Wiktionary:Frequency lists/Khmer

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

100 most common[edit]

 1. បាន (baan)
 2. -- can and other functions
 3. ការ (kaa)
 4. -- nominalizer and several other functions
 5. នៅ (nɨw)
 6. -- at?
 7. និង (nɨng)
 8. -- and
 9. ដែល (dael)
 10. -- which?
 11. មាន (miən)
 12. -- have; there is, there are, ...
 13. ជា (ciə)
 14. -- several functions
 15. នេះ (nih)
 16. -- this
 17. ថា (thaa)
 18. -- say, tell
 19. ក្នុង (knong)
 20. -- in, inside
 21. របស់ (rɔbɑh)
 22. -- of; thing
 23. លោក (look)
 24. -- world; 2nd/3rd person pronoun
 25. ពី (pii)
 26. -- from
 27. មួយ (muəy)
 28. -- one?
 29. នឹង (nɨng)
 30. -- future marker; with
 31. ឲ្យ (ʼaoy)
 32. -- give; various prepositional functions
 33. នោះ (nuh)
 34. -- that
 35. មិន (mɨn)
 36. -- negative particle
 37. ទៅ (tɨw)
 38. -- go
 39. តែ (tae)
 40. -- but; tea
 41. ត្រូវ (trəw)
 42. -- must; various functions
 43. ដោយ (daoy)
 44. -- by; various functions
 45. ហើយ (haəy)
 46. -- various functions
 47. ឆ្នាំ (chnam)
 48. -- year
 49. អ្នក (nĕək)
 50. -- person; 2nd person pronoun
 51. ពេល (peel)
 52. -- time
 53. គេ (kee)
 54. -- they?
 55. ខ្ញុំ (khñom)
 56. -- 1st person pronoun
 57. ប្រទេស (prɑteeh)
 58. -- country
 59. អាច (ʼaac)
 60. -- can?
 61. គឺ (kɨɨ)
 62. -- to be
 63. ក្រុម (krom)
 64. -- groups?
 65. ធ្វើ (thvəə)
 66. -- make?
 67. ក៏ (kɑɑ)
 68. -- also?
 69. លើ (ləə)
 70. -- on; various other functions
 71. នៃ (nɨy)
 72. -- of; grammatical functions
 73. ដើម្បី (daəmbəy)
 74. -- various functions
 75. យើង (yəəng)
 76. -- 1st person plural pronoun
 77. មក (mɔɔk)
 78. -- come
 79. ទី (tii)
 80. -- place; various other functions
 81. តាម (taam)
 82. -- follow?
 83. ទេ (tei)
 84. -- negative particle; interrogative particle
 85. ដល់ (dɑl)
 86. -- to
 87. វា (viə)
 88. -- 3rd person pronoun
 89. ដែរ (dae)
 90. -- same?
 91. ខ្លួន (khluən)
 92. -- body, soul, heart; self
 93. សម្រាប់ (sɑmrap)
 94. -- a classifier
 95. ក្រុមហ៊ុន (kromhun)
 96. -- the company?
 97. ថ្ងៃ (thngay)
 98. -- day, sun
 99. ចំនួន (cɑmnuən)
 100. -- number
 101. កម្ពុជា (kampuciə)
 102. -- Cambodia
 103. ឡើង (laəng)
 104. -- up?
 105. ទៀត (tiət)
 106. -- again, another, more
 107. ទាំង (tĕəng)
 108. -- these?
 109. បើ (baə)
 110. -- if
 111. និយាយ (niyiəy)
 112. -- speak, say, talk, tell
 113. ទទួល (tɔtuəl)
 114. -- receive, take, get
 115. ដ៏ (dɑɑ)
 116. -- which, who
 117. ច្រើន (craən)
 118. -- many, much
 119. ផង (phɑɑng)
 120. -- also?
 121. ដឹង (dəng)
 122. -- know, various other functions
 123. ជាមួយ (ciəmuəy)
 124. -- with?
