow of water)  :: πλημμύρα {f}
flood {v} (to cover as if by a flood)  :: πλημμυρίζω
flood {v} (to overflow)  :: πλημμυρίζω
flood {v} (to provide with a large number of quantity)  :: πλημμυρίζω
floor {n} (horizontal structure dividing a building)  :: όροφος {m} , πάτωμα {n}
floor {n} (lower part of a room)  :: δάπεδο {n} , πάτωμα {n}
floor {n} (part of the house assigned to the members of a legislative assembly)  :: έδρανο {n} , έδρανα {n-p}
floor {n} (storey) SEE: storey  ::
floor {n} (supporting surface of a structure)  :: πυθμένας {m}
flop {n} (failure, especially in the entertainment industry)  :: πτώση {f}
flophouse {n} (cheap hotel) SEE: doss-house  ::
floppy {adj} (limp, not hard, firm or rigid; flexible)  :: πλαδαρός {m}
floppy {n} ((computing) a floppy disk)  :: δισκέτα {f}
flop style {n} (high jump technique) SEE: Fosbury flop  ::
flora {n} (plants considered as a group)  :: χλωρίδα {f}
Florence {prop} (city)  :: Φλωρεντία [flo̞re̞ˈdiˌa] {f}
Florence {prop} (female given name)  :: Ευανθία
floriculture {n} (the farming of flowers)  :: ανθοκομία
Florida {prop} (US state)  :: Φλόριντα {f}
Florina {prop} (city in Greece)  :: Φλώρινα
florist {n} (a person who sells flowers)  :: ανθοπώλης {m}, ανθοκόμος {m}
floss {n} (a thread, used to clean the area between the teeth)  :: οδοντόνημα {n}, οδοντική μέταξα {f} [medical]
floss {n} (silk fibres)  :: ακατέργαστο μετάξι {n}
floss {n} (spun sugar or cotton candy)  :: μαλλί της γριάς {n}
flounce {v} (to make spastic motions) SEE: flounder  ::
flounder {n} (Platichthys flesus)  :: πλευρονήκτης {m}, ψήσσα {f}
flounder {v} (to act clumsily or confused)  :: παραδέρνω
flounder {v} (to attempt to move or regain one's balance)  :: παραπαίω
flounder {v} (to flop around)  :: σπαρταρώ
flour {n} (ground cereal grains)  :: αλεύρι {n}
flour {n} (powder of other material)  :: σκόνη {f}
flour {v} (to apply flour to something)  :: αλευρώνω
flow {n} (being at one with)  :: είμαι ένα με
flow {n} (rate of fluid movement)  :: παροχή {f}
flow {n} (the movement of a fluid)  :: ροή {f}
flow {n} (the rising movement of the tide)  :: πλημμυρίδα {f}
flow {v} (to move as a fluid)  :: ρέω, κυλώ
flow {v} (to move smoothly)  :: ρέω, κυλώ
flow chart {n} (schematic representation of a process)  :: διάγραμμα ροής {n}
flow control {n} (process of managing the rate of data transmission)  :: έλεγχος ροής {m}
flower {n} (reproductive structure in angiosperms)  :: άνθος {n}, λουλούδι {n}, ανθός {m}
flower {v} (to put forth blooms)  :: ανθώ [anˈθo̞], ανθίζω [anˈθizo̞], λουλουδίζω [luluˈðizo̞]
flowerbed {n} (place where flowers are grown)  :: παρτέρι {n}
flower girl {n} (florist) SEE: florist  ::
flowerpot {n} (a container in which plants are grown)  :: γλάστρα {f}
flu {n} (common cold) SEE: common cold  ::
flu {n} (influenza)  :: γρίπη {f}
fluency {n} (linguistics: being fluent in a language )  :: ευφράδεια {f}, ευχέρεια {f}
fluent {adj} (able to speak a language accurately and confidently)  :: ρευστός, με ευχέρεια
fluff {n} (light fur etc)  :: χνούδι {n}
fluid {adj} (in a state of flux; subject to change)  :: ρευστό σκηνικό {n}
fluid {n} (any state of matter which can flow)  :: ρευστό {n}
fluorine {n} (chemical element)  :: φθόριο {n}
flute {n} (woodwind instrument)  :: φλάουτο {n}
fluted {adj} (drunk) SEE: drunk  ::
flutist {n} (flute player) SEE: flautist  ::
fly {n} (act of flying)  :: πέταγμα {n}
fly {n} (fly ball) SEE: fly ball  ::
fly {n} (insect of the family Muscidae)  :: μύγα {f}
fly {n} (strip that hides the opening of trousers/pants or underpants)  :: πατ {n}
fly {v} (to flee)  :: πετώ
fly {v} (to travel through air)  :: πετώ
Flying Dutchman {prop} (mythical Dutch-flagged clipper)  :: ιπτάμενος Ολλανδός {m}
flying fox {n} (bat of the family Pteropodidae) SEE: megabat  ::
flying fox {n} (bat of the genera Pteropus or Acerodon)  :: ιπτάμενη αλεπού {f}
flying officer {n} (rank in the RAF)  :: υποσμηναγός
flying saucer {n} (disc-shaped unidentified flying object)  :: ιπτάμενος δίσκος {m}
Flying Spaghetti Monster {prop} (spaghetti deity)  :: Ιπτάμενο Μακαρονοτέρας
flystrike {n} (myiasis) SEE: myiasis  ::
foal {n} (young (male or female) horse)  :: πουλάρι {n}
foam {n} (foam rubber)  :: αφρώδες ελαστικό {n}
foam {n} (foam)  :: αφρός {m}
foam {v} (form or emit foam)  :: αφρίζω
foamy {adj} (full of foam)  :: αφρώδης {m}
fob {n} (chain or ribbon)  :: καδένα {f}
fob {n} (little pocket near waistline) SEE: watch pocket  ::
focal point {n} ((optics))  :: σημείο εστίασης {n}
fodder {n} (food for animals)  :: χορτονομή {f}
foe {n} (enemy) SEE: enemy  ::
foetus {n} (fetus) SEE: fetus  ::
fog {n} (cloud that forms at a low altitude and obscures vision)  :: ομίχλη {f}
fog {n} (Scottish: moss) SEE: moss  ::
foil {n} (shortened form of aerofoil/airfoil) SEE: aerofoil  ::
foil {n} (shortened form of hydrofoil) SEE: hydrofoil  ::
foil {n} (thin aluminium/aluminum or tin used for wrapping food)  :: αλουμινόχαρτο {n}
foil {n} (thin sheet of metal)  :: έλασμα {n}
foil {n} (type of sword used in fencing)  :: ελαφρύ ξίφος ξιφασκίας {n}
foil {v} (prevent from being accomplished)  :: ματαιώνω
fold {n} (act of folding)  :: δίπλωμα {n}
