Appendix:Kra–Dai Swadesh lists

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Taikadai-en.svg

This is a Swadesh list of Kra-Dai languages, specifically Thai, Lao, Shan, Southern Kam, Gelao, E'ma Buyang, Langnian Buyang, Yerong, Zhuang, Lingao, Hlai and White Hmong, compared with that of English.

This list includes:

 • Thai (+ romanization) — Thailand (Tai language)
 • Lao (+ romanization) — Laos (Tai language)
 • Shan (+ romanization) — Northeastern Burma (Tai language)
 • Southern Kam — Southern Guizhou, China (Rongjiang-Zhanglu dialect; Kam-Sui language)
 • Gelao — Southern Guizhou, China (Niupo-Liuzhi dialect; Kra language)
 • Buyang — Southeastern Yunnan, China (Kra language)
 • Zhuang (IPA) — Guangxi, China (Wuming dialect; Tai language)
 • Ong Be (Lingao) — Northern Hainan, China (Lincheng dialect; isolated branch)
 • Hlai (Li) — Southern Hainan, China (Ha dialect; isolated branch)
 • White Hmong (given for comparative purposes) — Northern Laos (Hmong-Mien language)

Notes: Gelao and Buyang bear many similarities to Austronesian languages, and are often proposed to be the "missing links" between the Tai–Kadai and Austronesian families. Words from other Gelao dialects are given in square brackets.

List[edit]

No. English Thai
ภาษาไทย
Romanized
Thai
Lao Romanized
Lao
Shan Romanized
Shan
Southern
Kam
Gelao Buyang
(E'ma/Langnian/Yerong)
Zhuang (IPA) Ong Be Hlai White
Hmong
1 I ฉัน, กู, ข้า chǎn, kuu, khaa ຂ້ອຍ, ກູ kʰɔ̏ːy ၵဝ်, တူ kaw1, tu1 jau212 ei33 ku54 kou1 hau2 hou1, de3 kuv
2 you (singular) เธอ, มึง, เจ้า (outdated) thəə, mɯŋ, t͡ɕȃw ມຶງ, ເຈົ້າ mɯŋ, t͡ɕȃw သူ, မႂ်း sʰu1, maɯ4 nya212 mɯ31 ma312 mɯŋ2 mə2 meɯ1 koj
3 he เขา, มัน kháo ເຂົາ, ມັນ, ລາວ, ເພິ່ນ kʰăo, lāo, phœn မၼ်း man4 mau33 mi35 kɛ54 teː1, min2 kə2 na1 nws
4 we เรา rao ເຮົາ hao ႁဝ်း haw4 tau55, ziu55 ti55 to31 tsum54 ku54 tou1, rɐu2 hau2 lo4 fa1 peb, wb (dual)
5 you (plural) พวกคุณ phûakkhun ພວກເຈົ້າ, ສູ pʰuak.tɕao, suu ၶိူဝ် (dual) kʰɤ1 xau35 ti55 tɕo31 ma312 sou1 mə2 lo4 meɯ1 ta1 nej, neb (dual)
6 they พวกเขา, พวกมัน phûakkháo, phûakman ເຂົາ, ເຂົາເຈົ້າ, ພວກມັນ kʰăo, kʰăot͡ɕȃw, phuakman ၶဝ်, ပိူၼ်ႈ kʰaw1, pɤn3 za33 mau33 ti55 ma55 tsum54 kɛ54 klong5 teː1 kə2 lo4 khun2 lawv, nkawd (dual)
7 this นี้ níi ນີ້ nīː ၼႆႉ naj5 nai33 nyi35 ni11 neːi4 nia2 nei2 no, nov
8 that นั้น nán ນັ້ນ nȃn ၼၼ်ႉ nan5 za33, za53 bɯ35 hɐn4, teː1 na4, nə4 haɯ5, ma5 ntawd
9 here ที่นี่ thîinîi ບ່ອນນີ້ bɔn niː ၼႆႈ naj3 kiː2 neːi4 nei2 qhov no
10 there ที่นั่น thîinân ບ່ອນນັ້ນ bɔn nan ပုၼ်ႉ pun5 kiː2 hɐn4 haɯ5, ma5 ntawd
11 who ใคร, ผู้ใด kʰrai, phudaj ຜູ້ໃດ, ໃຜ pʰuː daɯ, pʰuː daj, phaj ၽူႈလႂ် pʰu laɯ naau212 kan53 na55 ma0 nɔ11 pou4 lɐɯ2 ləu2/nə2 na3 leej twg
12 what อะไร ?aray ອີ່ຫຍັງ iː ɲaŋ ဢီႈသင် ʔi3 sʰaŋ1 mang212 vu33 tɕe55 la0 pjɔ11 maː2 ki3/ti3 kai3 dabtsi
