Appendix:List of Proto-Slavic verbs

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Athematic[edit]

Proto-Slavic South Slavic West Slavic East Slavic
LPSl infinitive LPSl verbal stem LPSl meaning cu sl sh bg mk cs sk pl csb hsb dsb be ru uk
*byti *es-, *s- to be бꙑти (byti) biti bȉti съм (sǎm) сум (sum) být byť być bëc być byś быць (bycʹ) быть (bytʹ) бу́ти (búty)
*dojiti *doj-i- to milk, suckle доити (doiti) dojiti dòjiti доя́ (dojá) дои (doi) dojit dojiť doić dejić dojś даі́ць (daícʹ) дои́ть (doítʹ) дої́ти (dojíty)
*dati *dad-, *da- to give дати (dati) dati dȁti давам (davam) дава (dava) dát dať dać dac dać daś даць (dacʹ), дава́ць (davácʹ) дать (datʹ), дава́ть (davátʹ) дати (daty), дава́ти (daváty)
*ěsti *ěd- to eat ꙗсти (jasti) jesti jȅsti ям (jam) јаде (jade) jíst jesť jeść jesc jěsć jěsć есці (jesci) есть (jestʹ) ї́сти (jísty)
*jьměti *jьm-ě- to have имѣти (iměti) imeti ìmati и́мам (ímam) и́ма (íma) mít mať mieć miec měś мець (mjecʹ) име́ть (imétʹ) ма́ти (máty)
*jьti *jь-, *jьd- to go ити (iti) iti ìći ида̀ (idà) и́де (íde) jít ísť iść hić hyś ісці́ (iscí) идти́ (idtí) іти́ (itý)
*věděti *věd-, *věd-ě- to know вѣдѣти (věděti) vedeti vedetidial неведом (nevedom) vědět vedieť wiedzieć wiedzec wěźeś ве́даць (vjédacʹ) ве́дать (védatʹ)arch ві́дати (vídaty)arch

Consonantic root[edit]