fold {n} (bend or crease)  :: πτυχή {f}
fold {n} (church or congregation)  :: ποίμνιο {n}
fold {n} (enclosure for domestic animals)  :: στάνη {f}, μαντρί {n}
fold {v} (bend (thin material) over)  :: διπλώνω, πτύσσω
fold {v} (cease to trade)  :: καταρρέω
fold {v} (fall over)  :: διπλώνω, ανοίγω
fold {v} (make the proper arrangement (in a thin material) by bending)  :: διπλώνω
folder {n} (container of computer files)  :: φάκελος {m}
folder {n} (organizer)  :: φάκελος {m}
foley {n} (a foley artist) SEE: foley artist  ::
foliage {n} (the leaves of plants)  :: φύλλωμα {n}, φυλλωσιά {f}
folk etymology {n} (false etymology)  :: παρετυμολογία {f}
folklore {n} (tales, legends and superstitions of a particular ethnic population)  :: λαογραφία {f}, λαϊκή παράδοση {f}
folkloristics {n} (formal academic study of folklore)  :: λαογραφία
follow {v} (to be a logical consequence of)  :: επακολουθώ
follow {v} (to go or come after in a sequence)  :: επακολουθώ
follow {v} (to go or come after in physical space)  :: ακολουθώ
follower {n} (one who follows)  :: ακόλουθος {m}
following {adj} (next in sequence or time)  :: ακόλουθος {m}
following {adj} (to be specified)  :: εξής , ακόλουθος {m}
fond {adj} (be fond of, like) SEE: like  ::
font {n} (a computer file containing the code used to draw and compose the glyphs)  :: γραμματοσειρά {f}
font {n} (a receptacle in church for holy water)  :: κολυμβήθρα {f}
font {n} (typesetting: a grouping of consistently-designed glyphs)  :: γραμματοσειρά {f}, γραμματοστοιχείο {n}
food {n} (any substance consumed by living organisms to sustain life)  :: τροφή {f}, φαγητό {n}, φαΐ {n}
food {n} (anything intended to supply energy or nourishment of other forms)  :: τροφή {f}
food {n} (foodstuff)  :: τρόφιμα {n-p}
food chain {n} (a feeding relationship between species)  :: τροφική αλυσίδα {f}
food poisoning {n} (any food-borne disease)  :: τροφική δηλητηρίαση {f}
fool {n} (person who entertained a sovereign)  :: γελωτοποιός {m}, [slang] τζουτζές {m}
fool {n} (person with poor judgement or little intelligence)  :: ανόητος {m}
fool {n} (Tarot card)  :: κάρτα ταρό {f}
fool {v} (to trick; to make a fool of someone)  :: ξεγελάω
foolish {adj} (lacking good sense or judgement; unwise)  :: ανόητος
foolscap {n} (fool's cap) SEE: fool's cap  ::
foot {n} (bottom of anything )  :: πόδι {n}
foot {n} (part of animal’s body )  :: οπλή {f}, πόδι {n}
foot {n} (part of human body )  :: πόδι {n}
foot {n} (projection on equipment )  :: πόδι {n}
foot {n} (unit of measure )  :: πόδι {n}
foot-and-mouth disease {n} (foot-and-mouth disease)  :: αφθώδης πυρετός {m}
football {n} (ball)  :: μπάλα ποδοφαίρου
football {n} (British game)  :: ποδόσφαιρο {n}
football {n} (US game)  :: αμερικανικό ποδόσφαιρο {m}
football player {n} (footballer) SEE: footballer  ::
footbridge {n} (bridge for pedestrians)  :: γεφυράκι {n}
foothills {n} (plural of foothill) SEE: foothill  ::
foot locker {n} (footlocker) SEE: footlocker  ::
footman {n} (A soldier who marches and fights on foot) SEE: foot soldier  ::
footnote {n} (comment at the bottom of a printed page)  :: υποσημείωση {f}
footpath {n} (path for pedestrians)  :: μονοπάτι {n}
foot soldier {n} (soldier who fights on foot)  :: πεζικάριος {m}
footstool {n} (a low stool)  :: υποπόδιο {n}
foppery {n} (stupidity) SEE: stupidity  ::
for {conj} (because)  :: διότι, επειδή, γιατί
for {prep} (because of)  :: για, λόγω
for {prep} (directed at, intended to belong to)  :: για
for {prep} (supporting)  :: γιατί, διότι, επειδή
for {prep} (towards)  :: για
forage {v}  :: προμηθεύσει
forbid {v} (to disallow)  :: απαγορεύω
Forbidden City {prop} (palace of the Qing Dynasty)  :: Απαγορευμένη Πόλη {f}
force {n} (anything that is able to make a big change in person or thing)  :: δύναμη {f}, ισχύς {f}, σθένος {n}
force {n} (group that aims to attack, control, or constrain)  :: δύναμη {f}, σώμα {n}
force {n} (law: legal validity)  :: ισχύς {f}, κύρος {n}
force {n} (law: unlawful violence or lawful compulsion)  :: βία {f}
force {n} (physical quantity that denotes ability to accelerate a body)  :: δύναμη {f}
force {n} (waterfall) SEE: waterfall  ::
forced {adj} (obtained forcefully)  :: βεβιασμένος
force majeure {n} (unavoidable catastrophe, voiding legal obligation)  :: ανωτέρα βία {f}
forceps {n} (instrument used in surgery)  :: λαβίδα {f}
forebrain {n} (part of the brain)  :: πρόσθιος εγκέφαλος {m}
foreclosure {n} ((legal) the proceeding, by a creditor, to regain property or other collateral following a default on mortgage payments)  :: κατάσχεση {f}
forefinger {n} (first finger next to the thumb)  :: δείκτης {m}, λιχανός {m}
forehead {n} (part of face above eyebrows)  :: μέτωπο {n}
foreign {adj} (belonging to a different culture)  :: ξένος {m}
foreign {adj} (located outside one's own country or place)  :: ξένος {m}
foreign {adj} (originating from or characteristic of a different country)  :: αλλοεθνής {m}, αλλοδαπός {m}, ξένος {m}
foreign {n} (foreigner) SEE: foreigner  ::
foreigner {n} (person in a foreign land)  :: ξένος {m}, αλλοδαπός {m}
foreign exchange {n} (foreign currency) SEE: foreign currency  ::
