User:Dinofelis/sandbox

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Swedish Norwegian Bokmål
och og
i i
som som
till til
av av
för for
med med
att at
jag jeg
inte ikke
du du
om om
vi vi
men men
mycket mye
skulle skulle
någon noen
vilja ville
sig seg
han han
bra god
många mange
allt all
eller eller
också også
man man
stor stor
efter etter
da
nu
när når
ny ny
vid ved
hon hun
sådan slik
lite litt
mot mot
än enn
vad hva
där der
för før
lång lang
själv selv
sedan siden
nog nok
under under
om hvis
mellan mellom
både både
viktig viktig
bild bilde
sist sist
hur hvordan
utan uten
ni dere
land land
kanske kanskje
väl vel
folk folk
tillsammans sammen
tidig tidlig
enkel enkel
bra bra
genom gjennom
runt rundt
hög høy
gammal gammel
bland blant
eftersom fordi
därför derfor
världen verden
klar klar
medan mens
möjlig mulig
hos hos
vid vid
köpa kjøpe
rätt rett
aldrig aldri
tycka like
speciell spesiell
arbete arbeid
procent prosent
om dersom
fin fin
stark sterk
svår svær
nära nær
dålig dårlig
full full
enkel lett
olik ulik
varför hvorfor
alltid alltid
bolag selskap
svår vanskelig
länge lenge
nästan nesten
egentlig egentlig
kort kort
redan allerede
alldeles ganske
fortsatt fortsatt
vanlig vanlig
gärna gjerne
alltså altså
olik forskjellig
sådan sånn
vem hvem
ute ute
ung ung
ändå enda
historia historie
precis akkurat
oktober oktober
enda eneste
maj mai
inom innen
låg lav
hjälp hjelp
offentlig offentlig
speciell særlig
verklig virkelig
samt samt
oavsett uansett
september september
riktig riktig
vatten vann
musik musikk
rask rask
snabb snar
annars ellers
fri fri
tack takk
inne inne
lätt grei
snygg flott
augusti august
borta bort
fast fast
ekonomisk økonomisk
november november
utanför utenfor
fredag fredag
otrolig utrolig
enligt ifølge
lördag lørdag
juni juni
text tekst
varandra hverandre
stadig stadig
amerikansk amerikansk
hemma hjemme
generell generell
debatt debatt
hård hard
söndag søndag
nämligen nemlig
innehåll innhold
aktuell aktuell
trots tross
spännande spennende
per per
måndag mandag
januari januar
privat privat
fjol fjor
total total
fort fort
framför foran
central sentral
torsdag torsdag
innanför innenfor
just nettopp
forskning forskning
glad glad
onsdag onsdag
april april
öppen åpen
rest rest
polis politi
intresse interesse
eventuell eventuell
ena ene
svart svart
ren ren
självklar selvfølgelig
via via
februari februar
dålig slett
lik lik
väder vær
självklart selvsagt
ljus lys
utbildning utdanning
röd rød
kontroll kontroll
hälsa helse
allra aller
ordentlig skikkelig
lust lyst
intressant interessant
december desember
ensam alene
undan unna
förra forrige
viss viss
normal normal
sort slags
billig billig
gemensam felles
naturlig naturlig
vikt vekt
nationell nasjonal
vit hvit
gratis gratis
jul jul
vuxen voksen
ingenting ingenting
därefter deretter
juli juli
sex sex
däremot derimot
rolig morsom
seger seier
engelsk engelsk
tisdag tirsdag
ljud lyd
halv halv
död død
karaktär karakter
främre fremre
fysisk fysisk
hänsyn hensyn
själv selve
media media
ännu ennå
fotboll fotball
varken verken
övrig øvrig
borta borte
rik rik
kallad såkalt
rar rar
vacker vakker
trygg trygg
fackmässig faglig
tvivel tvil
tung tung
sjuk syk
försök forsøk
framledes fremdeles
teknisk teknisk
språk språk
värd verdt
beroende avhengig
sann sann
utöver utover
e-post e-post
omvänd omtrent
mitt midt
djup dyp
tysk tysk
känd kjent
faktum faktum
utrustning utstyr
genomförd gjennomført
olja olje
rimlig rimelig