South Slavic West Slavic East Slavic
PIE reconstruction LPSl infinitive LPSl verbal stem LPSl meaning cu sl sh bg mk cs sk pl hsb dsb be ru uk
*bʰergʰ-. *berťi *berg- to protect, take care of нєбрѣщи (nebrěšti) brèći
brijèći
- - берагчы́ (bjerahčý) бере́чь (beréčʹ) берегти́ (berehtý)
*bʰegʷ- *běgati *běg- to run бѣгати (běgati) bežati bèžati
bjèžati
бя́гам (bjágam) бе́га (béga) běhat behať biegać běžeć běžaś бегчы́ (bjehčý), бе́гаць (bjéhacʹ) бежа́ть (bežátʹ), бе́гать (bégatʹ) бігти́ (bihtý), бі́гати (bíhaty)
*bʰlendʰ- *blęsti *blęd- to talk nonsense, err блѧсти (blęsti) blesti blesti блещя (bleštja) bloudit (stray) błądzić (stray) бала́кать (balákatʹ)dial бала́кати (balákaty)
*bʰewdʰ- *bljusti *bljud- to guard, watch блюсти (bljusti) bljȕsti блюстител (bljustitel), съблюдавам (sǎbljudavam) - - блюсці́ (bljuscí) блюсти́ (bljustí) блюсти́ (bljustý)
*bʰodʰ- *bodati *bod- to butt, sting, stab bosti bosti бода (boda) bodat bodať bóść бада́ць (badácʹ) бода́ть (bodátʹ)
*ḱweyt- *kvisti *kvit-, *kvьt to bloom цвисти (cvisti) cveteti cvȁsti цъфтя (cǎftja) kvést kvitnuť kwitnąć kwisć квітне́ць (kvitnjécʹ), цвісці́ (cviscí) цвести́ (cvestí) кві́тнути (kvítnuty), цвісти́ (cvistý)
*kʷeyt- *čitati *čit-, *čьt- to read, count čìtati чета́ (četá) чи́та (číta) číst čítať czytać cytaś чыта́ць (čytácʹ) чита́ть (čitátʹ) чита́ти (čytáty)
*gnet- *gnesti *gnet- to press, knead гнєсти (gnesti) gnjȅsti гнетя́ (gnetjá) hníst - gnieść гнесці́ (hnjescí) гнести́ (gnestí) гніти́ти (hnitýty)
*gewH-dʰh₁- *gǫsti *gǫd- to play an instrument gosti gústi гъдулка (gǎdulka) housti - gąśćarch гудзе́ць (hudzjécʹ) гуде́ть (gudétʹ) гуді́ти (hudíty)
*gerbʰ-, *grebʰ- *greti *greb- to dig, rake грєти (greti) grebsti grȅpsti греба́ (grebá) hrabat hrabať grześćarch, grzebać grěbaś грэбсці́ (hrebscí) грести́ (grestí) гребти́ (hrebtý)
*gʰrHdʰ- *gręsti *gręd- to go грѧсти (gręsti) grȅsti - - - грясти́ (grjastí)arch гряді́ти (hrjadíty)arch
*gryzti *gryz- to bite грꙑзти (gryzti) gristi grȉsti гриза́ (grizá) гри́за (gríza) hryzat hrýzť gryźć gryzaś гры́зці (hrýzci) грызть (gryztʹ) гри́зти (hrýzty)
*h₃yebʰ- *jebati *jeb- to copulate jebati jèbati еба (eba) jebat jebať jebać jebaś еба́ць (jebácʹ) еба́ть (jebátʹ) їба́ти (jibáty)
*kleh₂dʰ- *klasti *klad- to put, lay класти (klasti) klasti klȁsti клада́ (kladá) klást klásť kłaść kłasć кла́сці (klásci) класть (klastʹ) кла́сти (klásty)
*kreh₂dʰ- *krasti *krad- to steal красти (krasti) krasti krȁsti крада́ (kradá) krást kradnúť kraść kšadnuś кра́сці (krásci) красть (krastʹ) кра́сти (krásty)
*leh₁ǵʰ- *lězti *lěz- to climb, crawl излѣзти (izlězti) lesti lȅsti
ljȅsti
изли́зам (izlízam) lézt liezť leźć lězć ле́зці (ljézci) лезть (leztʹ) лі́зти (lízty)
*leťi *lęg- to lie down лєщи (lešti) leči lȇći ля́гам (ljágam) lehat ľahať lec, legnąć lažaś легчы́ (ljehčý) лечь (lečʹ) лягти́ (ljahtý)
*legʰ- *lěgati *lěg- to lie down лѣгати (lěgati) ležati légati
lijégati
лежа́ (ležá) ležet ležať leżeć lěgaś лежа́ць (lježácʹ) лежа́ть (ležátʹ) лежа́ти (ležáty)
*mesti *met- to sweep mesti mȅsti мета́ (metá) mést miesť mieść mjasć месці́ (mjescí) мести́ (mestí) мести́ (mestý)