13 where ที่ไหน, ไหน tʰiː naj, naj ຢູ່ໃສ, ໃສ juː saɯ, juː saj, saj တီႈလႂ် ti3 laɯ ki55 nu35 va11 lɔ11 kiː2 lɐɯ2 ləu2 xɔt8 qhov twg
14 when เมื่อไร mɯa rai ຍາມໃດ, ເມື່ອໃດ ɲaːm daɯ, ɲaːm daj, mueadaj မိူဝ်ႈလႂ် mɤ3 laɯ1 mɯː6 lɐɯ2 thaum twg
15 how อย่างไร yàaŋray ຈັ່ງໃດ t͡ɕaŋ daɯ, t͡ɕaŋ daj ႁဵတ်းႁိုဝ် het4 hɯ1 nu35 jang33 ɕang55 ang31 tɯŋ3 lɐɯ2 i3 ləu2 ua li cas
16 not ไม่ mây ບໍ່ မဝ်ႇ maw2 'aai323 ma55, o55 ʔbou3, miː4 mən2 tsis
17 all ทั้งหมด tháŋmòt ທັງຫມົດ tʰáŋ mót တင်း taŋ4 lə35, xet13 tɐŋ4 huv/tib si
18 many มาก maːk ຫຼາຍ laːi ၼမ်ၼမ် nam1 nam1 lie31 laːi1 liau4 hlooi1 ntau, coob
19 some บ้าง bâaŋ ບາງ bang မၢင်, ၵမ်ႈၽွင်ႈ maaŋ1, kam3 pʰɔŋ3 ʔbaːŋ3 qee
20 few สองสาม sɔ̌ɔŋsǎam ນ້ອຍ nɔːj ဢေႇဢေႇ ʔe2 ʔe2 khe31 khe35 ɛt7 tiu3 rau2 mentsis, tsawg
21 other อื่น ?ɯːn ອື່ນ ʔɯːn ဢိုၼ်ႇ, တၢင်ႇ ʔɯn2, taaŋ2 ʔɯn5 lwm
22 one หนึ่ง nʉ̀ŋ ນຶ່ງ nɨ̄ŋ ၼိုင်ႈ nɯŋ3 'i55, 'ət55 tsi55 am24 ʔdeu1, ʔit7 it7, hə3 tsheɯ3, tsɯ2 ib
23 two สอง sɔ̌ɔŋ ສອງ sɔ̌ːŋ သွင် sʰɔŋ1 ja323, nyi33 sɯ31 ɕa54 so:ŋ1, ŋeːi6 ngi4, ngəi4, vɔn3 hlau3 ob
24 three สาม sǎam ສາມ săːm သၢမ် sʰaam1 sam35 ta31 tu54 saːm1 tam1 fu3 peb
25 four สี่ sìi ສີ່ sīː သီႇ sʰi2 si453 pu55 pa54 seːi5 ti3, tə3, təi3 tshau3 plaub
26 five ห้า hâa ຫ້າ hȁː ႁႃႈ haa3 ngo31 mlɯ31 ma312 haː3, ŋuː4 nga3, ngo4, ngu4 pa1 tsib
27 big ใหญ่, โต yày, too ໃຫຍ່ ɲaɯ, ɲaj ယႂ်ႇ jaɯ2 mak323 dzung31 lu:ŋ24 hung1, laːu4 nyɔ3 long1, laan2 loj
28 long ยาว yaaw ຍາວ ɲaːw ယၢဝ်း jaaw4 jai323 lui33 ði24 rɐi2 lɔi1 taau3 ntev
29 wide กว้าง kwâaŋ ກວ້າງ kuȃːŋ ၵႂၢင်ႈ kwaaŋ3 khwang13 tsə33 kwa:ŋ24 kwaːŋ5 xuat7 beeng1 dav
30 thick หนา nǎa ໜາ năː ၼႃ naa1 na55 qə33 ngie35 (ta0) na312 naː1 na1 tuab
31 heavy หนัก nàk ໜັກ nák ၼၵ်း nak4 zhaan35 gung31 gung31 (qa0) naŋ11 nɐk7 xɔn1 hnyav
32 small เล็ก, น้อย lék, nɔ́ɔy ນ້ອຍ nɔ̑ːy လဵၵ်ႉ, ဢိတ်း lek5, ʔit4 ni53 plei31 ple35 ɛŋ24 leːk8, ʔiː3 nɔk7 eny2 me
33 short สั้น sân ສັ້ນ sân ပွတ်း pɔt4 thaam453 ṇei35 ṇei31 ti11 kɛn5 xut8 thatt7 luv
34 narrow แคบ khâeaep ແຄບ kʰɛ̑ːp ၵႅပ်ႈ kɛp3 sok35 ngang31 kap11 kɛp8, heːp8 ep8, tsek7 biip7 nqaim
35 thin บาง baaŋ ບາງ baːŋ ယွမ် jɔm1 mang55 vu33, qə33 ʑi31 (ta0) vɛ11 ʔbaːŋ1 viang1 nyias
36 woman หญิง yǐŋ ຍິງ ɲíŋ မႄႈယိင်း mɛ3 jiŋ4 mjek323, tu212 sa31 ma55 'lo55 ma0 iŋ24 ʔbɯk7 mai4 lək8 pai3 khau2 pojniam
37 man ชาย chaay ຊາຍ sáːy ၸၢႆး t͡saːj4 lak31 pan55 paɯ55 'lo55 la:k0 ɕɛ54 saːi1 da3 xiang4 pha3 maan1 txiv neej
38 human คน khon ຄົນ kʰón ၵူၼ်း kon4 nyən212 (Chinese) qa33 tshu35 ma0 iŋ31 pou4, hun2 leng1 hun2 u2 aau1 neeg
39 child เด็ก dèk ເດັກ, ລູກ dék, lȗːk လုၵ်ႈ luk3 lak31 'un323 la35 lie55 la:k11 lɯk8 (ŋeː2) me nyuam
40 wife เมีย mia ເມຍ míaː မေး me4 mai31 lɯ55 mi55 ma0 liu312 naːŋ2 mai4 lək8 poj niam
41 husband ผัว phǔa ຜົວ pʰŭaː ၽူဝ် pʰo1 sau31 la31 ba31 qhɯ:i11 kwaːn1 da3 xiang4 txiv
42 mother แม่ mâeae ແມ່ mɛ̄ː မႄႈ mɛ3 naai31 a55 mi55 miə11 meː6 mai4 lau4 niam