fördel fordel
teknologi teknologi
liknande lignende
kristen kristen
växt vekst
varm varm
kärlek kjærlighet
vinter vinter
rask flink
grön grønn
global global
envar enhver
historisk historisk
ytterligare ytterligere
eftersom ettersom
europeisk europeisk
kall kald
borta vekk
nyligen nylig
luft luft
uppmärksamhet oppmerksomhet
ökning økning
kläder klær
jord jord
söder sør
kritisk kritisk
mars mars
strategi strategi
energi energi
undervisning undervisning
konst kunst
likväl allikevel
kär kjær
reaktion reaksjon
frihet frihet
succé suksess
igenom igjennom
sol sol
dock dog
mamma mamma
respekt respekt
diverse diverse
grundläggande grunnleggende
engångs- engang
rolig gøy
inre indre
nyttig nyttig
seriös seriøs
fransk fransk
tradition tradisjon
relevant relevant
statlig statlig
analys analyse
yttre ytre
boende innbygger
vägledning veiledning
tråkig trist
sanning sannhet
data data
blod blod
tursam heldig
tydligtvis tydeligvis
möjligen muligens
vin vin
mål score
medveten bevisst
kommunikation kommunikasjon
sten stein
kaffe kaffe
middag middag
status status
korrekt korrekt
orden orden
skott skudd
extern ekstern
glas glass
sannolik sannsynlig
ifrån ifra
fart fart
te te
verkligen riktignok
verkan virkning
torr tørr
känns føles
programvara programvare
figur figur
initiativ initiativ
seminarium seminar
aktion aksjon
ljud låt
färsk fersk
pappa pappa
trafik trafikk
papper papir
frukt frukt
originell original
mänsklig menneskelig
längs underveis
någonsin noensinne
rysk russisk
omsorg omsorg
pedagogisk pedagogisk
ond ond
parlament storting
backe bakke
balans balanse
naturligtvis naturligvis
våt våt
ini inni
vinnare vinner
således således
brun brun
lycklig lykkelig
potentiell potensiell
mjölk melk
finansiering finansiering
ström strøm
frukost frokost
när idet
internet internett
vetenskap vitenskap
överallt overalt
garanti garanti
kinesisk kinesisk
försäkring forsikring
istället istedenfor
beskydd beskyttelse
borgerlig borgerlig
trygghet trygghet
italiensk italiensk
exempelvis eksempelvis
upptagen travel
särskilt særskilt
prat prat
lunch lunsj
undantaget unntatt
allmän allmenn
remiss høring
i alla fall iallfall
trivsam trivelig
streck strek
studiepoäng studiepoeng
omtyckt avholdt
vila hvile
ideell ideell
referat referat
begränsad begrenset
grundlag grunnlov
mig meg
omsider omsider
lagmannsrett lagmannsrett
inloggad innlogget
upplagd opplagt
användning anvendelse
trots skjønt
lokalsamhälle lokalsamfunn
peppar pepper
snabb hurtig
klarera klarere
folklig folkelig
linne lerret
utmärkt utmerket
tyngd tyngde
vikt viktighet
utifrån utenfra
kr kr
sig deg
passning pasning
afrikansk afrikansk
japansk japansk
fylkesutvalg fylkesutvalg
berg berg
alldeles aldeles
ordning stell
uppresa opptur
skrivning skriving
elektricitet elektrisitet
förmyndare foresatt
alltid alltids
prostituerad prostituere
enkelt simpelthen
fylkesting fylkesting
pedagogik pedagogikk
bortemot bortimot
uppsikt oppsikt
iransk iransk
kommentarsfält kommentarfelt
bortöver bortover
hur åssen
trist kjip
spädbarn spedbarn
verkligen sågar
nazist nazist
sjuksköterska sykepleie
motion mosjon
spann spenn
bakre bakre
tik tispe
kik kikk
tass pote
blitzen blits
formation dannelse
Sovjet sovjet
Sverige sverige
förhållningsregel forholdsregel
under oppunder
pirat pirat
stöttepelare støttespiller
mycket særs
fiasko fiasko
upptagen opptatt
folkbibliotek folkebibliotek
också òg
liksom lissom
all right ålreit
nedpå nedpå
uti uti