 125. គ្នា (kniə)
 126. -- together
 127. ខែ (khae)
 128. -- month, moon
 129. នាក់ (nĕək)
 130. -- a classifier
 131. ប៉ុន្តែ (pontae)
 132. -- but?
 133. កំពុង (kɑmpung)
 134. -- various functions
 135. យ៉ាង (yaang)
 136. -- which?
 137. តម្លៃ (tɑmlay)
 138. -- prices?
 139. ប្រកួត (prɑkuət)
 140. -- match?
 141. ក្រុង (krong)
 142. -- city
 143. តំបន់ (tɑmbɑn)
 144. -- region?
 145. ភាព (phiəp)
 146. -- state, condition; various other functions
 147. យក (yɔɔk)
 148. -- take?
 149. ជាង (ciəng)
 150. -- than; various functions
 151. ចូល (coul)
 152. -- login?
 153. នូវ (nəw)
 154. -- the?
 155. ពួកគេ (puəkkee)
 156. -- they?
 157. កាលពី (kaal pii)
 158. -- last?
 159. ណា (naa)
 160. -- any?
 161. បន្ត (bɑntɑɑ)
 162. -- continue?
 163. ជាតិ (ciət)
 164. -- race, nationality
 165. រូប (ruup)
 166. -- picture; a classifier
 167. មនុស្ស (mɔnuh)
 168. -- person
 169. កាល (kaal)
 170. -- last?
 171. ចំពោះ (cɑmpŭəh)
 172. -- to?
 173. ដូច (douc)
 174. -- like, similar
 175. ខណៈ (khaʼnaʼ)
 176. -- while?
 177. វិញ (vɨñ)
 178. -- again, back
 179. នាង (niəng)
 180. -- she?
 181. មុន (mun)
 182. -- before, ago
 183. ភ្នំពេញ (phnum pɨñ)
 184. -- Phnom Penh
 185. លើក (ləək)
 186. -- raise?
 187. ល្អ (lʼɑɑ)
 188. -- good, attractive
 189. ខាង (khaang)
 190. -- side, direction, part
 191. ដុល្លារ (dollaa)
 192. -- dollar
 193. ឃើញ (khəəñ)
 194. -- see
 195. បញ្ហា (bañhaa)
 196. -- question, issue, problem
 197. ប្រើ (praə)
 198. -- use?
 199. ចាប់ (cap)
 200. -- catch?

200 most common[edit]

 1. ទឹក (tɨk)
 2. water
 3. តើ (taə)
 4. — various functions
 5. ប្រាក់ (prak)
 6. money, silver
 7. ធំ (thom)
 8. big
 9. ខ្មែរ (khmae)
 10. Khmer
 11. ចេញ (cəɲ)
 12. leave, depart, out?
 13. ខេត្ត (khaet)
 14. province
 15. ផ្នែក (pnaek)
 16. part, portion, fragment, section?
 17. ចិត្ត (cət)
 18. mind, heart
 19. គាត់ (kŏət)
 20. — 2nd and 3rd person pronoun
 21. ថ្មី (thməy)
 22. new
 23. បង្ហាញ (bɑŋhaaɲ)
 24. — to show, demonstrate, exhibit?
 25. ស៊ី (sii)
 26. si?
 27. អាមេរិក (ʼaameirɨk)
 28. us?
 29. គឺជា (kɨɨ cie)
 30. — to be; which?
 31. អ្វី (ʼaʼvəy)
 32. what?
 33. លក់ (lŭək)
 34. sale?
 35. ចង់ (cɑng)
 36. want?
 37. ដាក់ (dak)
 38. — to put, place, add, strike?
 39. ម្នាក់ (mnĕək)
 40. — one person; alone?
 41. រួម (ruəm)
 42. — to combine, unite, join, connect
 43. រថយន្ត (rŭət yŭən)
 44. cars?
 45. ផ្លូវ (phləw)
 46. path?
 47. ភាគរយ (pʰiek rɔɔy)
 48. percent?