43 father พ่อ phɔ̂ɔ ພໍ່ pʰɔ̄ː ပေႃႈ pɔ3 pu31 a55 ba33 pa11 poː6 be2 lau4 txiv
44 animal สัตว์ (Sanskrit) sàt ສັດ (Sanskrit) sát သတ်း sʰat4 toŋ6 tuː2 tsiaj
45 fish ปลา plaa ປາ paː ပႃ paa1 pa55 ma55 liɯ31 ma0 la312 plaː1 ba1 hla1 ntses
46 bird นก nók ນົກ nōk ၼူၵ်ႉ nok5 mok21 ma33 no35 ma0 nuk11 rok8 nok8 tatt7 noog
47 dog หมา mǎa ໝາ măː မႃ maa1 ngwa35 ṃɯ31 qoi24 maː1 ma1 pa1 dev
48 louse
(body, head)
เล็น, เหา len, hǎo ເມັ່ນ, ເຫົາ mén, hăo မဵၼ်း, ႁဝ် men4, haw1 naan55, tau55 tung53 (qa0) tu54 nɐn2, rɐu1 dɔn2, kat7 tuv
49 snake งู ŋuu ງູ ŋúː ငူး ŋu4 sui212 ma55 ngɯ31 ŋa312 ŋɯː2 ngia2 za2 nab
50 worm หนอน nɔ̌ɔn ໜອນ nɔ̆ːn မူင်ႈ moŋ3 saan31 ŋa312 in11 no:n1 cua nab
51 tree ต้นไม้ ton maːj ຕົ້ນໄມ້ tȏn mai မႆႉ maj5 ti31 mɐi4 dun3 tshai1 ntoo
52 forest ดง, ป่า doŋ, pàa ດົງ, ປ່າ doŋ, pāː ထိူၼ်ႇ tʰɤn2 qaŋ24 qa0 tui54 ʔdoŋ1 zoov
53 stick กิ่ง kìŋ ໄມ້ mai ၶွၼ်ႉ kʰɔn5 ŋaːm6 ceg
54 fruit ผลไม้ pʰon la maːj ໝາກໄມ້ mȁːk mai မၢၵ်ႇ maak2 tui55, təm33 ma35 ma:k11 maːk7 mak8 txiv
55 seed เม็ด mét ເມັດ mēt မဵတ်ႉ met5 ɕeː6 vɔn2 tseeng1 noob
56 leaf ใบ bai ໃບ baɯ, baj တွင် tɔŋ1 pa53 dʑi31 dʑi31 (qa0) ʔdɛŋ31 ʔbɐɯ1 nplooj
57 root ราก râak ຮາກ hȃːk ႁၢၵ်ႈ, ႁူဝ် haak3, ho1 sang35 tsu31 tsu31 (qa0) ɕa:ŋ54 raːk8 nya2 kei1 cag
58 bark (of a tree) เปลือก, ผิว plʉ̀ak, phǐw ເປືອກ, ກາບ pɨ̏aːk, kȁːp ပိူၵ်ႇ pɤk2 nɐŋ1 mɐi4 tawv
59 flower ดอก dɔ̀ɔk ດອກ dɔ̏ːk မွၵ်ႇ mɔk2 nuk323 hu55 ngo53 ma0 ŋa11 ʔdo:k7 hua1 (Chinese) tsheeng1 paj
60 grass หญ้า yâa ຫຍ້າ ɲȁː ယိူဝ်ႈ jɤ3 nyang13 (qa0) ɲa11 ɲɯː3 bɔt7 kan3 nyom
61 rope เชือก chʉ̂ak ເຊືອກ, ສາຍ sɨ̑aːk, săːy ၸိူၵ်ႈ tsɤk3 lam33 ɕaːk8 hlua
62 skin หนัง nǎŋ ໜັງ năŋ ၼင် naŋ1 pi212 (Chinese) mu33 qu35 ʔbuŋ31 nɐŋ1 tawv
63 meat เนื้อ nʉ́a ເນຶ້ອ nɨ̑aː ၼိူဝ်ႉ nɤ5 nan31 'vu33 uə24 noː6 nqaij
64 blood เลือด lʉ̂at ເລືອດ lɨ̑aːt လိူတ်ႈ lɤt3 phat13 pla35 qha24 lɯ:t8 ba'7 hlaatt7 ntshav
65 bone กระดูก, ก้าง kradùuk, kâaŋ ກະດູກ ká dȕːk လုပ်ႇ lup2 lak323 qa33 qei31 de13; [tang21] (qa0) ʔda:k31 ʔdo:k7 ua'8 pob-txha
66 fat (noun) มัน man ມັນ mán မၼ်းၶႆ man4 kʰaj1 ju22 qə33 den33 piː2 roj
67 egg ไข่ khày ໄຂ່ kʰāy ၶႆႇ kʰaj2 kaai53 pa33 tung53 qa0 tam54 klɐi5 zɯɯm1 qe
68 horn เขา khǎo ເຂົາ kʰăo ၶဝ် kʰaw1 vu31 qo31 kɐu1 hau1 kub
69 tail หาง hǎaŋ ຫາງ hăːŋ ႁၢင် haaŋ1 sət55 qa0 ɕut11 ri:ŋ1 tw
70 feather ขน khǒn ຂົນ kʰŏn ၶူၼ် kʰon1 pjən55 qa33 mei35 mui11 pɯn1 vun2 hun1 plaub
71 hair ผม phǒm ຜົມ pʰŏm ၽူမ် pʰom1 pjaam55 qə33 sung31 ma0 ɕa:m54 (Chinese) plom1, jɐm1 fui1, sɔu3 dan2 gwou3 plaub-hau
72 head หัว hǔa ຫົວ hǔa ႁူဝ် ho1 kau323 tɛ31 lui35 qa0 ðu11 klɐu3 hau3 gwou3 taub-hau
73 ear หู hǔu ຫູ hǔː ႁူ hu1 kha35 pa35 vei31 ta0 ða312 rɯː2 sa1 zai1 pob-ntseg
74 eye ตา taa ຕາ tàː တႃ taa1 ta55 mu33 tɯ31 ma0 ta54 taː1 da1 tsha1 (qhov)-muag
75 nose จมูก camùuk ດັງ daŋ ၶူႈလင် kʰu3 laŋ1 maang55 te31 ngɛ35 (qa0) tiŋ213 ʔdɐng1 lɔng1 khat7 (qhov)-ntswg
