Module:zh/data/nan-pron/002/documentation

Definition from Wiktionary, the free dictionary
< Module:zh‎ | data‎ | nan-pron‎ | 002
Jump to navigation Jump to search
Edit-copy green.svg Documentation for Module:zh/data/nan-pron/002. [edit]
This page contains usage information, categories, interwiki links and other content describing the module.

ah/ap 壓 a̍h-kē 壓低 ap-tó-lâng 壓倒人 ap-tó-sèng 壓倒性 ap-chè 壓制 ap-le̍k 壓力 ah-bī 壓味 a̍h-kéng 壓境 a̍h-chhioh 壓尺 a̍h-ek 壓抑 a̍h-pán 壓板 ap-bô͘ 壓模 ap-soah 壓煞 ah-láng-hì 壓籠戲 ap-siok 壓縮 ah-lo̍h-té/ah-lo̍h-tóe 壓落底 ah-lo̍h-sèng 壓落性 ah-hó͘ 壓虎 ap-pek 壓迫 ah-pà 壓霸 ap-kiaⁿ 壓驚 am-am-it-sek 奄奄一息

áu-thò͘ 嘔吐 áu-sim-hiat 嘔心血 áu-làu 嘔漏 áu-âng/áu-hông/áu-âng 嘔紅 áu-io̍h 嘔藥 áu-hoeh/áu-huih 嘔血 ái-á 噯仔


âu-kiò 嚎叫 âu-chau 嚎糟

bâi-ho̍k/mâi-ho̍k 埋伏 bāi-sng 埋喪 bâi-oàn 埋怨 bâi-bu̍t 埋沒 bâi-chōng 埋葬 bâi-chông 埋藏 bâi-siat 埋設 bōng/bō͘ 墓 bōng-á/bō͘-á 墓仔 bōng-á-po͘/bō͘-á-po͘ 墓仔埔 bōng-hn̂g/bō͘-hn̂g 墓園 bōng-tē/bō͘-tōe 墓地 bōng-tiâⁿ/bō͘-tiâⁿ 墓埕 bōng-tui/bō͘-tui 墓堆 bōng-khòng/bō͘-khòng 墓壙 bōng-khòng-soaⁿ/bō͘-khòng-soaⁿ 墓壙山 bōng-khòng-khang/bō͘-khòng-khang 墓壙空 bōng-khòng-chiáu/bō͘-khòng-chiáu 墓壙鳥 bōng-pâi/bō͘-pâi 墓牌 bōng-chio̍h/bō͘-chio̍h 墓石 bōng-hiat/bō͘-hiat 墓穴 bōng-khut/bō͘-khut 墓窟 bōng-ku/bō͘-ku 墓龜 ba̍k 墨 ba̍k-táu 墨斗 ba̍k-táu-sòaⁿ 墨斗線 ba̍k-táu-chîn 墨斗繩 ba̍k-táu-hî/ba̍k-táu-hû 墨斗魚 ba̍k-thûi 墨槌 ba̍k-chúi 墨水 ba̍k-chiap 墨汁 ba̍k-o͘ 墨烏 ba̍k-pôaⁿ 墨盤 ba̍k-hīⁿ 墨硯 ba̍k-chìⁿ 墨箭 ba̍k-chîn 墨繩 ba̍k-ko 墨膏 ba̍k-cha̍t/ba̍k-chha̍t 墨賊 ba̍k-cha̍t-jí 墨賊子 ba̍k-cha̍t-chhiám 墨賊槧 ba̍k-cha̍t-ian/ba̍t-cha̍t-ian 墨賊煙 ba̍k-cha̍t-chûn 墨賊船 ba̍k-hî/ba̍k-hû 墨魚 bāng 夢 bāng-kéng 夢境 bōng-san-kó 夢山果 bāng-hoàn 夢幻 bōng-siat 夢洩 bāng--tio̍h 夢著 bāng-kìⁿ 夢見 bāng-iû-pēⁿ/bāng-iû-pīⁿ 夢遊病 bōng-ûi 夢遺 bāng-hiong 夢鄉 bōng-sông-kheh 妄傖客 bòng-bòng 妄妄 bōng-sióng 妄想 bōng-chōng 妄狀 bōng-chōng-hàn 妄狀漢 bōng-chōng-kúi 妄狀鬼 bōng-iōng 妄用 biāu/miāu 妙 biāu-hong 妙方 biāu-iōng 妙用 biāu-kè/miāu-kè 妙計

chhi-chhū/chhi-chhu 嗤呲 chhi-chhā-kiò 嗤喳叫 chhi-chhi-chhngh-chhngh 嗤嗤嗆嗆 chhih-chhiauh 嗤悄 chhāu/chô 嘈 cho-chak 嘈促 chhāu-chhāu 嘈嘈 chha̍uh-chha̍uh-liām 嘈嘈唸 chhāu-chhāu-liām 嘈嘈念 chô-chak 嘈齪 chek-chek-chheng-kî 嘖嘖稱奇 chhùi 嘴 chhùi-phóe/chhùi-phé 嘴phóe chhùi-phóe-koai/chhùi-phé-koai 嘴phóe-koai chhùi-phóe-bah/chhùi-phé-bah 嘴phóe肉 chhùi-phóe-sai/chhùi-phé-sai 嘴phóe腮 chhùi-phóe-kut/chhùi-phé-kut 嘴phóe骨 chhùi-ta 嘴ta chhùi-ē-táu 嘴下斗 chhùi-ē-hoâi/chhùi-ē-hâi 嘴下頦 chhùi-ē-ham 嘴下頷 chhùi-chhìn 嘴凊 chhùi-kháu 嘴口 chhùi-kháu-tiāⁿ 嘴口定 chhùi-kháu-ōe 嘴口話 chhùi-kháu-goān 嘴口願 chhùi-ho͘ 嘴呼 chhùi-tûn 嘴唇 chhùi-tûn-chu 嘴唇珠 chhùi-tûn-phôe/chhùi-tûn-phê 嘴唇皮 chhùi-ba̍t 嘴密 chhùi-bóe/chhùi-bé 嘴尾 chhùi-chhio 嘴峭 chhùi-kiāng 嘴強 chhùi-khoài 嘴快 chhùi-ín 嘴應 chhùi-píⁿ 嘴扁 chhùi-am/chhùi-om 嘴掩 chhùi-pàng-lēng 嘴放冗 chhùi-táu 嘴斗 chhùi-chôaⁿ 嘴殘 chhùi-chúi/chhùi-súi/chhùi-chúi 嘴水 chhùi-chiáⁿ 嘴汫 chhùi-chiáⁿ-chiáⁿ 嘴汫汫 chhùi-ku̍t 嘴滑 chhùi-nōa 嘴瀾 chhùi-nōa-chúi 嘴瀾水 chhùi-khîm 嘴琴 chhùi-tiⁿ 嘴甜 chhùi-pe̍h 嘴白 chhùi-ba̍k-phīⁿ 嘴目鼻 chhùi-ngē/chhùi-ngī 嘴硬 chhùi-khang 嘴空 chhùi-chhiò-ba̍k-chhiò 嘴笑目笑 chhùi-phoh-phoh 嘴粕粕 chhùi-iok 嘴約 chhùi-kín 嘴緊 chhùi-tà 嘴罩 chhùi-siàⁿ 嘴聖 chhùi-khang 嘴腔 chhùi-sai 嘴腮 chhùi-chhàu 嘴臭 chhùi-chi̍h 嘴舌 chhùi-chi̍h-bóe/chhùi-chi̍h-bé 嘴舌尾 chhùi-chi̍h-kin/chhùi-chi̍h-kun 嘴舌根 chhùi-chi̍h-thâu 嘴舌頭 chhùi-hoe 嘴花 chhùi-hoe-lāi 嘴花利 chhùi-khó͘ 嘴苦 chhùi-kak 嘴角 chhùi-tak-chi̍h 嘴觸舌 chhùi-kóng 嘴講 chhùi-e̍k 嘴譯 chhùi-khí-chhìn 嘴起凊 chhùi-lō͘ 嘴路 chhùi-ta̍h-thut 嘴踏脫 chhùi-piⁿ 嘴邊 chhùi-tun 嘴鈍 chhùi-gím 嘴錦 chhùi-ān 嘴限 chhùi-bīn 嘴面 chhùi-chia̍h-mi̍h 嘴食物 chhùi-chia̍h-kín 嘴食緊 chhùi-ùi 嘴飫 chhùi-sâi 嘴饞 chhùi-chhiu 嘴鬚 chhùi-chhiu-thn̂g 嘴鬚糖 chhùi-chhio 嘴鶺 chhùi-pho 嘴麩 chhùi-phīⁿ 嘴鼻 chhùi-khí 嘴齒 chhùi-khíphok-phok 嘴齒凸凸 chhùi-khí-hōaⁿ 嘴齒岸 chhùi-khípauh-pauh/chhùi-khípok-pok 嘴齒暴暴 chhùi-khí-kin/chhùi-khí-kun 嘴齒根 chhùi-khípio-pio 嘴齒標標 chhùi-khí-siûⁿ/chhùi-khí-siông 嘴齒瘍 chhùi-khí-phāng 嘴齒縫 chhùi-khí-kha 嘴齒腳 chhùi-khí-thâu 嘴齒頭 chhùi-khí-jîn 嘴齒齦 chhò-lâng-hīⁿ 噪人耳 chhò-im 噪音 chia̍uh 嚼 chia̍uh-chia̍uh-háu 嚼嚼吼 chiok 囑 chiok-hù 囑咐 chiok-thok 囑託 chāi 在 chāi-tī 在tī chāi-hā 在下 chāi-sè 在世 chāi-lâng/chāi--lâng 在人 chāi-lâng-ê 在人個 chāi-i 在伊 chāi-ngó͘ 在伍 chāi-ūi 在位 chāi-lâi 在來 chāi-lâi-bí 在來米 chāi-sian 在先 chāi-lāi 在內 chāi-chek 在即 chāi--khì/chāi--khù 在去 chāi-siong-giân-siong 在商言商 chāi-chāi 在在 chāi-tē/chāi-tōe 在地 chāi-tē-lâng/chāi-tōe-lâng 在地人 chāi-tiûⁿ 在場 chāi-piah-piah 在壁壁 chāi-gōa 在外 chāi-ha̍k 在學 chāi-tiāⁿ 在定 chāi-sek 在室 chāi-sek-lú/chāi-sek-lí 在室女 chāi-sek-lâm 在室男 chāi-ke-miâ 在家名 chāi-tòa 在帶 chāi-té/chāi-tóe 在底 chāi-chō 在座 chāi-khò͘ 在庫 chāi-ì 在意 chāi-góa 在我 chāi-só͘-put-sek 在所不惜 chāi-só͘-lān-bián 在所難免 chāi-chhiú 在手 chāi-chá 在早 chāi-tiâu 在朝 chāi-pún 在本 chāi-àn 在案 chāi-pō͘ 在步 chāi-chúi 在水 chāi-seⁿ/chāi-siⁿ 在生 chāi-ún 在穩 chāi-chit 在職 chāi-táⁿ 在膽 chāi-kīn/chāi-kūn 在近 chāi-tô 在逃 chāi-iá 在野 chāi-iá-tóng 在野黨 chāi-chîⁿ 在錢 chāi-thâu 在頭 chāi-gia̍h 在額 chùn-kau 圳溝 chē/chō 坐 chē-bē-tiâu/chē-bōe-tiâu 坐bē-tiâu chē-leh-khòaⁿ 坐leh看 chē-hā 坐下 chē-put-sī/chhē-put-sī 坐不是 chē-ūi 坐位 chē-peng-siuⁿ 坐冰箱 chē-toaⁿ 坐單 chē-chí 坐址 chō-tōa 坐大 chē-thiⁿ 坐天 chē-khiā 坐徛 chē-tâu 坐投 chē-taⁿ/chē-tàⁿ 坐擔 chē-siu 坐收 chē-siàu 坐數 chē-toh 坐桌 chē-liâng 坐涼 chē-tâm-ta 坐澹凋 chē-lô 坐牢 chē-lí 坐理 chē-ku 坐痀 chē-phûn 坐盆 chē-kaⁿ 坐監 chē-kìm 坐禁 chē-siân/chē-siân 坐禪 chē-lé 坐禮 chē-chōe 坐罪 chē-thai/chē-the 坐胎 chē-chûn 坐船 chē-chháu 坐草 chē-lo̍h 坐落 chē--lo̍h-lâi 坐落來 chē--lo̍h-khì/chē--lo̍h-khù 坐落去 chē--tio̍h 坐著 chē-sī 坐視 chē-chhia 坐車 chē-tìn 坐鎮 chē-gia̍h 坐額 chē-kut 坐骨 chip 執 chip-it 執一 chip-kó͘ 執古 chip-kó͘-pán 執古板 chip-úi-hōe 執委會 chip-tō 執導 chip-ì 執意 chip-chèng 執政 chip-chèng-tóng 執政黨 chip-kàu 執教 chip-gia̍p 執業 chip-sí-pán 執死板 chip-sí-koat 執死訣 chip-hoat 執法 chip-chiàu 執照 chip-phiah 執癖 chip-pit 執筆 chip-hêng 執行 chip-hêng-tiúⁿ 執行長 chip-koat 執訣 chip-bê-put-ngō͘ 執迷不悟 cheng-ta̍t 增值 cheng-ka 增加 chēng-ka-kàu/cheng-ka-kàu 增加到 cheng-ka-lu̍t 增加率 cheng-to 增多 cheng-tōa 增大 cheng-kiàn 增建 cheng-kiông 增強 cheng-oān 增援 cheng-thiam 增添 cheng-kiám 增減 cheng-sán 增產 cheng-pó͘ 增補 cheng-chu 增資 cheng-chìn 增進 cheng-tióng 增長 cheng-ko 增高 chàng/chòng 壯 chhoàng-hiaⁿ 壯兄 chòng-kok-thé 壯國體 Chòng-ûi 壯圍 chòng-sū 壯士 chòng-tāi 壯大 chòng-liân 壯年 chòng-khì 壯氣 chhoàng-káng 壯犅 chòng-táⁿ 壯膽 chòng-koan 壯觀 chòng-piak-piak 壯逼逼 chòng-iông 壯陽 chòng-lē 壯麗 chhoàng-tiám 壯點 cháu 奏 chàu-chhùi 奏嘴 chàu-chhùi-bâ 奏嘴媌 chàu-pán 奏板 chàu-ga̍k 奏樂 chàu-pháiⁿ-ōe 奏歹話 chàu-ōe 奏話 chàu-ke-á/chàu-koe-á 奏雞仔 chàu-bêng-khek 奏鳴曲 chhia-chhí 奢侈 chhia-chhí-phín 奢侈品 chhia-hoa/chhia-hôa/chhia-hôa 奢華 chng 妝 chng-thāⁿ 妝thāⁿ chng-liâm 妝奩 chng-thāⁿ 妝娗 chng-koh 妝閣