Italien Italia
inflyttande innflytter
jaså jaså
Amerika Amerika
lagom passelig
bortanför bortenfor
griller grille
barndomshem barndomshjem
vad vedde
skolområde skolekrets
nordost nordøst
här her
tid tid
borde burde
igen igjen
kamp kamp
hellre heller
användning bruk
faktisk faktisk
nästa neste
resultat resultat
glass is
låta la
därmed dermed
politisk politisk
enkelt enkelt
ändå imidlertid
internationell internasjonal
samarbete samarbeid
positiv positiv
nödvändig nødvendig
lokal lokal
kunskap kunnskap
aktiv aktiv
tjänst tjeneste
aktivitet aktivitet
kvalitet kvalitet
värde verdi
färdig ferdig
personlig personlig
ungdom ungdom
politik politikk
styrka styrke
kraftig kraftig
fokus fokus
kultur kultur
tillgänglig tilgjengelig
daglig daglig
ovanför overfor
sjukdom sykdom
ledning ledelse
negativ negativ
fara fare
betydande betydelig
natur natur
praktisk praktisk
emot imot
konkurrens konkurranse
skada skade
makt makt
relativ relativ
effektiv effektiv
tillgång tilgang
farlig farlig
syn syn
digital digital
svensk svensk
populär populær
produktion produksjon
enorm enorm
näringsliv næringsliv
sällan sjelden
dansk dansk
frisk frisk
post post
omöjlig umulig
ursprunglig opprinnelig
värme varme
förståelse forståelse
traditionell tradisjonell
tom tom
konkret konkret
osäker usikker
övre øvre
försvar forsvar
samtal snakk
drift drift
religion religion
fred fred
nedre nede
rörelse bevegelse
omkring omkring
extrem ekstrem
årlig årlig
annorlunda annerledes
välkommen velkommen
fullständig fullstendig
knappast neppe
brittisk britisk
lön lønn
ytterligare videregående
oberoende uavhengig
fattig fattig
våld vold
uppklarande opplæring
efteråt etterpå
alltför altfor
hår hår
bidrag bidrag
bostad bolig
psykisk psykisk
frivillig frivillig
avgörande avgjørende
individuell individuell
automatisk automatisk
omedelbar umiddelbar
ordning greie
jämn jevn
liksom liksom
sannolikt sannsynligvis
försiktig forsiktig
utländsk utenlandsk
förresten forresten
motsatt motsatt
religiös religiøs
officiell offisiell
utmärkt nydelig
medicin medisin
förbi forbi
märklig merkelig
kommunal kommunal
snäll snill
mobil mobil
inskickad innsendt
stolt stolt
nödvändigtvis nødvendigvis
nordisk nordisk
kön kjønn
smärta smerte
noga nøye
villig villig
litteratur litteratur
så pass såpass
tillräcklig tilstrekkelig
intern intern
islam islam
hud hud
skoj moro
vetenskaplig vitenskapelig
guld gull
dialog dialog
levande levende
himmel himmel
snö snø
vild vill
ovanför ovenfor
tunn tynn
uppöver oppover
industri industri
våldsam voldsom
vidkommande vedkommende
hit hit
ro ro
fjärde fjerde
klassisk klassisk
medicinsk medisinsk
fet fet
rädsla frykt
temperatur temperatur
skriftlig skriftlig
korrekt nøyaktig
regional regional
grundlig grundig
plus pluss
tillit tillit
runt utenom
teknik teknikk
muslimsk muslimsk
max maks
reklam reklame
likhet likhet
rolig artig
samtliga samtlige
oenig uenig
verklig real
gift gift
vänster venstre
kött kjøtt
oturlig uheldig
antagligen antagelig
ordentlig ordentlig
grov grov
dels dels
ledig ledig
helhet helhet
upptill opptil
statistik statistikk
självständig selvstendig
ordinär ordinær
bevis bevis
militär militær
deltagande deltakelse
sikt sikt
tillfällig midlertidig
västlig vestlig
administration administrasjon
sliten sliten
vällyckad vellykket
omfång omfang
inlärning læring
mjuk myk
smart smart
huruvida hvorvidt
långsiktig langsiktig
unik unik
nuvarande nåværende
uppehåll opphold
skeptisk skeptisk