76 mouth ปาก pàak ປາກ pȁːk သူပ်း sʰop4 'əp55 ŋoŋ312 paːk7 bak7 pom3 (qhov)-ncauj
77 tooth ฟัน fan ແຂ້ວ kʰɛ̏ːw ၶဵဝ်ႈ kʰew3 pjaan55 plang31 (qa0) ɕɔŋ54 heːu3, fɐn2 tin1 fan1 hniav
78 tongue (organ) ลิ้น lín ລີ້ນ lȋːn လိၼ်ႉ lin5 ma212 dɯ35 maɯ31 ma0 lɛn11 lin4 lin4 hliin3 nplaig
79 fingernail เล็บ lép ເລັບ lēp ၼဵပ်ႉ nep5 mie31 lie35 mi31 rip8 fɯŋ2 da1 lək8 mɔ2 (tsɯ2) liip7 rau tes
80 foot เท้า, ตีน tháaw, tiin ຕີນ tiːn တိၼ် tin1 tin55 qo35 ʑuŋ31 tin1 kok7 tett7, khok7 ko-taw
81 leg ขา khǎa ຂາ kʰăː ၵၢဝ်ႈ kaaw3 na31 qo31 kaː1 va2 ha1 ceg
82 knee เข่า khào ເຂົ່າ kʰāo ၶဝ်ႇ kʰaw2 tu31 qu35 klɐu3 hoː5 gwou3 rou1 (hauv) caug
83 hand มือ mʉʉ ມື mɨ́ မိုဝ်း mɯ4 mja212 pa31 mi31 ŋɛk11 fɯŋ2 mɔ2 meɯ1 tes
84 wing ปีก pìik ປີກ pȉːk ပိၵ်ႇ pik2 pa53 fɯ:t8 phiik7 tis
85 belly พุง phuŋ ໂພ່ນ pʰōːn တွင်ႉ tɔŋ5 long212 pu33 hlang33 (qa0) luŋ54 tuŋ4 bo'8 pok7 plab
86 guts ไส้ sây ໄສ້ sȁi သႆႈ sʰaj3 sai323 qa33 ɕe33 (qa0) ɕi24 sɐi3 tse4 raai3 hnyuv
87 neck คอ, ศอ khɔɔ, sɔ̌ɔ ຄໍ kʰɔ́ː ၶေႃး kʰɔ4 nyən33 tang31 lang31 (qa0) ʑɔ312 hoː2 (tsɯ2) zong3 caj-dab
88 back หลัง lǎŋ ຫຼັງ lăŋ ဢႅဝ် ʔɛw1 lai212 tang35 kang53 (qa0) ʔdiŋ24 lɐŋ1 (tsɯ2) tshuny3 nrob qaum
89 breast นม nom ນົມ nóm ၼူမ်း nom4 nyo31, mi212 pa31 pa35 ɛm11 ʔɐk7 tsei1 mis
90 heart ใจ t͡ɕaj ໃຈ t͡ɕaɯ, t͡ɕaj ႁူဝ်ၸႂ် ho1 tsaɯ tei31 hlei55 ɕɐɯ1, sɐm1 mak8 tim1 hlaau3 plawv
91 liver ตับ tàp ຕັບ táp တပ်း tap4 taap55 tie35 (qa0) tap54 tap7 dɔp7 ngaan1 siab
92 to drink ดื่ม dʉ̀ʉm ດື່ມ dɨ̄ːm သူတ်ႉ sʰot5 wum31 zan55 (qa0) ʑɔt11 ʔdum5 hjaau1, tshɯp7, ook9 haus
93 to eat กิน kin ກິນ kìn ၵိၼ် kin1 zan55 ka31 ka:n54 kɯn1 kɔn1 la2 noj
94 to bite กัด kàt ກັດ kát ၶူပ်း kʰop4 'it31 tsang55 (qa0) ðam11 hɐp8 kap8 kaany3 tom
95 to suck ดูด dùut ດູດ dȕːt လုတ်ႇ lut2 tsi35 ɲup54 ɕup7 ntxais
96 to spit ถ่ม, คาย thòm, khaay ຖົ່ມ, ຄາຍ tʰōm, kʰáːy ထူမ်ႇ tʰom2 phju453 qə33 thu35 (qa0) tu11 piː1 phi2 nti, nto
97 to vomit อ้วก, อาเจียน ?ûak, ?aacian ຮາກ hȃːk ႁၢၵ်ႈ haak3 wen35, nye55 qə33 ta35 ta:u312 ru:k8 feek7 ntuav
98 to blow เป่า paw ເປົ່າ paw ပဝ်ႇ paw2 səp21, wet13 hip54 poː5 ou2 tshuab
99 to breathe หายใจ hǎaycay ຫາຽໃຈ haːj t͡ɕaɯ, haːj t͡ɕaj ထူၺ်ႈၸႂ် tʰoj3 tsaɯ ti:u1 ɕəɯ1 ua pa
100 to laugh หัวเราะ hǔːa rɔ́ʔ ຫົວ hǔːa ၶူဝ် kʰo1 ko55 (qa0) ɕɔ53 ri:u1 liau1 luag
101 to see เห็น hěn ເຫັນ hěn ႁၼ် han1 nu53, naang212 qə33 lɯ35 qai54 han24 hɐn1 pom
102 to hear ยิน yin ຍິນ ɲín ငိၼ်း ŋin4 xong55 kha35, zhing 453 nyung35 ʑak54 ɲiː1 heng3 hnov
103 to know รู้ rúu ຮູ້ hûː ႁူႉ hu5 wo31 sɯ31 roː1 paub
104 to think คิด khít, ?àan ຄຶດ kʰɨ̄t ဝူၼ်ႉ, ထိူမ် won5, tʰɤm1 mje33 nɯ312 nɐm3, mɐi6 xav
105 to smell ดม dom ດົມ dòm ၼူမ် nom1 hom24 sup7 tsw
106 to fear กลัว klua ຢ້ານ jaːn ၵူဝ် ko1 jau13 pu33 lɯ31 i11 vau24 laːu1 ntshai
107 to sleep นอน nɔɔn ນອນ nɔ́ːn ၼွၼ်း nɔn4 nun212, naak35 ngu35 u11 nin2 tsaug zog