eh-leng 噎奶

èng-chhân 壅田 èng-pûi 壅肥

giám-siâu 噞siâu giâm 嚴 giâm-tong 嚴冬 giâm-hêng 嚴刑 giâm-lē/giâm-lī 嚴厲 giâm-gâi 嚴啀 giâm-siú 嚴守 giâm-bi̍t 嚴密 giâm-hân 嚴寒 giâm-sím 嚴審 giâm-chùn 嚴峻 giâm-têng 嚴懲 giâm-bêng 嚴明 giâm-sú 嚴暑 giâm-keh 嚴格 giâm-chèng 嚴正 giâm-hū 嚴父 giâm-kìm 嚴禁 giâm-hoa̍t 嚴罰 giâm-siok 嚴肅 giâm-kho 嚴苛 giâm-sû 嚴詞 giâm-kín 嚴謹 giâm-pān 嚴辦 giām-tiōng/giâm-tiōng 嚴重 giâm-hông 嚴防 giâm-tīn-í-thāi 嚴陣以待 gē-gē-chùn 囈囈顫 giat-á 囓仔 giat-á-thâng 囓仔蟲 gín-ná-kang 囝仔工 gín-á-khoán 囡仔款 giâu 堯 giâu-sùn 堯舜 giâu-kú 堯韭 gōa/gōe 外 gōa-kú 外久 gōa-kau 外交 gōa-kau-koaⁿ 外交官 gōa-kau-kài 外交界 Gōa-kau-pō͘ 外交部 gōa-lâng 外人 gōa-ūi 外位 gōa-lâi-gí/gōa-lâi-gú 外來語 gōa-chhek 外側 gōa-thoân/gōa-toān 外傳 gōa-chè 外債 gōa-siong 外傷 gōa-kiâu 外僑 gōa-kong 外公 gōa-chhut 外出 gōa-le̍k 外力 gōa-bū 外務 gōa-bū-oân 外務員 Gōa-bū-séng 外務省 gōa-bū-pō͘ 外務部 gōa-khîn/gōa-khûn 外勤 gōa-ûn 外勻 gōa-hōe 外匯 gōa-kháu 外口 gōa-kháu-saⁿ 外口衫 gōa-hiàng/gōa-hiòng 外向 gōa-siong 外商 gōa-kok 外國 gōa-kok-lâng 外國人 gōa-kok-hoan 外國番 gōa-kok-hun 外國薰 gōa-kok-gí/gōa-kok-gú 外國語 gōa-ûi 外圍 gōa-chāi 外在 gōa-tē-lâng/gōa-tōe-lâng 外地人 gōa-hêng 外型 Gōa-po͘ 外埔 gōa-po͘ 外埠 gōa-po͘-thâu/gōa-pō͘-thâu 外埠頭 gōa-kéng 外境 gōa-gōa 外外 gōa-thò 外套 gōa-leng 外奶 gōa-sèⁿ 外姓 gōa-má 外媽 gōa-sun 外孫 gōa-sun-lú 外孫女 gōa-kheh 外客 gōa-ke/gōe-ke 外家 gōa-ke-chhù 外家厝 gōe-ke-sun 外家孫 gōa-ke-sun-á 外家孫仔 gōa-ke-chhin 外家親 gōa-iông 外容 gōa-siok 外宿 gōa-tó 外島 gōa-pè 外幣 gōa-chng 外庄 gōa-hêng 外形 gōa-hêng-á 外形仔 gōa-hoān 外患 gōa-chhek 外戚 gōa-châi 外才 gōa-pān 外扮 gōa-iông 外揚 gōa-oān 外援 gōa-hòng 外放 gōa-bûn-hē 外文系 gōa-cho̍k 外族 gōa-kéng 外景 gōa-thiāu 外柱 gōa-iân 外椽 gōa-bô͘ 外模 gōa-khoán 外款 gōa-khak 外殼 gōa-khì/gōa-khùi 外氣 gōa-chúi 外水 gōa-kang-lâng 外江人 gōa-iûⁿ 外洋 gōa-liû 外流 gōa-hái 外海 gōa-káng 外港 gōa-pêng 外爿 gōe-seng-lí/gōe-seng-lú 外甥女 gōa-iōng 外用 gōa-kài 外界 gōa-kài-sòaⁿ 外界線 gōa-tī 外痔 gōa-phôe/gōa-phê 外皮 gōa-siòng/gōa-siùⁿ 外相 gōa-séng 外省 gōa-chó͘ 外祖 gōa-sîn 外神 gōa-thiāu 外祧 gōa-kho 外科 gōa-pān 外範 gōa-che̍k 外籍 gōa-sòaⁿ 外線 gōa-koān-chhī 外縣市 gōa-thai 外胎 gōa-sīn 外腎 gōa-chng-thâu 外莊頭 Gōa-bông 外蒙 Gōa-bông-kó͘ 外蒙古 gōa-hō 外號 gōa-hâng 外行 gōa-hâng-lâng 外行人 gōa-i 外衣 gōa-piáu 外表 gōa-saⁿ 外衫 gōa-koan 外觀 gōa-gí/gōa-gú 外語 gōa-māu 外貌 gōa-hòe/gōa-hè 外貨 gōa-bō͘ 外貿 Gōa-ba̍uh-hia̍p-hōe 外貿協會 gōa-chu 外資 gōa-pin 外賓 gōa-chàn 外贊 gōa-lō͘ 外路 gōa-lō͘-á 外路仔 gōa-lō͘-chîⁿ 外路錢 gōa-sin 外身 gōa-lián 外輦 gōa-gū 外遇 gōa-pang 外邦 gōa-pō͘ 外部 gōa-hiong 外鄉 gōa-iá 外野 gōa-iá-chhiú 外野手 gōa-siau 外銷 gōa-tiúⁿ 外長 gōa-tiān 外電 gōa-bīn 外面 gōa-bīn-lâng 外面人 gōa-bīn-ke 外面家 gōa-thâu 外頭 gōa-thâu-soaⁿ 外頭山 gōa-thâu-chhin 外頭親 giap-á 夾仔 giap-phāng 夾縫

hōa 嘩 hōa-hōa-háu 嘩嘩吼 hōa-hōa-lióng 嘩嘩嚷 hōa-hōa-kún 嘩嘩滾 hōa-kún 嘩滾 hōa-chiú 嘩酒 hi-hiàu 嘻hiàu hi-hi-chhiò 嘻嘻笑 hìⁿ-hahN 噓哈 hm-hm-kiò 噷噷叫 heh 嚇 hiahN-kè 嚇價 heh-pòaⁿ-sí 嚇半死 heh-sí 嚇死 heh-tio̍h 嚇著 hiahN-hong 嚇風 heh-kiaⁿ 嚇驚 heh-kiaⁿ-lâng 嚇驚人 hiáng 嚮 hiáng-tō 嚮導 hiàng-sî 嚮時 hiau-pai 囂掰 hê/hôe 回 hôe-sìn 回信 hôe-kàu 回到 hê-lâm/hôe-lâm/hôe-lâm 回南 hôe-lâm-hong 回南風 hôe-ha̍p 回合 hôe-bī 回味 hê-chhùi 回嘴 Hê-hê-kàu 回回教 hê-kok 回國 hôe-pò 回報 hê-thiap 回帖 hê-ho̍k 回復 hôe-sim-choán-ì 回心轉意 hê-sióng 回想 hê-e̍k 回憶 hôe-e̍k-khí 回憶起 hê-chhiú/hôe-chhiú 回手 hê-khàu 回扣 hê-phe/hôe-phoe/hôe-phe/hôe-phoe 回批 hôe-tiāu 回掉 hôe-siu 回收 hê-kàu/Hôe-kàu 回教 hê-kèng 回敬 hôe-pún 回本 hê-tiâu 回條 hôe-kî 回棋 hôe-pō͘ 回步 hôe-sok 回溯 hôe-lô͘ 回爐 hôe-lé 回禮 hê-tap 回答 hê-láng 回籠 hôe-choa̍t 回絕 hê-chōe 回罪 hê-siaⁿ 回聲 hôe-kū/hê-kū 回舊 hôe-lo̍h 回落 hôe-hok 回覆 hê-ōe 回話 hôe-tia̍t 回跌 hê-choán/hôe-tńg 回轉 hê-pī 回避 hê-tāng 回重 hê-iông/hôe-iâng/hôe-iông 回陽 hôe-tiān 回電 hê-im/hôe-im 回音 hôe-hiáng/hôe-hióng 回響 hê-thâu/hôe-thâu 回頭 hôe-thâu-o͘ 回頭烏 hôe-thâu-chhia 回頭車 hê-kò͘/hôe-kò͘ 回顧 hôe-si̍t-pēⁿ/hôe-si̍t-pīⁿ 回食病 hôe-kūi 回饋 hê-hûn/hôe-hûn 回魂 hn̂g 園 hn̂g-teng/oân-teng 園丁 hn̂g-á 園仔 hn̂g-khu 園區 hn̂g-tē/hn̂g-tōe 園地 hn̂g-khòe 園契 hn̂g-tiū 園稻 hêng 型 hêng-sek 型式 hêng-thài 型態 hêng-bô͘ 型模 hêng-hō 型號 hun 壎 hô 壕 hāi-sí/hoāi-sí 壞死 hā/hē 夏 hā-lēng 夏令 hā-lēng-iâⁿ 夏令營 hā-thiⁿ 夏天 Hā-oa 夏娃 hā-kùi 夏季 hā-ji̍t 夏日 hā-ho̍k 夏服 hē-ko͘-chháu 夏枯草 hē-bôe/hē-moâi/hē-bê 夏糜 hā-chì/hē-chì 夏至 hē-tîn 夏藤 hā-u̍t 夏鷸 hóe-phōaⁿ 夥伴 hóe-tông 夥同 hóe-kì/hé-kì 夥計 hu/po͘ 夫 hu-jîn 夫人 hu-jîn-má 夫人媽 hu-kun 夫君 hu-chhe 夫妻 hu-hū 夫婦 hu-chú 夫子 hu-ka 夫家 hang 夯 hōng 奉 hōng-lēng 奉令 hōng-kong-siú-hoat 奉公守法 hōng-khǹg 奉勸 hōng-bēng 奉命 hōng-thāi 奉待 hōng-phài 奉派 hōng-hiàn 奉獻 hōng-sū 奉祀 hōng-hêng 奉行 hōng-sàng 奉送 hông-kim 奉金 hông-kim-àng 奉金甕 hōng-pôe 奉陪 hōng-chhī 奉飼 hōng-iáng/hōng-ióng/hōng-iōng/hōng-iáng 奉養 hê-kak-thâu 奚角頭 hùn-put-kò͘-sin 奮不顧身 hùn-le̍k 奮力 hùn-ióng 奮勇 hùn-chì 奮志 hùn-chiàn 奮戰 hùn-hoat 奮發 hùn-khí 奮起 hó/hòⁿ 好 hó-bái 好bái hó-chhit-thô/hó-thit-thô 好chhit-thô hó-chhōa-thâu 好chhōa頭 hó-m̄ 好m̄ hòⁿ-thit 好thit hó-ē 好下 hó-láu-kái 好了解 hò͘ⁿ-sū/hó-sū 好事 hò͘ⁿ-sū-siōng 好事像 hòⁿ-sū-siōng 好事象 hó-lâng 好人 hó-tāi 好代 hó-tāi-tit 好代得 hó-ka-chài/hó-kai-chài 好佳哉 hó-siōng-châi 好像才 hó-kè 好價 hó-kè-siàu 好價數 hó-hiaⁿ-tī 好兄弟 hó-tiāu 好兆 hó-tiāu-thâu 好兆頭 hó-tang 好冬 hó-tang-tō 好冬道 hó-lī-lō͘ 好利路 hòⁿ-sèng/hò͘ⁿ-sèng 好勝 hó-sì/hó-sè 好勢 hó-kháu-hâm 好口唅 hó͘-kháu-châi 好口才 hó͘-kháu-sia̍t 好口舌 hó-kiat-tiāu 好吉兆 hó-miâ-siaⁿ 好名聲 hó-bò͘ 好否 hó-miā 好命 hó-miā-kiáⁿ 好命囝 hó-háⁿ-thâu 好哄頭 hó-bī-sī/hó-bî-sī 好唯是 hó--ah--lah 好啊啦 hó-là 好啦 hó-chhùi 好嘴 hó-chhùi-táu 好嘴斗 hó-chhùi-phiah 好嘴癖 hó-kiáⁿ 好囝 hó-thiⁿ 好天 hó-thiⁿ-nî 好天年 hòⁿ-kî/hò͘ⁿ-kî 好奇 hò͘ⁿ-kî-sim 好奇心 hó-lí-tek 好女德 hó-hó 好好 hó-hó-kā 好好kā hó-hó-á 好好仔 hó͘ⁿ-hó͘ⁿ-háu 好好吼 hó-kàn 好姦 hòⁿ-phiâu 好嫖 hó-khang 好孔 hó-jī-ūn/hó-lī-ūn 好字運 hó-o̍h 好學 hó-ha̍k-būn 好學問 hòⁿ-kheh 好客 hó-kheh-chêng 好客情 hó͘-ke-sū/hó͘-ka-sū 好家事 hó͘-ke-tàng/hó͘-ka-tàng/hó-ke-tàng/hó-ka-tàng 好家棟 hó-bóe/hó-bé 好尾 hó-bóe-kéng/hó-bé-kéng 好尾景 hó-bóe-sau/hó-bé-sau 好尾梢 hó-bóe-kiat/hó-bé-kiat 好尾結 hó-bóe-lō͘/hó-bé-lō͘ 好尾路 hó-chhī 好市 hó-nî-tang 好年冬 hó-chhái-thâu 好彩頭 hó-tit 好得 hó-tek-hēng 好德行 hó-sim 好心 hó-sim-hēng 好心行 hó-sim-hó-hēng 好心行行 hó-sim-sek 好心適 hó-sèng-tē/hó-sèng-tōe 好性地 hó-chêng-ì 好情意 hò͘ⁿ-ok/hò͘ⁿ-ò͘ⁿ 好惡 hó-ì 好意 hó-ì-sîn 好意神 hó-kám 好感 hò͘ⁿ-chiàn 好戰 hó-só͘-chāi 好所在 hó-chhiú-sì/hó-chhiú-sè 好手勢 hó-chhiú-tōaⁿ 好手段 hó-siu 好收 hó-siu-sêng 好收成 hó-liāu 好料 hó-ji̍t 好日 hó-chheⁿ/hó-chhiⁿ 好星 hó-sī-sī 好是是 hó-sî-hó-ji̍t 好時好日 hó-kéng 好景 hó-kéng-put-siông 好景不常 hó-pêng-iú 好朋友 hó-pán 好板 hó-bô͘-iūⁿ 好模樣 hó-iūⁿ 好樣 hó-ki-hōe 好機會 hó-khoán 好款 hó-khoán-thāi 好款待 hó-pō͘ 好步 hó-pō͘-sò͘ 好步數 hó-pháiⁿ/hó-phái 好歹 hó-pháiⁿ-sū/hó-phái-sū 好歹事 hó-phái-kiap-cha̍p 好歹夾雜 hó-pháiⁿ-ūn/hó-phái-ūn 好歹運 hó-pí 好比 hó-khùi 好氣 hó-lâu-pái 好流擺 hó-liu-liu 好溜溜 hó-hàn 好漢 hó-bô 好無 hó-káu-ūn 好狗運 hòⁿ-hiân 好玄 hó-ēng/hó-iōng 好用 hó-chhân 好田 hó-tang-tang 好當當 hó-phiah 好癖 hó-ba̍k-sek 好目識 hó-khòaⁿ 好看 hó-khòaⁿ-siùⁿ 好看相 hó-khòaⁿ-thâu 好看頭 hó-gán-le̍k 好眼力 hó-gán-sek 好眼識 hó-lé 好禮 hó-lé-á 好禮仔 hó-khang 好空 hó-khang-lâng 好空人 hó-chhiò 好笑 hó-chhiò-sîn 好笑神 hó-bī-sī 好維是 hó-khoeh/hó-kheh 好缺 hó-sńg 好耍 hó-siaⁿ-soeh/hó-siaⁿ-she 好聲說 hó-thiaⁿ 好聽 hó-thiaⁿ-ōe 好聽話 hó-io-chhī 好育飼 hó-kioh 好腳 hó-kha-chhiú 好腳手 hó-kha-siàu/hó-kioh-siàu 好腳數 hó-táⁿ 好膽 hó-táⁿ-thâu 好膽頭 hòⁿ-sek/hò͘ⁿ-sek 好色 hó-chháu-hâm 好草唅 Hó-lâi-ù 好萊塢 hó-io̍h 好藥 hó-chhù 好處 hó-soe 好衰 hó-chhin-chhiūⁿ 好親像 hó-kì-sèng 好記性 hó-kì-châi 好記才 hó-kì-tî 好記持 hó-phêng 好評 hòⁿ-sû-siōng 好詞訟 hó-ōe 好話 hó-kóng-ōe 好講話 hó-hòe/hó-hè 好貨 hòⁿ-hiân 好賢 hó-choán 好轉 hò͘ⁿ-piān 好辯 hó-ūn 好運 hó-kòe/hó-kè 好過 hó-kòe-ji̍t/hó-kè-ji̍t 好過日 hó-liāng/hó-liōng 好量 hó-siau 好銷 hó-hiám 好險 hó-lī/hó-lî 好離 hó-bīn-chhiuⁿ 好面腔 hó-thâu-chhùi 好頭嘴 hó-gia̍h 好額 hó-gia̍h-lâng 好額人 hó-gia̍h-kiáⁿ 好額囝 hó-hong-ji̍t 好風日 hó-chia̍h 好食 hó-chia̍h-khùn 好食睏 hó-chhī 好飼 hó-bé 好馬 hó-bé-béng 好馬猛 hó-tàu-tīn 好鬥陣 hó-phīⁿ-chhōe/hó-phīⁿ-chhē 好鼻找 hó-phīⁿ-sai 好鼻獅 hui 妃 hông-hāi 妨害 hông-gāi 妨礙

iàn-khì 嚥氣 in-hô 因何 in-i 因依 in-chí 因子 in-èng 因應 in-châi-si-kàu 因材施教 in-kó 因果 in-chhú 因此 in-ūi 因為 in-iû 因由 in-toan/in-toaⁿ/in-toaⁿ 因端 in-sò͘ 因素 in-iân 因緣 in-jî 因而 in-tì-toaⁿ 因致端 ia 埃 Ia-ki̍p 埃及 it 壹 iā 夜 iā-kau-tîn 夜交藤 iā-lâi-hiong 夜來香 iā-kong-pió 夜光錶 iā-khîn/iā-khûn 夜勤 iā-chhe 夜叉 iā-ha̍p 夜合 iā-pô 夜婆 iā-o̍h 夜學 iā-chhī 夜市 iā-chhī-á 夜市仔 iā-bêng-chu 夜明珠 iā-kéng 夜景 iā-hāu 夜校 iā-pan 夜班 iā-seng-oa̍h 夜生活 iā-tō-thâng 夜盜蟲 iā-sek 夜色 iā-hêng 夜行 iā-chhia 夜車 iā-iû 夜遊 iā-kan 夜間 iā-kan-pō͘ 夜間部 iā-gān 夜雁 iā-hêng 夜 iáu-siū 夭壽 iáu-siū-bông 夭壽亡 iáu-siū-lâng 夭壽人 iáu-siū-pō͘ 夭壽步 iáu-siū-té-miā 夭壽短命 iáu-siū-kut 夭壽骨 iáu-siū-kúi 夭壽鬼 iáu-chiat 夭折 iau-siong 夭殤 iang--lâng/iong--lâng/iang-lâng/iong-lâng 央人 iang-ki̍p/iong-ki̍p 央及 iang-kà/iong-kà 央教 Iang-hâng 央行 iang-thok/iong-thok 央託 iang-chhiáⁿ/iong-chhiáⁿ 央請 iau-kiau 妖嬌 iau-koài 妖怪 iau-chheⁿ/iau-chhiⁿ 妖星 iau-hoat 妖法 iau-chiaⁿ 妖精 iau-iām 妖艷 iau-su̍t 妖術 iau-tō 妖道 iau-siâ 妖邪 iau-mô͘ 妖魔