 49. កើន (kaən)
 50. — to increase, multiply, advance?
 51. ជួយ (cuəy)
 52. help?
 53. ពីរ (pii)
 54. two?
 55. លាន (lien)
 56. million; square, yard, court?
 57. ផ្តល់ (phtɑl)
 58. — misspelling of ផ្ដល់ (pdɑl)?
 59. រដ្ឋ (rŏət)
 60. state?
 61. ខ្លាំង (khlang)
 62. strong?
 63. ជាច្រើន (ciəcrəən)
 64. several?
 65. ទីក្រុង (tii krong)
 66. city?
 67. ជន (cŭən)
 68. person? people? population?
 69. កីឡា (kəylaa)
 70. sports?
 71. ក្រោយ (kraoy)
 72. next?
 73. ប្រាប់ (prap)
 74. tell?
 75. រដ្ឋាភិបាល (rŏətthaaphibaal)
 76. government?
 77. កាន់ (kan)
 78. holders?
 79. ការងារ (kaangiə)
 80. jobs?
 81. រក (rɔɔk)
 82. found?
 83. ព្រោះ (prŭəh)
 84. because?
 85. រឿង (rɨəng)
 86. story?
 87. ប៉ុន្តែ (pontae)
 88. but?
 89. ឡើយ (laəy)
 90. yet?
 91. មុខ (muk)
 92. front?
 93. ថ្លែង (thlaeng)
 94. speaking?
 95. ធ្វើឲ្យ
 96. make?
 97. បី (bəy)
 98. three?
 99. នាំ (nŏəm)
 100. lead?
 101. ច្បាប់ (cbap)
 102. act?
 103. ដី (dəy)
 104. land?
 105. ដូចជា (doucciə)
 106. like?
 107. កម (kɑɑm)
 108. applications?
 109. ផ្ទះ (phtĕəh)
 110. home?
 111. បញ្ជាក់ (bɑñcĕək)
 112. confirmed?
 113. ចុះ (coh)
 114. down?
 115. បំផុត (bɑmphot)
 116. the most?
 117. ចិត្ត (cət)
 118. mind?
 119. ពួក (puək)
 120. they?
 121. បែប (baep)
 122. such?
 123. ចិន (cən)
 124. chinese?
 125. កីឡាករ (keilakrô)
 126. players?
 127. កញ្ញា (kaññaa)
 128. september?
 129. គម្រោង (kumroong)
 130. the project?
 131. បង្កើត (bɑngkaət)
 132. create?
 133. នា (niə)
 134. next?
 135. សារ (saa)
 136. message?
 137. សេដ្ឋកិច្ច (seetthaʼkəc)
 138. economy?
 139. ធនាគារ (thĕəʼniəkiə)
 140. bank?
 141. អស់ (ʼɑh)
 142. all?
 143. ភាគ (phiək)
 144. most?
 145. កូន (koun)
 146. children?
 147. ប្រធាន (prɑthiən)
 148. chairman?
 149. ផ្សារ (phsaa)
 150. shopping?
 151. ខ្ពស់ (khpŭəh)
 152. higher?
 153. គ្មាន (kmiən)
 154. no?
 155. បន្ត (bɑntɑɑ)
 156. continue?
 157. ណាស់ (nah)
 158. very?
 159. សម្រេច (sɑmrɨc)
 160. decision?
 161. គួរ (kuə)
 162. should?
 163. គ្រប់ (krup)
 164. all?
 165. ប្រជាជន (prɑciə cŭən)
 166. people?
 167. បន្ថែម (bɑnthaem)
 168. add?
 169. រយៈ (rɔyĕəʼ)
 170. through?
 171. ខ្លះ (khlah)
 172. some?
 173. បទ (bɑt)
 174. tracks?
 175. ទិញ (tɨñ)
 176. buy?
 177. ទើប (təəp)
 178. recently?
 179. វិនិយោគ (viniyook)
 180. investment?
 181. មានការ (miənkaa)
 182. there?
 183. លេខ (leek)
 184. no.?