foreignness {n} (quality of being, appearing, or being perceived as foreign)  :: εξωτικότητα {f}
foreland {n} (headland) SEE: headland  ::
forelock {n} (part of a hairstyle) SEE: bangs  ::
foreman {n} (leader of a work crew)  :: εργοδηγός {m} {f}
forensic {adj} (relating to, or appropriate for courts of law)  :: δικανικός, εγκληματολογικός
forensic {adj} (relating to, or used in debate or argument)  :: ρητορικός {m}
forensic {adj} (relating to the use of science and technology in the investigation and establishment of facts or evidence in a court of law)  :: δικανικός, εγκληματολογικός
forerunner {n} (precursor, harbinger)  :: πρόδρομος {m}, προπομπός {m}
foreshore {n} (part of a beach)  :: αλίπεδο {n}
foresight {n} (ability to foresee or prepare wisely for the future)  :: πρόνοια {f}
foresight {n} (front sight on weapon)  :: στόχαστρο {n}
foreskin {n} (fold of skin) SEE: prepuce  ::
forest {n} (any dense collection)  :: δάσος {n}
forest {n} (dense collection of trees)  :: δάσος {n}, δρυμός {m}
forest {n} (graph theory: union of trees)  :: δάσος {n}
forester {n} (moth) SEE: zygaenid  ::
forester {n} (person practicing forestry)  :: δασοφύλακας {m}
foretop {n} (forelock of a horse) SEE: forelock  ::
for ever {adv} (forever) SEE: forever  ::
forever {adv} (for all time, for all eternity; for an infinite amount of time)  :: πάντα
foreword {n} (an introductory section)  :: πρόλογος {m}
for example {adv} (as an example)  :: παραδείγματος χάριν, φερ' ειπείν
forfeit {n} (penalty)  :: πρόστιμο {n}, τίμημα {n}
forfeit {v} (to give up in defeat)  :: χάνω
forfeit {v} (to suffer the loss)  :: στερούμαι
forge {n} (workshop)  :: σιδηρουργείο
forgery {n} (invention) SEE: invention  ::
forgery {n} (that which is forged or counterfeited)  :: πλαστογράφηση {f}
forgery {n} (the act of forging, fabricating or producing falsely)  :: πλαστογραφία {f}
forget {v} (to lose remembrance of)  :: ξεχνώ
forget-me-not {n} (plant of the genus Myosotis)  :: μη με λησμόνει {n}
forgive {v} (transitive, to pardon)  :: συγχωρώ
for God's sake {interj} (Exclamation of surprise, impatience, etc)  :: για όνομα του Θεού, για το Θεό, για τ' όνομα του Θεού
for good {adv} (Forever; permanently)  :: για πάντα, διά παντός
for instance {adv} (as an example) SEE: for example  ::
forint {n} (unit of currency)  :: φιορίνι {n}
fork {n} (eating utensil)  :: πηρούνι {n}
fork {n} (forklift) SEE: forklift  ::
fork {n} (gallows) SEE: gallows  ::
fork {n} (intersection)  :: δίστρατο {n}
fork {n} (point where a waterway splits)  :: δίχαλο {n}
fork {n} (pronged tool)  :: δικράνι {n}
fork {n} (tuning fork) SEE: tuning fork  ::
fork {n} (UK: crotch) SEE: crotch  ::
form {n} (document to be filled)  :: φόρμα {f}
form {n} (level of pre-collegiate education) SEE: grade  ::
form {n} (shape or visible structure)  :: φόρμα {f}
formal {adj} (being in accord with established forms)  :: επίσημος
formal {n} (formalin) SEE: formalin  ::
formaldehyde {n} (organic compound)  :: φορμαλδεΰδη {f}
formalistic {adj} (formalist) SEE: formalist  ::
former {adj} (previous)  :: πρώην
formerly {adv} (at some time in the past)  :: πρώην
formerly {adv} (previously; once)  :: προηγούμενος, προηγουμένως
former Yugoslav Republic of Macedonia {prop} (provisional designation of the Republic of Macedonia, see also: Macedonia)  :: Σκόπια {f}, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας {f}
formic acid {n} (methanoic acid)  :: μυρμηκικό οξύ {m}
formless {adj} (without form)  :: άμορφος {m}
Formosa {prop} (Taiwan) SEE: Taiwan  ::
Formosa Strait {prop} (Taiwan Strait) SEE: Taiwan Strait  ::
formula {n} (in chemistry)  :: τύπος {m}
formula {n} (in mathematics)  :: τύπος {m}
Formula One {prop} (discipline in motor racing)  :: Φόρμουλα 1
Forro {prop} (language)  :: Φόρο, Φόρου [rare]
forsake {v} (to abandon)  :: εγκαταλείπω, παρατώ, απαρνούμαι, αποκηρύσσω
fortieth {adj} (ordinal form of forty)  :: τεσσαρακοστός
fortieth {n} (one of forty equal parts)  :: τεσσαρακοστό {n}
fortieth {n} (person or thing)  :: τεσσαρακοστός
fortification {n} (that which fortifies)  :: οχύρωμα {n}
fortification {n} (the act of fortifying)  :: οχύρωση {f}
fortitude {n} (mental or emotional strength)  :: σθένος {n}, γενναιότητα {f}
fortress {n} (fortified place)  :: φρούριο {n}
Fortuna {prop} (Roman goddess)  :: Τύχη {f}
fortunate {adj} (Bringing some good thing not foreseen as certain)  :: τυχερός {m}
fortunate {adj} (Lucky, favored by fortune)  :: τυχερός {m}
fortunate {adj} (Receiving some unforeseen or unexpected good, or some good, independent of one's own skill or efforts)  :: τυχερός {m}
fortunately {adv} (in a fortunate manner)  :: ευτυχώς
fortune {n} (destiny)  :: τύχη {f}
fortune {n} (good luck)  :: τύχη {f}
fortune favors the brave {proverb} (proverb)  :: Modern Greek η τύχη βοηθά τους τολμηρούς
forty {num} (the cardinal number occurring after thirty-nine)  :: σαράντα
forty-eight {num} (48)  :: σαράντα οκτώ
forty-five {num} (45)  :: σαράντα πέντε
forty-four {num} (44)  :: σαράντα τέσσαρες
forty-nine {num} (49)  :: σαράντα εννέα
forty-one {num} (41)  :: σαράντα έν
forty-seven {num} (47)  :: σαράντα επτά
forty-six {num} (46)  :: σαράντα έξ