îⁿ-á 圓仔 îⁿ-á-hoe 圓仔花 îⁿ-som 圓參 îⁿ-chhùi-pi 圓嘴鵯 îⁿ-khian 圓圈 îⁿ-îⁿ 圓圓 îⁿ-îⁿ-tńg 圓圓轉 îⁿ-îⁿ-gô 圓圓遨 îⁿ-chhioh 圓尺 Îⁿ-soaⁿ 圓山 îⁿ-hêng 圓形 îⁿ-kèng 圓徑 îⁿ-peh 圓柏 îⁿ-thiāu 圓柱 îⁿ-toh 圓桌 îⁿ-kùn-kùn 圓棍棍 îⁿ-tīⁿ 圓淀 îⁿ-ku̍t 圓滑 îⁿ-ku̍t-lu̍t-su̍t 圓滑律術 îⁿ-kùn-kùn 圓滾滾 îⁿ-khoân 圓環 îⁿ-long-se̍h 圓瓏踅 îⁿ-ba̍k-á 圓目仔 îⁿ-thang 圓窗 îⁿ-kho͘-á 圓箍仔 îⁿ-kô-kô 圓翱翱 îⁿ-chhài-thâu 圓菜頭 îⁿ-chhia-chhia 圓車車 îⁿ-lin-lin/îⁿ-lìn-lìn 圓輾輾 îⁿ-chhiu-á 圓鍬仔 îⁿ-lē/îⁿ-lōe/îⁿ-lòe 圓鑢 îⁿ-bīn 圓面 îⁿ-thâu 圓頭 îⁿ-thâu-á 圓頭仔 îⁿ-thâu-chhài 圓頭菜

jióng-nāu 嚷鬧 jîm 壬 jî-it/jû-it 如一 jî-siāng/jû-siōng 如上 jî-lâi/jû-lâi/lî-lâi/lû-lâi 如來 jî-chhut-it-tia̍t/jû-chhut-it-tia̍t 如出一轍 jî-tông/jû-tông/lû-tông 如同 jî-chó/jû-chó 如左 jî-siông/jû-siông 如常 jî-chhek/jû-chhek 如廁 jî-ì/jû-ì/lû-ì 如意 jî-ì-sǹg-pôaⁿ/jû-ì-sǹg-pôaⁿ 如意算盤 jî-kò͘/jû-kò͘/lû-kò͘ 如故 jî-ji̍t-tiong-thiⁿ/jû-ji̍t-tiong-thiⁿ 如日中天 jî-chhú/jû-chhú/lû-chhú 如此 jî-chhú-i̍t-lâi/jû-chhú-i̍t-lâi 如此一來 jî-hoat-phàu-chè/jû-hoat-phàu-chè 如法炮製 jî-hó͘-thiam-e̍k/jû-hó͘-thiam-e̍k 如虎添翼 jî-sek-tiōng-hū/jû-sek-tiōng-hū 如釋重負 jî-goān/jû-goān/lû-goān 如願 jî-goān-í-siông/jû-goān-í-siông 如願以償

ka-bián 嘉勉 ka-lâm 嘉南 Ka-lâm-tōa-chùn 嘉南大圳 ka-pó-koe 嘉寶瓜 ka-hūi 嘉惠 ka-khèng 嘉慶 ka-chióng 嘉獎 ka-lé 嘉禮 ka-lí-hì 嘉禮戲 Ka-hô 嘉禾 Ka-gī 嘉義 Ka-gī-koān 嘉義縣 Ka-gī-lông-choan 嘉義農專 Ka-heng 嘉興 ka-hí 嘉許 ka-lô͘-á 嘉鱸仔 ka-la̍h 嘉 ka-chî/ka-chû 嘉 ka̍h-ka̍h-kiò 嘎嘎叫 kah-kah-kún/ka̍h-ka̍h-kún 嘎嘎滾 ki 嘰 ki-ki-kia̍uh-kia̍uh 嘰嘰攪攪 khì 器 khì-khū 器具 khì-koan 器官 khì-châi 器材 khì-hâi 器械 khì-béng 器皿 khì-tiōng 器重 kiauh-kiauh-kiò 噭噭叫 kiauh-kiauh-jióng 噭噭嚷 kiauh-kiauh-sí 噭噭死 kōe 噲 kiáⁿ 囝 kín-á 囝仔 káⁿ-á-sun 囝仔孫 kiáⁿ-jî/kiáⁿ-lî 囝兒 kiáⁿ-jî-sun 囝兒孫 kiáⁿ-sài 囝婿 kiáⁿ-sài-phōaⁿ 囝婿伴 kiáⁿ-sài-koaⁿ 囝婿倌 kiáⁿ-sài-thoeh 囝婿替 kiáⁿ-sun 囝孫 kiáⁿ-sun-tháng 囝孫桶 kiáⁿ-sun-tē 囝孫袋 kiáⁿ-tī 囝弟 kiáⁿ-sin-pū 囝新婦 kiáⁿ-bó-á/kiáⁿ-bú-á 囝母仔 kiáⁿ-pē-á 囝父仔 khùn 困 khùn-kéng 困境 khùn-kio̍k 困局 khùn-he̍k 困惑 khùn-jiáu 困擾 khùn-khó͘ 困苦 khùn-lân 困難 khûn 囷 khûn-sòaⁿ 囷線 khûn-chôa 囷蛇 khûn-sin-chôa 囷身蛇 khûn-hn̄g-lō͘ 囷遠路 khûn-kim-sòaⁿ 囷金線 khûn-kim-piⁿ 囷金邊 khûn-liông 囷龍 kò͘ 固 kò͘-chip 固執 kò͘-siú 固守 kò͘-tēng 固定 kò͘-iú 固有 kò͘-jiân 固然 kò͘-thé 固體 khian/khong 圈 khoân-lāi 圈內 khoan-thò/khoân-thò 圈套 khng-phòa 圈破 khoân-soán 圈選 khongkim-piⁿ 圈金邊 kok 國 kok-tiong 國中 kok-tiong-seng 國中生 kok-sū 國事 kok-jîn 國人 kok-tāi 國代 Kok-kong 國光 Kok-kong-hō 國光號 kok-lāi 國內 kok-lāi-gōa 國內外 kok-kong 國公 kok-kio̍k 國劇 kok-le̍k 國力 kok-bū 國務 kok-bū-kheng 國務卿 Kok-bū-īⁿ 國務院 kok-hia̍p 國協 kok-su-koán 國史館 kok-thó͘ 國土 kok-ki 國基 kok-kéng 國境 kok-sū 國士 kok-gōa 國外 kok-sèng-chôa 國姓蛇 kok-sèng-giô 國姓蟯 kok-sèng-hî/kok-sèng-hû 國姓魚 kok-ha̍k 國學 kok-an-hoat 國安法 kok-ka 國家 kok-pó 國寶 kok-pó-kip 國寶級 kok-sió 國小 kok-tō͘ 國度 kok-khò͘ 國庫 kok-khò͘-kǹg 國庫券 kok-kiàn 國建 kok-chêng 國情 kok-khèng 國慶 kok-khèng-ji̍t 國慶日 kok-khèng-chiáu 國慶鳥 kok-chhiú 國手 kok-kàu 國教 kok-bûn 國文 kok-kî 國旗 kok-sī 國是 kok-le̍k 國曆 kok-su 國書 kok-hōe 國會 kok-iú 國有 Kok-iú-châi-sán-kio̍k 國有財產局 kok-pún 國本 kok-hāu 國校 kok-ga̍k 國樂 kok-koân 國權 kok-koa 國歌 kok-bîn 國民 kok-bîn-peng 國民兵 kok-hoat 國法 Kok-thài-lâng-siū 國泰人壽 Kok-thài-i-īⁿ 國泰醫院 kok-êng 國營 kok-hū 國父 Kok-hū-kí-liām-koán 國父紀念館 kok-phìⁿ 國片 kok-ông 國王 kok-sí/kok-sú 國璽 kok-sán 國產 kok-kài 國界 kok-ōe 國畫 Kok-kho-hōe 國科會 kok-sòe/kok-sè 國稅 Kok-sòe-kio̍k/Kok-sè-kio̍k 國稅局 kok-li̍p 國立 Kok-li̍p-gē-choan 國立藝專 kok-chhek 國策 kok-che̍k 國籍 kok-sùi 國粹 Kok-liân 國聯 Kok-hôa-jîn-siū 國華人壽 kok-chòng 國葬 kok-hō 國號 kok-su̍t 國術 kok-gí/kok-gú 國語 kok-hòe/kok-hè 國貨 kok-bō͘ 國貿 kok-bō͘-kio̍k 國貿局 kok-pin 國賓 kok-kun 國軍 kok-lûn 國輪 kok-ūn 國運 kok-to͘ 國都 kok-mn̂g 國門 kok-hông 國防 Kok-hông-pō͘ 國防部 kok-chè 國際 kok-chè-hòa 國際化 Kok-chè-siong-choan 國際商專 kok-chè-sèng 國際性 kok-chè-hoat 國際法 Kok-chè-hoat-têng 國際法庭 Kok-chè-te̍k-sià-cho͘-chit 國際特赦組織 kok-thé 國體 kok-pih 國鱉 koe-á-hî/koe-á-hû 圭仔魚 ke-kak 圭角 kin-sì/kun-sè 均勢 kin-hù/kun-hù 均富 kin-sio̍k/kun-sio̍k 均屬 kin-pêng/kun-pêng 均平 kin-hêng/kun-hêng 均衡 kin-to/kun-to/kin-tu/kun-tu 均都 khám 坎 khám-khiat/khám-kho 坎坷 Khám-pôe-lá 坎培拉 khám-khia̍t 坎碣 khám-chām 坎站 kheⁿ/khiⁿ 坑 kheⁿ-á-chúi/khiⁿ-á-chúi 坑仔水 kheⁿ-kháu/khiⁿ-kháu 坑口 kheⁿ-khàm/khiⁿ-khàm 坑坎 kheⁿ-kau/khiⁿ-kau 坑溝 kheⁿ-kok/khiⁿ-kok 坑谷 kheⁿ-mn̂g/khiⁿ-mn̂g 坑門 khaⁿ 坩 khaⁿ-á 坩仔 khaⁿ-á-sian 坩仔仙 khaⁿ-á-tīn 坩仔陣 káu 垢 káu-kòe 垢膾 ki 基 ki-in 基因 ki-tē/ki-tōe 基地 ki-chân 基層 ki-chō 基座 ki-sò͘ 基數 ki-î/ki-û 基於 ki-pún 基本 ki-pún-siāng/ki-pún-siōng 基本上 ki-pún-te̍k 基本的 ki-gia̍p 基業 ki-bô͘ 基模 ki-chún 基準 Ki-tok 基督 Ki-tok-kàu 基督教 ki-chhó͘ 基礎 ki-chhó͘chāi 基礎在 ki-tiāu 基調 ki-kim 基金 ki-kim-hōe 基金會 Ke-lâng 基隆 ke-lâng-sū/Ki-liông-sū 基隆嶼 Ke-lâng-chhī 基隆市 ke-lâng-khi̍t 基隆杙 Ke-lâng-hô 基隆河 Ke-lâng-káng 基隆港 Ke-lâng-káng-bū-kio̍k 基隆港務局 ki-tiám 基點 khut 堀 kian 堅 kian-sìn 堅信 kian-peng 堅冰 kian-tàng 堅凍 kian-kò͘ 堅固 kian-siú 堅守 kian-tēng 堅定 kian-koaⁿ 堅干 kian-kiông 堅強 kian-sim 堅心 kian-kī 堅拒 kian-chhî 堅持 kian-koat 堅決 kian-phí 堅疕 kian-pa 堅疤 kian-tēng 堅碇 kian-chheng 堅稱 kian-cheng 堅貞 kian-sng 堅霜 kian-hong 堅風 kham 堪 kham-tit/kham--tit 堪得 kham-ē-khì/kham-ē-khù 堪會去 kéng 境 kéng-lāi 境內 kéng-tē/kéng-tōe 境地 kéng-gōa 境外 kéng-hóng 境況 kéng-kài 境界 kéng-gū 境遇 kîⁿ 墘 kiⁿ-á/kîⁿ-á 墘仔 kîⁿ-kak 墘角 Khún-teng 墾丁 khún-hong 墾荒 khòng-khang 壙空 kàu 夠 kàu-hun 夠分 kàu-la̍t 夠力 kàu-khám 夠坎 kàu-kang 夠工 kàu-thiám-thâu 夠忝頭 kàu-tòng 夠擋 kàu-pún 夠本 kàu-keh 夠格 kàu-ke̍k 夠極 kàu-thiám 夠殄 kàu-khùi 夠氣 kàu-chúi 夠水 kàu-se̍k/kàu-sek 夠熟 kàu-se̍k-chúi 夠熟水 kàu-pōng 夠磅 kàu-kak 夠角 kàu-chài 夠載 kàu-thang 夠通 kàu-tāng 夠重 kàu-mî-kàu-kak 夠鋩夠角 kàu-gia̍h 夠額 khoa 夸 kah/kap/kiap 夾 kiap-tiâu 夾tiâu kah-chân 夾層 kiap-tòa 夾帶 kah-chhah 夾插 kiap-kek 夾擊 kiap-pán 夾板 kiap-thô 夾桃 kah-ê 夾的 kiap-tek-thô 夾竹桃 kap-sè-kiáⁿ/kap-sòe-kiáⁿ 夾細囝 kah-sek 夾色 kiap-oe 夾鍋 kah-siang-á 夾雙仔 kiap-cha̍p 夾雜 kiap-tiáⁿ 夾鼎 kî 奇 kî-peng 奇兵 kî-le̍k-á 奇力仔 kî-lâm-hiuⁿ/khia-lâm-hiuⁿ 奇南香 kî-biāu 奇妙 kî-khá 奇巧 kî-khá-ōe 奇巧話 kî-koài 奇怪 kî-koài-phiah 奇怪癖 kî-sióng 奇想 kî-châi 奇才 khia-sò͘ 奇數 kî-kéng 奇景 kî-īⁿ 奇異 khia-tī/khia-tū 奇箸 khia-hō 奇號 kî-siâ 奇蛇 kî-si̍p 奇襲 kî-koan 奇觀 kî-chek 奇蹟 kî-mn̂g-tūn-kah 奇門遁甲 khia-siang 奇雙 khe 奎 khè/khòe 契 khè-hiaⁿ 契兄 khè-hiaⁿ-kong/khòe-hiaⁿ-kong 契兄公 khè-hiaⁿ-ko/khòe-hiaⁿ-ko 契兄哥 khè-hiaⁿ-kiáⁿ/khòe-hiaⁿ-kiáⁿ/khòe-hiaⁿ-kiáⁿ 契兄囝 khòe-hiaⁿ-pô 契兄婆 khè-hiaⁿ-thâu/khòe-hiaⁿ-thâu 契兄頭 khè-kiáⁿ 契囝 khè-chí-mōe 契姐妹 khè-jī/khòe-lī 契字 khè-cha-bó͘-kiáⁿ 契查某囝 khòe-ki 契機 khè-pē/khòe-pē/khòe-pē/khè-pē 契父 khòe-pē 契爸 khè-sòe/khòe-sè 契稅 khè-iak/khòe-iok/khè-iok/khòe-iok 契約 khè-a-hiaⁿ 契阿兄 kan 奸 kan-siong 奸商 kan-khiáu 奸巧 kan-koái 奸拐 kan-sè/kan-sòe 奸細 kan-sîn 奸臣 kan-sîn-á 奸臣仔 kan-sîn-á-chhiò 奸臣仔笑 kan-kè 奸計 kan-chà 奸詐 kan-chha̍t 奸賊 kan-hiông 奸雄 kan-hiông-pō͘ 奸雄步 kan-kúi 奸鬼 ki-lí 妓女 kī-lí-keng 妓女間 kīm 妗 kīm-á 妗仔 kīm-pô 妗婆