108 to live อยู่, อาศัย yùu, ?aasǎi ຢູ່ yūː ယူႇ ju2 nyau33 (qa0) ʔdip54 liː4 nyob
109 to die ตาย taay ຕາຍ tàːy တၢႆ taaj1 taai55 plan31 la:m312 taːi1 tuag
110 to kill ฆ่า khâa ຂ້າ kʰȁː ၶႃႈ kʰaa3 sa13 (Chinese) zen31 ma0 tɛ54 kaː3 tua
111 to fight สู้ sûu ສູ້ suː တိုၵ်း tɯk4 ʔdoːi5 sib-ntaus
112 to hunt ล่า lâa ລ່າ lāː ၸွမ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇ tsɔm4 to1 tʰɤn2 tɯk7 ɲan1 plob hav zoov
113 to hit ตี tii ຕີ tìː မႅၼ်ႈ mɛn3 heu35, 'ui53 'lɯ35 tup11 tup8 thaai2 ntaus
114 to cut ตัด tàt ຕັດ tát တႅပ်း, ၽၼ်း tɛp4, pʰan4 taat55, paam323 tɛ55, tshɛ35 tɐt7, ro:n5 txiav
115 to split ผ่า phàa ຜ່າ pʰaː တႅၵ်ႇ, ၸၵ်း tɛk2, tsak4 nye53, xek13 fei31 pha:k11 paː5, pɐn1 phua
116 to stab แทง, เสียบ thaeaeŋ, sìap ແທງ, ສຽບ tʰɛ́ːŋ, sȉap တႅင်း tɛŋ4 ʔbɔŋ11 ɕok8, pɐŋ5 nkaug, nplhos
117 to scratch เกา kao ເກົາ kàu ၶၢၼ်ႇ, ယၢႆး kʰaan2, jaaj4 kweːt7, kɐu1 khawb
118 to dig ขุด khùt ຂຸດ kʰút ၶုတ်း kʰut4 te53, laau55, 'on55 ʔba:k11 ʔbɯt7 hjut7, tshou1 khawb
119 to swim ว่าย wâay ລອຍ lɔ́ːy လုၺ်း, ဝၢႆႈ luj4, waaj3 a:p11 ʔaːp7 ua luam (dej)
120 to fly บิน bin ບິນ bìn မိၼ် min1 pən323 paɯ31 paɯ35 ta0 ʔbin31 ʔbin1 ya
121 to walk เดิน dəən ຍ່າງ ɲaːŋ ပႆ paj1 zham13 bi31 la0 vi312 plaːi3 fei1 taug kev
122 to come มา maa ມາ máː မႃး maa4 ma35, taang55 do31 ma54 maː1, tɐu3 tuaj
123 to lie (as in a bed) นอน nɔɔn ນອນ nɔ́ːn လႅင်ႉ lɛŋ5 nin2 pw
124 to sit นั่ง nâŋ ນັ່ງ nāŋ ၼင်ႈ naŋ3 sui53 qaɯ33 (qa0) tu24 nɐŋ6 ngo1 tsong3 zaum
125 to stand ยืน yʉʉn ຢືນ yɨ̀ːn ၸုၵ်း tsuk4 jun55 lo35 tsi31 ma54 ʔdɯn1 sawv ntsug
126 to turn (intransitive) หัน hǎn ຫັນ hǎn ဝိၼ်ႇ win2 vɛ31 pɐn5 tig
127 to fall ตก, หล่น tòk, lòn ຕົກ tók တူၵ်း tok4 to35 tuk54 tok7 poob
128 to give ให้ hây ໃຫ້ haɯ, haj ပၼ် pan1 na35 hɐɯ3 se1 muab rau
129 to hold จับ t͡ɕap ຈັບ t͡ɕap ယိပ်း jip4 um323 mi11 hoː4 tuav, puag
130 to squeeze คั้น khán ຄັ້ນ kʰân ပၼ်ႈ pan3 tɔk11 to:k7 nyem (Chinese)
131 to rub ถู, นวด thǔu, nûat ຖູ tʰuː ထူ tʰu1 kot8, ɕuː1 mos (Chinese)
132 to wash ล้าง láaŋ ລ້າງ lang သုၵ်ႈ sʰuk3 pia35 sɐk8, raː5 ntxuav
133 to wipe เช็ด chét ເຊັດ set ၸဵတ်ႉ tset5 maːt8 so
134 to pull ดึง, ลาก dʉŋ, lâak ດຶງ dɯng တိုတ်ႉ tɯt5 neːŋ6 rub
135 to push ผลัก phlàk ຊຸກ suk တမ် tam1 ʔuŋ1 thawb
136 to throw ขว้าง, ปา khwâaŋ, paa ແກວ່ງ kwɛ̄ːŋ ထိမ်ႈ, ပႅတ်ႈ tʰim3, pɛt3 'ʑaɯ31 vit11 vit7 pov
137 to tie ผูก phùuk ຜູກ pʰȕːk မတ်ႉ mat5 suk31 tat54 rɐk7 khi
138 to sew เย็บ yép ຫຍິບ ɲíp ယဵပ်ႉ jep5 pang55 ɲip11 ɲip8 xaws
139 to count นับ náp ນັບ nāp ဢၢၼ်ႇ ʔaan2 jaai33 ɕua:n54 keː5, su:n5 suav
140 to say บอก bɔ̀ɔk ບອກ bɔːk ဝႃႈ, လၢတ်ႈ waa3, laat3 wa33 ɕi31 i11 nɐu2, kaːŋ3 riin1 hais
141 to sing ร้อง rɔ́ɔŋ ຮ້ອງ hɔŋ ႁဵတ်း het4 da31 ʔeːu1 hu/hais nkauj
142 to play เล่น lên ຫລິ້ນ lin လဵၼ်ႈ len3 li:u6 ua si
143 to float ลอย lɔɔy ລອຍ lɔːj ၽူး pʰu4 fou4 ntab
144 to flow ไหล lǎy ໄຫລ lǎi လႆ laj1 'ui35 hlei33 hlei33 ta0 lui312 lɐi1 ləi1 ntws