forty-three {num} (43)  :: σαράντα τρείς
forty-two {num} (Cardinal number)  :: σαράντα δύο
forward {adj} (at the front)  :: εμπρόσθιος {m}, μπροστινός
forward {adj} (without customary restraint)  :: αυθάδης {m}, προπετής {m}
forward {adv} (in the usual direction of travel)  :: εμπρός
forward {adv} (towards the front)  :: εμπρός {m}, μπροστά
forward {n} (player nearest to the opposing soccer team)  :: επιθετικός {m}
forward {v} (send (something received) to a third party)  :: προωθώ, προάγω
foster {adj} (providing parental care to unrelated children)  :: ανατρέφω
foster {v} (to cultivate and grow something)  :: μεγαλώνω
foster {v} (to nurse or cherish something)  :: ανατρέφω
foster {v} (to nurture or bring up offspring; or to provide similar parental care to an unrelated child)  :: ανατρέφω
fosterling {n} (foster child) SEE: foster child  ::
foster mother {n} (an adult female who cares for a foster child)  :: μητριά {f}, ψυχομάνα {f}
foul {n} (offence in sports)  :: φάουλ {n}
foul-mouthed {adj} (of a user of bad language)  :: αθυρόστομος
found {v} (melt) SEE: melt  ::
found {v} (to begin building)  :: θεμελιώνω
found {v} (to start organization)  :: ιδρύω, συστήνω
foundation {n} (act of founding)  :: ίδρυση {n}, σύσταση {f}
foundation {n} (cosmetic cream)  :: φον ντε τεν {n}
foundation {n} (endowed institution or charity)  :: ίδρυμα {n}
foundation {n} (lowest and supporting part or member of a wall)  :: θεμέλιο {n}
foundation {n} (that upon which anything is founded)  :: θεμέλιο {f}
founder {n} (one who founds, establishes, and erects; one who lays a foundation; an author)  :: ιδρυτής {m}, θεμελιωτής {m}
founder {n} (The iron worker in charge of the blast furnace and the smelting operation)  :: χύτης {m}
founder {v} (to fail)  :: ναυαγώ, καταποντίζομαι
founder {v} (to sink)  :: βυθίζομαι, καταποντίζομαι, βουλιάζω
founder {v} (to stumble)  :: καταρρέω, γκρεμίζομαι
foundryman {n}  :: χύτης {m}, χύτρια {f}
fount {n} (drinking device for animals) SEE: waterer  ::
fount {n} (metaphorical source)  :: πηγή {f}
fount {n} (something from which water flows)  :: πηγή {f} , βρύση {f} , κρήνη {f}
fountain {n} (artificial water feature)  :: συντριβάνι {n}
fountain {n} (source, origin of a flow)  :: πηγή {f}
fountain {n} (spring) SEE: spring  ::
fountainhead {n} (a spring that is the source of a river)  :: βρυσομάνα {f}
four {n} (the digit or figure 4)  :: τέσσερα {n}
four {num} (the cardinal number 4)  :: τέσσερις {m} {f}, τέσσερα {n}
four by two {n} (Jew) SEE: Jew  ::
four-dimensional {adj} (measurable along four mutually perpendicular axes)  :: τετραδιάστατος {m}
four-dimensional {adj} (of the four dimensions of space-time)  :: τετραδιάστατος {m}
four of a kind {n} (four cards of the same rank)  :: καρέ {n}
fourteen {num} (cardinal number)  :: δεκατέσσερις {m} {f}, δεκατέσσερα {n}
fourth {adj} (fourth)  :: τέταρτος
fourth {n} (fourth gear) SEE: fourth gear  ::
fourth {n} (quarter) SEE: quarter  ::
fowl {n} (bird of the order Galliformes)  :: πουλερικό {n}
fowl {n} (bird) SEE: bird  ::
fowl {n} (birds which are hunted or kept for food)  :: πουλερικό {n}
fox {n} (cunning person)  :: αλεπού {f}
fox {n} (fox terrier) SEE: fox terrier  ::
fox {n} (Vulpes)  :: αλεπού {f}
foxberry {n} (plant and berry Vaccinium vitis-idaea) SEE: lingonberry  ::
foxglove {n} (plant of the genus Digitalis)  :: χελιδονόχορτο {n}
fracking {n} (hydraulic fracturing) SEE: hydraulic fracturing  ::
fractal {adj} (having the form of a fractal)  :: μορφοκλασματικός {m}
fractal {n} (figure irregular at all scales)  :: μορφόκλασμα {n}
fractal {n} (self-similar geometric figure)  :: μορφόκλασμα {n}
fraction {n} (arithmetic: ratio)  :: κλάσμα {n}
fracture {n} (act of breaking, or something broken)  :: κάταγμα {n}, θλάση {f}
fracture {n} ((geology) fault)  :: θραύση {f}, σπάσιμο {n}
fracture {v} (break)  :: θραύω, σπάω
fragile {adj} (easily broken or destroyed)  :: εύθραυστος {m}
fragment {n} (grammar: a sentence)  :: απόσπασμα {n}
fragment {n} (portion or segment of an object)  :: θραύσμα {n}
fragment {v} (to break apart)  :: θρυμματίζω
fragment {v} (to cause to be broken into pieces)  :: τεμαχίζω, κομματιάζω
fragmentation {n} (act of fragmenting or something fragmented; disintegration)  :: θρυμματισμός {m}
fragrance {n} (pleasant smell or odour)  :: άρωμα {n}
fragrant {adj} (sweet-smelling)  :: αρωματικός, ευωδιαστός
frame {n} (chunk of data)  :: πλαίσιο {n}
frame {n} (rigid, generally rectangular mounting)  :: κορνίζα {f}, κάδρο {n}
frame {n} (structural elements of a building or other constructed object)  :: σκελετός {m}, πλαίσιο {n}
frame {n} (structure of a person's body)  :: σώμα {n}
frame {v} (add a decorative border to a picture)  :: κορνιζάρω, καδράρω
frame {v} (cause a person to appear guilty)  :: παγιδεύω
frame {v} (position visually within a fixed boundary)  :: καδράρω
framework {n} (a basic conceptual structure)  :: πλαίσιο {n}, σκελετός {m}
framework {n} (the arrangement of support beams that represent a buildings general shape and size)  :: πλαίσιο {n}
franc {n} (any of several units of currency)  :: φράγκο {m}
franc {n} (former currency of France and Belgium)  :: φράγκο {m}