lō-lō-kiò 嘐嘐叫 lô-lí-á 嘮哩仔 lo-lo-sia̍t 嘮嘮舌 liâu 嘹 liâu-liāng 嘹喨 liap 囁 lô/lo 囉 lô-tho1 囉叨 lo-li-thi 囉哩啼 lo-thi 囉啼 lô-thi-thi 囉喋喋 lo-so/lô-so/lō-so 囉嗦 lô-so-ōe 囉嗦話 lô-lô-thi 囉囉啼 lô-lô-thi 囉囉喋 lô-lô-koat 囉囉撅 lông 囊 long-á 囊仔 lông-li̍p 囊入 lông-chhiú-sok 囊手束 lông-phe/lông-phoe 囊批 lông-saⁿ 囊衫 lun/lûn 圇 lun-ku 圇痀 lun-cháu 圇走 lun-hō͘ 圇雨 lah-sap/lap-sap 垃圾 lap-sap-tāi 垃圾代 lah-sap-chhùi 垃圾嘴 lah-sap-chúi 垃圾水 lah-sap-mi̍h 垃圾物 lah-sap-pēⁿ/lah-sap-pīⁿ 垃圾病 lah-sap-pûi 垃圾肥 lah-sap-hoeh/lah-sap-huih 垃圾血 lah-sap-ōe/lap-sap-ōe 垃圾話 lah-sap-chîⁿ 垃圾錢 lah-sap-kúi 垃圾鬼 lap 塌 lap-chi̍t-khang 塌一空 lap--lâng 塌人 lap-ù 塌塢 lap-bō-á 塌帽仔 lap-té/lap-tóe 塌底 lap-u 塌洿 lap-khut 塌窟 lap-khut-á 塌窟仔 lap-o/naih-o/lap-o/thap-o 塌窩 lap-cheh 塌績 lap-io 塌腰 lap--lo̍h 塌落 lap--lo̍h-lâi 塌落來 lap--lo̍h-khì/lap--lo̍h-khù/lap-lo̍h-khì/thap-lo̍h-khù/thap-lo̍h-khì/lap-lo̍h-khù/thap--lo̍h-khì/thap--lo̍h-khù 塌落去 lap-phīⁿ-á 塌鼻仔 lúi 壘 lúi-kiû 壘球 lêng 壟 lióng-tn̄g 壟斷 lêng-kau 壟溝 lí/lú 女 lú-thiú 女丑 lí-tiong 女中 lí-chú-lâng 女主人 lí-chú-kak 女主角 lí-jîn 女人 lí-jîn-kok 女人國 lí-jîn-sim 女人心 lí-phōaⁿ 女伴 lí-siu-īⁿ 女修院 lí-kia̍t/lú-kia̍t 女傑 lí-iong 女傭 lí-po̍k 女僕 lí-jî 女兒 lí-kong-chú 女公子 lí-iú 女友 lí-su-ki 女司機 lí-siû 女囚 lí-sū 女士 lí-tāi-tong-kè 女大當嫁 lí-lô͘ 女奴 lí-ti̍t 女姪 lí-pī 女婢 lí-sài 女婿 lú-o/lí-o 女媧 lí-chú/lú-chú 女子 lí-ha̍k-hāu 女學校 lí-ha̍k-seng 女學生 lí-ka/lí-ke/lú-ka/lú-ke 女家 lí-chiòng 女將 lí-kang/lú-kang 女工 lí-su 女師 lí-kàn-sū 女幹事 lí-tiàm-oân 女店員 lí-tô͘-tē 女徒弟 lí-tek/lú-tek 女德 lí-sèng 女性 lí-pān-lâm-chong 女扮男裝 lí-kàu-oân 女教員 lí-hong 女方 lú-pêng 女旁 lí-bêng-seng 女明星 lú-chheⁿ/lú-chhiⁿ 女星 lú-pêng-iú 女朋友 lí-hāu-tiúⁿ 女校長 lú-cheng 女楨 lí-koân 女權 lí-koân-ūn-tōng 女權運動 lí-koa-seng 女歌星 lí-liû 女流 lí-ián-oân 女演員 lí-pêng/lú-pêng 女爿 lí-seng/lú-seng 女生 lí-iōng 女用 lí-hông 女皇 lí-koàn 女眷 lí-sîn 女神 lí-pì-su 女秘書 lí-tông-chú-kun 女童子軍 lí-tông-kun 女童軍 lí-koán-ke 女管家 lí-sek 女色 lí-eng-hiông 女英雄 lí-chong 女裝 lí-si-jîn 女詩人 lí-kéng 女警 lí-gī-oân 女議員 lí-lông 女郎 lí-i 女醫 lí-i-seng 女醫生 lí-ê/lí-ôe 女鞋 lí-ko-im 女高音 lô͘-po̍k 奴僕 lô͘-châi 奴才 lô͘-châi-siàng/lô͘-châi-siòng 奴才相 lô͘-lē 奴隸 leng/ne/ni/leng 奶 leng-á/ni-á 奶仔 leng-á-chháu 奶仔草 lin-pau 奶包 leng-miâ/ni-miâ 奶名 leng-phín 奶品 leng-thò/ni-thò 奶套 leng-phè-á 奶帕仔 leng-pâng/leng-pông/lin-pông 奶房 leng-bô͘/lin-bô͘ 奶模 leng-bó/leng-bú/ni-bó/ni-bú 奶母 leng-bó-la̍t/leng-bú-la̍t 奶母力 leng-bó-chhia/leng-bú-chhia 奶母車 leng-chúi 奶水 leng-iû 奶油 leng-e̍k 奶液 leng-chu/lin-chu/lin-chu/leng-chu 奶珠 leng-gâm 奶癌 leng-eng 奶癰 leng-hún 奶粉 leng-thn̂g 奶糖 leng-pô͘/lin-pô͘/leng-pô͘ 奶脯 leng-chhang/lin-chhang 奶蔥 lin-têng/leng-têng 奶藤 leng-hó͘ 奶虎 lin-tāu-chháu 奶豆草 leng-ti/leng-tu 奶豬 leng-ti-á/leng-tu-á 奶豬仔 leng-sng 奶酸 leng-khí/ni-khí 奶齒 lí 妳

mā-sī 嘛是 mā-tio̍h 嘛著 mā-koh 嘛閣 mâi-thâu-khó͘-kàn 埋頭苦幹 miāu-pō͘ 妙步

ngâu-ngâu-liām 嗷嗷念 nâ-âu 嚨喉 nâ-âu-ni-á 嚨喉奶仔 nâ-âu-tīⁿ 嚨喉淀 nâ-âu-chèng 嚨喉症 nâ-âu-thiàⁿ 嚨喉痛 nâ-âu-khang 嚨喉空 nâ-âu-kńg 嚨喉管 nâ-âu-tì-á 嚨喉蒂仔 nâ-âu-ngô͘ 嚨喉蛾 nâ-âu-cheng-á 嚨喉鍾仔 nâ-âu-cheng 嚨喉鐘 nâ-âu-kut 嚨喉骨 ng-ng-kiò 嚶嚶叫 ng-ng-háu 嚶嚶哮 nāi-hô/tā-ôa/nāi-hô/ta-ôa 奈何 Nāi-ki̍p-lī-a 奈及利亞 ni-phè-á 奶phè仔 伐土|ni-phe̍h 奶|伐土 ni-á-thâu 奶仔頭 ni-che 奶劑 ni-chhùi 奶嘴 nái-nái 奶奶 ni-phòng 奶碰 ni-lo̍k 奶酪 niu 妞 niu-niu-á 妞妞仔

oang-kui-tóng 嚾歸黨 oang-koah 嚾葛 oân-gē 園藝 oân-iû-hōe 園遊會 oân-bāng 圓夢 oân-chi̍p 圓寂 oân-pó 圓寶 oân-kong-kiô 圓拱橋 oân-kong-bâi 圓拱眉 oân-kong-mn̂g 圓拱門 oân-boán 圓滿 oân-ōe 圓話 oân-thong 圓通 oaⁿ 垵 oe 堝

Ò-oān 奧援 Ò-su-khah 奧斯卡 Ò-su-lio̍k 奧斯陸 Ò-lîm-phit-khek 奧林匹克 ò-pì 奧秘 Ò-ūn 奧運 Ò-ūn-hōe 奧運會 ò-hî/ò-hû 奧魚


pi̍h-pho̍k-thiàu 嗶噗跳 pho̍k 噗 pho̍k-á-siaⁿ 噗仔聲 pho̍k-pho̍k-chhéng 噗噗惝 po̍k-kan-thûi 噗矸錘 phùn 噴 phùn-tâm 噴tâm phùn-chhut 噴出 phùn-chhut-lâi 噴出來 phùn-che 噴劑 phùn-chhùi 噴嘴 phùn-phùn 噴噴 phùn-phùn-á 噴噴仔 phùn-siā 噴射 phùn-siā-ki 噴射機 phùn-khì 噴氣 phùn-chúi 噴水 phùn-chúi-ô͘ 噴水壺 phùn-chúi-tî 噴水池 phùn-chôaⁿ 噴泉 phùn-chhat 噴漆 phùn-chōaⁿ 噴濺 phùn-hóe-khì/phùn-hé-khì 噴火器 phùn-hóe-soaⁿ/phùn-hé-soaⁿ 噴火山 phùn--tio̍h 噴著 phùn-hō͘ 噴雨 phùn-hō͘-á 噴雨仔 phùn-hō͘-chhiu 噴雨鬚 phùn-hō͘-tiám 噴雨點 phùn-seh 噴雪 phùn-bū-khì 噴霧器 phùn-tiám 噴點 phó͘ 圃 pho 坡 pho-tē/pho-tōe 坡地 pho-tō͘ 坡度 pêⁿ/phêng/phiâⁿ/pîⁿ 坪 pêⁿ-sò͘ 坪數 Phiâⁿ-lîm 坪林 phe 坯 phe-kiò-sī 坯叫是 po͘ 埔 po͘-kiuⁿ 埔姜 po͘-lūn 埔崙 Po͘-sim 埔心 po͘-tiū 埔稻 po͘-pit-á 埔筆仔 po͘-tiú-á 埔肘仔 po͘-chháu-hiūⁿ 埔草樣 po͘-kiuⁿ 埔薑 po͘-kiuⁿ-tê 埔薑茶 Po͘-lí 埔里 po͘-gîn/po͘-gûn 埔銀 po͘-chiáu 埔鳥 po͘-iâm 埔鹽 po͘ 埠 po͘-thâu 埠頭 pi 埤 pi-chùn 埤圳 Pi-thâu 埤頭 pē-bōng/pē-bō͘/pōe-bōng/pōe-bō͘ 培墓 pê-lêng 培壟 pôe-si̍t 培植 pôe-io̍k 培育 pôe-io̍k-chhut 培育出 pôe-hùn 培訓 pôe-iáng/pôe-ióng 培養 pôe-iáng-chhut/pôe-ióng-chhut 培養出 pó-lúi 堡壘 pò 報 pò-lâng-chai 報人知 pò-siû 報仇 pò-ka-im 報佳音 pò-pī 報備 pò-kè 報價 pò-siông 報償 pò-oan-siû 報冤仇 pò-khan 報刊 pò-tò 報到 pò-miâ 報名 pò-miâ-pió 報名表 pò-miâ-hùi 報名費 pò-kò 報告 pò-kò-su 報告書 pò-hí 報喜 pò-song 報喪 pò-toaⁿ 報單 pò-chhùi 報嘴 pò-kok 報國 pò-tō 報導 pò-hòe/pò-hùi 報廢 pò-ho̍k 報復 pò-èng 報應 pò-siàu 報數 pò͘-chhun-hoe 報春花 pò-chhun-lân 報春蘭 pò-sî 報時 pò-àn 報案 pò-gia̍p 報業 pò-sòe-lân 報歲蘭 pò-sí 報死 pò-chúi 報水 pò-siau 報消 pò-kài 報界 pò-pe̍h 報白 pò-chai 報知 pò-siā 報社 pò-kìm 報禁 pò-sòe/pò-sè 報稅 pò-chiong 報章 pò-tap 報答 pò-chóa 報紙 pò-khó 報考 pò-pió 報表 pò-hù-im 報訃音 pò-soeh/pò-seh 報說 pò-kéng 報警 pò-hòe-toaⁿ/pò-hè-toaⁿ 報貨單 pò-hùi 報費 pò--khí-lâi 報起來 pò-chài 報載 pò-siû 報酬 pò-siau 報銷 pò-koan 報關 pò-koan-hâng 報關行 pò-thâu 報頭 pò͘-thâu-hong 報頭風 pò-hong-siaⁿ 報風聲 pò-koán 報館 pò-bé 報馬 pò-bé-á 報馬仔 phûn-bōng/phûn-bō͘ 墳墓 piah 壁 piah-sian-seⁿ/piah-sian-siⁿ 壁先生 piah-pò 壁報 piah-tó͘ 壁堵 piah-lúi 壁壘 piah-lúi-hun-bêng 壁壘分明 piah-sòng-phàn 壁宋盼 piah-tû 壁櫥 piah-teng 壁燈 piah-lô͘ 壁爐 piah-ōe 壁畫 piah-kha 壁腳 piah-kha-piⁿ 壁腳邊 piah-hó͘ 壁虎 piah-kak 壁角 piah-piⁿ 壁邊 piah-cheng 壁鐘 piah-téng 壁頂 piah-thâu 壁頭 piah-hî/piah-hû 壁魚 pà-hoe/pà-he 壩灰 phin-phiaⁿ/thian-phiaⁿ 天兵 phian-phiaⁿ-ji̍t/phin-phiaⁿ-ji̍t 天兵日 phin-phiaⁿ-sîn 天兵神 phun-hiòng 奔向 phun-bēng 奔命 phun-song 奔喪 phun-hòng 奔放 phun-pho/pun-pho 奔波 phun-liû 奔流 phun-cháu/pun-cháu 奔走 pun-tô 奔逃 pí 妣