 185. ថៃ (thay)
 186. thailand?
 187. មើល (məəl)
 188. see?
 189. បុរស (borɑh)
 190. man?
 191. យុវជន (yŭvchôn)
 192. youth?
 193. ស្រី (srəy)
 194. female?
 195. នយោបាយ (nəyyoobaay)
 196. politics?
 197. កន្លែង (kɑnlaeng)
 198. places?
 199. គិត (kɨt)
 200. thinking?

300 most common[edit]

 1. បើក (baək)
 2. open?
 3. ដូច្នេះ (doucnih)
 4. so?
 5. រូបថត (ruup thɑɑt)
 6. photos?
 7. វាយ (viəy)
 8. beat?
 9. ប្រភេទ (prɑpheit)
 10. category?
 11. សំខាន់ (sɑmkhan)
 12. important?
 13. បន្ទាប់ពី (bɑɑntŏəppii)
 14. after?
 15. កម្មវិធី (kamvithii)
 16. program?
 17. រយៈពេល (rɔɔyĕəʼpeil)
 18. period?
 19. ផលិត (phɑlɨt)
 20. producers?
 21. ឈ្នះ (chnĕəh)
 22. wins?
 23. ពិភពលោក (piphup look)
 24. world?
 25. ភ្ញៀវ (phñiəw)
 26. guest
 27. ដោយសារ (daoysaa)
 28. because?
 29. ស្រុក (srok)
 30. district?
 31. អាយុ (ʼaayuʼ)
 32. old?
 33. ចំណាយ (cɑmnaay)
 34. spend?
 35. អំពី (ʼɑmpii)
 36. about?
 37. ហ៊ុន (hun)
 38. stock?
 39. សិក្សា (səksaa)
 40. study?
 41. សម (sɑm)
 42. fit?
 43. ស្ថិត (sthət)
 44. located?
 45. ថ្នាក់ (thnak)
 46. classes?
 47. សា (saa)
 48. sa?
 49. កំណើន (kɑmnaən)
 50. growth?
 51. ក្រោម (kraom)
 52. under?
 53. ធ្វើការ (thvəə kaa)
 54. working?
 55. ក្លាយ (klaay)
 56. become?
 57. ដំណើរ (dɑmnaə)
 58. travel?
 59. គ្រឿង (krɨəng)
 60. units?
 61. ជួប (cuəp)
 62. meet?
 63. ត្រឹម (trəm)
 64. only?
 65. ប្រចាំ (prɑcam)
 66. weekly?
 67. មន្ត្រី (mŭəntrəy)
 68. officials?
 69. ពាន់ (pŏən)
 70. billion?
 71. វ័យ (vɨy)
 72. ages?
 73. ទោះ (tŭəh)
 74. although?
 75. ប្រព័ន្ធ (prɑpŏən)
 76. system?
 77. លេង (leeng)
 78. play?
 79. កាត់ (kat)
 80. cut?
 81. បញ្ចប់ (bɑñcɑp)
 82. end?
 83. រង (rɔɔng)
 84. associate?
 85. អាហារ (ʼaahaa)
 86. food?
 87. ឈ្មោះ (chmŭəh)
 88. name?
 89. បច្ចុប្បន្ន (paccobɑn)
 90. current?
 91. ប៉ុណ្ណោះ (ponnɑh)
 92. only?
 93. កា (kaa)
 94. canaan?
 95. ទុក (tuk)
 96. keep?
 97. ម្ចាស់ (mcah)
 98. owner?
 99. ប្រឆាំង (prɑchang)
 100. against?
 101. ស្រ (srɑɑ)
 102. agitatedly, noisily
 103. ចូលរួម (coulruəm)
 104. participants?
 105. អារម្មណ៍ (ʼaarɑm)
 106. feeling?
 107. រថយន្ត (rŭət yŭən)
 108. cars?
 109. ធ្លាប់ (thlŏəp)
 110. ever?
 111. ចុង (cong)
 112. end?