France {prop} (country)  :: Γαλλία {f}
franchise {n} (authorization granted by a company to sell or distribute its goods or services in a certain area)  :: δικαιοχρησία {f}
franchise {n} (right to vote at a public election)  :: δικαίωμα ψήφου {n}
franchiser {n} (franchisor) SEE: franchisor  ::
Francis {prop} (male given name)  :: Φραγκίσκος {m}
francium {n} (chemical element)  :: φράγκιο {n}
francolin {n} (partridge)  :: φραγκολίνος {m}, φραγκόκοτα {f}
Francophone {adj} (French-speaking)  :: γαλλόφωνος
Francophone {n} (A speaker of French)  :: γαλλόφωνος {m}
frankenword {n} (portmanteau word) SEE: portmanteau word  ::
Frankfurt {prop} (Frankfurt-am-Main)  :: Φραγκφούρτη {f}, Φρανκφούρτη
Frankfurt {prop} (Frankfurt-an-der-Oder)  :: Φραγκφούρτη {f}, Φρανκφούρτη
frankly {adv} (in a frank, open or (too) honest manner)  :: ειλικρινά
frantically {adv} (in a frantic manner)  :: αλλόφρονα, εμμανώς
fraternal {adj} (of brothers)  :: αδελφικός
fraternity {n} (group of people associated for a common purpose)  :: αδελφότητα {f}
fraternization {n} (act of fraternizing)  :: αδελφοποίηση {f}, αδελφοποιία {f}
fratricidal {adj} (of or pertaining to fratricide)  :: αδελφοκτόνος {m} {f}
fratricide {n} (killing of one's sibling)  :: αδελφοκτονία {f}
fratricide {n} (person who commits this crime)  :: αδελφοκτόνος {m} {f}
fraud {n} (an act of deception)  :: απάτη {f}
fraud {n} (one who performs fraud)  :: απατεώνας {m}
fraud {v} (defraud) SEE: defraud  ::
fraught {adj} (charged or accompanied with)  :: γεμάτος {m}, φορτωμένος {m}, πλήρης {m}
fraught {adj} (distressed)  :: γεμάτος {m}, φορτωμένος {m}
fray {n} (Affray; broil; contest; combat; brawl; melee)  :: διαμάχη {f}, σύρραξη {f}, συμπλοκή {f}
freaking {adj} (an intensifier) SEE: fricking  ::
freckle {n} (small pigmentation spot on the skin)  :: φακίδα {f}
Frederica {prop} (female given name)  :: Φρειδερίκη {f}
Frederick {prop} (male given name)  :: Φρειδερίκος
Fredericksburg {n} (city in the northern part of the state of Virginia in the United States)  :: Φρέντερικσμπουργκ
free {adj} (not imprisoned)  :: ελεύθερος
free {adj} (not in use)  :: ελεύθερος {m}
free {adj} (obtainable without payment)  :: δωρεάν [adverb]
free {adj} (software: with very few limitations on distribution or improvement)  :: ελεύθερος
free {adj} (unconstrained)  :: ελεύθερος, ανεμπόδιστος
free {adj} (unobstructed)  :: ελεύθερος {m}, ανεμπόδιστος {m}
free {adj} (without obligations)  :: ελεύθερος {m}
free {v} (make free)  :: ελευθερώνω
freedom {n} (not being imprisoned or enslaved)  :: ελευθερία {f}
freedom {n} (The lack of a specific constraint)  :: ελευθερία {f}
freedom of religion {n} (the right to hold any religious beliefs)  :: ανεξιθρησκία {f}
freedom of speech {n} (right to speak without fear of harm)  :: ελευθερία έκφρασης {f}
freelancer {n} (who freelances)  :: ελευθεροεπαγγελματίας {m}
freeloader {n} (one who does not contribute or pay appropriately)  :: χαραμοφάης {m}, παράσιτο {n}, τζαμπατζής
free market {n} (type of market)  :: ελεύθερη αγορά {f}
freemason {n} (freemason) SEE: Freemason  ::
Freemason {n} (member of the Free and Accepted Masons)  :: ελευθεροτέκτονας {m}
freemasonry {n} (fellowship and sympathy)  :: ελευθεροτεκτονισμός {m}
Freemasonry {prop} (institutions and ways of the Freemasons)  :: ελευθεροτεκτονισμός {m}
free of charge {adv} (without any payment)  :: δωρεάν
free sheet {n} (freesheet) SEE: freesheet  ::
freesia {n} (plant)  :: φρέζια {f}
free software {n} (free of charge software) SEE: freeware  ::
free spirit {n} (nonconformist)  :: ελεύθερο πνεύμα {n}
free-standing {adj} (free-standing) SEE: freestanding  ::
freestyle {n} (front crawl)  :: ελεύθερο
freestyle {n} (swimming event)  :: ελεύθερο
freestyle {v} (to ad-lib in rap music)  :: αυτοσχεδιάζω
free time {n} (time that can be spent on one's own activities rather than work)  :: ελεύθερος χρόνος
freeway {n} (road designed for safe high-speed motoring)  :: αυτοκινητόδρομος υπερταχείας κυκλοφορίας {m}, δρόμος χωρίς διόδια {m}
freeze {v} (drop below zero)  :: παγώνω
freezing {adj} (frosty) SEE: frosty  ::
Freiburg {prop} (a German city)  :: Φράιμπουργκ, Φρειβούργο
freight {n} (goods)  :: φορτίο {n}
freight {n} (payment for transportation)  :: ναύλος {m}
freight {n} (transport of goods)  :: μεταφορά {f}
freight {v} (to load with freight)  :: φορτώνω
freight {v} (to transport goods)  :: μεταφέρω
freight car {n} (railway car) SEE: goods wagon  ::
freighter {n} (vessel used to carry freight) SEE: cargo ship  ::
freight train {n} (train used for transportation of freight) SEE: goods train  ::
French {adj} (of or relating to France)  :: γαλλικός {m}
French {adj} (of or relating to the French language)  :: γαλλικός {m}
French {adj} (of or relating to the French people)  :: γαλλικός {m}
French {n} (people of France, collectively)  :: Γάλλοι {m-p}
French {n} (vulgar language)  :: Γαλλικά {n-p}
French {prop} (Romance language spoken in France)  :: γαλλικά {n-p}
French {v} (kiss (a person) while inserting one’s tongue into his or her mouth)  :: φιλάω με γλώσσα
french fries {n} (deep fried strips of potato)  :: τηγανιτές πατάτες {f-p}