sū-lî-hō͘ 嗣而後 so 嗦 sàu 嗽 sàu-thâm 嗽痰 sau-phî 嘲皮 sau-chhiò 嘲笑 si-jiō 嘶尿 sau-siaⁿ 嘶聲 sò 噪 sē-káu 噬狗 siû-hoān 囚犯 siû-kìm 囚禁 sù/sì 四 sì-lâm-sûi 四lâm垂 sì-káu-gō͘-goe̍h/sì-káu-gō͘-ge̍h 四九五月 sì-ngó͘-lō͘ 四五路 sì-sian-pîn/sù-sian-pîn 四仙屏 sù-kiāⁿ-hōe 四健會 sì-chhut 四出 sì-cha̍p-thóng 四十捅 sì-kù-á 四句仔 sì-ha̍p-īⁿ/sù-ha̍p-īⁿ 四合院 sì-chiu 四周 sì-chiu-ûi 四周圍 sì-chiu-kîⁿ 四周墘 sì-sì-sòaⁿ-sòaⁿ 四四散散 sì-ûi 四圍 sì-chàng 四壯 sì-thīn/sù-thīn 四媵 sù-kùi 四季 sù-kùi-chhun 四季春 sù-kùi-hoe 四季花 sù-kùi-tāu 四季豆 sì-siā 四射 sì-sió-lêng 四小龍 Sù-chhoan 四川 sù-chhoan-chhài 四川菜 sù-siông 四常 sù-pêng-san 四平山 sì-liām-pe̍h 四念白 sì-liām 四捻 sì-liàm-hò͘ 四捻互 sì-sòaⁿ 四散 sì-sòaⁿ-sòaⁿ 四散散 sì-sòaⁿ-lī-la̍uh/sì-sòaⁿ-lî-la̍uh 四散離落 si-hng/sù-hong 四方 sù-hong-chhioh 四方尺 sù-hong-thé 四方體 sì-pêng 四旁 sù-sī 四是 sù-sî-chhun 四時春 sù-kó 四果 sì-ki-tàm 四枝頓 sì-tháng-chê/sì-tháng-chôe 四桶齊 sì-pāng 四棒 sì-chiàⁿ 四正 sù-hái 四海 sì-liân-sûi 四漣垂 sì-jiáu-á 四爪仔 sù-bu̍t 四物 sì-kè/sì-kòe 四界 sì-kè-chhit-thô/sì-kòe-chhit-thô 四界chhit-thô sì-kè-sa/sì-kòe-sa 四界sa sì-kè-sô/sì-kòe-sô 四界sô sì-kè-loān-pûn/sì-kòe-loān-pûn 四界亂 sì-kè-tâu/sì-kòe-tâu 四界投 sì-kè-sàn/sì-kòe-sàn 四界散 sì-kè-chhoàn/sì-kòe-chhoàn 四界竄 sì-kè-cháu/sì-kòe-cháu 四界走 sì-kè-se̍h/sì-kòe-se̍h 四界踅 sì-kè-lìn/sì-kòe-lìn 四界輾 sì-kè-iû/sì-kòe-iû 四界遊 sì-kè-gô/sì-kòe-gô 四界遨 sì-kè-poe/sì-kòe-pe 四界飛 sì-kè-sô/sì-kòe-sô 四界 sì-bâi 四眉 sì-phòa 四破 sù-sîn 四神 sì-siù-á 四秀仔 sì-kho͘-tau 四箍兜 sì-kho͘-ûi 四箍圍 sì-kho͘-lìn-ûi 四箍輾圍 sì-kho͘-lìn-tńg 四箍輾轉 sù-bí-chháu 四米草 sì-kiat-kó/sù-kiat-kó 四結果 sù-ûi 四維 sù-ki 四肢 sì-kha 四腳 sì-kha-khiā 四腳khiā sì-kha-thiâu 四腳thiâu sì-kha-á 四腳仔 sì-kha-tō͘-tēng 四腳杜定 sì-kha-chôa 四腳蛇 sì-kha-thiàu-á 四腳跳仔 sì-sek-pâi/sù-sek-pâi 四色牌 sì-chhù 四處 sì-hō-á 四號仔 sì-kak 四角 sì-kak-hêng 四角形 sì-kak-kheng 四角框 sì-kak-toh 四角桌 sì-kak-toh-á 四角桌仔 sì-kak-thâu 四角頭 sù-thong-pat-ta̍t 四通八達 sì-chiu 四週 sì-chiu-ûi 四週圍 sì-piⁿ 四邊 sì-piⁿ-á 四邊仔 sù-phòe/sù-phè 四配 sì-bīn 四面 sù-bīn-pat-hong 四面八方 sì-bīn-lám 四面攬 sì-khí 四齒 sìn 囟 sìn-á 囟仔 sìn-hōe 囟會 sìn-hōe-kut 囟會骨 sìn-hō 囟號 sìn-mn̂g 囟門 sìn-chang 囟鬃 sìn-hō 囪號 sap 圾 sap-sé/sap-sóe 圾洗 sōe/sē/sôe/sê/sûi 垂 sûi-gûi 垂危 sôe-sôe/sê-sê 垂垂 sôe-pāi/sê-pāi 垂敗 sûi-ki-liú 垂枝柳 sûi-liú 垂柳 sûi-iông-liú 垂楊柳 sôe-khì/sê-khì 垂氣 sûi-ti̍t 垂直 sûi-si-liú 垂絲柳 sōe-keng/sē-keng 垂肩 sōe--lo̍h-lâi/sē--lo̍h-lâi 垂落來 sôe--lo̍h-khì/sê--lo̍h-khù 垂落去 sûi-sûn 垂詢 sûi-chheⁿ/sûi-chhiⁿ 垂青 siâⁿ 城 siâⁿ-tia̍p 城tia̍p siâⁿ-tiong 城中 Siâⁿ-tiong-khu 城中區 siâⁿ-lāi 城內 siâⁿ-tó-chí 城垛子 siâⁿ-tia̍p 城堞 siâⁿ-pó 城堡 siâⁿ-chhī 城市 siâⁿ-siuⁿ 城廂 siâⁿ-tî 城池 siâⁿ-kau 城溝 siâⁿ-kha 城腳 siâⁿ-piⁿ 城邊 siâⁿ-hiong 城鄉 siâⁿ-tìn 城鎮 siâⁿ-mn̂g 城門 sêng-hông 城隍 sêng-hông-iâ 城隍爺 sò-tî 埽池 sok-siōng 塑像 sok-ka 塑膠 sok-ka-kóng 塑膠管 sok-ka-tē 塑膠袋 sok-chō 塑造 seh-āu-chîⁿ/siap-āu-chîⁿ/siap-āu-chîⁿ 塞後錢 siap-àm-o͘ 塞暗烏 sat-sí-sí 塞死死 siap-tia̍p 塞疊 seh-chîⁿ 塞錢 sat-phīⁿ 塞鼻 sú-bí 塵尾 siān-khiū-thô͘ 墡糗土 sū-peng 士兵 sū-koaⁿ 士官 sū-koaⁿ-tiúⁿ 士官長 Sū-lîm 士林 Sū-lîm-khu 士林區 sū-khì 士氣 siū 壽 siū-goân 壽元 siū-miā 壽命 siū-e̍k/siū-he̍k 壽域 siū-phûn 壽墳 siū-lī-hoe 壽字花 Siū-soaⁿ 壽山 siū-sò͘ 壽數 siū-seng 壽星 siū-bo̍k 壽木 siū-pán 壽板 siū-hia̍t 壽穴 siū-soàn 壽算 siū-i 壽衣 siū-hiám 壽險 siū-mī 壽麵 siū-ku 壽龜 se̍k-iông 夕陽 siok-sè 夙世 siok-goān 夙願 sōa-só/tōa-só 大嫂 sit 失 sit-chú-ì 失主意 sit-sū 失事 sit-lâng-lé 失人禮 sit-sìn 失信 sit-siu 失修 sit-thoân 失傳 sit-sì/sit-sè 失勢 sit--khì/sit--khù 失去 sit-kháu 失口 sit-chhùi 失嘴 sit-thó͘ 失土 sit-tē/sit-tōe 失地 sit-ha̍k 失學 sit-siú 失守 sit-thióng 失寵 sit-tùi 失對 sit-tùi-thâu 失對頭 sit-siông 失常 sit-sū 失序 sit-tek 失德 sit-tek-mē/sit-tek-mā 失德罵 sit-tek-chîⁿ 失德錢 sit-sim 失心 sit-chì 失志 sit-ì 失意 sit-loân 失戀 sit-chhiú 失手 sit-siu 失收 sit-pāi 失敗 sit-li̍t 失日 sit-sî 失時 sit-bāng/sit-bōng 失望 sit-gia̍p 失業 sit-kiám 失檢 sit-kiám-tiám 失檢點 sit-châng 失欉 sit-khì/sit-khùi 失氣 sit-khì-hiat 失氣血 sit-chúi 失水 sit-hóe/sit-hé 失火 sit-bîn 失眠 sit-sîn 失神 sit-lé 失禮 sit-chhek 失策 sit-sǹg 失算 sit-cheng-sîn 失精神 sit-cheng-eng 失精英 sit-iok/sit-iak 失約 sit-iok-tiāⁿ/sit-iak-tiāⁿ 失約定 sit-chōe 失罪 sit-siaⁿ 失聲 sit-kha 失腳 sit-táⁿ 失膽 sit-lián 失臉 sit-hèng 失興 sit-sek 失色 sit-lo̍h 失落 sit-hiat 失血 sit-kak-chhat/sit-kah-chhat 失覺察 sit-giân 失言 sit-tiâu/sit-tiāu 失調 sit-tha̍k 失讀 sit-lō͘ 失路 sit-sin 失身 sit-gêng 失迎 sit-tāng 失重 sit-chhò 失錯 sit-pôe 失陪 sit-tiān 失電 sit-bīn-chú 失面子 sit-im 失音 sit-hong 失風 sit-thé-biān/sit-thé-bīn 失體面