 113. ផល (phɑl)
 114. side?
 115. រួច (ruəc)
 116. already?
 117. ម្តង (mtɑɑng)
 118. again?
 119. គ្រួសារ (kruəsaa)
 120. family?
 121. ធ្លាក់ (thlĕək)
 122. falls?
 123. ព្រះ (prĕəh)
 124. god?
 125. អា (ʼaa)
 126. united states?
 127. ពិសេស (piseeh)
 128. special?
 129. ចំណែក (cɑmnaek)
 130. share?
 131. បរទេស (bɑɑrĕəʼteeh)
 132. foreign?
 133. ពិត (pɨt)
 134. really?
 135. ដើម (daəm)
 136. home?
 137. រៀបចំ (riəpcɑm)
 138. organize?
 139. ជប៉ុន (cĕəʼpon)
 140. japan?
 141. អន្តរជាតិ (ʼɑntaʼraʼciət)
 142. international?
 143. ក្រសួង (krɑsuəng)
 144. ministry?
 145. កិច្ច (kəc)
 146. action?
 147. ទ្រព្យ (trŏəp)
 148. assets?
 149. ដំបូង (dɑmboung)
 150. first?
 151. អគារ (ʼɑkiə)
 152. building?
 153. ប៉ូលិស (poulih)
 154. police?
 155. រហូត (rɔhout)
 156. until?
 157. រី (rii)
 158. syria?
 159. តារា (taaraa)
 160. stars?
 161. អង្គការ (ʼɑng kaa)
 162. organizations?
 163. យ៉ (yɑɑ)
 164. new york?
 165. សង្គម (sɑngkum)
 166. social?
 167. បន្ទាប់ (bɑntŏəp)
 168. next?
 169. ក្រៅ (kraw)
 170. apart?
 171. តែង (taeng)
 172. always?
 173. ជិត (cɨt)
 174. close?
 175. ក្តី (kdəy)
 176. tribunal?
 177. ទូរស័ព្ទ (tuurĕəʼsap)
 178. phone?
 179. កើត (kaət)
 180. born?
 181. ជាប់ (cŏəp)
 182. next?
 183. លី (lii)
 184. lee?
 185. រាជធានី (riəcthiənii)
 186. capital?
 187. តម្រូវ (tɑmrɨw)
 188. demand?
 189. មកពី (mŭəkpii)
 190. from?
 191. ម៉ោង (maong)
 192. hours?
 193. ជំរុញ (cumruñ)
 194. push?
 195. ការពារ (kaapiə)
 196. protection?
 197. កាន់តែ (kantae)
 198. the more?
 199. កណ្តាល (kɑntaal)
 200. central?

400 most common[edit]

 1. ហាង (haang)
 2. -- stores?
 3. ពេញ (pɨñ)
 4. -- full?
 5. នាយក (niəyŭək)
 6. -- director?
 7. នានា (niəniə)
 8. -- various?
 9. ម៉ា (maa)
 10. -- ma?
 11. ទាំងអស់ (tŏâmngôʼâs)
 12. -- all?
 13. គាំទ្រ (kŏəmtrɔɔ)
 14. -- supports?
 15. សកម្មភាព (sɑɑkmmɔɔphiəp)
 16. -- activities?
 17. ជើង (cəəng)
 18. -- leg?
 19. តូច (touc)
 20. -- small?
 21. តាមរយៈ (tamrôyéaʼ)
 22. -- through?
 23. ប្រមាណ (prɑmiən)
 24. -- approximately?
 25. ស្លាប់ (slap)
 26. -- dead?
 27. ជីវិត (ciivɨt)
 28. -- life?
 29. តាំង (tang)
 30. -- since?
 31. សត្វ (sat)
 32. -- animals?
 33. លោកស្រី (looksrəy)
 34. -- ms?
 35. ដៃ (day)
 36. -- hand?
 37. ខុស (khoh)
 38. -- wrong?
 39. បង្កើន (bɑngkaən)
 40. -- increase?