french fry {n} (a long, cuboid slice of potato, usually cooked by deep-frying)  :: τηγανιτή πατάτα {f}
French Guiana {prop} (Department of French Guiana)  :: Γαλλική Γουιάνα {f}
French kiss {n} (tongue kiss)  :: γλωσσόφιλο {n}
French letter {n} (condom) SEE: condom  ::
Frenchman {n} (man of French birth or nationality)  :: Γάλλος {m}
French Polynesia {prop} (Overseas territory of France)  :: Γαλλική Πολυνησία
French press {n} (cafetière) SEE: cafetière  ::
French toast {n} (food prepared by dipping bread into egg batter and frying)  :: αυγόφετα {f}
Frenchwoman {n} (a French woman)  :: Γαλλίδα {f}
frenzy {n} (state of wild activity or panic)  :: φρενίτιδα {f}
Freo {prop} (Fremantle) SEE: Fremantle  ::
frequency {n} (number of occurrences divided by time)  :: συχνότητα {f}
frequency {n} (property of occurring often rather than infrequently)  :: συχνότητα {f}
frequency {n} (rate of occurrence of anything)  :: συχνότητα {f}
frequency modulation {n} (use of a modulating wave)  :: διαμόρφωση συχνότητας
frequent {adj} (done or occurring often)  :: συχνός
fresco {n} (painting made using this technique)  :: νωπογραφία {f}
fresco {n} (technique)  :: νωπογραφία {f}
fresh {adj} (new or clean)  :: πρόσφατος {m}, νέος {m}, φρέσκος {m}
fresh {adj} (of produce, not from storage)  :: νωπός {m}, φρέσκος {m}
fresh {adj} (refreshing or cool)  :: δροσερός {m}
fresh {adj} (rude or inappropriate)  :: θρασύς {m}, αναιδής {m}
fresh {adj} (without salt)  :: γλυκός, πόσιμος {m}
fresh air {n} (clean air from outside)  :: καθαρός αέρας {m}
fresh water {n} (water with little salt)  :: γλυκό νερό {n}
Fresnel lamp {n} (Fresnel lantern) SEE: Fresnel lantern  ::
fret {n} (one of the pieces of metal/wood/plastic across the neck of a guitar)  :: τάστο
fret {v} (to chafe or irritate; to worry)  :: αδημονώ
fret {v} (to worry or be anxious)  :: αδημονώ
friar {n} (member of certain Christian orders)  :: μοναχός {m}
fricassee {n} (meat or poultry cut into small pieces, stewed or fried and served in its own gravy)  :: φρικασέ {n}
friction {n} (A force that resists the relative motion or tendency to such motion of two bodies in contact)  :: τριβή {f}
friction {n} (conflict)  :: προστριβές {f-p}
friction {n} (The rubbing of one object or surface against another)  :: τριβή {f}
Friday {n} (day of the week)  :: Παρασκευή {f}
fridge {n} (refrigerator) SEE: refrigerator  ::
fried {adj} (cooked by frying)  :: τηγανητός
fried egg {n} (egg that has been shallow fried)  :: τηγανητό αβγό {n}
friend {n} (boyfriend or girlfriend)  :: φίλος {m}, φίλη {f}, γκόμενος {m} [slang], γκόμενα {f}, αμόρε {n}
friend {n} (person who provides assistance)  :: βοηθός {m}
friend {n} (person whose company one enjoys)  :: φίλος {m}, φίλη {f}
friend {n} (person with whom you are acquainted)  :: γνωστός {m}, γνωστή {f}
friend {v} (befriend) SEE: befriend  ::
friendly {adj} (warm, approachable)  :: φιλικός
friendly {adv} (in a friendly manner)  :: φιλικά
friendly {n} ((sports) game)  :: φιλικός {m} (filikós)
friendly fire {n} (fire from allied or friendly forces)  :: φίλια πυρά {n-p}
friends {n} (participants in a two-way friendship)  :: φίλοι
friendship {n} ((countable) friendly relationship)  :: φιλία {f}
friendship {n} ((uncountable) condition of being friends)  :: φιλία {f}
frieze {n} (sculptured or richly ornamented band)  :: ζωοφόρος {f}
frigging {adj} (an intensifier) SEE: fricking  ::
fright {n} (A state of terror excited by the sudden appearance of danger)  :: τρομάρα {f}
frighten {v} (to disturb with fear)  :: τρομάζω
frightening {adj} (awful)  :: τρομακτικός {m}
frightening {adj} (scary)  :: τρομακτικός {m}, φοβιστικός {m}
frisée {n} (A variety of chard)  :: αντίδι κατσαρό {n}
Frisian {prop} (the West Frisian language) SEE: West Frisian  ::
fritter {v} (sinter) SEE: sinter  ::
frivolous {adj} (silly; especially at an inappropriate time or in an inappropriate manner)  :: επιπόλαιος
frog {n} (amphibian)  :: βάτραχος {m}
frogman {n} (diver)  :: βατραχάνθρωπος {m}
frogspawn {n} (frogs' eggs)  :: αβγά βατράχου
from {prep} (with the source or provenance of or at)  :: από
from the bottom of one's heart {adv} (idiomatic)  :: εκ βάθους καρδίας, φυλλοκάρδια
from time to time {adv} (occasionally)  :: από καιρό σε καιρό, από καιρού εις καιρόν [idiomatic]
front {adj} (located at or near the front)  :: εμπρόσθιος {m}, μπροστινός {m}
front {adj} (phonetics: of a vowel pronounced near the tip of the tongue) SEE: front vowel  ::
front {n} (facing side)  :: πρόσοψη {f}
front {n} (main entrance side)  :: πρόσοψη {f}
front {n} (meteorology: interface between airmasses)  :: μέτωπο {n}
front {n} (military: area or line of conflict)  :: μέτωπο {n}
front {n} (military: direction of the enemy)  :: μέτωπο {n}
front {n} (public face of covert organisation)  :: μέτωπο {n}
frontal lobe {n} (Division of cerebrum)  :: μετωπιαίος λοβός {m}
front crawl {n} (freestyle) SEE: freestyle  ::
front door {n} (main entrance)  :: εξώπορτα {f}
frontier {n} (part of a country that fronts or faces another country or an unsettled region)  :: σύνορο {n}
frontispiece {n} (title page) SEE: title page  ::
front room {n} (living room) SEE: living room  ::