väst vest
illa ille
blodsocker blodsukker
vägnar vegne
sakta sakte
transport transport
huvudsaklig hovedsakelig
duktig dyktig
respektive henholdsvis
insikt innsikt
kosthållning kosthold
upptag opptak
platt flat
dans dans
öst øst
utvärdering evaluering
ovanlig uvanlig
lantbruk landbruk
tillåtelse tillatelse
nog nokså
saklig saklig
förfärlig forferdelig
objektiv objektiv
falsk falsk
fattigdom fattigdom
spansk spansk
osäkerhet usikkerhet
socker sukker
formell formell
medvetenhet bevissthet
rasism rasisme
etablering etablering
idrott idrett
regn regn
primär primær
rök røyk
förhoppningsvis forhåpentligvis
underhåll vedlikehold
angående angående
överraskning overraskelse
underhållning underholdning
intellektuell åndelig
bröd brød
kriminell kriminell
värdefull verdifull
talang talent
grå grå
israelisk israelsk
marknadsföring markedsføring
klinisk klinisk
massiv massiv
variation variasjon
kristendom kristendom
permanent permanent
rädsla angst
finansiell finansiell
frånvaro fravær
arbetskraft arbeidskraft
kollektiv kollektiv
rättfärdig rettferdig
gynnsam gunstig
bistånd bistand
kunskap kjennskap
filosofi filosofi
opposition opposisjon
erfaren erfaren
varav hvorav
fritid fritid
cancer kreft
socialism sosialisme
rosa rosa
konservativ konservativ
kapitalism kapitalisme
visuell visuell
betalning betaling
kriminalitet kriminalitet
trött trett
kontrast kontrast
judisk jødisk
moral moral
palestinsk palestinsk
beteende atferd
arabisk arabisk
manlig mannlig
långsam langsom
bättring bedring
sömn søvn
indisk indisk
underlig underlig
finsk finsk
bekostnad bekostning
ändamålsenlig hensiktsmessig
volym volum
choklad sjokolade
mode mote
välfärd velferd
akademisk akademisk
uppförande oppførsel
ideologisk ideologisk
strategisk strategisk
smal smal
eld ild
islamisk islamsk
smutsig skitten
acceptabel akseptabel
service service
djup dybde
ande ånd
norr nord
rättfärdighet rettferdighet
jordbruk jordbruk
allierad alliert
funktionshindrad funksjonshemmet
öppenhet åpenhet
någorlunda noenlunde
grekisk gresk
tillgänglighet tilgjengelighet
respektive respektiv
ost ost
hemsk fæl
personell personell
därvid derved
farfar bestefar
shopping shopping
rädd redd
genomslag gjennomslag
orolig urolig
samhällsmässig samfunnsmessig
osedvanlig usedvanlig
solidaritet solidaritet
farmor bestemor
diger diger
metall metall
kyckling kylling
existens eksistens
utsatt utsatt
medhåll medhold
kommunism kommunisme
vaken våken
godkänd godkjent
fantastisk fremragende
finans finans
nyår nyttår
nåd nåde
rädsla redsel
övernattning overnatting
känslig følsom
fundamental fundamental
trovärdighet troverdighet
ögonblicklig øyeblikkelig
utsträckning utstrekning
rak strak
ankomst ankomst
föregående foregående
likaså likeså
fax faks
sovjetisk sovjetisk
lärdom lærdom
terapi terapi
ärendehantering saksbehandling
åtskillig atskillig
komfortabel komfortabel
målning maling
nederländsk nederlandsk
upphovsrätt opphavsrett
kall kjølig
skönhet skjønnhet
företrädesvis fortrinnsvis
nödhjälp nødhjelp
fånig tåpelig
favör favør
allmänhet allmennhet
antagligen antageligvis
stadig stødig
latin latin
disciplin disiplin
lagstiftning lovgivning
innovativ innovativ
besittning besittelse
organisatorisk organisatorisk
uppsägning oppsigelse
räkning telling
fildelning fildeling
industriell industriell
implementering implementering
känslomässig følelsesmessig
olympisk olympisk
konkurrenskraftig konkurransedyktig
feminin feminin
lättnad lettelse