 41. ដើរ (daə)
 42. -- walking?
 43. ព័ត (pŏət)
 44. -- censorship?
 45. ប្រើប្រាស់ (praə prah)
 46. -- usage?
 47. យល់ (yŭəl)
 48. -- understand?
 49. ជំនាញ (cumniəñ)
 50. -- expert?
 51. ជំងឺ (cumngɨɨ)
 52. -- diseases?
 53. អភិវឌ្ឍ (ʼɑɑphɨwtthɔɔ)
 54. -- development?
 55. គណបក្ស (kŭən bak)
 56. -- party?
 57. លទ្ធផល (latthĕəʼ phɑɑl)
 58. -- results?
 59. អតិថិជន (ʼaʼtetheʼ cŭən)
 60. -- customers?
 61. កម្លាំង (kɑmlang)
 62. -- force?
 63. សូម (soum)
 64. -- please?
 65. ពាណិជ្ជកម្ម (piənɨc kam)
 66. -- trade?
 67. គ្រប់គ្រង (krupkrɔɔng)
 68. -- management?
 69. បានឲ្យ
 70. -- to?
 71. គូ (kuu)
 72. -- pair?
 73. សាលា (saalaa)
 74. -- school?
 75. អនុវត្ត (ʼɑɑnuwttɑɑ)
 76. -- apply?
 77. យោង (yoong)
 78. -- references?
 79. ផ្ទាល់ (phtŏəl)
 80. -- own?
 81. បង្ក (bɑngkɑɑ)
 82. -- freeze?
 83. ពលរដ្ឋ (pŭəllĕəʼ rŏət)
 84. -- citizenship?
 85. ផ្សេងៗ (phséngphséng)
 86. -- other?
 87. ជាមួយនឹង (ciəmuəynɨng)
 88. -- with?
 89. ដឹក (dək)
 90. -- leaders?
 91. កំណត់ (kɑmnɑt)
 92. -- define?
 93. គោល (kool)
 94. -- benchmark?
 95. រាប់ (rŏəp)
 96. -- counting?
 97. តវ៉ា (tɑvaa)
 98. -- protest?
 99. លក្ខណៈ (lɔɔkkhɑɑnaʼ)
 100. -- characteristics?
 101. ប្រកាស (prɑkaah)
 102. -- announced?
 103. មែន (mɛɛn)
 104. -- yes?
 105. កូរ៉េ (kouree)
 106. -- korea?
 107. ទាំងនោះ (tĕəngnŭəh)
 108. -- those?
 109. សុខ (sok)
 110. -- health?
 111. បក្ស (bak)
 112. -- party?
 113. ចេះ (ceh)
 114. -- discreet?
 115. សមាជិក (saʼmaacɨk)
 116. -- member?
 117. ពិតជា (pɨt ciə)
 118. -- really?
 119. និយម (niyum)
 120. -- popular?
 121. ម៉ឺន (məɨn)
 122. -- thousand?
 123. សិទ្ធិ (sətthiʼ)
 124. -- rights?
 125. រៀន (riən)
 126. -- learn?
 127. តុលាការ (tolaakaa)
 128. -- court?
 129. ព័ន្ធ (pŏənthɔɔ)
 130. -- systems?
 131. ប៉ះពាល់ (pahpŏəl)
 132. -- effects?
 133. ម៉ូតូ (moutou)
 134. -- motorcycles?
 135. រស់ (rŭəh)
 136. -- living?
 137. ឱកាស (ʼaokaah)
 138. -- opportunities?
 139. នៅតែ (nɨwtae)
 140. -- still?
 141. កុមារ (komaa)
 142. -- children?
 143. សម្តែង (sɑmtaeng)
 144. -- performances?
 145. ករណី (kaʼraʼnəy)
 146. -- case?
 147. ក៏បាន
 148. -- also?
 149. ពាក្យ (piək)
 150. -- the term?
 151. អូ (ʼou)
 152. -- obama?
 153. ច្បាស់ (cbah)
 154. -- clear?