tih 嘀 tih-tap 嘀tap tih-tih-thu̍h-thu̍h 嘀嘀tu̍h--tu̍h tih-tih-tu̍h-tu̍h 嘀嘀tu̍h-tu̍h thàn-sek 嘆息 tu-chhùi 嘟嘴 ta̍t 噠 tòng 噸 tùn-ūi 噸位 tòng-sò͘ 噸數 tam--tio̍h 嚐著 tún 囤 tún-khǹg 囤khǹg tún-tha̍h 囤疊 tún-chek 囤積 tūn-niû 囤糧 tún-tia̍h 囤糴 tūn-tia̍h 囤糶 tún-hòe/tún-hè 囤貨 tô͘ 圖 tô͘-siōng 圖像 tô͘-lī 圖利 tô͘-chiùⁿ 圖幛 tô͘-sek 圖式 tô͘-hêng 圖形 tô͘-su 圖書 tô͘-su-sek 圖書室 tô͘-su-koán 圖書館 tô͘-àn 圖案 tô͘-iūⁿ 圖樣 tô͘-kiû 圖求 tô͘-phìⁿ 圖片 tô͘-ōe/tô͘-ūi 圖畫 tô͘-ūi-teng 圖畫釘 tô͘-sī 圖示 tô͘-kó 圖稿 tô͘-chiong 圖章 tô͘-hoe 圖花 tô͘-pió 圖表 tô͘-kái 圖解 tô͘-soeh/tô͘-seh 圖說 tô͘-bô͘ 圖謀 tô͘-teng 圖釘 tô͘-siau-chok-hòe 圖銷作廢 tô͘-bīn 圖面 tô͘-têng/tô͘-thêng 圖騰 thn̂g 團 thoân-oân 團員 thoân-îⁿ/thoân-oân 團圓 thoân-thoân-ûi-chū 團團圍住 thoân-thoân-îⁿ 團團圓 thoân-pài 團拜 thoân-kiat 團結 thoân-kiat-le̍k 團結力 thoân-kiat-sim 團結心 thoân-chū 團聚 thoân-tiúⁿ 團長 thoân-tūi 團隊 thoân-thé 團體 thoân-thé-chhau 團體操 thoân-thé-lí-hêng/thoân-thé-lú-hêng 團體旅行 thoân-thé-oa̍h-tōng 團體活動 thoân-thé-seng-oa̍h 團體生活 thoân-thé-cheng-sîn 團體精神 thoân-thé-hêng-tōng 團體行動 thó͘/thô͘ 土 thô͘-chhoah-lâu 土chhoah流 thô͘-phe 土m̀? thô͘-siûⁿ 土siûⁿ thô͘-thuh 土thuh thô͘-oân-á 土丸仔 thó͘-lâng/thô͘-lâng 土人 thó͘-jîn-sim 土人蔘 thô͘-jîn 土仁 thô͘-hu̍t-á/thô͘-pu̍t-á 土佛仔 thó͘-sio̍k 土俗 thó͘-sông 土倯 thó͘-sông 土傖 thô͘-siāng/thô͘-siōng/thô͘-siōng 土像 thó͘-kong 土公 thó͘-kong-á 土公仔 thó͘-kong-ti̍t 土公直 thô͘-to 土刀 thô͘-thì-á 土剃仔 thó͘-kong 土剛 thó͘-kong-sèng 土剛性 thó͘-kong-ti̍t 土剛直 thô͘-tn̂g 土剸 thó͘-la̍t 土力 thó͘-pau-á 土包仔 thó͘-húi 土匪 thó͘-húi-á 土匪仔 thó͘-húi-thâu 土匪頭 thó͘-poàn-hā 土半夏 thó͘-miâ 土名 thô͘-bī 土味 thô͘-pi-á 土嗶仔 thô͘-pi-pu 土嗶垺 thó͘-thó͘ 土土 thô͘-thô͘-thô͘/thô͘-thô-thô͘ 土土土 thó͘-tē/thó͘-tōe 土地 thó͘-lī-kong/thó-tī-kong/thó͘-tī-kong/thó͘-tī-kong 土地公 thó-tī-má/thó͘-tī-má 土地媽 thó͘-tē-biō/thó͘-tōe-biō 土地廟 thó͘-tē-kái-kek/thó͘-tōe-kái-kek 土地改革 thó͘-tē-sòe/thó͘-tōe-sè 土地稅 thó͘-tē-chu-goân/thó͘-tōe-chu-goân 土地資源 thó͘-tē-tiōng-oe̍h/thó͘-tōe-tiōng-oe̍h 土地重劃 thó͘-tē-gîn-hâng/thó͘-tōe-gûn-hâng 土地銀行 thô͘-káu 土垢 Thó͘-siâⁿ 土城 thô͘-tui 土堆 thô͘-tè 土塊 thô͘-tn̂g 土塘 thô͘-keh 土塥 thô͘-khàng/thô͘-khòng 土壙 thô͘-khòng-phang/thô͘-khàng-phang 土壙蜂 thô͘-jiáng/thô͘-jióng/thô͘-jióng 土壤 thó͘-tōa-hông 土大黃 thô͘-pô 土婆 thô͘-pô-éng 土婆湧 thó͘-piáu 土婊 thó͘-pù-á 土富仔 thô͘-ang-á 土尪仔 thô͘-ang-á-phe 土尪仔phe thó͘-chân 土層 thô͘-gâm-iû 土岩油 thô͘-lûn/thô͘-lūn 土崙 thô͘-lūn-á 土崙仔 thó͘-chhoan-liân 土川連 thô͘-chiu 土州 thó͘-kong 土工 thó͘-pa-láu 土巴佬 thô͘-pa-láu 土巴老 thó͘-pò͘ 土布 thó͘-sai-á 土師仔 thô͘-té/thô͘-tóe 土底 Thó͘-khò͘ 土庫 thô͘-sèng/thó͘-sèng 土性 thó͘-siūⁿ 土想 thô͘-chhiâng 土戕 thô͘-pê-chûn 土扒船 thô͘-thuh 土托 thô͘-thuh-hî/thô͘-thuh-hû 土托魚 thô͘-kng-îⁿ 土扛楹 thô͘-boah 土抹 thô͘-thoa-hî/thô͘-thoa-hû 土拖魚 thó͘-kái 土改 thô͘-liāu 土料 thó͘-hng 土方 Thó͘-chheⁿ/Thó͘-chhiⁿ 土星 thó͘-bo̍k-hē 土木系 thó͘-bo̍k-pih 土木鱉 thó͘-sam 土杉 thô͘-hu̍t 土核 thó͘-kùi 土桂 thó͘-kùn 土棍 thó-chiuⁿ/thó͘-chiuⁿ 土樟 thô͘-bó/thô͘-bú 土母 thô͘-khì 土氣 thô͘-chúi 土水 thô͘-chúi-kang 土水工 thô͘-chúi-sai 土水師 thó͘-tîm-hiuⁿ 土沉香 thô͘-soa 土沙 thô͘-soa-hún 土沙粉 thô͘-iû 土油 thó͘-hoat 土法 thô͘-liu 土溜 thô͘-kau-moâi/thô͘-kau-bê 土溝糜 thô͘-chiuⁿ 土漿 thô͘-hu 土灰 thô͘-thòaⁿ 土炭 thô͘-thòaⁿ-hu 土炭hu thô͘-thòaⁿ-sái 土炭屎 thô͘-thòaⁿ-iù 土炭幼 thô͘-thòaⁿ-boa̍h 土炭末 thô͘-thòaⁿ-khì 土炭氣 thô͘-thòaⁿ-iû 土炭油 thô͘-thòaⁿ-hu 土炭灰 thô͘-thòaⁿ-lô͘ 土炭爐 thó͘-hun 土煙 thó͘-soah 土煞 thó͘-iàn-chú 土燕子 thô͘-chhiûⁿ 土牆 thô͘-chhiûⁿ-cheng 土牆春 thô͘-gû 土牛 thó͘-giû-chhit 土牛七 thó͘-giû-chhek 土牛膝 thô͘-káu-á 土狗仔 thô͘-kâu 土猴 thô͘-chu 土珠 thô͘-àng 土甕 thó͘-seⁿ-á/thó͘-siⁿ-á 土生仔 thó͘-sán 土產 thó͘-hoan 土番 thó͘-pe̍h-chhài 土白菜 thô͘-pôaⁿ 土盤 thó͘-ti̍t 土直 thó͘-ti-bó/thó͘-ti-bú 土知母 thô͘-lâng 土礱 thô͘-lâng-sim 土礱心 thô͘-khang 土空 thô͘-khut 土窟 thô͘-pit 土筆 thô͘-sún 土筍 thó͘-sǹg 土算 thô͘-bí-soa 土米沙 thô͘-bí-soa 土米砂 thô͘-hún 土粉 thô͘-lia̍p 土粒 thô͘-bôe-chiuⁿ/thô͘-moâi-chiuⁿ/thô͘-bê-chiuⁿ 土糜漿 thô͘-moâi-khut/thô͘-bê-khut 土糜窟 thô͘-moâi-ko/thô͘-bê-ko 土糜膏 thô͘-pùn 土糞 Thó͘-nī-kî 土耳其 thô͘-bah 土肉 thó͘-jio̍k-kùi 土肉桂 thô͘-pûi 土肥 thô͘-phoe 土胚 thó͘-khiuⁿ 土腔 thó͘-io 土腰 thô͘-kha 土腳 thô͘-kha-tau 土腳兜 thô͘-kha-té/thô͘-kha-tóe 土腳底 thô͘-kha-téng 土腳頂 thô͘-sek 土色 thó͘-ho̍k-lêng 土茯苓 thó͘-keng-kài 土荊芥 thó͘-tù 土著 thô͘-chòng 土葬 thô͘-tîn 土藤 thó͘-hō 土號 thô͘-sat 土虱 thō͘-kún/thô͘-ún/tô͘-ún/tō͘-ún 土蚓 thô͘-phang 土蜂 thô͘-phú 土蜅 thó͘-chè 土製 thô͘-kak 土角 thó͘-ōe 土話 thô͘-tāu 土豆 thô͘-tāu-jîn/thô͘-tāu-lîn 土豆仁 thô͘-tāu-iû 土豆油 thô͘-tāu-lia̍p 土豆粒 thô͘-tāu-thn̂g 土豆糖 thô͘-tāu-mo̍͘h 土豆膜 thô͘-tāu-kū 土豆舅 thô͘-tāu-ngeh/thô͘-tāu-ngoeh 土豆莢 thô͘-tāu-hu 土豆麩 thô͘-poe/thô͘-pòe 土貝 thó͘-chit/thô͘-chit 土質 Thó͘-gîn/Thó͘-gûn 土銀 thó͘-chhèng 土銃 thô͘-e 土鍋 thô͘-chhiah 土鍘 thô͘-hām 土陷 thô͘-cha̍p-pûi 土雜肥 thó͘-ke-á/thó͘-koe-á 土雞仔 thó͘-pà/thô͘-pà 土霸 thó͘-pà-ông 土霸王 thô͘-bīn 土面 thó͘-im 土音 thô͘-thâu 土頭 thó͘-hong-bú 土風舞 thô͘-hiuⁿ 土香 thô͘-hiuⁿ-thâu 土香頭 thô͘-kut 土骨 thô͘-kúi 土鬼 thó͘-hî/thó͘-hû 土魚 thô͘-thuh/thô͘-thoh 土魠 thô͘-lêng 土鯪 thó͘-chit-á 土鯽仔 thô͘-liu 土鰍 thô͘-pih 土鱉 thô͘-n̂g 土黃 thó͘-n̂g-peh 土黃柏 thó͘-tóng-sim 土黨參 thô͘-kó͘-tîn 土鼓藤 thô͘-lêng/thô͘-liông 土龍 thô͘-ku 土龜 thô͘-un 土 tē/tōe 地 tē-teng/tōe-teng 地丁 tē-ē/tōe-ē/tē-hā/tōe-hā 地下 tē-hā-sek/tōe-hā-sek 地下室 tē-hā-pōng/tōe-hā-pōng 地下磅 tē-hā-tō/tōe-hā-tō 地下道 tē-hā-thih/tōe-hā-thih 地下鐵 Tē-tiong-hái 地中海 tē-chú/tōe-chú 地主 tē-chú-kok/tōe-chú-kok 地主國 tē-ūi/tōe-ūi 地位 tē-kè/tōe-kè 地價 tē-lī/tōe-lī 地利 tē-tāng/tōe-tāng 地動 tē-sì/tōe-sè 地勢 tē-khu/tōe-khu 地區 tē-miâ/tōe-miâ 地名 tē-tô͘/tōe-tô͘ 地圖 tē-thó͘/tōe-thó͘ 地土 tē-chí/tōe-chí 地址 tē-he̍k/tōe-he̍k 地域 tē-ki/tōe-ki 地基 tē-ki-chú/tōe-ki-chú 地基主 tē-ki-chio̍h/tōe-ki-chio̍h 地基石 tē-ki-kha/tōe-ki-kha 地基腳 tē-tiûⁿ/tōe-tiûⁿ 地場 tē-khè/tōe-khè 地契 tē-chân/tōe-chân 地層 tē-kiap/tōe-kiap 地峽 tē-tài/tōe-tài 地帶 tē-pēng-sòaⁿ/tōe-pēng-sòaⁿ 地平線 tē-hú/tōe-hú 地府 tē-hêng/tōe-hêng 地形 tē-sim/tōe-sim 地心 tē-chi/tōe-chi 地支 tē-chèng/tōe-chèng 地政 tē-chām-thâu/tōe-chām-thâu 地斬頭 tē-hng/tōe-hng/tē-hong/tōe-hong 地方 tē-hong-sèng/tōe-hong-sèng 地方性 tē-hng-khiuⁿ/tōe-hng-khiuⁿ 地方腔 tē-pán/tōe-pán 地板 tē-kùn/tōe-kùn 地棍 tē-koân/tōe-koân 地權 tē-pō͘/tōe-pō͘ 地步 tē-toān/tōe-toān/tē-tōaⁿ/tōe-tōaⁿ 地段 tē-khak/tōe-khak 地殼 tē-thán/tōe-thán 地毯 tē-chian/tōe-chian 地氈 tē-khì/tōe-khì 地氣 tē-jia̍t/tōe-jia̍t 地熱 tē-lô/tōe-lô 地牢 tē-ga̍k/tōe-ga̍k/tē-ge̍k/tōe-ga̍k 地獄 tē-kiû/tōe-kiû 地球 tē-lí/tōe-lí 地理 tē-lí-sian-á/tōe-lí-sian-á 地理仙仔 tē-lí-sian/tōe-lí-sian 地理先 tē-sán/tōe-sán 地產 tē-kài/tōe-kài 地界 tē-phôe/tōe-phê 地皮 tē-pôaⁿ/tōe-pôaⁿ 地盤 tē-pōng/tōe-pōng 地磅 tē-cho͘/tōe-cho͘ 地租 tē-chhìn/tōe-chhìn 地秤 tē-sòe/tōe-sè 地稅 tē-hia̍t/tōe-hia̍t 地穴 tē-che̍k-tô͘/tōe-che̍k-tô͘ 地籍圖 tē-bí-chhài/tōe-bí-chhài 地米菜 tē-iân/tōe-iân 地緣 tē-io/tōe-io 地腰 tē-táⁿ-chháu/tōe-táⁿ-chháu 地膽草 tē-kûi/tōe-kûi 地葵 tē-chông-ông/tōe-chông-ông 地藏王 tē-chhù/tōe-chhù 地處 tē-hō/tōe-hō 地號 tē-hō-miâ/tōe-hō-miâ 地號名 tē-kín/tōe-kín 地蚓 tē-giâ-kang/tōe-giâ-kang 地蜈蚣 tē-i/tōe-i 地衣 tē-piáu/tōe-piáu 地表 tē-chit/tōe-chit 地質 tē-tō/tōe-tō 地道 tē-bûn-tong/tōe-bûn-tong 地門冬 tē-hām/tōe-hām 地陷 tē-hām-kha/tōe-hām-kha 地陷腳 tē-lûi/tōe-lûi 地雷 tē-bīn/tōe-bīn 地面 tē-bīn-téng/tōe-bīn-téng 地面頂 tē-thâu/tōe-thâu 地頭 tē-thâu-chôa/tōe-thâu-chôa 地頭蛇 tē-kut/tōe-kut 地骨 tē-kut-phî/tōe-kut-phî 地骨皮 tē-n̂g-pô͘/tōe-n̂g-pô͘ 地黃蒲 tē-tiám/tōe-tiám 地點 tē-chhí/tōe-chhú 地鼠 tam-thap 坍塌 tam-hong 坍方 thán 坦 thán-chhoa̍h 坦chhoa̍h thán-tó 坦倒 thán-khek-chhia 坦克車 thán-pêⁿ/thán-pîⁿ 坦平 thán-pêⁿ-sòaⁿ/thán-pîⁿ-sòaⁿ 坦平線 thán-khiā 坦徛 thán-sêng 坦承 thán-khi 坦敧 thán-khi-tó 坦敧倒 thán-khi-chē 坦敧坐 thán-khi-khùn 坦敧睏 thán-khi-sin 坦敧身 thán-chhiâ/thán-chhoa̍h 坦斜 thán-chhoa̍h-ba̍k 坦斜目 thán-chhiâ-sin 坦斜身 thán-chhoa̍h-chōa 坦斜逝 thán-hoâiⁿ 坦橫 thán-hûiⁿ-chē/thán-hoâiⁿ-chē 坦橫坐 thán-hoâiⁿ-seⁿ/thán-hoâiⁿ-siⁿ 坦橫生 thán-hoâiⁿ-kiâⁿ 坦橫行 thán-jiân 坦然 thán-pe̍k 坦白 thán-ti̍t 坦直 thán-chhiò 坦笑 thán-chhiò-thian/thán-chhiò-thiⁿ 坦笑天 thán-phak 坦覆 thán-sêng 坦誠 thán-phiân 坦蹁 thán-phiân-sin 坦蹁身 thán-piⁿ 坦邊 thán-piⁿ-sin 坦邊身 té 垛 té-saⁿ 垛衫 tâi 埋 tâi-àn-té/tâi-àn-tóe 埋案底 tiâⁿ 埕 tiâⁿ-táu 埕斗 tiâⁿ-soa 埕鯊 tông 堂 tông-siāng/tông-siōng 堂上 tông-ê 堂個 tông-tông 堂堂 tông-ê 堂的 tông-hông 堂皇 tn̂g-hō 堂號 tui 堆 tui-chek 堆積 tui-chek-jî-soaⁿ/tui-chek-jû-soaⁿ 堆積如山 tui-pûi 堆肥 tui-ko-ki 堆高機 thê 堤 thê-hōaⁿ 堤岸 thê-hông 堤防 tiûⁿ-ha̍p 場合 tiûⁿ-tē/tiûⁿ-tōe 場地 tiûⁿ-só͘ 場所 tiûⁿ-kìⁿ-lâng 場見人 tiûⁿ-bīn 場面 tiûⁿ-bīn-tōa 場面大 tó͘ 堵 tó͘-chū 堵住 tó͘-hong 堵方 thap-tó͘ 塌堵 thap-jī/thap-lī 塌字 thap-jī-tīn 塌字陣 thap-hong 塌方 thap-thè/thap-thòe 塌替 thap-pâi 塌牌 thap-chio̍h 塌石 thap-kha̍p 塌磕 thap-khang 塌空 thap-kha 塌腳 thap-thâu 塌頭 