traditionsrik tradisjonsrik
mot bortpå
jättekul kjempegøy
gymnastik gym
jättegod kjempegod
brännboll slåball
pynt stas
därifrån derifra
riksmål riksmål
skoltid skoletid
brännboll dødball
vintersemester vinterferie
lantlig landlig
parkering parkering
bacon bacon
gårdsdrift gårdsdrift
jullov juleferie
östra østre
snäv snever
bondeland bondeland
kräm krem
nära nære
hel hel
in inn
förhållande forhold
information informasjon
bakom bak
utveckling utvikling
mycket meget
överens enig
foto foto
ansvar ansvar
tv tv
höst høst
rum rom
opassande upassende
miljö miljø
extra ekstra
erbjudande tilbud
förnöjd fornøyd
sammanhang sammenheng
praxis praksis
betydelse betydning
position stilling
dessvärre dessverre
tydlig tydelig
absolut absolutt
diskussion diskusjon
punkt punkt
förmåga evne
plötslig plutselig
intill inntil
standard standard
trevlig hyggelig
mörk mørk
öl øl
snygg pen
dum dum
omfattande omfattende
härlig deilig
lyckligtvis heldigvis
lugn rolig
vanligtvis vanligvis
skog skog
tuff tøff
utställning utstilling
dubbel dobbel
okänd ukjent
rund rund
ära ære
söt søt
långtråkig kjedelig
övergång overgang
alkohol alkohol
gravid gravid
reell reell
demokrati demokrati
professionell profesjonell
motstånd motstand
sexuell seksuell
hittills hittil
dokumentation dokumentasjon
synlig synlig
förnuftig fornuftig
nytta nytte
dråp drap
stabil stabil
förhållande henhold
förbrukning forbruk
mysig koselig
mångfald mangfold
käck kjekk
spänd spent
stress stress
onödig unødvendig
lidande lidelse
tvärs tvers
tvärt tvert
info info
elektrisk elektrisk
attraktiv attraktiv
hals hals
civil sivil
skenbar tilsynelatende
moralisk moralsk
sistnämnd sistnevnt
dryg drøy
oväsen støy
salt salt
mild mild
etnisk etnisk
van vant
överensstämmelse samsvar
humor humor
kommersiell kommersiell
tämligen temmelig
teoretisk teoretisk
språkbruk språkbruk
vår fjorår
drama drama
administrativ administrativ
skum skummel
helvete helvete
äventyr eventyr
utvald utvalgt
inspiration inspirasjon
framkant forkant
särdeles særdeles
yttrandefrihet ytringsfrihet
fruktansvärd fryktelig
konkurs konkurs
muntlig muntlig
gradvis gradvis
enighet enighet
godkännande godkjenning
fördelning fordeling
markerad markert
skit dritt
framtid ettertid
intensiv intens
jämställdhet likestilling
komplett komplett
osaklig usaklig
täckning dekning
trång trang
mental mental
därifrån derfra
miljövänlig miljøvennlig
musikalisk musikalsk
uppvärmning oppvarming
troligen visstnok
blixt lyn
högst høyst
behaglig behagelig
infrastruktur infrastruktur
nedsatt nedsatt
precis presis
teckning tegning
omständighet kår
manuell manuell
tusenfalt tusenvis
senfärdig treg
diagnos diagnose
materiell materiell
radikal radikal
flexibel fleksibel
kontinuerlig kontinuerlig
humör humør
berörande vedrørende
hopplös håpløs
hemtrevlighet kos
irriterande irriterende
grundskola grunnskole
upp oppi
hemlagad hjemmelaget
maximal maksimal
vanlig alminnelig
konstant konstant
bärkraftig bærekraftig
uteslutande utelukkende
gräs gress
förnuft fornuft
personal personale
tvärvetenskaplig tverrfaglig
protest protest
häftig heftig
stackars stakkars
blind blind
efterhand etterkant
klok klok
fadd flau
kemisk kjemisk
övergripande helhetlig
sårbar sårbar
svaghet svakhet
påföljande påfølgende
lönsam lønnsom
desto desto
aning peiling
oseriös useriøs
bensin bensin
konstant jevnlig
etik etikk
liknande liknende
omvänt omvendt
arkitektur arkitektur
rekrytering rekruttering
verkligen jammen