145 to freeze แช่เย็น t͡ɕʰɛː jen ແຊ່ເຢັນ sɛː jen klot7 khov
146 to swell บวม buam ບວມ buam တိုင်ႇ, ၵႂ်ႈ, ၽူတ်ႉ tɯŋ2, kaɯ3, pʰot5 kɯ312 ʔboŋ2 o
147 sun ตะวัน tawan ຕະເວັນ taʔ ʋen ဝၼ်း wan4 ta55 maan55 lu55 vu55 ʔdit7, tɐng1 ŋon2 da1 vən2 tsha1 hwan1 hnub
148 moon เดือน dʉan, ເດືອນ dɯan လိူၼ် lɤn1 kwang55 nyan55 eng55 dʑi31 luŋ11 tɛn11 (roŋ6) ʔdɯ:n1 mai4 sai1 nyaan1 hli
149 star ดาว daaw ດາວ daːw လၢဝ် laaw1 xət55 dung31 dɛ55 la:ŋ11 lɔŋ312 ʔdaːu1( dei5) lək8 sai1 raau1 hnub qub
150 water น้ำ náam ນ້ຳ nȃm ၼမ်ႉ nam5 naam31 eng55 ɔŋ24 rɐm4 nam4 nom3 dej
151 rain ฝน fǒn ຝົນ fŏn ၽူၼ် pʰon1 pjən55 man31 ʑu:t11 hun1 fun1 fun1 nag
152 river แม่น้ำ mâenáam ແມ່ນ້ຳ mɛ̄ː nȃm မႄႈၼမ်ႉ mɛ3 nam5 nya55 hɯ55 (Chinese) taː6 hɔ2 (Chinese) nom3 dej
153 lake ทะเลสาบ thaleesàap ທະເລ tʰā léː ၼွင် nɔŋ1 huː2 pas dej
154 sea ทะเล; มหาสมุทร (Sanskrit) thalee, mahǎasamùt ທະເລ tʰā léː ပၢင်ႇလၢႆႇ paaŋ2 laaj2 haai13 ha:i24 haːi3 hai3 laang3 hiav-txwv
155 salt เกลือ klʉa ເກືອ kɨaː ၵိူဝ် kɤ1 jim212 qa0 ɲɔ312 kuː1 ntsev
156 stone หิน hǐn ຫິນ hĭn ႁိၼ် hin1 zin55, pja55 eng53 pja312 rin1 din2 tshiin1 (pob)-zeb
157 sand ทราย saay ຊາຽ sáːy သၢႆး sʰaaj4 xe35 ɔt11 ɕi11 a:i31 saː1 tang1 phou2 (hmoov) zeb
158 dust ฝุ่น fùn ຝຸ່ນ fūn ၽွင် pʰɔŋ1 pung53 (la0) muk11 mok7 mo:n5 fuung3 (hmoov) av
159 earth ดิน din ດິນ din လိၼ် lin1 nam33 lu35, pu31 daɯ35 ɔt11 naːm6 bong2 van1 av
160 cloud เมฆ mêek ເມກ mȇːk မွၵ်ႇ mɔk2 ma323 qə33 pu55 la0 muk11 ʔbun54 fɯː3 ba4 deek7 fa3 huab
161 fog หมอก mɔ̀ɔk ໝອກ mɔ̏ːk ၼမ်ႉၼၢႆးၵုမ်ႈ nam5 naaj4 kum3 mun212 la0 muk11 mok7 ngiau4 pos huab
162 sky ฟ้า fáa ຟ້າ fȃː ၽႃႉ pʰaa5 mən55 lui31 lui31 ʔbun54 ʔbɯn1 fa3 fa3 ntuj
163 wind ลม lom ລົມ lóm လူမ်း lom4 ləm212 vei55 ʑung31 la0 van312 rum2 van3 hwoot7 cua
164 snow หิมะ (Sanskrit) himá ຫິມະ (Sanskrit) hímā မူၺ် moj nui55 ken33 ne33 aɯ35 nɐi1 npu
165 ice น้ำแข็ง náamkhǎeŋ ນ້ຳກ້ອນ nȃmkɔ̑ːn ၼမ်ႉၶႅင် nam5 kʰɛŋ1 ;u53, 'ang13 nɐi1 haːŋ1 beng2 (Chinese) dej khov, nab kuab
166 smoke ควัน khwan ຄວັນ kʰuán ၵႂၢၼ်း, ဢၢႆ kwaan4, ʔaaj1 kwaan212 xei31 qhat11 ʔon5 hwoon1 ncho pa
167 fire ไฟ fay ໄຟ fáy ၽႆး pʰaj4 pui55 pui54 feːi2 vəi2 fei1 taws
168 ash เถ้า thâo ເທົ່າ tʰāo တဝ်ႈ taw3 phuk13 qa0 la11 tɐu6 lɔ4 vəi2 tshauv
169 to burn เผา phǎo ເຜົາ pʰăo မႆႈ maj3 ɕa11 ɕom6 kub
170 road ทาง thaaŋ ທາງ tʰáːŋ တၢင်း taaŋ4 khwən35 qə33 'lan31 pjɔŋ11 qhun54 hon1 kev
171 mountain เขา kʰaw ພູ pʰúː လွႆ lɔj1 qə33 dzo31 zən212 ʔdoi1, poː1, plaː1 (granite) tia4 hwou3, daau3 roob, toj
172 red แดง daeaeŋ ແດງ dɛːŋ လႅင် lɛŋ1 ja453 pla31 die35 la:n11 ʔding1 hong2, ling1 gaan3, deeng3 liab
173 green เขียว khǐaw ຂຽວ kʰĭaːw ၶဵဝ် kʰew1 su35 lɯ55 ngɯ55 lok11 (Chinese) heːu1 heu1 khiiu1 ntsuab
174 yellow เหลือง lʉ̌aŋ ເຫຼືອງ lɨ̆aːŋ လိူင် lɤŋ1 man13 tin55 nyi55 ŋa:n11 heːn3 lang1 zeeng1 daj