 155. ចំណុច (cɑmnoc)
 156. -- point?
 157. ជូន (cuun)
 158. -- submitted?
 159. និស្សិត (nɨhsət)
 160. -- students?
 161. ប្រឈម (brâchhôm)
 162. -- challenges?
 163. មា (miə)
 164. -- article?
 165. ដង (dɑɑng)
 166. -- times?
 167. ទាន់ (tŏən)
 168. -- yet?
 169. សុំ (som)
 170. -- asked?
 171. ថ្លៃ (thlay)
 172. -- price?
 173. រវាង (rɔviəng)
 174. -- between?
 175. ភូមិ (phuum)
 176. -- villages?
 177. សុខភាព (sok phiəp)
 178. -- health?
 179. កោះ (kɑh)
 180. -- island?
 181. ចាប់ផ្តើម (capphtaəm)
 182. -- start?
 183. ផ្ដល់ (phdɑl)
 184. -- provided?
 185. មន្ត្រី (mŭəntrəy)
 186. -- officials?
 187. សម្លាប់ (sɑmlap)
 188. -- killing?
 189. លុយ (luy)
 190. -- money?
 191. អះអាង (ʼahʼaang)
 192. -- claim?
 193. រីក (riik)
 194. -- growing?
 195. នី (nii)
 196. -- ny?
 197. ផ្សេង (phseeng)
 198. -- other?
 199. មិនមែន (mɨnmɛɛn)
 200. -- not?

500 most common[edit]

 1. ពាក់ (pĕək)
 2. wear?
 3. ហេតុ (hait)
 4. reason
 5. ព្យាយាម (pyiəyiəm)
 6. trying?
 7. រស់នៅ (rŭəhnɨw)
 8. living?
 9. ទៅលើ (tɨwləə)
 10. on?
 11. ប្រ (prɑɑ)
 12. history?
 13. ដំណើរការ (dɑmnaəkaa)
 14. process?
 15. អាស៊ី (asie)
 16. Asia
 17. តិច (təc)
 18. less?
 19. សែន (សែន)
 20. — various meanings
 21. ទំនើប (tumnəəp)
 22. modern?
 23. ប៉ុន្មាន (ponmaan)
 24. how much, how many
 25. អឺរ៉ុប (əɨrop, əərop)
 26. Europe
 27. ចំ (cam)
 28. exactly
 29. វី (vii)
 30. voa?
 31. សេចក្តី (səckdəy)
 32. — various meanings
 33. អភិវឌ្ឍន៍ (ʼaʼphivŏət)
 34. development?
 35. បណ្តា (bɑntaa)
 36. cause?
 37. ភាគច្រើន (phiəkcraən)
 38. most?
 39. បាត់ (bat)
 40. missing?
 41. រីឯ (rii ʼae)
 42. regarding
 43. ចាញ់ (cañ)
 44. losers?
 45. អ៊ី (ʼii)
 46. e?
 47. សំណង់ (sâmnâng)
 48. construction?
 49. សរុប (sɑrup)
 50. total?
 51. ប៉ុស្តិ៍ (poh)
 52. post, etc.
 53. ឈាន (cʰien)
 54. step; meditate
 55. សាច់ (sach)
 56. meat
 57. បា (baa)
 58. ba?
 59. ផលិតផល (phaʼlitaʼphɑl)
 60. products?
 61. រាល់ (rŏəl)
 62. all?
 63. សមត្ថភាព (sɑɑmtthɑɑphiəp)
 64. capacity?
 65. ពណ៌ (poa)
 66. colour
 67. ប្រសើរ (prɑsaə)
 68. excellent, perfect
 69. មិនបាន (mɨnbaan)
 70. not?
 71. ស្គាល់ (skŏəl)
 72. known?
 73. ស្ត្រី (strəy, sa’trəy)
 74. woman
 75. ទាក់ទង (teak tɔɔŋ)
 76. related, etc.