frosh {n} (frog) SEE: frog  ::
frost {n} (cold weather that would cause frost)  :: παγετός {m}, παγωνιά {f}
frost {n} (cover of minute ice crystals)  :: πάγος {m}, πάχνη {f}
frost {v} (to get covered with frost)  :: παγώνω
frostbite {n} (the freezing of some part of the body)  :: κρυοπάγημα {n}
froth {n} (foam)  :: αφρός {m}
froth {v} (To bubble)  :: αφρίζω
froth {v} (To create froth)  :: αφρίζω
frounce {v} (to crease, wrinkle) SEE: frown  ::
frounce {v} (to curl) SEE: curl  ::
frown {n} (facial expression)  :: συνοφρύωση {f}
frown at {v} (to disapprove of) SEE: frown upon  ::
frozen {adj} (in the state of that which freezes)  :: κατεψυγμένος
frozen shoulder {n} (adhesive capsulitis) SEE: adhesive capsulitis  ::
frugal {adj} (economical, avoiding waste, thrifty)  :: λιτός {m}
fruit {n} (figuratively: child of a marriage)  :: καρπός {m}
fruit {n} (figuratively: positive end result or reward of labour or effort)  :: καρπός {m}
fruit {n} (food)  :: φρούτο {n}
fruit {n} (offensive slang: homosexual or effeminate man)  :: φρούτο {n}, συκιά {f}
fruit {n} (part of plant)  :: καρπός {m}, οπώρα {f}, οπωρικό {n}, φρούτο {n}
fruit bat {n} (bat of the family Pteropodidae) SEE: megabat  ::
fruit juice {n} (juice of fruit)  :: φρουτοχυμός {m}
fruitless {adj} (bearing no fruit; barren)  :: άκαρπος
fruitless {adj} (useless; unproductive)  :: ατελέσφορος
fruitmonger {n} (fruiterer) SEE: fruiterer  ::
fruit salad {n} (salad made of fruit)  :: φρουτοσαλάτα {f}
fruitseller {n} (fruiterer) SEE: fruiterer  ::
frustum {n} (truncated cone or pyramid)  :: [cone] κόλουρος κώνος {m}, [pyramid] κόλουρη πυραμίδα {f}
fry {n} (fried potato)  :: τηγανητή πατάτα {f}
fry {n} (young fish)  :: γόνος {m}, ψαράκια {n-p}
fry {v} (cook in hot fat)  :: τηγανίζω
fry {v} (suffer because of too much heat)  :: ψήνομαι
fry {v} (to cook (something) in hot fat)  :: τηγανίζω
frying pan {n} (long-handled, shallow pan used for frying food)  :: τηγάνι {n}
fuck {interj} (fuck!)  :: γαμώτο, σκατά {n-p}
fuck {n} (an act of sexual intercourse)  :: γαμήσι {n}, πήδημα {n}
fuck {n} (highly contemptible person)  :: γαμημένος {m}
fuck {v} (to break or destroy)  :: γαμώ
fuck {v} (to have sexual intercourse-obscene or vulgar)  :: γαμώ
fuck and chuck {phrase} (hit it and quit it) SEE: hit it and quit it  ::
fucker {n} (one who fucks)  :: γαμιάς {m}
fuck off {interj} (expression of disagreement or disbelief)  :: [vulgar] άι γαμήσου
fuck off {interj} (go away!)  :: [vulgar] άι γαμήσου
fuck off {v} (go to hell, disappear, screw oneself)  :: τσακίσου (lit. piss off!), εξαφανίσου (lit. disappear!)
fuck you {phrase} (fuck you)  :: γαμήσου
fuck-you lizard {n} (tokay gecko) SEE: tokay gecko  ::
fuel {n} (substance consumed to provide energy)  :: καύσιμο {n}
fuel {n} (substance that provides nourishment)  :: τροφή {f}
fugitive {n} (a person who is fleeing or escaping from something)  :: φυγάς {m}, φυγάς {f}
fugu {n} (blowfish) SEE: blowfish  ::
fugue {n} (anything in literature, poetry, film, painting, etc., that resembles a fugue in structure or complexity)  :: φυγή {f}
fugue {n} (piece of music)  :: φούγκα {f}, φυγή {f}
fulcrum {n} (support about which a lever pivots)  :: υπομόχλιο {n}
fulfil {v} (carry out) SEE: fulfill  ::
fulfilment {n} (being fulfilled)  :: ικανοποίηση {f}
fuliginous {adj} (pertaining to or resembling soot)  :: αιθαλώδης
full {adj} (containing the maximum possible amount)  :: πλήρης {m}, γεμάτος {m}
full {adj} (satisfied, in relation to eating)  :: πλήρης {m}
full {n} (phase of the moon) SEE: full moon  ::
full {v} (to baptise) SEE: baptise  ::
full house {n} (three of a kind and a pair)  :: φουλ {n}
full moon {n} (phase of moon when in opposition to sun)  :: πανσέληνος {f}
full moon {n} (the moon when in opposition to sun)  :: πανσέληνος {f}
full-scale {adj} (of the same size) SEE: life-size  ::
full stop {interj} (And nothing less)  :: τελεία και παύλα
full stop {n} (The punctuation mark “.”)  :: τελεία {f}
fulmar {n} (seabird in the genus Fulmarus)  :: φουλμάρος {m}
funambulist {n} (tightrope walker) SEE: tightrope walker  ::
function {n} (biology: physiological activity of an organ or body part)  :: λειτουργία {f}
function {n} (computing: routine that returns a result)  :: διαδικασία {f}
function {n} (mathematics: single-valued relation)  :: συνάρτηση {f}
function {n} (official or social occasion)  :: τελετή {f}, δεξίωση {f}
function {n} (professional or official position)  :: λειτούργημα {n}, αποστολή {f}, καθήκον {n}
function {n} (what something does or is used for)  :: λειτουργία {f}
function {v} (to carry on a function)  :: λειτουργώ, εργάζομαι
function {v} (to have a function)  :: λειτουργώ ως
functional {adj} (having semantics defined purely in terms of mathematical functions, without side-effects)  :: συναρτησιακός {m}
functional {adj} (in good working order)  :: λειτουργικός {m}
functional {adj} (useful, serving a purpose)  :: λειτουργικός {m}
functional {adj} (utilitarian) SEE: utilitarian  ::
functional group {n} (characteristic grouping of elements)  :: χαρακτηριστική ομάδα {f}
functionality {n} (The ability to perform a task or function)  :: λειτουργία {f}