meningslös meningsløs
genial genial
arbetstid arbeidstid
yppig hyppig
regelmässig regelmessig
tortyr tortur
principiell prinsipiell
ursäkt unnskyldning
dynamisk dynamisk
tänkande tenkning
sand sand
indirekt indirekte
skam skam
fett fett
protein protein
universell universell
orättfärdig urettferdig
begriplig forståelig
kabel kabel
separat separat
skyldig skyldig
värdig verdig
mogen moden
ilska sinne
följaktligen følgelig
gigantisk gigantisk
lager lagring
intellektuell intellektuell
ris ris
intelligent intelligent
härifrån herfra
naiv naiv
firande feiring
ofattbar ufattelig
teater teater
samtycke samtykke
pop pop
trovärdig troverdig
järnväg jernbane
sammansättning sammensetning
ensam ensom
absurd absurd
passiv passiv
komplex kompleks
tur flaks
disposition disposisjon
dödlig dødelig
faster tante
sexualitet seksualitet
konsekvent konsekvent
mekanisk mekanisk
utomhus utendørs
integrering integrering
hungrig sulten
influensa influensa
bär bær
förberedelse forberedelse
tidvis tidvis
import import
mini mini
orimlig urimelig
vecko- ukentlig
stål stål
auktoritet autoritet
dåvarande daværende
jazz jazz
illamående kvalme
pinsam pinlig
flexibilitet fleksibilitet
organisk organisk
närvaro tilstedeværelse
inköp anskaffelse
export eksport
turkisk tyrkisk
testning testing
gammeldags gammeldags
fiske fiskeri
effektivitet effektivitet
rabatt rabatt
varaktighet varighet
grafik grafikk
mjöl mel
mångfaldig mangfoldig
närliggande nærliggende
församling forsamling
exponering eksponering
stabilitet stabilitet
vetande viten
tacksam takknemlig
rådighet rådighet
stigande stigende
järn jern
silver sølv
rådgivning rådgivning
förvirring forvirring
verkligen sannelig
anpassning tilpasning
jättebra kjempebra
journalistik journalistikk
diet diett
oberoende uavhengighet
prostitution prostitusjon
parallell parallell
hantverk håndverk
skapande skapende
spektakulär spektakulær
saknad savn
misshandel mishandling
alarm alarm
personskydd personvern
inledande innledende
stolthet stolthet
lidelse lidenskap
likaledes likeledes
ovetande uvitende
utrikespolitik utenrikspolitikk
skräck skrekk
minderårig mindreårig
humanitär humanitær
belysning belysning
världsallt verdensrom
folkvald folkevalgt
livlig livlig
harmoni harmoni
oanvändbar ubrukelig
begeistring begeistring
fräck frekk
självständighet selvstendighet
poesi poesi
virtuell virtuell
teologisk teologisk
närvaro nærvær
girig grådig
stökig ryddig
kvitt kvitt
svartsjuk sjalu
imperialism imperialisme
underkläder undertøy
ansökningstid søknadsfrist
sprit sprit
tålmodig tålmodig
privatliv privatliv
honung honning
försprång fortrinn
nederbörd nedbør
urban urban
nazism nazisme
poker poker
farföräldrar besteforeldre
artig høflig
folkmusik folkemusikk
assistans assistanse
avresa avreise
lyx luksus
ensamhet ensomhet
entusiastisk entusiastisk
illegal illegal
utprovning utprøving
förgäves forgjeves
anständig anstendig
romersk romersk
missnöjd misfornøyd
kakao kakao
utpräglad utpreget
smuts skitt
interaktiv interaktiv
östlig østlig
golf golf
överlevnad overlevelse
hyra husleie
kirurgi kirurgi
rikstäckande landsdekkende
sed skikk
flyt flyt
entusiasm entusiasme
farsa fatter
jättefin kjempeflott
härifrån herifra
nordöver nordover
jättestor kjempestor
mamman muttern
vintertid vinterstid
barnvänlig barnevennlig
slalom slalåm
småsaker småtteri
underlig harry
bortskämd bortskjemt
trerums- treroms
passning stikkball
fullständig klin
svärande banning
höstlov høstferie