175 white ขาว khǎaw ຂາວ kʰăːo ၶၢဝ် kʰaaw1 pak31 (Chinese) paɯ31 paɯ35 ɔk11 haːu1 fiak8 khaau1 dawb
176 black ดำ dam ດຳ dam လမ် lam1 naam55 lu55 ʔdam31 ʔdɐm1, fo:n4 lam1 dom3, look7 dub
177 night กลางคืน klaaŋkhʉʉn ກາງຄືນ kaːŋkʰɨ́ːn ၶိုၼ်း kʰɯn4 zan55, nyaam53 vei31 hɐm6 pai3 tshop7 tsaus ntuj
178 day กลางวัน klaaŋwan ກາງວັນ kaːŋwán ဝၼ်း wan4 maan55 ung31 van54 ŋon2 pai3 hwan1 hnub
179 year ปี pii ປີ piː ပီ pi1 nyin212 (Chinese) hei31 pi:ŋ312 piː1 vəi2 pou2 xyoo
180 warm อุ่น ?ùn ອຸ່ນ ūn ဢုၼ်ႇ ʔun2 sau323 qə33 den31 qa0 tɔt11 rɐu3 un3 lun3 kub, sov
181 cold หนาว nǎaw ໜາວ năːw ၵတ်း kat4 ljaak35, jim453 qə33 ʑi13 ʔbot11 ɕeːŋ4 no
182 full เต็ม tem ເຕັມ tem တဵမ် tem1 tɕi35 rim1 puv
183 new ใหม่ mày ໃໝ່ maɯ, maj မႂ်ႇ maɯ2 maai453 [mu55] ma:n312 moː5 nau4 paan1 tshiab
184 old
(things, people)
แก่, เฒ่า kàeae, thâo ແກ່, ເຖົ້າ kɛ̄ː, tʰȁo ၵဝ်ႇ, ထဝ်ႈ kaw2, tʰaw3 lau31 (Chinese) 'ʑɯ55 qu11 keː5 kau3 khau2, maan1; za1 laus, qub
185 good ดี dii ດີ dìː လီ li1 lai55 gei55 ŋai24 ʔdeːi1 mai2 hleny1 zoo
186 bad เลว, ชั่ว leew, chûua ຊົ່ວ sūaː ႁၢႆႉ, ၸႃႉ haaj5, tsaa5 ja31 vu31 a35 tuk55 ɕaŋ11 rɯːi4, vaːi6, jaːk7 fai4 reek7 phem
187 rotten เน่า nâo ເນົ່າ nāo ၼဝ်ႈ, တူႇ naw3, tu2 nɐu6 lwj
188 dirty สกปรก sòkkapròk ເປືຶ້ອນ pɨ̑aːn ၵူဝ်ႈ, ဝိၼ်း ko3, win4 wa53, wok21 ɔŋ11 am31 pɯn5 txab, ceb
189 straight ตรง troŋ ຊື່, ກົງ sɨ̄ː, koŋ သိုဝ်ႈ sʰɯ3 soː6 muutt7 ncaj
190 round กลม, มน klom, mon ກົມ, ມົນ kom, món မူၼ်း mon4 qə33 lung35 mɯn2, du:n1, lu:n2 vin2 kheej-kheej
191 sharp (as a knife) คม khom ຄົມ, ແຫຼມ kʰóm, lɛ̆ːm လႅမ် lɛm1 jai33 tsit54 hɐm2 ntse
192 dull (as a knife) ทื่อ thʉ̂ʉ ຕູ້, ໝຸ່ມ tûː, mȕm ပုၵ်း puk4 təp21 (qa0) nan312 pum3, mɐu2 npub
193 smooth ละมุน lamun ລະມຸນ lāmún လိူမ်ႈ lɤm3 thɛ31 thɛ35 lɯ:n5, lɯ:m3 du
194 wet เปียก pìak ປຽກ piȁːk ယမ်း, ပဵၵ်ႇ jam4, pek2 jaak55 tsaɯ35 ðak1 ʔdɐk7 ntub
195 dry แห้ง hâeaeŋ ແຫ້ງ hɛ̏ːŋ ႁႅင်ႈ hɛŋ3 so323 qha11 hɐɯ5 qhuav
196 correct ถูก tʰuːk ຖືກ, ແມ່ນ tʰɨ̏ːk, mɛ̄ːn မႅၼ်ႈ mɛn3 nyaang212 tuə11 teːŋ1 xɔk8 sit8 tseeb
197 near ใกล้ klây ໃກ້ kaɯ, kaj ၸမ် tsam1 zaan31 qə33 lu55 thuə24 klɐɯ3 lɔ3 plaɯ3 ze
198 far ไกล klay ໄກ kaj ၵႆ kaj1 kai55 ma0 ði24 klɐi1 lɔi1 lai1 deb
199 right ขวา khwǎa ຂວາ kʰuăː ၶႂႃ kʰwaa1 wa35 tsɯ31 (qa0) mi11 kwaː2 teny2, khuung1 (sab) xis
200 left ซ้าย sáay ຊ້າຽ saːj သၢႆႉ sʰaaj5 ze323 zɯ31 (qa0) leu11 sɯːi4 hwiing1, hlum3 (sab)-laug
201 at ที่ thîi ທີ່ tʰīː တီႈ ti3 nyau33 ang31 jou5 ntawm, tom
202 in ใน nay ໃນ naɯ, naj ဝၢင်ႈ waaŋ3 'aau31 ʔdɐɯ1 hauv
203 with กับ, ด้วย kàp, dûay ກັບ, ນຳ kap, nam တင်း, ဢိၵ်ႇ taŋ4, ʔik2 teːm1, ri:ŋ2 nrog
204 and และ láe ແລະ lɛ̄ʔ လႄႈ lɛ3 hliaɯ35 ʔdiː3, ɕɐu5 thiab
205 if ถ้า thâa ຖ້າ, ຄັນ tʰȁː, kʰan ထႃႈ, သင် tʰaa3, sʰaŋ1 ɕiː3, taŋ6 yog
206 because เพราะ phrɔ́ ເພາະ, ຍ້ອນ pʰɔʔ, ɲɔːn ပိူဝ်ႈ pɤ3 ʔɐn1 viː6 (Chinese) vim
207 name ชื่อ chʉ̂ʉ ຊື່ sɨ̄ː ၸိုဝ်ႈ tsɯ3 kwan55 ne31 miŋ312 (Chinese) ɕoː6 npe