functionary {n} (a person employed as an official in a bureaucracy )  :: λειτουργός {m} {f}
functioning {adj} (functional) SEE: functional  ::
functor {n} (computing: function word) SEE: function object  ::
functor {n} (grammar: function word) SEE: function word  ::
fund {n} (organization)  :: ταμείο {n}
fund {n} (sum or source of money)  :: απόθεμα {n}, κεφάλαιο {n}, κονδύλι {n}
fund {v} (to pay for)  :: χρηματοδοτώ, επιχορηγώ
fundamental {adj} (pertaining to the foundation or basis; serving for the foundation)  :: θεμελιώδης {m} {f}
fundamental {n} (a leading or primary principle, rule, law, or article)  :: θεμέλιο {n}
fundamental interaction {n} (basic forces that act between elementary particles)  :: θεμελιώδης αλληλεπίδραση {f}
fundamentalism {n} (religion)  :: φονταμενταλισμός
fundamentalist {n} (one who reduces religion to strict interpretation of core or original texts)  :: φονταμενταλιστής {m}
fundamentally {adv} (to the very core of the matter)  :: στοιχειωδώς
fundamental particle {n} (elementary particle) SEE: elementary particle  ::
funeral {n} (ceremony to honour of a deceased person)  :: κηδεία {f}
funeral director {n} (undertaker) SEE: undertaker  ::
fungous {adj} (of or pertaining to a fungus) SEE: fungal  ::
fungus {n} (any member of the kingdom Fungi)  :: μύκητας {m}
funky {adj} (offbeat, unconventional) SEE: offbeat  ::
funnel {n} (smoke flue, chimney)  :: καπνοδόχος {f}, [ships etc.] φουγάρο {n}
funnel {n} (utensil used to guide poured liquids)  :: χωνί {n}, χοάνη {f}
funny {adj} (amusing; comical)  :: αστείος, διασκεδαστικός
funny farm {n} (informal term for lunatic asylum) SEE: madhouse  ::
fur {n} (hairy coat of a mammal, especially when fine, soft and thick)  :: γούνα {f}
furan {n} (any of a class of aromatic heterocyclic compounds)  :: φουράνιο
furbelow {n} (ruffle) SEE: ruffle  ::
furious {adj} (rushing with impetuosity)  :: ξέφρενος
furious {adj} (transported with passion or fury)  :: μανιασμένος
furnace {n} (device for heating in a factory, melting metals, etc)  :: καμίνι {n}, φούρνος {m}
furnace {n} (device for heating: oven) SEE: device for heating: oven  ::
furnace {n} (hot area)  :: καμίνι {n}, φούρνος {m}
furniture {n} (an item, or items, (usually) in a room)  :: έπιπλο {n}, έπιπλα {n-p}
Furongian {prop} (Furongian epoch)  :: Φουρόνγκια {f}
furrow {n} (trench cut in the soil)  :: αυλάκι {n}
furrow {v} (wrinkle) SEE: to wrinkle  ::
furtive {adj} (exhibiting guilty or evasive secrecy)  :: φευγαλέος {m}
furtive {adj} (stealthy)  :: λαθραίος {m}, κρυφός {m}
furuncle {n} (boil) SEE: boil  ::
fuse {n} (cord)  :: θρυαλλίδα {f}, φιτίλι {n}
fuse {n} (device igniting charge)  :: θρυαλλίδα {f}, εμπύρευμα {n}
fuse {n} (device preventing overloading of a circuit)  :: τηκτασφάλεια {f}
fuse {v} (intransitive: to melt together)  :: τήκομαι
fuse {v} (transitive: to melt together)  :: τήκω, λιώνω
fusiform {adj} (spindle-shaped)  :: ατρακτοειδής {m} {f}
fuss {n} (a complaint or noise)  :: φασαρία {f}, σαματάς {m}
fuss {n} (excessive activity, worry, bother, or talk about something)  :: αναστάτωση {f}, φασαρία {f}, αναταραχή {f}, σαματάς {m}, αναμπουμπούλα {m}
fuss {v} (to be very worried or excited about something, often too much)  :: ανησυχώ
fuss {v} (to fiddle; fidget; wiggle, or adjust; to worry something)  :: πειράζω
fuss {v} (to pet)  :: χαϊδεύω
fusspot {n} (person who makes a fuss) SEE: fussbudget  ::
fussy {adj} (particular about details)  :: σχολαστικός {m}, λεπτολόγος {m}, ιδιότροπος {m}, [regarding clothes etc.] εξεζητημένος {m}
fustanella {n} (clothing)  :: φουστανέλα {f}
futile {adj} (incapable of producing results)  :: μάταιος
future {adj} (Having to do with or occurring in the future)  :: μελλοντικός, μέλλων
future {n} (future tense) SEE: future tense  ::
future {n} (something that will happen in moments yet to come)  :: μέλλον {n}
future {n} (the time ahead)  :: μέλλον {n}
futures {n} (futures contract) SEE: futures contract  ::
future tense {n} (time form of a verb)  :: μέλλοντας {m}, μέλλων {m}
futurism {n} (art movement)  :: φουτουρισμός {m}
futurism {n} (study of possible futures) SEE: futurology  ::
futurist {adj} (in the style of futurism)  :: φουτουριστικά
futurist {n} (adherent to the principles of futurism)  :: φουτουριστής
futurist {n} (one who studies and predicts possible futures) SEE: futurologist  ::
futurologist {n} (a person who practices futurology)  :: μελλοντολόγος {m}
futurology {n} (scientific forecasting of future trends in science, technology or society)  :: μελλοντολογία {f}
fuzz {n} (cop) SEE: cop  ::
fuzz {n} (police) SEE: police  ::
fuzzy {adj} (Covered with fuzz or a large number of tiny loose fibres like a carpet or many stuffed animals)  :: χνουδωτός {m}, φουντωτός {m}
fuzzy {adj} (Not clear; unfocused)  :: θαμπός {m}
fuzzy {adj} (Vague or imprecise)  :: ασαφής {m}, θαμπός {m}
fuzzy logic {n} (logic based on the notion of fuzzy set)  :: ασαφής λογική {f}
fuzzy melon {n} (fuzzy melon fruit) SEE: winter melon  ::
fuzzy melon {n} (vine) SEE: winter melon  ::
fylfot {n} (swastika) SEE: swastika  ::
FYROM {acronym} (abbreviation of the former Yugoslav Republic of Macedonia)  :: ΠΓΔΜ {f}