thap-gia̍h 塌額 thah 塔 Thah-su-siā 塔斯社 thah-lo̍h 塔落 thô͘ 塗 thô͘-phiâⁿ 塗坪 tô͘-kái 塗改 thô͘-hong 塗方 thô͘-thoah 塗獺 thô͘-pe̍h 塗白 tn̂g-gô 塘鵝 thióng 塚 thióng-á 塚仔 thióng-á-po͘ 塚仔埔 thióng-á-soaⁿ 塚仔山 thióng-á-chiáu 塚仔鳥 thióng-soaⁿ 塚山 that-tó-ke/that-tó-koe 塞倒街 that-ji̍p 塞入 that-chhùi-khang 塞嘴空 that-that-tīⁿ 塞塞淀 that-chhiú-phāng 塞手縫 that-tiâu 塞椆 that-tiâu-leh 塞椆leh that-sí 塞死 that-móa 塞滿 that-tio̍h 塞著 that-chhia 塞車 thūn-tó-ke/thūn-tó-koe 填倒街 thiân-chhiong 填充 thūn-chhùi-khang 填嘴空 thūn-thô͘ 填土 thiām-jī-chhai 填字猜 thiân-siá 填寫 thiân-lí-le̍k-pió 填履歷表 thiân-pêⁿ/thiân-pîⁿ 填平 thiām-té/thiām-tóe 填底 thūn-pún 填本 thūn-hái-chō-tē/thūn-hái-chō-tōe 填海造地 thiân-boán 填滿 thiân-hoat 填發 thūn-pak-tó͘ 填腹肚 thiân-pió 填表 thiân-pó͘ 填補 thûn/tîn 塵 thûn-he 塵he thûn-ai/tîn-ai 塵埃 tîn-ai-hō͘ 塵埃雨 tîn-thoa 塵拖 thûn-thōa 塵汏 tiām 墊 tiām-tēng 墊@冇一 tiām-hō͘-chāi 墊hō͘在 tiām-á 墊仔 tiām-hù 墊付 thūn-chhng 墊倉 tiām-khah-koân 墊卡高 tiām-ki 墊枝 tiām-khoán 墊款 tiām-kha-chio̍h 墊腳石 thūn-pak 墊腹 tiām-hoe-chí 墊花籽 tiām-tîn 墊藤 tūi 墜 tūi-á 墜仔 tūi-tē/tūi-tōe 墜地 tūi-tūi 墜墜 tūi-lâu 墜樓 tūi-húi 墜毀 tūi-khì 墜氣 tūi-chúi/thūi-chúi 墜水 tūi-ti̍t 墜直 tūi-cheng 墜精 tūi-chîn 墜繩 tūi-thai 墜胎 tūi-tiông/tūi-tn̂g/thūi-tn̂g 墜腸 tūi--lo̍h-lâi 墜落來 tun 墩 tūi-thai 墮胎 tūi-lo̍h 墮落 tôaⁿ 壇 teh--lo̍h 壓落 to-sū 多事 To-lûn-to 多倫多 to-chhùi 多嘴 to-siáu 多少 to-sim 多心 to-châi 多才 to-káⁿ 多敢 To-bêng-nî-ka 多明尼加 to-gî 多疑 to-lé 多禮 to-toan 多端 to-siā 多謝 tōa 大 tōa-poe 大-片 tōa--ê 大ê tōa-pan-khí 大pan齒 tōa-pū-bó 大pū拇 tōa-thit 大thit tāi-it 大一 tōa-teng 大丁 tōa-teng-hiong 大丁香 tāi-teng-hông/tōa-teng-hông/tāi-teng-hông 大丁黃 tāi-tiōng-hu 大丈夫 tāi-saⁿ 大三 tāi-put-tông 大不同 tāi-put-jî-chiân/tāi-put-jû-chiân 大不如前 tāi-put-siang-tông/tāi-put-siong-tông 大不相同 tōa-chú-kong 大主公 tōa-chú-ì 大主意 Tāi-sêng 大乘 tāi-loān 大亂 tāi-sū 大事 tāi-jī 大二 tōa-tân 大亨 tāi-jîn/tāi-lîn/tōa-lâng 大人 tāi-jîn-bu̍t 大人物 tōa-lâng-khí 大人齒 tōa-sian 大仙 tōa-hūn 大份 tōa-hoa̍h 大伐 tōa-hoa̍h-kiâⁿ 大伐行 tōa-peh 大伯 tōa-ūi 大位 tāi-chok 大作 tāi-sài 大使 tāi-sài-koán 大使館 tāi-piān 大便 tāi-kiap 大俠 Tōa-Siu-tō-īⁿ 大修(道 tōa-ê 大個 tōa-ke-hóe/tōa-ke-hé 大傢伙 tōa-hiaⁿ 大兄 tōa-kong-kùn 大光棍 Tōa-lāi 大內 tāi-kong 大公 Tōa-kong-pò 大公報 tōa-peng 大兵 tāi-tián 大典 tōa-phàⁿ-chhiū 大冇樹 tōa-tang 大冬 tōa-chhut 大出 tōa-chhut-chhiú 大出手 tōa-to 大刀 tōa-lāi 大利 tōa-kàu-chāi 大到載 tōa-koah-bē/tōa-koah-bōe 大割賣 tāi-le̍k 大力 tāi-kong-kò-sêng 大功告成 tōa-tōng-me̍h 大動脈 tāi-sì/tāi-sè 大勢 tōa-sì-só͘-chhu/tōa-sè-só͘-chhu 大勢所趨 tōa-ngó͘ 大午 tōa-pòaⁿ 大半 tōa-chhù 大厝 tōa-chhù-lāi 大厝內 tōa-chhù-the̍h 大厝宅 tōa-chhù-té/tōa-chhù-tóe 大厝底 tōa-siū-khì/tōa-siūⁿ-khì 大受氣 tōa-kháu-hâm 大口唅 tōa-kháu-ke 大口家 tōa-kháu-chàu 大口灶 tōa-kù-ōe 大句話 Tōa-tâi-pak 大台北 Tōa-tâi-pak-khu 大台北區 tōa-su-chè 大司祭 tāi-kiat 大吉 tāi-tông 大同 Tāi-tông-khu 大同區 tāi-tông-sió-ī 大同小異 tōa-miā 大命 tōa-phín-óaⁿ 大品碗 tōa-âu-khang 大喉孔 tōa-chhùi-lim 大嘴lim tōa-chhùi-thun 大嘴吞 tōa-chhùi-hâm 大嘴唅 tōa-chhùi-táu 大嘴斗 tōa-chhùi-o͘ 大嘴鷗 tāi-sì 大四 tōa-sì-kè/tōa-sì-kòe 大四界 tōa-kiáⁿ 大囝 tōa-hôe-hûn 大回魂 tōa-thoân-oân 大團圓 tōa-thô͘ 大土 tōa-tē-chú/tōa-tōe-chú 大地主 tōa-pû-ong 大垺翁 Tōa-po͘ 大埔 tōa-po͘-thâu 大埠頭 tōa-tè 大塊 tōa-bōng-kong/tōa-bō͘-kong 大墓公 tōa-siū/tāi-siū 大壽 tāi-to-sò͘/tōa-to-sò͘ 大多數 tāi-tāi-hong-hong 大大方方 tāi-hu 大夫 tāi-sit-só͘-bōng 大失所望 tāi-thò 大套 tāi-kan/tōa-kan 大奸 tōa-kīm-chhùi 大妗嘴 tōa-chiá 大姐 tōa-niû-ko͘ 大娘姑 tōa-chhōa 大娶 tōa-kè-chhōa 大嫁娶 tōa-chûn-nî 大存年 tōa-sun 大孫 tāi-ha̍k 大學 tāi-ha̍k-seng 大學生 tōa-tô 大它 Tōa-an 大安 Tōa-an-khu 大安區 Tāi-an-khe/Tāi-an-khoe 大安溪 ta-koaⁿ/tōa-koaⁿ 大官 tōa-koaⁿ-hó͘ 大官虎 tāi-ke/ta-ke/tōa-ke 大家 tōa-ke-sū/tōa-ka-sū 大家事 tōa-ke-kháu 大家口 ta-ke-koaⁿ/tōa-ke-koaⁿ/tā-ke-koaⁿ/tāⁿ-ke-koaⁿ 大家官 tōa-ka-têng 大家庭 tōa-ka-cho̍k/tōa-ke-cho̍k 大家族 tāi-ke-lo̍k 大家樂 tōa-ke-kah 大家甲 tōa-pù 大富 tāi-hân/tōa-kôaⁿ 大寒 tōa-kôaⁿ-thiⁿ 大寒天 tōa-siá 大寫 Tōa-liâu 大寮 tāi-chiòng 大將 tāi-choan 大專 tāi-choan-īⁿ-hāu 大專院校 tōa-sió-piān 大小便 tōa-siàu-iâ 大少爺 tōa-kha-chhng 大尻川 tōa-bóe/tōa-bé 大尾 tōa-bóe-liu 大尾溜 tāi-kio̍k 大局 tāi-tián 大展 tōa-tô͘-sat 大屠殺 tōa-chan 大層 Tōa-tūn 大屯 Tōa-tūn-soaⁿ 大屯山 tōa-soaⁿ-bó/tōa-soaⁿ-bú 大山母 Tōa-kiap-kok 大峽谷 tōa-kang-sū 大工事 tōa-kang-têng 大工程 tōa-tè 大帝 tāi-hok/tōa-pak 大幅 tōa-moa 大幔 tōa-tō͘-liāng/tōa-tō͘-liōng 大度量 tāi-hā 大廈 tōa-thiaⁿ 大廳 tōa-thiaⁿ-tn̂g 大廳堂 tōa-āu-nî 大後年 tōa-āu-ji̍t 大後日 tōa-hāu-seⁿ/tōa-hāu-siⁿ 大後生 tōa-tô͘-tē 大徒弟 tāi-tek 大德 tōa-sim-sū 大心思 tōa-sim-khùi 大心氣 tōa-sim-koaⁿ 大心肝 tōa-sim-hiong 大心胸 tōa-sim-hēng 大心行 tāi-chì 大志 tāi-he̍k-put-kái 大惑不解 tāi-ì 大意 tōa-chheh 大慼 tōa-gōng-chhiū 大戇樹 tōa-gōng-soa 大戇鯊 tāi-chiàn 大戰 tōa-hì 大戲 tōa-pâng 大房 tōa-chhiú-bīn 大手面 tāi-châi 大才 tōa-pān 大扮 tōa-phe/tōa-phoe 大批 tōa-pah-chîⁿ/tōa-pé-chîⁿ 大把錢 tōa-bó-kong 大拇公 tōa-bó-ong 大拇翁 tōa-piàⁿ 大拚 tāi-chia̍t 大捷 tāi-ia̍t-liu-liu 大揲溜溜 tōa-piàⁿ-sàu 大摒掃 tōa-bong 大摸 tōa-ki-thiāu 大支柱 tōa-siu 大收 tāi-kò͘ 大故 tōa-pāi-chhī 大敗市 tāi-liām 大斂 tōa-táu-óaⁿ 大斗碗 tōa-oat-oan 大斡彎 tāi-hong 大方 tāi-î/tāi-û 大於 tōa-pêng 大旁 tōa-ji̍t 大日 tōa-ji̍t-hó͘ 大日虎 tōa-ji̍t-thâu 大日頭 tāi-hān/tōa-ōaⁿ 大旱 tōa-cho̍h-ji̍t 大昨日 tōa-po͘-ji̍t 大晡日 tāi-tì 大智 tāi-sú 大暑 tāi-hōe 大會 tōa-goe̍h/tōa-ge̍h 大月 tāi-iú-jîn-chāi 大有人在 tōa-ū-khang-lâng 大有康人 tāi-iú-ûi 大有為 tōa-tiâu-nî 大朝年 tōa-pún 大本 tāi-pún-iâⁿ 大本營 tōa-sam 大杉 tōa-pán 大板 tōa-pán-chhia 大板車 Tōa-nâ 大林 tōa-ki-kut 大枝骨 tōa-pèⁿ 大柄 tāi-bó͘/tōa-bó͘ 大某 tōa-thiāu 大柱 tōa-lu 大株 tōa-keh 大格 tōa-keh-chéng 大格種 tōa-niû 大梁 tōa-tiâu-chîⁿ 大條錢 tāi-gia̍p 大業 tōa-gia̍p-hō͘ 大業戶 tāi-khài 大概 tōa-kòng 大槓 tōa-lâu 大樓 tōa-tòng-chîⁿ 大檔錢 tōa-châng 大欉 tōa-châng-chhiū 大欉樹 tāi-koân 大權 tōa-pō͘ 大步 tōa-pō͘-bú 大步拇 tōa-pō͘-kiâⁿ 大步行 tāi-toān 大段 tōa-khak-phiô 大殼薸 tōa-tiān 大殿 tōa-bó/tōa-bú 大母 tōa-bó-hàn/tōa-bú-hàn 大母漢 tōa-bó-siaⁿ/tōa-bú-siaⁿ 大母聲 tōa-bó-thâu/tōa-bú-thâu 大母頭 tōa-khì 大氣 tōa-khùi-chhoán 大氣喘 tōa-khùi-tū 大氣注 tōa-khùi-thâu 大氣頭 tōa-chúi 大水 tōa-chúi-pak 大水北 tōa-chúi-chhâ 大水柴 tōa-chúi-phiô 大水薸 tōa-chúi-báng 大水蚊 tōa-chúi-ia̍h 大水蝶 tōa-chúi-hiā 大水蟻 tōa-chúi-hō͘ 大水雨 tōa-soa-chui 大沙鵻 tōa-soa-hêng 大沙 tōa-iû 大油 tōa-tù-chîⁿ 大注錢 tāi-iûⁿ 大洋 tōa-phài 大派 tōa-lâu 大流 tōa-lâu-chúi 大流水 tōa-liû-hêng 大流行 tōa-hái-chha̍t 大海賊 Tōa-ô͘ 大湖 tōa-éng 大湧 Tāi-khe/Tāi-khoe 大溪 tōa-thîn 大滕 tōa-hàn 大漢 tōa-hàn-lâng 大漢人 tōa-hàn-kiáⁿ 大漢囝 tōa-tiòng 大漲 tōa-bông 大濛 tōa-bông-bū 大濛霧 tōa-chàu 大灶 tōa-phàu 大炮 tōa-phàu-kheh 大炮客 tōa-joa̍h 大熱 tōa-pêng 大爿 tōa-pán-kó 大版稿 tōa-pâi 大牌 tōa-gê 大牙 tōa-lô 大牢 tōa-seng-seng 大猩猩 tōa-tāi 大獃 tāi-ông 大王 tōa-pan 大班 tāi-lí-kài 大理概 tāi-lí-chio̍h 大理石 tōa-liû-lî 大琉璃 tōa-seⁿ/tōa-siⁿ 大生 tōa-seng-lí-lâng 大生理人 tāi-kah-chhiōh 大甲席 Tāi-kah-khe/Tāi-kah-khoe 大甲溪 tāi-kah-chháu 大甲草 tāi-kah-chhio̍h 大甲蓆 tāi-lia̍k/tāi-lio̍k 大略 tōa-hoan 大番 tāi-ī-kî-chhù 大異其趣 tōa-pēⁿ/tōa-pīⁿ 大病 tōa-chèng-thâu 大症頭 tōa-hoat 大發 tōa-hoat-ke 大發家 tōa-hoat-chhái 大發彩 tāi-hoat-lûi-têng 大發雷霆 tōa-pah-chîⁿ 大百錢 tōa-pôaⁿ 大盤 tōa-pôaⁿ-seng-lí 大盤生理 tōa-ba̍k 大目 tōa-ba̍k-chhǹg 大目串 tōa-ba̍k-á 大目仔 tōa-ba̍k-kháng 大目孔 Tāi-ti̍t 大直 tāi-chiòng 大眾 tōa-khùn 大睏 tōa-khùn-bîn 大睏眠 tōa-phàu 大砲 tōa-phàu-chí 大砲子 tōa-óaⁿ-kong 大碗公 tōa-bé 大碼 tōa-tô 大祹 tōa-chéng 大種 tōa-khang-ōe 大空話 tāi-toan 大端 tōa-kho͘ 大箍 tōa-kho͘-ê 大箍個 tōa-kho͘-phàⁿ 大箍冇 tōa-kho͘-tai 大箍呆 tōa-kho͘-pé 大箍把 tōa-kho͘-pûi 大箍肥 tōa-kóng-hê 大管蝦 tōa-pān 大範 tōa-lia̍p-lâng 大粒人 tōa-lia̍p-lu 大粒株 tōa-lia̍p-kōaⁿ 大粒汗 tōa-lia̍p-thâu 大粒頭 tōa-pùn 大糞 tāi-iok 大約 tōa-âng 大紅 tōa-âng-sim 大紅心 tōa-âng-thúi 大紅腿 tōa-âng-hoe 大紅花 tōa-âng-phàu 大紅袍 tōa-soh/tū-soh 大索 tōa-sè/tōa-sòe 大細 tōa-sè-tiūⁿ/tōa-sòe-tiūⁿ 大細丈 tōa-sè-sim/tōa-sòe-sim 大細心 tōa-sè-hàn/tōa-sòe-hàn 大細漢 tōa-sè-ba̍k/tōa-sòe-ba̍k 大細目 tōa-sè-lia̍p/tōa-sòe-lia̍p 大細粒 tōa-sè-siaⁿ/tōa-sòe-siaⁿ 大細聲 tōa-sè-siān/tōa-sòe-siān 大細腎 tōa-sè-thâu/tōa-sòe-thâu 大細頭 tāi-kong 大綱 tōa-soh 大繩 tōa-si̍t-bóe/tōa-si̍t-bé 大翅尾 tōa-hoan-thâu 大翻頭 tōa-láu-koan 大老關 tōa-hīⁿ-ti/tōa-hīⁿ-tu 大耳豬 tāi-sèng 大聖 tōa-siaⁿ 大聲 tōa-siaⁿ-khàu 大聲哭 tōa-siaⁿ-hoah 大聲喝 tōa-siaⁿ-ōe 大聲話 tōa-siaⁿ-iá-âu 大聲野喉 tōa-siaⁿ-mn̂g/tōa-siaⁿ-mûi 大聲門 tāi-sù 大肆 tāi-sù-ki 大肆機 tōa-tó͘-kui 大肚-月 tōa-tō͘-kui 大肚kui tōa-tō͘-á 大肚仔 tōa-pûi 大肥 tōa-phe 大胚 tōa-kha/tōa-kioh 大腳 tōa-kha-pô 大腳婆 tōa-kioh-siàu 大腳數 tōa-kha-tháng 大腳桶 tōa-kha-tâng 大腳胴 tōa-kioh-sek 大腳色 tōa-kha-tê 大腳蹄 tōa-tn̂g/tō͘-tn̂g 大腸 tōa-tn̂g-thâu 大腸頭 tōa-pak-tó͘ 大腹肚 tōa-thúi 大腿 tōa-thúi-kut 大腿骨 tōa-lān-pha 大膦脬 tōa-táⁿ 大膽 tāi-sîn 大臣 tāi-chū-jiân 大自然 tōa-kū-á 大舅仔 tōa-heng 大興 tāi-heng-thó͘-bo̍k 大興土木 tōa-chi̍h 大舌 tōa-chi̍h-káu 大舌口 tōa-pho͘ 大舖 tōa-pho͘-pâi 大舖排 tōa-bú-lā 大舞撓 tōa-sek 大色 tōa-sek-hòe/tōa-sek-hè 大色貨 tōa-hoe 