 77. សង់ (saaŋ)
 78. build
 79. អ្នកស្រី (neak srǝy)
 80. Mrs.
 81. ពុំ (pum)
 82. not
 83. ជាដើម (ciədaəm)
 84. etc.?
 85. កន្លង (kɑnlɔɔng)
 86. by?
 87. សាងសង់ (sangsâng)
 88. construction?
 89. ជុំវិញ (cumvɨñ)
 90. around?
 91. មាស (miəh)
 92. gold?
 93. ប្រជាពលរដ្ឋ (brâchéaplôrdthâ)
 94. citizens?
 95. គ្រូ (kruu)
 96. teacher?
 97. រោងចក្រ (roongcak)
 98. factory?
 99. ទំហំ (tumhum)
 100. size?
 101. រក្សា (rŭəksaa)
 102. maintain?
 103. ព្រម (prɔɔm)
 104. as well as?
 105. អត្រា (ʼɑtriə)
 106. rates?
 107. អំពើ (ʼɑmpəə)
 108. actions?
 109. បម្រើ (bɑmraə)
 110. serve?
 111. វិធី (vithii)
 112. methods?
 113. ម៉ែត្រ (maet)
 114. metre, meter
 115. ខណ្ឌ (khɑndɔɔ)
 116. khan?
 117. ដោយសារតែ (daoysaatae)
 118. because?
 119. ថ្មីៗ
 120. recently?
 121. រត់ (rŭət)
 122. run?
 123. ប្រហែល (prɑhael)
 124. probably?
 125. ម្តាយ (mtaay)
 126. mothers?
 127. សេវាកម្ម (seeviəkmmɔɔ)
 128. service?
 129. ត្រី (trəy)
 130. fish?
 131. ទូរទស្សន៍ (tuurea’tʊəh)
 132. television
 133. វៀតណាម (viət naam)
 134. vietnam?
 135. ពិធី (pithii)
 136. ceremony?
 137. ធៀប (thiəp)
 138. compared?
 139. ពីព្រោះ (pii prŭəh)
 140. because?
 141. ឯង (ʼaeng)
 142. self?
 143. ទេសចរ (teesaʼcɑɑ)
 144. tourists?
 145. ហិរញ្ញវត្ថុ (heraññĕəʼvŏətthoʼ)
 146. financial?
 147. ប្រាស់ (prah)
 148. consumption?
 149. កើតឡើង (kaət laəng)
 150. occurred?
 151. រ៉ (rɑɑ)
 152. iran?
 153. ផ្តើម (phtaəm)
 154. start?
 155. សង្ស័យ (sɑngsay)
 156. suspect?
 157. បោះឆ្នោត (bɑh chnaot)
 158. election?
 159. ជ័យ (cɨy)
 160. success?
 161. សិស្ស (səh)
 162. students?
 163. ព្យាបាល (pyiəbaal)
 164. treatment?
 165. ប្រជា (prɑciə)
 166. people?
 167. រំពឹង (rumpɨng)
 168. expected?
 169. ទីតាំង (tiitang)
 170. location?
 171. ការណ៍ (kaa)
 172. statement?
 173. ជិះ (cih)
 174. riding?
 175. មូលដ្ឋាន (muultthaan)
 176. base?
 177. សង្ឃឹម (sɑngkhɨm)
 178. hope?
 179. ចម្រៀង (cɑmriəng)
 180. songs?
 181. ក្មេង (kmeeng)
 182. young
 183. ចុងក្រោយ (coŋ kraoy)
 184. last
 185. អតីត (ʼaʼtɨt)
 186. former
 187. កែ (kae)
 188. — to correct
 189. សាធារណៈ (saathiərĕəʼnaʼ)
 190. public
 191. ព្រឹត្តិការណ៍ (prɨt kaa)
 192. event
 193. ស្រឡាញ់ (sraluñ)
 194. love
 195. តាំងពី (taŋ pii)
 196. since
 197. កម្មករ (kamma’ kɑɑ)
 198. worker
 199. អង់គ្លេស (ɑngkleeh)
 200. English