*mentH- *męsti *męt- to stir, trouble мѧсти (męsti) mésti mísit miesiť mącić měšaś мяць (mjacʹ) мять (mjatʹ), меси́ть (mesítʹ) м'я́ти (mʺjáty)
*mogʰ- *moťi *mog- to be able мощи (mošti) moči mȍći мога (moga) moci môcť móc móc магчы́ (mahčý) мочь (močʹ) могти́ (mohtý)
*h₁neḱ- *nesti *nes- to carry нєсти (nesti) nesti nȅsti но́ся (nósja) nést niesť nieść njasć несці́ (njescí), насі́ць (nasícʹ) нести́ (nestí), носи́ть (nosítʹ) нести́ (nestý), носи́ти (nosýty)
*h₃er- *orsti *orst- to grow расти (rasti) rasti rȃsti раста (rasta) růst rásť róść, rosnąć rosć rosć расці́ (rascí) расти́ (rastí) рости́ (rostý)
*pod- *pasti *pad- to fall пасти (pasti) pasti pȁsti падам (padam) padat padať paść padaś па́даць (pádacʹ) па́дать (pádatʹ), пасть (pastʹ)poetic па́дати (pádaty)
*peh₂- *pasti *pas- to graze пасти (pasti) pasti pȃsti / pȃsti паса (pasa) pást pásť paść pasć se пасві́ць (pasvícʹ) пасти́ (pastí) пасти́ (pastý)
*pekʷ- *peťi *pek- to bake пєщи (pešti) peči pȅći пека (peka) пече (peče) péci piecť piec pjec pjac пячы́ (pjačý) печь (pečʹ) пекти́ (pektý)
*pleḱt- *plesti *plet- to braid плєсти (plesti) plesti plȅsti плета (pleta) plést pliesť pleść plasć плесці́ (pljescí) плести́ (plestí) плести́ (plestý)
*(s)prend- *pręsti *pręd- to weave, spin прѧсти (pręsti) presti prȅsti преда (preda) příst priasť prząść pśěsć пра́сці (prásci) прясть (prjastʹ) пря́сти (prjásty)
*reťi *rek- to speak рєщи (rešti) reči rȅći река (reka) říci riecť rzec rjacarch речь (rečʹ)arch as a verb доріка́ти (dorikáty)
*sek- *sěťi *sěk- to cut сѣщи (sěšti) seči sȅći
sjȅći
сека (seka) sekat sekať siec sec (to mow) секчы́ (sjekčý) сечь (sečʹ) сікти́ (siktý)
*sterg- *sterťi *sterg- to guard стрєщи (strešti) stražiti stražariti
stražiti
střežit striehnuť strzec стерагчы́ (stjerahčý) стере́чь (steréčʹ) стерегти́ (sterehtý)
*streyg- *striťi *strig- to shear, cut, slip стрищи (strišti) striči strȉći стрижа (striža) stříhat strihať strzyc stśigaś стрыгчы́ (stryhčý) стричь (stričʹ) стригти́ (stryhtý)
*tekʷ- *teťi *tek- to flow тєщи (tešti) teči tȅći тека (teka) téci tiecť ciec, cieknąć śac цячы́ (cjačý) течь (tečʹ) текти́ (tektý)
*tep- *te(p)ti *tep- to strike, beat tepsti tȅpsti tepat tepať ciepać śepaś
*trem-, *tres- *tręsti *tręs- to shake трѧсти (tręsti) tresti trȇsti треса (tresa) тресе (trese) třást triasť trząść třasć tśěsć трэ́сці (trésci) трясти́ (trjastí) трясти́ (trjastý)
*wedʰ- *vesti *ved- to lead, conduct вєсти (vesti) voditi voditi водя (vodja) vést viesť wieść wjasć, wóźiś ве́сці (vjésci) вести́ (vestí) вести́ (vestý)
*(h₂)welk- *velťi *velk- to drag влѣщи (vlěšti) vleči vȗći влека (vleka) vléci vliecť wlec wlac валачы́ць (valačýcʹ) влечь (vlečʹ), волочи́ть (voločítʹ) волокти́ (voloktý)
*weǵʰ- *vezti *vez- to transport, cart, convey, lead вєсти (vesti) vozíti vèsti возя (vozja) вози (vozi) vézt viezť wieźć wozyć wjasć, wózyś ве́зці (vjézci) везти́ (veztí) везти́ (veztý)
*h₂wolH-dʰh₁- *voldati *vold- to rule vladati vládati / vládati владея (vladeja) vládnout vládnuť władać вало́даць (valódacʹ), улада́ць (uladácʹ) владе́ть (vladétʹ) володі́ти (volodíty)
*dʰegʷʰ- *žeťi *žeg-, žьg- to burn жєщи (žešti) žgati žȅći - žhnout
žehatarch
- żecarch žagliś жечь (žečʹ)

Sonantic root[edit]

Proto-Slavic South Slavic West Slavic East Slavic
LPSl infinitive LPSl verbal stem LPSl meaning cu sl sh bg mk cs sk pl hsb dsb be ru uk
*čęti *čьn-, *čen- to begin начѧти (načęti) začeti pòčēti
nàčēti
zàčēti etc.
начевам (načevam) začít začať zacząć naceś, zaceśdial, póceśarch, dial -ча́ть (-čátʹ) -ча́ти (-čáty)
*dǫti *dьm-, *dom- to blow дѫти (dǫti) dȕti духам (duham) dout, dmout dúť, dmúť dąć duś дуць (ducʹ) дуть (dutʹ) ду́ти (dúty)
*ęti *jьm-, *jem- to take ѩти (jęti) jemati jéti jmout jať jąć wześ ять (jatʹ) яти (jaty)
*klęti *klьn-, *klen- to swear клѧти (klęti) kleti klȇti кълна (kǎlna) колне (kolne) klít kliať kląć kleć klěś кля́сці (kljásci) клясть (kljastʹ), кля́сться (kljástʹsja) кля́сти (kljásty)
*melti *mьl-, *mel- to grind млѣти (mlěti) mléti mlȅti
mlijȅti
меля (melja) меле (mele) mlít mlieť mleć mlěć mlaś мало́ць (malócʹ) моло́ть (molótʹ) моло́ти (molóty)
*merti *mьr-, *mer- to die мрѣти (mrěti) umreti mrȇti
mrijȇti
мра (mra), умирам (umiram) umřít umrieť mrzeć mrěś паме́рці (pamjérci), паміра́ць (pamirácʹ) умере́ть (umerétʹ), умира́ть (umirátʹ) вме́рти (vmérty)
*męti *mьn-, *men- to crease, compress, crumple мѧти (męti) meti - mnout mäť miąć мяць (mjacʹ) мять (mjatʹ) мну́ти (mnúty), м'я́ти (mʺjáty)
*perti *pьr-, *per- to push zapreti zàprēti
zàprijēti
запирам (zapiram) přít (to dispute)
opřít (lean against)
zaprieť przeć prěś перці (pjerci) пере́ть (perétʹ) пе́рти (pérty)
*pęti *pьn-, *pen- to stretch peti péti опъвам (opǎvam) pnout pnieť piąć się pěśarch распіна́ць (raspinácʹ) пина́ть (pinátʹ), пнуть (pnutʹ) розп'я́ти (rozpʺjáty), пхну́ти (pxnúty)
*sterti *stьr-, *ster- to stretch prostreti pròstrēti
pròstrijēti
прости́рам (prostíram) prostírat se prestierať rozpostrzeć wustrěś простира́ть (prostirátʹ) простира́ти (prostyráty)
*terti *tьr-, *ter- to rub treti tȑti трия (trija) třít trieť trzeć trěś це́рці (cjérci) тере́ть (terétʹ) те́рти (térty)
*žęti *žьm-, *žem- to squeeze, press жѩти (žjęti) žȅti żąćarch, wyżymać, wyżąć жаць (žacʹ) жать (žatʹ), сжима́ть (sžimátʹ) жа́ти (žáty)
*žęti *žьn-, *žen- to reap жѩти (žjęti) žéti žȅti жъ́на (žǎ́na) žíti, žnout žať żąć žeć žeś жаць (žacʹ) жа́ть (žátʹ) жа́ти (žáty)

Semivocalic root[edit]

South Slavic West Slavic East Slavic
PIE reconstruction LPSl infinitive LPSl verbal stem LPSl meaning cu sl sh bg mk cs sk pl hsb dsb be ru uk
*bʰeyH- *biti *bij- to beat бити (biti) biti bȉti бия (bija) бие (bie) bít biť bić bić biś біць (bicʹ) бить (bitʹ) би́ти (býty)
*bʰriH- *briti *brij- to cut брити (briti) briti brȉjati брить (britʹ) бри́ти (brýty)
*kow- *čuti *čuj- to feel, sense чоути (čuti) čuti čȕti чуя (čuja) чуе (čue) čít čuť czuć čuć cuś чуць (čucʹ) чу́ять (čújatʹ) чу́ти (čúty)
*gniti *gnij- to rot гнити (gniti) gniti gnjȋti гния (gnija) hnít hniť gnić gniś гніць (hnicʹ), гнісьці (hnisʹci) гнить (gnitʹ) гни́ти (hnýty)
*gʷʰer- *grěti *grěj- to warm грѣти (grěti) greti grȅjati
grȉjati
грея (greja) hřát hriať grzać grěś грэць (hrecʹ) греть (gretʹ) грі́ти (hríty)
*kow(d)- *kovati *kuj- to forge ковати (kovati) kovati kòvati кова (kova) kovat kovať, kuť kuć kowaś кава́ць (kavácʹ) кова́ть (kovátʹ) кува́ти (kuváty)
*kryti *kryj- to hide крꙑти (kryti) kriti krȉti крия (krija) krýt kryť kryć kšyś крыць (krycʹ) крыть (krytʹ) кри́ти (krýty)
*liti *lij- to pour лити (liti) liti lȉti лея (leja) lít liať lać laś ліць (licʹ) лить (litʹ) ли́ти (lýty), лля́ти (lljáty)dial
*muH- *myti *myj- to wash мꙑти (myti) miti mȉti мия (mija) mýt myť myć myś мыць (mycʹ) мыть (mytʹ) ми́ти (mýty)
*h₃ew- *obuti *obuj- to put on footwear obuti òbuti обувам (obuvam) obout obuť obuć wobuś абу́ць (abúcʹ) обува́ть (obuvátʹ), обу́ть (obútʹ) обува́ти (obuváty)arch, обу́ти (obúty)arch
*pěti, *pěvati *poj- to sing пѣти (pěti) peti pȅvati
pjȅvati
пея (peja) zpívat spievať piać
śpiewać
spiwaś сьпява́ць (sʹpjavácʹ) петь (petʹ) співа́ти (spiváty), пі́ти (píty)dial
*peh₃i- *piti *pij- to drink пити (piti) piti pȉti пия (pija) пие (pie) pít píť pić pić piś піць (picʹ) пить (pitʹ) пи́ти (pýty)
*ploviti *plov- to swim, to float plavati plivati плавам (plavam) plavat plavať pływać plěś пла́ваць (plávacʹ) пла́вать (plávatʹ) пла́вати (plávaty), пли́вати (plývaty)dial
*(s)pew- *plьvati *pljuj- to spit пльвати (plĭvati) pljuvati pljȕvati плюя (pljuja) plivat pľuť pluć pluwaś плява́ць (pljavácʹ) плева́ть (plevátʹ) плюва́ти (pljuváty)
*ryti *ryj- to dig рꙑти (ryti) riti rȉti рия (rija) rýt ryť ryć ryś рыць (rycʹ) рыть (rytʹ) ри́ти (rýty)
*speh₁- *spěti *spěj- to advance, ripen, hurry спѣти (spěti), спѣшити (spěšiti) speti, spešíti dòspeti
dòspjeti
успявам (uspjavam) spět, spíšiti dospieť, spieť ? śpiaćarch., śpieszyć spěšić spěšyś se спець (spjecʹ), спешы́ць (spješýcʹ) спеть (spetʹ), спеши́ть (spešítʹ) спі́ти (spíty), доспіва́ти (dospiváty), спiши́ти (spišýty)
*syew- *šiti *šij- to sew šivati, šiti šȉti шия (šija) šít šiť szyć šyś шыць (šycʹ) шить (šitʹ) ши́ти (šýty)
*ǵneh₃- *znati *znaj- to know знати (znati) znati znȁti знам (znam), зная (znaja) znát znať znać znaś знать (znatʹ) зна́ти (znáty)
*zьrěti *zьrěj- to ripen зьрѣти (zĭrěti) zoreti zrȅti зрея (zreja) zrát zrieť dojrzeć zdrjaś зреть (zretʹ) зрі́ти (zríty), дозрівати (dozrivaty)
*gʷíh₃we- *žiti *živ- to live жити (žiti) živéti žíveti живѐя (živѐja) живее (živee) žít žiť żyć žić žyś (to heal (intr.)) жыць (žycʹ) жить (žitʹ) жи́ти (žýty)

Vocalic -nǫ-[edit]

South Slavic West Slavic East Slavic
PIE reconstruction LPSl infinitive LPSl verbal stem LPSl meaning cu sl sh bg mk cs sk pl hsb dsb be ru uk
*manǫti *ma-nǫ- to beckon manúti манить (manitʹ) манити (manyty)
*mey- *minǫti *mi-nǫ- to pass минѫти (minǫti) miniti mínuti минавам (minavam) minout minuť minąć minuś se минуть (minutʹ) минути (mynuty)
*pljunǫti *plju-nǫ- to spit pljuniti pljȕnuti плюна (pljuna) plivnout plunąć, splunąć plunuś плюнуць (pljunucʹ) плюнуть (pljunutʹ) плюнути (pljunuty)
*plynǫti *ply-nǫ- to float, to flow pluti plòviti плувам (pluvam) plynout płynąć плыць (plycʹ) плыть (plytʹ) плинути (plynuty)
*slynǫti *sly-nǫ- to be known sluti, sloveti slòviti slynoutarch słynąć слыть (slytʹ)
*sunǫti *su-nǫ- to glide, thrust suniti súnuti - sunout vsunúť sunąć sunuś сунуць (sunucʹ) сунуть (sunutʹ) сунути (sunuty)

Consonantic -nǫ-[edit]

South Slavic West Slavic East Slavic
PIE reconstruction LPSl infinitive LPSl verbal stem LPSl meaning cu sl sh bg mk cs sk pl hsb dsb be ru uk
*dъxnǫti *dъx-nǫ- to breathe дъхнѫти (dŭxnǫti) dihati dísati dýchnout, dýchat tchnąć dychnuś до́хнуць (dóxnucʹ) до́хнуть (dóxnutʹ) дихнути (dyxnuty)
*dvignǫti *dvig-nǫ- to move dvigati dignuti движа (dviža) dźwignąć двигать (dvigatʹ), двинуть (dvinutʹ) двига́ти (dvyháty)arch
*gy(b)nǫti *gy(b)-nǫ- to perish giniti gȉnuti гина (gina), погивам (pogivam) hnout se ginąć ginuś гінуць (hinucʹ) гибнуть (gibnutʹ) гинути (hynuty)
*kop- *kapnǫti *ka(p)-nǫ- to drip kapati kȁpnuti капя (kapja) kápnout, kapat kapnąć kapnuś ка́пать (kápatʹ), ка́пнуть (kápnutʹ) ка́пати (kápaty), ка́пнути (kápnuty)
*kes- *kosnǫti *kos-nǫ- to touch коснѫти (kosnǫti) kȍsnuti докосна (dokosna) коснуться (kosnutʹsja)
*kysnǫti *kys-nǫ- to turn sour kisati kȉsnuti кисна (kisna) kysnout kysnúť kisnąć kisaś ки́снуть (kísnutʹ) ки́снути (kýsnuty)
*lьgnǫti *lьg-nǫ- to stick lgnąć льнуть (lʹnutʹ)
*mrьznǫti *mrьz-nǫ- to freeze zmrzniti mȑznuti мръзна (mrǎzna) mrznout mrznúť marznąć marznuś мерзнуць (mjerznucʹ) мёрзнуть (mjórznutʹ) ме́рзнути (mérznuty), ме́рзти (mérzty)
*seg- *sęgnǫti *sęg-nǫ- to reach seči ségnuti досегна (dosegna), досягам (dosjagam) sáhnout sięgnąć sahnyć segnuś сяга́ць (sjahácʹ) сягнуть (sjagnutʹ)dial, сягать (sjagatʹ)dial сягну́ти (sjahnúty), сяга́ти (sjaháty)
*stydnǫti *sty(d)-nǫ- to get cold stúdjeti изстина (izstina), настина (nastina) stydnout stygnąć сты́нуть (stýnutʹ) сти́гнути (stýhnuty), застига́ти (zastyháty)
*sъxnǫti *sъx-nǫ- to dry съхнѫти (sŭxnǫti) sahneti sàhnuti съхна (sǎhna) schnout schnúť schnąć schnuś со́хнуць (sóxnucʹ) со́хнуть (sóxnutʹ) со́хнути (sóxnuty), схну́ти (sxnúty)arch
*tonǫti *to(p)-nǫ- to drown toniti tònuti тъна (tǎna) tonout tonúť ? tonąć toniś тану́ць (tanúcʹ) тону́ть (tonútʹ) тону́ти (tonúty)
*vędnǫti *vęd-nǫ- to fade, wither veneti vènuti вехна (vehna) vadnout vädnúť więdnąć wědnućdial вя́нуць (vjánucʹ) вя́нуть (vjánutʹ), увяда́ть (uvjadátʹ) в'я́нути (vʺjánuty)
*ǵembʰ- *zębnǫti *zę(b)-nǫ- to feel cold zebsti zepsti oziabať ziębnąć зябнуць (zjabnucʹ) зябнуть (zjabnutʹ)

-a-[edit]

South Slavic West Slavic East Slavic
PIE reconstruction LPSl infinitive LPSl verbal stem LPSl meaning cu sl sh bg mk cs sk pl hsb dsb be ru uk
*bʰeh₂- *bajati *baj-a- to tell баяти (bajati) bȁjati бая (baja) bajać bajaś баять (bajatʹ)
*kʷeh₁i- *čajati *čaj-a- to expect чаяти (čajati) čȁjati czaić się чаять (čajatʹ)
*kes- *česati *čes-a- to comb, scratch чєсати (česati) česati čèšati чеша (češa) чеша (češa) česat česať czesać česać cesaś часа́ць (časácʹ) чеса́ть (česátʹ) чеса́ти (česáty)
*čьrpati *čьrp-a- to scoop, draw чьрпати (čĭrpati) črpati cr̀pati черпя (čerpja) čerpat čerpať czerpać чэрпа́ць (čerpácʹ) черпа́ть (čerpátʹ) черпа́ти (čerpáty)
*dʰer- *dьržati *dьrža- to hold дрьжати (drĭžati) držáti dr̀žati държа (dǎrža) држи (drži) držet držať dzierżyć dźeržeć źaržaś дзержа́ць (dzjeržácʹ) держа́ть (deržátʹ) держа́ти (deržáty)
*ěxati *ěxa- to ride ꙗхати (jaxati) jȃháti jȁhati яхам (jaham) јава (java) jet jechać jěć jěś е́хаць (jéxacʹ) е́хать (jéxatʹ) ї́хати (jíxaty)
*jьgrati *jьgra- to play igráti ȉgrati игра̀я (igràja) игра (igra) hrát hrať grać hrać graś граць (hracʹ) игра́ть (igrátʹ) гра́ти (hráty)
*mьlčati *mьlča- to be silent млъчати (mlŭčati) mọ́lčati múčati мълча (mǎlča) молчи (molči) mlčet mlčať milczeć mjelčeć mjelcaś маўча́ць (maŭčácʹ) молча́ть (molčátʹ) мовча́ти (movčáty)
*olkati *olk-a- to hunger - - lákať łaknąć łakaś (to be about to, to threaten to) алкать (alkatʹ), лакать (lakatʹ)
*seh₁- *sějati *sě(ja)- to sow сѣти (sěti) sejáti sȅjati сея (seja) сее (see) sít siať siać syć seś се́яць (sjéjacʹ) се́ять (séjatʹ) сі́яти (síjaty)
*tъkati *tъka- to weave тъкати (tŭkati) tkáti tkȁti тъка (tǎka) ткае (tkae) tkát tkať tkać tkać tkaś ткаць (tkacʹ) ткать (tkatʹ) тка́ти (tkáty)
*vęzati *vęza- to tie, bind вѧзати (vęzati) vẹ́zati vézati вежа (veža) везе (veze) vázat viazať wiązać wjazać wězaś вяза́ць (vjazácʹ) вяза́ть (vjazátʹ) в'яза́ти (vʺjazáty)

-ov-a-[edit]

South Slavic West Slavic East Slavic
PIE reconstruction LPSl infinitive LPSl verbal stem LPSl meaning cu sl sh bg mk cs sk pl hsb dsb be ru uk

-a-j-[edit]

South Slavic West Slavic East Slavic
PIE reconstruction LPSl infinitive LPSl verbal stem LPSl meaning cu sl sh bg mk cs sk pl hsb dsb be ru uk

-i-[edit]

Proto-Slavic South Slavic West Slavic East Slavic
LPSl infinitive LPSl verbal stem LPSl meaning cu sl sh bg mk cs sk pl hsb dsb be ru uk
*kъrmiti *kъrmi- to feed кръмити (krŭmiti) kŕmiti kŕmiti кърмя (kǎrmja) крми (krmi) krmit kŕmiť karmić kormić kjarmiś карміць (karmicʹ) корми́ть (kormítʹ) кормити (kormyty)
*modliti sę *modli- to pray молитисѧ (molitisę) mọ́liti mòliti моля (molja) молисе (molise) modlit se modliť sa modlić się modlić so módliś se маліцца (malicca) моли́ться (molítʹsja) молитися (molytysja)
*variti *vari- to boil варити (variti) varíti váriti варя (varja) вари (vari) vařit variť warzyć warić wariś варыць (varycʹ) вари́ть (varítʹ) варити (varyty)

-ě-[edit]

Proto-Slavic South Slavic West Slavic East Slavic
LPSl infinitive LPSl verbal stem LPSl meaning cu sl sh bg mk cs sk pl hsb dsb be ru uk
*bolěti to be sick болѣти (bolěti) bolẹ́ti bòljeti
bòleti
боли (boli) боли (boli) bolet bolieť boleć boleć bóleś балець (baljecʹ) боле́ть (bolétʹ) боліти (bolity)
*viděti to see видѣти (viděti) videti vȉdeti
vȉdjeti
vȉđeti
виждам (viždam) vidět vidieť widzieć widźeć wiźeś ві́дзець (vídzjecʹ) видеть (videtʹ)
*xotěti, *xъtěti to want хотѣти (xotěti) hotẹ́ti htȅti
htjȅti
ща (šta) ќе (ḱe) chtít chcieť chcieć chcyć kśěś хацець (xacjecʹ) хотеть (xotetʹ) хотіти (xotity)

Mixed[edit]

Proto-Slavic South Slavic West Slavic East Slavic
LPSl infinitive LPSl verbal stem LPSl meaning cu sl sh bg mk cs sk pl csb hsb dsb be ru uk
*orati to plough орати (orati) orati òrati ора (ora) orat orať orać wóraś ара́ць (arácʹ) ора́ть (orátʹ)arch ора́ти (oráty)
*upъvati to hope, to trust upati ùfati doufat ufać упава́ць (upavácʹ)arch упова́ть (upovátʹ) упова́ти (upováty)arch