大花 tōa-hoe-pan 大花斑 tōa-hoe-hó͘ 大花虎 tōa-hoe-tiau 大花鵰 tāi-hôe 大茴 tāi-hôe-hiong 大茴香 tōa-chháu-hâm 大草唅 tōa-chhiⁿ 大菁 tōa-chhiⁿ-lân 大菁蘭 tōa-chhài 大菜 tōa-lo̍h-kè 大落價 tōa-lo̍h-chhù 大落厝 tōa-hio̍h-phàⁿ 大葉冇 tōa-hio̍h-tō͘ 大葉杜 tōa-hio̍h-siông 大葉松 tōa-hio̍h-lâm 大葉楠 tōa-tio̍h-sî 大著時 tōa-tio̍h-kiaⁿ 大著驚 tōa-pha-bóe/tōa-pha-bé 大葩尾 tōa-lúi-phiô 大蕊薸 tōa-phiô 大薸 tōa-hō-chéng 大號種 tōa-chôa 大蛇 tōa-si̍h-pún 大蝕本 tōa-lê-á 大螺仔 tōa-báng 大蟒 tōa-i 大衣 tōa-oân-thâu 大袁頭 tōa-ku 大裾 Tāi-se-iûⁿ 大西洋 tāi-iàu 大要 tāi-koan 大觀 tāi-giân 大言 tāi-giân-put-chhân 大言不慚 tāi-kè 大計 tōa-ōe 大話 tōa-tiāu 大調 tāi-piàn/tōa-piàn 大變 tōa-tāu 大豆 tōa-chhiūⁿ 大象 tōa-ti/tōa-tu 大豬 tōa-ti-kheh/tōa-tu-kheh 大豬客 tōa-châi-chú 大財主 tōa-kòng 大貢 tōa-chha̍t-kó͘ 大賊古 tōa-bē/tōa-bōe 大賣 tāi-sià 大赦 tōa-khí 大起 tōa-thàn-chîⁿ 大趁錢 tōa-poa̍h 大跋 tōa-lō͘-tn̄g 大路撞 tōa-lō͘-thâu 大路頭 tōa-sian 大身 tōa-sian-ang 大身尪 tōa-chhia-giâ 大車giâ tōa-thong 大通 Tāi-liân 大連 tōa-piak-hó͘ 大逼虎 tāi-kò 大過 tōa-tō 大道 tāi-soán 大選 tōa-hoân-hûn 大還魂 tāi-pō͘-hūn 大部份 tōa-pō͘-hūn 大部分 tōa-pō͘-bó/tōa-pō͘-bú 大部拇 tōa-to͘-chhī 大都市 Tāi-lí 大里 tāi-liāng/tāi-liōng/tōa-niū 大量 tōa-kim-eng 大金英 tōa-kim-lân 大金蘭 tōa-gîn/tōa-gûn 大銀 tōa-chhèng 大銃 tōa-siau 大銷 tōa-thûi 大錘 tōa-chîⁿ 大錢 tōa-lô 大鑼 tōa-mn̂g-hō͘ 大門戶 tōa-bûn-hong 大門風 tōa-khui 大開 Tāi-pán 大阪 tōa-o 大阿 tōa-īⁿ-lo̍h 大院落 tāi-lio̍k 大陸 tōa-tūi 大隊 tōa-chiah 大隻 Tāi-ngá 大雅 tāi-soat/tōa-seh 大雪 Tōa-seh-soaⁿ 大雪山 tōa-lûi 大雷 tōa-bū 大霧 tōa-chheⁿ/tōa-chhiⁿ 大青 tōa-bīn 大面 tōa-bīn-pô 大面婆 tōa-bīn-kháng 大面孔 tōa-bīn-sîn 大面神 Tāi-Hân-bîn-kok 大韓民國 tōa-tǹg 大頓 tōa-thâu 大頭 tōa-thâu-teng 大頭丁 tōa-thâu-su̍t 大頭使 tōa-thâu-ang-á 大頭尪仔 tōa-thâu-bó/tōa-thâu-bú 大頭拇 tōa-thâu-pēⁿ/tōa-thâu-pīⁿ 大頭病 tōa-thâu-tê 大頭茶 tōa-thâu-chhài 大頭菜 tōa-thâu-chhang 大頭蔥 tōa-thâu-chôa 大頭蛇 tōa-thâu-teng 大頭釘 tōa-thâu-liân 大頭鰱 tōa-thâu-ku 大頭龜 tōa-ām-kui 大頷kui tōa-ām-liû 大頷瘤 tōa-tê-ba̍k/tōa-tôe-ba̍k 大題目 tōa-hong-chháu 大風草 tōa-hong-tîn 大風藤 tōa-hong-hō͘ 大風雨 tōa-chia̍h 大食 tōa-chia̍h-hu̍t 大食佛 tōa-chia̍h-kong 大食公 tōa-chia̍h-kheh 大食客 tōa-chia̍h-ông 大食王 tōa-chia̍h-sîn 大食神 tōa-chia̍h-sè/tōa-chia̍h-sòe 大食細 tōa-chia̍h-hó͘ 大食虎 tōa-pn̄g-tiàm 大飯店 tōa-piáⁿ 大餅 tāi-chhan 大餐 tāi-kà 大駕 tōa-phiaⁿ-phôe/tōa-phiaⁿ-phê 大骿皮 tāi-thé 大體 tāi-thé-siāng/tāi-thé-siōng 大體上 tōa-lāu-jia̍t 大鬧熱 tōa-póaⁿ-á 大魬仔 tōa-soa 大鯊 tōa-chhiuⁿ 大鯧 tōa-mī 大麵 tōa-môa-ah 大麻鴨 tōa-hông-chháu 大黃草 tōa-tiám-hō͘ 大點雨 tōa-tiáⁿ-chhá-káu-hiā 大鼎炒狗蟻 tōa-tiáⁿ-pn̄g 大鼎飯 tōa-phīⁿ-sai 大鼻獅 tōa-chhut-hì 大齣戲 tōa-chhut-thâu 大齣頭 thian/thiⁿ 天 thiⁿ-phú-kng 天phú光 Thian-siāng-sèng-bó/Thian-siōng-sèng-bú 天上聖母 thian-hā/thiⁿ-ē/thiⁿ-hā/thian-hā 天下 thian-hā-ûi-kong 天下為公 thian-hā-bān-bu̍t 天下萬物 Thian-chú 天主 Thian-chú-kàu 天主教 thian-kiú 天九 thian-kiú-pâi 天九牌 thian-chéⁿ/thian-chíⁿ/thiⁿ-chéⁿ/thiⁿ-chíⁿ 天井 thian-sian-kó 天仙果 thian-sian-tîn 天仙藤 thian-hūn 天份 thiⁿ-ūi 天位 thian-iū 天佑 thian-chok-chi-ha̍p 天作之合 thian-sài/thiⁿ-sài 天使 thian-lûn 天倫 thian-lûn-chi-lo̍k 天倫之樂 thiⁿ-kng 天光 thiⁿ-kng-báu 天光卯 thiⁿ-kng-chá 天光早 thiⁿ-kng-sî 天光時 thiⁿ-kong 天公 thiⁿ-kong-peh 天公伯 thiⁿ-kong-tôaⁿ 天公壇 thian-kong-khiàu 天公曲 thiⁿ-kong-lô͘ 天公爐 thiⁿ-kong-seⁿ/thiⁿ-kong-siⁿ 天公生 thiⁿ-kong-phòa 天公破 thiⁿ-kong-chó͘ 天公祖 thiⁿ-kong-téng 天公頂 thian-tong 天冬 thiⁿ-ta-sò 天凋燥 thian-hūn 天分 thian-chō͘ 天助 thian-tâi 天台 thian-bêng-cheng 天名精 thian-hiō/thian-hō͘ 天后 thian-hiō-keng 天后宮 thian-bēng 天命 thian-kok 天國 thian-tē/thian-tōe/thiⁿ-tē/thiⁿ-tōe 天地 thiⁿ-tē-lāi/thiⁿ-tōe-lāi 天地內 thiⁿ-tē-bóe/thiⁿ-tōe-bé 天地尾 thian-tē-sò͘/thian-tōe-sò͘ 天地數 thian-tē-phàu/thian-tōe-phàu 天地炮 thian-tē-liâng-sim/thian-tōe-liông-sim 天地良心 thiⁿ-tē-piⁿ/thiⁿ-tōe-piⁿ 天地邊 thian-tē-kan/thian-tōe-kan 天地間 thian-tông 天堂 thian-tông-tē-ge̍k/thian-tông-tōe-ge̍k 天堂地獄 thian-gōa 天外 thian-gōa-iú-thian 天外有天 thiⁿ-tōa 天大 thian-thian 天天 thian-hui 天妃 thian-chu 天姿 thiⁿ-má 天媽 thian-chú 天子 thian-khiat/thian-kiat 天孑 thian-kiong 天宮 thiⁿ-chhioh 天尺 Thian-san 天山 thiⁿ-chha-tē/thiⁿ-chha-tōe 天差地 thian-su 天師 thian-bō͘ 天幕 thian-kan 天干 thian-pêng 天平 thian-pêng-chí 天平子 thian-pêng-chhìn 天平秤 thiⁿ-nî 天年 thiⁿ-hóaⁿ-hóaⁿ 天幻幻 thian-hú 天府 thian-têng 天庭 thian-sèng 天性 thian-in/thian-un 天恩 thian-ì 天意 thian-hoâi 天懷 thian-pông 天房 thian-châi 天才 thiⁿ-thiah-ha̍h 天拆笚 thian-phau-chí 天拋子 thian-phau-kó 天拋果 thian-phau-tîn 天拋藤 thiⁿ-phan-tîn 天攀藤 thian-te̍k 天敵 thian-sò͘ 天數 thian-bûn 天文 thian-bûn-tâi 天文台 thian-bûn-tô͘ 天文圖 thian-bûn-tē-lí/thian-bûn-tōe-lí 天文地理 thian-bûn-ha̍k 天文學 thian-pêng 天旁 thiⁿ-phú-kng 天昲光 thian-sî/thiⁿ-sî 天時 thiⁿ-àm 天暗 thian-su 天書 thiⁿ-ū-ba̍k 天有目 thiⁿ-bōe-kng 天未光 thiⁿ-thui 天梯 thiⁿ-pîⁿ 天棚 thian-kiô 天橋 thian-ki 天機 thiⁿ-beh-kng 天欲光 Thian-bó/Thian-bú 天母 thiⁿ-khì 天氣 thiⁿ-khì-ī-pò/thiⁿ-khì-ū-pò 天氣預報 Thian-tî 天池 thian-hô 天河 thian-hô-chéⁿ/thian-hô-chíⁿ 天河井 thian-hô-pán 天河板 thian-chin/thian-tin/Thian-chin 天津 thian-gâi-hái-kak 天涯海角 thiⁿ-chheng 天清 thiⁿ-hóe/thiⁿ-hé 天火 thian-chai 天災 thiⁿ-o͘ 天烏 thiⁿ-o͘-tē-àm/thiⁿ-o͘-tōe-àm 天烏地暗 thiⁿ-o͘-im 天烏陰 thiⁿ-bô-ba̍k 天無目 thian-jiân 天然 thian-jiân-khì 天然氣 thian-jiân-tāu 天然痘 thian-jiân-sek 天然色 thian-teng 天燈 thiⁿ-pē 天父 thian-lô 天牢 thian-káu 天狗 thian-káu-jia̍t 天狗熱 thian-ông 天王 Thian-ông-chheⁿ/Thian-ông-chhiⁿ 天王星 thian-chu 天珠 thian-lí/thiⁿ-lí 天理 thian-lí-chiau-chiau 天理昭昭 thian-seng 天生 thiⁿ-seⁿ-tē-iúⁿ/thiⁿ-siⁿ-tōe-iúⁿ 天生地養 thian-seng-iû-bu̍t 天生尤物 thian-seng-chū-jiân 天生自然 thian-seng-lē-chit 天生麗質 thiⁿ-chhng 天瘡 thian-kùi 天癸 thian-kùi-chúi 天癸水 thian-hông 天皇 thian-siōng 天相 thian-chin 天真 thiⁿ-chai-tē-chai/thiⁿ-chai-tōe-chai 天知地知 thian-sîn 天神 Thian-siông 天祥 thian-chè-sòaⁿ 天祭線 thian-khong 天空 thiⁿ-thang 天窗 thian-tek/thian-tiok 天竹 thian-pông 天篷 thian-keng-tē-gī/thian-keng-tōe-gī 天經地義 thian-bóng-khoe-khoe 天網恢恢 thian-sòaⁿ 天線 thian-hoa̍t 天罰 thian-lô-tē-bóng/thian-lô-tōe-bóng 天羅地網 thian-lô-pán 天羅板 thiⁿ-hiahN-o͘ 天翕烏 thian-hoan-tē-hok/thian-hoan-tōe-hok 天翻地覆 thian-chit 天職 thian-thai 天胎 thiⁿ-kha-ē 天腳下 thian-liâng/thian-liông 天良 thian-liângkóng/thian-liôngkóng 天良講 thiⁿ-sek 天色 thian-hoa/thian-hoe 天花 thian-hoa-pán 天花板 thian-hoe-chu 天花珠 thian-khôe-chí 天葵子 thian-bān-chheng 天蔓菁 thian-lâm-sek 天藍色 thian-hêng-chhng 天行瘡 thiⁿ-kui 天規 thiⁿ-chù-tiāⁿ 天註定 thian-châi-phiò 天財票 thian-hóng-chiat 天貺節 thian-chu 天資 thian-sù 天賜 thian-hù 天賦 thian-hù-chi-châi 天賦之才 thian-hù-châi-lêng 天賦才能 thiⁿ-lō͘ 天路 thian-chhia 天車 thian-tō 天道 thiⁿ-piⁿ 天邊 thian-tho̍h 天酡 thian-tiông-tē-kiú/thian-tiông-tōe-kiú 天長地久 thian-bûn-tang/thian-bûn-tong 天門冬 thian-mn̂g-cheng 天門精 thiⁿ-khui 天開 thian-kàng-kam-lō͘ 天降甘露 thian-chè 天際 thian-hiám 天險 thiⁿ-hûn-bóe/thiⁿ-hûn-bé 天雲尾 thiⁿ-lō͘ 天露 thian-pà-ông 天霸王 thian-lêng-kài 天靈蓋 thiⁿ-téng 天頂 thiⁿ-téng-kè 天頂價 thiⁿ-téng-tē-ē/thiⁿ-téng-tōe-ē 天頂地下 thian-hong 天風 thian-thé 天體 thian-gô 天鵝 Thian-gô-ô͘ 天鵝湖 thian-gô-jiông 天鵝絨 thian-liông 天龍 thài-pó 太保 thài-kong 太公 thài-hô-ke/thài-hô-koe 太和雞 thài-ki-chó͘ 太基祖 thài-thài 太太 thài-moāi 太妹 thài-má 太媽 thài-chú 太子 thài-su-kau-í 太師交椅 thài-su-í 太師椅 thài-pêng 太平 Thài-pêng-soaⁿ 太平山 Thài-pêng-iûⁿ 太平洋 thài-chō 太座 thài-ke̍k 太極 thài-ke̍k-kûn 太極拳 thài-pe̍k-chheⁿ/thài-pe̍k-chhiⁿ 太白星 thài-pe̍h-hún 太白粉 thài-chīn 太盡 thài-kàm 太監 thài-chó͘ 太祖 thài-chó͘-ê 太祖個 thài-chó͘-kong 太祖公 thài-chó͘-má 太祖媽 thài-chó͘-pâi 太祖牌 thài-khong 太空 thài-khong-jîn 太空人 thài-khong-chām 太空站 thài-hi 太虛 thài-kòe-hūn/thài-kè-hūn 太過份 thài-iông 太陽 thài-iông-kong 太陽公 thài-iông-lêng 太陽能 thài-iông-hoe 太陽花 thài-iông-pian/thài-iông-piⁿ 太陽邊 Thài-ló͘-koh 太魯閣 ta-tiú 奓肘 thò 套 thò-keng 套供 thò-sio̍k 套俗 thò-lī 套利 thò-kio̍k 套劇 thò-hōe 套匯 thò-kháu-keng 套口供 thò-siū-i 套壽衣 thò-thò 套套 thò-pò͘ 套布 thò-thiat 套徹 thò-hì 套戲 thò-pâng 套房 thò-chiau 套招 thò-tiâu 套椆 thò-chiⁿ 套櫼 thò-lô 套牢 thò-ti̍t 套直 thò-khang 套空 thò-kha-pō͘ 套腳步 thò-phâu 套袍 thò-chng 套裝 thò-chong-nńg-thé 套裝軟體 thò-lí 套裡 thò-bô͘ 套謀 thò-chîⁿ 套錢 thò-thâu 套頭 thò-thâu-ōe 套頭話 tiān-hā 奠下 tiān-gî 奠儀 toa̍h 奪 toa̍t-lī 奪利 toa̍t-chhú 奪取 toa̍t-hôe 奪回 toa̍t-tit 奪得 toa̍t-koân 奪權 toa̍t-lí 奪理 toa̍t-bo̍k 奪目 toa̍t-kím-phiau 奪錦標 toa̍t-mn̂g 奪門 tò͘-sim 妒心 tò͘-khī 妒忌 tò͘-hīn/tò͘-hūn 妒恨 tò͘-hiân 妒賢 thò 妥 thò-hia̍p 妥協 thò-thò-á 妥妥仔 thò-tòng 妥當 thò-ti̍t 妥直 thò-ti̍t-lâng 妥直人 tat-kí/tak-kí 妲己


ùn-tē/ùn-tōe 塭地

ûi-teh-kiâⁿ 圍teh行 ûi-chū 圍住 ûi-chiàm 圍佔 ûi-óa 圍倚 ûi-châu 圍剿 ûi-tó͘ 圍堵 ûi-pîn 圍屏 ûi-hōaⁿ 圍岸 ûi-kin/ûi-kun 圍巾 ûi-thâm 圍懸 ûi-cha̍h 圍截 ûi-pó͘ 圍捕 ûi-kî 圍棋 ûi-pio 圍標 ûi-lô͘ 圍爐 ûi-chhiûⁿ 圍牆 ûi-la̍h 圍獵 ûi-koan 圍觀 ûi-khí-lâi 圍起來 ûi-sin-kin/ûi-sin-kun 圍身巾 ûi-sin-kûn 圍身裙 ûi-su-kûn 圍軀裙 ûi-cha̍h 圍閘