kolsyra kullsyre
tran tran
tvårums- toroms
skidföre skiføre
småsak småting
ishockey ishockey
kull kull
volleyball volleyball
tuggummi tyggegummi
över over
bara bare
bara kun
form form
ond vond
mat mat
följande følgende
begränsad endelig
dessutom dessuten
tak tak
from from
bank bank
glädje glede
förlust tap
avlägsen fjern
sång sang
tät tett
skatt skatt
tyg stoff
preliminär foreløpig
längs langs
väsentlig vesentlig
lös løs
obehaglig lei
ferie ferie
sträng streng
smak smak
sund sunn
äkta ekte
sjö sjø
verk verk
hälig herlig
olovlig ulovlig
förhand forhånd
sur sur
nedre nedre
demokratisk demokratisk
tvingad nødt
obligatorisk obligatorisk
nedanför nedenfor
homofil homofil
etisk etisk
räkenskap regnskap
vass skarp
blank blank
anknytning tilknytning
strax straks
biologisk biologisk
genomsnittlig gjennomsnittlig
systematisk systematisk
landskap landskap
förfrågan etterspørsel
vinst gevinst
brutal brutal
matematik matematikk
terräng terreng
rutin rutine
ambition ambisjon
liberal liberal
förutan foruten
förebyggande forebyggende
obehaglig ubehagelig
optimal optimal
terror terror
skrattretande latterlig
varaktig varig
sammansatt sammensatt
teknologisk teknologisk
damm støv
beskedlig beskjeden
tjock tykk
graviditet graviditet
körning kjøring
konstnärlig kunstnerisk
logisk logisk
mörker mørke
desperat desperat
välkänt velkjent
revision revisjon
aggressiv aggressiv
mobbning mobbing
konstgjord kunstig
skön skjønn
nervös nervøs
romantisk romantisk
hantering håndtering
överkant overkant
jävlig jævlig
orientering orientering
inöver innover
däribland deriblant
emellan imellom
arbetslöshet arbeidsledighet
löpande løpende
dominerande dominerende
slank slank
utmanande utfordrende
förmedling formidling
psykologisk psykologisk
narkotika narkotika
koncentration konsentrasjon
friluftsliv friluftsliv
otalig utallig
pågående pågående
oppå
slitsam slitsom
oväntat uventet
smör smør
insyn innsyn
glad gledelig
stillhet stillhet
alla ethvert
identisk identisk
spridning spredning
gengäld gjengjeld
plast plast
os os
hundratals hundrevis
fyllning fyll
anpassning tilrettelegging
litterär litterær
våldsam voldelig
brådska kjør
kul kul
inpå innpå
borti borti
uppseendeväckande oppsiktsvekkende
självtillit selvtillit
driva ap
nöd nød
frestande fristende
åter atter
varierande varierende
genomgående gjennomgående
missbruk misbruk
diesel diesel
hektisk hektisk
offshore offshore
sammanhängande sammenhengende
blodig blodig
kontant kontant
genetisk genetisk
depression depresjon
kontra kontra
oregistrerad uregistrert
hänvisning henvisning
mellan innimellom
hjärtlig hjertelig
avsevärd betraktelig
funktionalitet funksjonalitet
erkänd anerkjent
underliggande underliggende
ömsesidig gjensidig
logik logikk
pakistansk pakistansk
resterande resterende
kreativitet kreativitet
död avdød
terrorism terrorisme
grafisk grafisk
överviktig overvektig
vänskap vennskap
maktmissbruk maktmisbruk
fackfolk fagfolk
handboll håndball
dumpning dumping
minimal minimal
skepsis skepsis
värdeskapande verdiskaping
hasch hasj
hiv hiv
orange oransje
troende troende
representativ representativ
ypperlig ypperlig
åratals årevis
abrupt brå
statistisk statistisk
gående gående
otrogen utro
sjukfrånvaro sykefravær
beröm ros
många mang
inåt innad
stenhård knallhard
subjektiv subjektiv
registrerad påmeldt
tillfälligtvis tilfeldigvis
färgrik fargerik
bokmål bokmål
halvvägs halvveis
bekräftelse bekreftelse
nederlag nederlag
självmord selvmord