Sources[edit]

 • Suthiwan, Titima. 2009. "Thai vocabulary" In: Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri (eds.) World Loanword Database. Munich: Max Planck Digital Library, 2073 entries. http://wold.livingsources.org/vocabulary/23
 • William L. Patterson and Mario E. Severino. Lao-English Dictionary. Dunwoody Press, 1995.
 • Kerr, Allen. Lao-English Dictionary. Catholic University Press, 1972.
 • Sao Tern Moeng. Shan-English Dictionary. Dunwoody Press, 1995. →ISBN.
 • Long Yaohong and Zheng Guoqiao. The Dong Language in Guizhou Province, China. Dallas, TX: Summer Institute of Linguistics: [Arlington]: University of Texas at Arlington, 1998. →ISBN.
 • 张済民/Zhang, Jimin. 仡佬语研究/Gelao yu yan jiu (A Study of Gelao). 贵阳市/Guiyang, China: 贵州民族出版社/Guizhou min zu chu ban she, 1993.
 • 韦庆稳/Wei, Qingwen. 壮语简志/Zhuang yu jian zhi (A Brief Treatise on the Zhuang language). 北京/Beijing: 民族出版社/Min zu chu ban she: 新華書店发行/Xin hua shu dian fa xing, 1980.
 • 梁敏/Liang, Min. 临高語研究/Lingao yu yan jiu (A Study of Lingao). 上海/Shanghai: 上海远东出版社/Shanghai yuan dong chu ban she, 1997.
 • 欧阳觉亚/Ouyang, Jueya. 黎语简志/Li yu jian zhi (A Brief Treatise on the Li Language). 北京/Beijing: 民族出版社/Min zu chu ban she: 新華書店发行/Xin hua shu dian fa xing, 1980.
 • Ratliff, Martha. 2009. "White Hmong vocabulary" In: Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri (eds.) World Loanword Database. Munich: Max Planck Digital Library, 1292 entries. http://wold.livingsources.org/vocabulary/25
 • ABVD: Buyang

See also[edit]

External links[edit]

English Wikipedia has an article on:
Wikipedia
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Avar – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit, Central Atlas Tamazight) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese, Wu) – Cornish – Crimean Tatar – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Garo – Gelao – Georgian – German – Gothic – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju – Jizhao - Kashubian – Khmer – Konkani – Korean  (Middle Korean) – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Low Saxon  (Sallaands) – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Malayalam – Maltese – Manx – Māori – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Navajo – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Northern Kurdish – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish  (Old Polish) – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Tamil – Tatar – Telugu – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Wutunhua – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Berber – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Láadan – Lingua Franca Nova – Lojban – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic