User:Matthias Buchmeier/en-el-l

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
la {n} (syllable used in solfège to represent the sixth note of a major scale)  :: λα {n}
lab {n} (laboratory) SEE: laboratory  ::
label {n} (company selling records)  :: δισκογραφική εταιρεία {f}
label {n} (name categorising someone as part of a group)  :: τίτλος {m}
label {n} (small ticket or sign giving information)  :: ετικέτα {f}, επιγραφή {f}
label {v} (give a label to in order to categorise)  :: τιτλοφορώ, κατατάσσω σε, βαφτίζω
label {v} (put a ticket or sign on)  :: κολλάω ετικέτα
labial {adj} (linguistics: articulated by the lips)  :: χειλικός {m}
labial {adj} (pertaining to the lips)  :: χειλικός {m}
labialize {v} (make a sound labial)  :: χειλικοποιώ
labiodental {adj} (articulated with the lower lip and upper teeth)  :: χειλοδοντικός {m}
labionasal {adj} (labial and nasal)  :: χειλεορινικός {m}
labiovelar {n} (a velar sound articulated with lip-rounding)  :: χειλοϋπερωικός {m}
lab mouse {n} (laboratory mouse) SEE: laboratory mouse  ::
laboratory {n} (room, building or institution equipped for scientific research)  :: εργαστήριο {m}
Labor Day {n} (holiday on May 1st) SEE: May Day  ::
laborer {n} (One who uses body strength instead of intellectual power to earn a wage, usually hourly)  :: εργάτης, δουλευτής {m}
laborious {adj} (industrious) SEE: industrious  ::
labor market {n} (market with labor of workers)  :: αγορά εργασίας {f}
Labor Party {prop} (similar party in another country) SEE: Labour Party  ::
labor relations {n} (industrial relations) SEE: industrial relations  ::
labor union {n} (labor union) SEE: trade union  ::
labour {n} (giving birth)  :: τοκετός {m}, γέννα {f}, ωδίνες τοκετού {f-p}
labour {n} (hard work)  :: μόχθος {m}, κόπος {m}
labour {n} (political party)  :: εργατικοί {m-p}, εργατικό κόμμα {n}
labour {n} (workers)  :: εργατικό δυναμικό {n}
labour {n} (work)  :: εργασία {f}, δουλειά {f}
labour {v} (to work)  :: εργάζομαι, δουλεύω, κοπιάζω, μοχθώ
labour force {n} (people available for employment)  :: εργατικό δυναμικό {n}
labour relations {n} (industrial relations) SEE: industrial relations  ::
Labrador {prop} (Mainland portion of the province of Newfoundland and Labrador)  :: Λαμπραντόρ {n}
labyrinth {n} (maze)  :: λαβύρινθος {m}
labyrinth {n} (part of inner ear)  :: λαβύρινθος {m} (lavýrinthos)
labyrinthal {adj} (like a labyrinth) SEE: labyrinthine  ::
labyrinthian {adj} (mazelike) SEE: labyrinthine  ::
labyrinthiform {adj} (having the form of a labyrinth) SEE: labyrinthine  ::
labyrinthine {adj} (physically resembling a labyrinth)  :: λαβυρινθώδης, δαιδαλώδης
lac {n} (a resinous substance)  :: λάκη {f}
lac {n} (lakh) SEE: lakh  ::
lace {n} (cord for fastening a shoe or garment)  :: κορδόνι {n}
lace {n} (fabric)  :: δαντέλα {f}
lachanophobia {n} (irrational fear of vegetables)  :: λαχανοφοβία {f}
lachrymable {adj} (lamentable) SEE: lamentable  ::
lachrymal {adj} (of or relating to tears) SEE: lacrimal  ::
lackadaisical {adj} (showing no interest or enthusiasm)  :: βαρυεστημένος
Laconia {prop} (region in the southern Peloponnese)  :: Λακωνία
laconic {adj} (using as few words as possible)  :: λακωνικός
La Coruña {prop} (A Coruña) SEE: A Coruña  ::
lacrimal sac {n} (dilated upper end of the tear duct)  :: δακρυϊκός ασκός {m}
lacrosse {n} (the sport)  :: λακρός
lactic acid {n} (2-hydroxy-propanoic acid (CH3.CHOH.CO2H))  :: γαλακτικό οξύ {n}
lactose {n} (disaccharide sugar of milk and dairy products)  :: λακτόζη {f}
lacuna {n} (absent part)  :: κενό {n}, χάσμα {n}
lacuna {n} (in linguistics)  :: κενό {n}
lacy {adj} (looking like lace)  :: δαντελένιος {m}
lacy {adj} (made of lace or decorated with it)  :: δαντελένιος {m}, δαντελωτός {m}
ladder {n} (climbing tool)  :: σκάλα {f}
ladder {n} (length of unravelled fabric in a knitted garment)  :: πόντος {m}
ladder {n} (something that resembles this tool)  :: κλίμακα {f}
ladies and gentlemen {n} (phrase used to address an audience of men and women)  :: κυρίες και κύριοι
ladle {n} (deep-bowled spoon with a long, usually curved, handle)  :: κουτάλα {f}
lady {n} (mistress of a household)  :: νοικοκυρά {f}
lady {n} (polite term referring a woman)  :: κυρία {f}
lady {n} (wife of a lord)  :: λαίδη {f}
lady {n} (woman of breeding and authority)  :: κυρία {f}
ladybird {n} (member of Coccinellidae)  :: πασχαλίτσα {f}
ladybug {n} (ladybird) SEE: ladybird  ::
lady's man {n} (womanizer) SEE: womanizer  ::
lady's smock {n} (cuckooflower) SEE: cuckooflower  ::
Laestrygonians {n} (tribe)  :: Λαιστρυγόνες
lag {n} ((Internet) bad connection, loss of connection)  :: καθυστέρηση {f}, χρονοτριβή {f}
lag {v} (to fall behind)  :: καθυστερώ, χρονοτριβώ
lagging {n} (insulation material)  :: θερμομονωτικό υλικό {n}
lagoon {n} (shallow body of water)  :: λιμνοθάλασσα {f}
lagopode {n} (ptarmigan) SEE: ptarmigan  ::
lahmacun {n} (dish of Arab origin)  :: λαχματζούν {n}
Lahore {prop} (Lahore)  :: Λαχώρη, Λαχόρη {f}
lair {n} (of a criminal)  :: κρησφύγετο {n}, λημέρι {n}
lake {n} (body of water)  :: λίμνη {f}
lake {n} (coloring agent)  :: λάκη {f}
Lake Ladoga {prop} (Ladoga) SEE: Ladoga  ::
lakeside {adj} (on the side of a lake)  :: παραλίμνιος {m} {f}, παραλίμνιο {n}
lama {n} (master of Tibetan Buddhism)  :: λάμα {m}
lamaism {n} (tibetan Buddhism)  :: λαμαϊσμός {m}
lamb {n} (flesh of lamb as food)  :: αρνί {n}
lamb {n} (meek person)  :: αρνάκι {n}
lamb {n} (young sheep)  :: αρνί {n}
lambda {n} (name of the Greek letter)  :: λάμδα {n}, λάμβδα {n}
lame {adj} (moving with difficulty)  :: χωλός {m}, κουτσός {m}
lame {adj} (slang: unconvincing)  :: αστήρικτος {m}, αστείος {m}
lame {adj} (unable to walk properly because of a problem with one's feet or legs)  :: χωλός {m}, κουτσός {m}
lame duck {n} (an official who is marking time until leaving their office)  :: κουτσή πάπια {f}
lamella {n} (gill of a mushroom) SEE: gill  ::
lamentably {adv} (regrettably) SEE: regrettably  ::
Lamentations {prop} (book of the Bible)  :: Θρήνοι {}
lamia {n} (monster in mythology)  :: Λάμια
Lamia {prop} (city in Greece)  :: Λαμία
lamina {n} ((anatomy) thin plate or scale)  :: φολίδα {f}
lamina {n} ((botany) flat part of a leaf)  :: πέταλο {n}
lamina {n} (very thin layer of material)  :: έλασμα {n}
laminar {adj} (of fluid motion, smooth and regular)  :: ελασματώδης {m}
lammergeier {n} (bird)  :: γυπαετός {m}
lammergeyer {n} (vulture) SEE: lammergeier  ::
lamp {n} (device producing light)  :: λάμπα {f}
lamp {n} (oil device producing light)  :: λάμπα {f}
Lampedusa {prop} (Italian island)  :: Λαμπεντούζα {f}
lampoon {n} (written satirical attack)  :: σάτιρα {f}, λίβελλος {m}
lampoon {v} (satirize) SEE: satirize  ::
lamppost {n} (pole that holds up a light)  :: φανοστάτης {m}
lampshade {n} (cover over a lamp)  :: αμπαζούρ {n}
Lancaster {prop} (An English surname)  :: Λάνκαστερ {n}
Lancaster {prop} (Four-engined bomber aircraft)  :: Λάνκαστερ {n}
Lancaster {prop} (The House of Lancaster)  :: Λάνκαστερ {n}
lance {n} (weapon of war)  :: λόγχη {f}
lancer {n} (cavalry solider with a lance)  :: λογχοφόρος {m}
lancet {n} (surgical instrument)  :: αμφίστομο νυστέρι {n}, νυστέρι {n}
lancet arch {n} (a sharp pointed arch used in doors and windows, etc.)  :: λογχοειδές τόξο {n}
land {n} (country or region)  :: χώρα {f}
land {n} (fright) SEE: fright  ::
land {n} (part of Earth that is not covered by oceans or other bodies of water)  :: ξηρά {f}, γη {f}
land {n} (real estate or landed property)  :: γαίες {f-p}, εκτάσεις {f-p}, κτήματα {n-p}
land {v} (to deliver) SEE: deliver  ::
land {v} (to descend to a surface, especially from the air)  :: προσγειώνω
landfill {n} (site at which refuse is buried)  :: χωματερή {f}
land ho {interj} (land ahoy) SEE: land ahoy  ::
-landia {suffix} (territory, country or region (suffix)) SEE: -land  ::
landing {n} (coming to earth, as of an airplane)  :: προσγείωση {f}
landing net {n} (Fishnet)  :: απόχη {f}
landing strip {n} (auxiliary or temporary runway for aircraft)  :: λωρίδα {f}
landlocked {adj} (surrounded by land)  :: ηπειρωτικός {m}
landlord {n} (person who owns and rents land such as a house, apartment, or condo)  :: σπιτονοικοκύρης
landlouper {n} (vagabond) SEE: vagabond  ::
landmass {n} (a large continuous area of land)  :: ήπειρος {f}
Land of the Rising Sun {prop} (Japan as the “Land of the Rising Sun”)  :: Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου {f}
Landsknecht {n} (German mercenary of the 15th or 16th century) SEE: lansquenet  ::
landslide {n} (natural disaster)  :: κατολίσθηση {f}
lane {n} (division of roadway)  :: λωρίδα {f} (lorída)
Langobard {n} (Lombard) SEE: Lombard  ::
langoustine {n} (Nephrops norvegicus) SEE: Norway lobster  ::
language {n} (body of words used as a form of communication)  :: γλώσσα {f}
language {n} (computer language, see also: computer language)  :: γλώσσα προγραμματισμού {f}, κώδικας {m}
language {n} (nonverbal communication)  :: γλώσσα {f}
language {n} (particular words used)  :: γλώσσα {f}
language {n} (the ability to communicate using words)  :: λόγος {m}, ομιλία {f}
language {n} (vocabulary of a particular field)  :: ιδιογλωσσία {f}, φρασεολογία {f}, διάλεκτος {f}
language family {n} (set of languages)  :: γλωσσική οικογένεια {f}
language swap {n} (language exchange) SEE: language exchange  ::
languorous {adj} (lacking energy, spirit, liveliness or vitality; languid, lackadaisical)  :: άτονος {m}, νωθρός {m}
lanichol {n} (lanolin) SEE: lanolin  ::
laniol {n} (lanolin) SEE: lanolin  ::
lanky {adj} (tall, slim)  :: ψηλόλιγνος
lanolin {n} (greasy yellow substance)  :: λανολίνη {f}
lansquenet {n} (German mercenary of the 15th or 16th century)  :: Λάντσκνεχτ {m}
lantern {n} (Aristotle's lantern) SEE: Aristotle's lantern  ::
lantern {n} (case of transparent material made to protect a flame, or light)  :: φανάρι {n}
lanternfish {n} (Any small, deep sea fish of family Myctophidae)  :: λυχναρόψαρο {n}
lanthanum {n} (metallic element)  :: λανθάνιο {n}
Laocoön {prop} (The Trojan and the Argonaut)  :: Λαοκόων
Laos {prop} (country in Southeast Asia)  :: Λάος {n}
Laotian {n} (Laotian person) SEE: Lao  ::
Lao-Tzu {prop} (Laozi) SEE: Laozi  ::
Laozi {prop} (influential Chinese philosopher and founder of Taoism)  :: Λάο Τσε {m}
Laozi {prop} (Tao Te Ching) SEE: Tao Te Ching  ::
laparoscopy {n} (examination or surgery on the peritoneal cavity)  :: λαπαροσκόπηση {f}
La Paz {prop} (capital of Bolivia)  :: Λα Παζ
lap dog {n} (small dog suited to resting in its master's lap)  :: σκυλάκι {n}
lapel {n} (each of the two triangular pieces of cloth on a suit)  :: πέτο {n}, γιακάς {m}
lapidarian {adj} (lapidary) SEE: lapidary  ::
lapidarian {n} (lapidary) SEE: lapidary  ::
lapidation {n} (act of stoning, sometimes to the point of death)  :: λιθοβολισμός {m}
lapis lazuli {n} (precious blue stone)  :: λαζουρίτης {m}
Laplacian {n} (Laplace operator) SEE: Laplace operator  ::
lap of honour {n} (victory lap) SEE: victory lap  ::
Lappeenranta {prop} (city of Finland)  :: Λαπενράντα
lappet moth {n} (eggar) SEE: eggar  ::
Lappland {prop} (Lapland) SEE: Lapland  ::
lapse {n} (a termination of a right, etc, through disuse or neglect.)  :: παραγραφή {f}
lapsus linguae {n} (An inadvertent remark)  :: παραδρομή της γλώσσας {f}
laptop {n} (computing: a laptop computer)  :: φορητός υπολογιστής {m}
laptop computer {n} (laptop) SEE: laptop  ::
lapwing {n} (bird belonging to the subfamily Vanellinae)  :: καλημάνα {f}
larboard {n} (port) SEE: port  ::
larch {n} (a coniferous tree)  :: λάρικας
lard {n} (bacon) SEE: bacon  ::
lard {n} (fat from the abdomen of a pig)  :: λαρδί {n}
large {adj} (of greater size, see also: big)  :: μεγάλος
large bonito {n} (skipjack tuna) SEE: skipjack tuna  ::
large intestine {n} (bodily organ)  :: παχύ έντερο {n}
largen {v} (enlarge) SEE: enlarge  ::
largish {adj} (somewhat large)  :: μεγαλούτσικος
Larissa {prop} (the city in Greece)  :: Λάρισα {f}, Λάρισα {f}
lark {n} (bird)  :: κορυδαλλός {m}, [colloquial] σταρήθρα {f}
Larnaca {prop} (city)  :: Λάρνακα
larnax {n} (small closed coffin, box or cinerary urn)  :: λάρναξ, λάρνακα
larva {n} (an animal in such stage of growth)  :: προνύμφη {f}
larva {n} (a stage of growth)  :: προνύμφη {f}
larvicide {n} (pesticide that attacks the larval stage of an insect)  :: νυμφοκτόνο {n}
laryngeal {adj} (of or pertaining to larynx)  :: λαρυγγικός
laryngological {adj} (of or pertaining to laryngology)  :: λαρυγγολογικός
laryngologist {n} (a person who studies or specializes in laryngology)  :: λαρυγγολόγος {m}, λαρυγγολόγη {f}
laryngology {n} (branch of physiology)  :: λαρυγγολογία
larynx {n} (the organ)  :: λάρυγγας
lascivious {adj} (wanton)  :: λάγνος, ασελγής
lasciviousness {n} (the state or characteristic of being lascivious)  :: ασέλγεια {f}, λαγνεία {f}
laser {n} (device producing beam of light)  :: λέιζερ
laser {n} (laser beam) SEE: laser beam  ::
laser {n} (laser printer) SEE: laser printer  ::
laser disc {n} (laserdisc) SEE: laserdisc  ::
Laserdisc {n} (disc in this format) SEE: laserdisc  ::
lash {n} (eyelash; hair growing from the eyelid) SEE: eyelash  ::
Lasha {prop} (Lasha)  :: Λασά, Δασά
Lasithi {prop} (a region in the east of Crete)  :: Λασίθι {n}
La Spezia {prop} (city in Liguria, Italy)  :: Λα Σπέτσια {f}
lass {n} (sweetheart) SEE: sweetheart  ::
last {adj} (final)  :: τελευταίος, τελικός {m}, ύστατος {m}
last {adj} (least preferable)  :: τελευταίος {m}
last {adj} (most recent)  :: τελευταίος {m}, πρόσφατος {m}
last {adv} (after everything else)  :: τελικά
last {adv} (finally)  :: τελικά
last {n} (tool)  :: καλαπόδι {n}
last {v} (to endure, continue over time)  :: διαρκώ
last {v} (to hold out)  :: κρατώ
lastborn {n} (youngest child of a family)  :: στερνοπαίδι {n}, στερνοπούλι {n}, αποσπόρι {n}, απογέννι {n}, Βενιαμίν {m}, αποζούδι {n}
last but one {adj} (penultimate) SEE: penultimate  ::
last name {n} (surname) SEE: surname  ::
last night {n} (previous evening or night)  :: εψές {n}
last resort {n} (The only remaining option)  :: έσχατη λύση {f}
Last Supper {prop} (last meal Jesus ate with disciples)  :: Μυστικός Δείπνος {m}
last year {adv} (year before this one)  :: πέρυσι {n}
Las Vegas {prop} (city)  :: Λας Βέγκας {n}
latch {n} (fastening for a door)  :: μάνταλος {m}, σύρτης {m}
late {adj} (euphemism for dead)  :: μακαρίτης {m}
late {adj} (existing or holding some position not long ago, but not now)  :: πρώην, προηγούμενος
late {adj} (near the end of a period of time)  :: αργά
late {adj} (near the end of the day)  :: αργά
late {adj} (not arriving until after an expected time)  :: αργά, αργοπορημένος {m}
late {adj} (recent)  :: τελευταίος {m}
late {adv} (proximate in time)  :: αργά
Late Antiquity {prop} (the period between classical antiquity and the Middle Ages)  :: Ύστερη Αρχαιότητα {f}
lateen {n} (sail)  :: λατίνι {n}
late lamented {adj} (Sadly missed, due to death)  :: αείμνηστος
lately {adv} (recently) SEE: recently  ::
latency {n} (delay)  :: υστέρηση {f}, καθυστέρηση {f}
latent {adj} (existing or present but concealed or inactive)  :: λανθάνων {m}
latent heat {n} (heat that is released or absorbed accompanying a change of state or of phase)  :: λανθάνουσα θερμότητα {f}
later {adv} (afterward in time)  :: αργότερα
later on {adv}  :: αργότερα
latex {n} (milky sap)  :: κόμμι {n}
lathe {v} (to shape with a lathe)  :: τόρνος
Latin {adj} (Roman Catholic) SEE: Roman Catholic  ::
Latin {prop} (language of the ancient Romans)  :: λατινικά {n-p}
Latin alphabet {n} (the 26-letter alphabet)  :: λατινικό αλφάβητο {n}
Latin America {prop} (parts of the Americas which speak Spanish or Portuguese)  :: Λατινική Αμερική {f}
Latinize {v} (to transliterate to Latin script) SEE: romanize  ::
latitude {n} (freedom from restrictions)  :: χαλαρότητα {f}
latitude {n} (imaginary line parallel to the equator)  :: γεωγραφικό πλάτος {n}
Latium {prop} (region of central Italy)  :: Λάτιο {n}
latrine {n} (chamber pot) SEE: chamber pot  ::
lattermath {n} (figuratively)  :: συνέπειες {f-p}, επακόλουθα {n-p}
lattermath {n} (literally)  :: συνέπεια {f}, επακόλουθο {n}
lattice {n} (A flat panel constructed with widely-spaced crossed thin strips of wood or other material, commonly used as a garden trellis)  :: καφάσι {n}
Latvia {prop} (country)  :: Λεττονία {f}
Latvian {n} (person pertaining to Latvia)  :: Λετονός {m}
Latvian {prop} (Baltic language of Latvia)  :: λεττονικά {n-p}
laudable {adj} (worthy of being lauded)  :: αινετός
laugh {n} (expression of mirth peculiar to the human species)  :: γέλιο {n}
laugh {v} (be or appear cheerful)  :: γελάω
laugh {v} (make an object of laughter or ridicule)  :: γελάω
laugh {v} (show mirth by peculiar movement of the muscles of the face and emission of sounds)  :: γελάω
laughable {adj} (fitted to exite laughter)  :: γελοίος, αστείος
laughing dove {n} (Spilopelia senegalensis)  :: φοινικοτρύγονο {n}
laughing hyena {n} (spotted hyena) SEE: spotted hyena  ::
laughing stock {n} (object of ridicule)  :: αναγέλασμα {n}, περίγελος {m}, ρεζίλι {n}
laughter {n} (movement of the muscles of the laughing face)  :: γέλιο {n}
laughter {n} (sound (as) of laughing)  :: γέλιο {n}
launch {n} (A boat used to convey guests to and from a yaucht)  :: άκατος {f}
launch {n} (boat of the largest size belonging to a ship of war)  :: άκατος {f}
launcher {n} (a device that throws something)  :: προωθητής {m}, εκτοξευτής {m}
launder {n} (washerwoman) SEE: washerwoman  ::
laundress {n} (A woman whose employment is laundering)  :: πλύστρα {f}
laundromat {n} (launderette) SEE: launderette  ::
laundry {n} (laundering; washing)  :: πλύσιμο {n}, μπουγάδα {f}
laundry {n} (place or room where laundering is done)  :: πλυσταριό {n}, πλυντήριο {n}
laundry {n} (that which needs to be laundered)  :: άπλυτα {n-p}
Laura {prop} (female given name)  :: Λαύρα {f}
laureate {adj} (one crowned with laurel)  :: δαφνοστεφής {m} {f}
laureate {n} (one crowned with laurel)  :: δαφνοστεφής {m} {f}
laurel {n} (crown of laurel)  :: κότινος {m}
laurel {n} (evergreen shrub, of the genus Laurus)  :: δάφνη {f}
laurel {n} (honor, distinction)  :: δάφνες {f-p}
Laurence {prop} (male given name)  :: Λαυρέντιος
lava {n} (magma) SEE: magma  ::
lava {n} (melted rock)  :: λάβα {f}
lavabo {n} (church washbasin)  :: φυάλη αγιασμού {f}
lavabo {n} (lavatory) SEE: lavatory  ::
lavatory {n} (sink) SEE: sink  ::
lavatory {n} (toilet) SEE: toilet  ::
lavender {n} (colour)  :: λεβάντα {f}
lavender {n} (plant)  :: λεβάντα {f}
lavish {adj} (excessive)  :: πληθωρικός {m}, υπεράφθονος {m}
lavish {adj} (profuse)  :: άφθονος {m}, αφειδής {m}
lavish {v} (to expend or bestow with profusion)  :: επιδαψιλεύω
law {n} (body of rules and standards to be applied by courts)  :: δίκαιο {n}
law {n} (body of rules from the legislative authority)  :: νόμος {m}
law {n} (written or understood rule)  :: νόμος {m}
law-abiding {adj} (obeying the laws)  :: νομοταγής
law enforcement {n} (ensuring obedience to law)  :: επιβολή του νόμου {f}
lawlessness {n} (a lack of law and order)  :: ανομία {f}, αναρχία {f}
lawmaker {n} (legislator) SEE: legislator  ::
lawman {n} (lawyer) SEE: lawyer  ::
lawn {n} (ground covered with grass)  :: γκαζόν {n}
lawn bowling {n} (bowls) SEE: bowls  ::
lawnmower {n} (a device to cut grass)  :: χλοοκοπτική μηχανή {f}
lawn-mower {n} (lawnmower) SEE: lawnmower  ::
law of nature {n} (natural law) SEE: natural law  ::
law of nature {n} (physical law) SEE: physical law  ::
Lawrence {prop} (male given name) SEE: Laurence  ::
lawrencium {n} (chemical element)  :: λωρένσιο {n}
lawsuit {n} (case where a court is needed to resolve differences)  :: αγωγή {f}, μήνυση {f}
lawyer {n} (professional person authorized to practice law)  :: δικηγόρος {m} {f}
lax {adj} (diarrheal) SEE: diarrheal  ::
lax {adj} (lacking care)  :: αμελής {m} {f}
lax {adj} (loose; not tight or taut)  :: χαλαρός {m}, λάσκος {m}
lax {adj} (not strict; lenient; allowing for deviation)  :: επιεικής {m} {f}, ελαστικός {m}, χαλαρός {m}
laxative {adj} (causing movement of the bowels)  :: καθαρτικός {m}, υπακτικός {m}
laxative {n} (substance with a laxative effect)  :: καθαρτικό {n}, υπακτικό {n}
layabout {n} (lazy person)  :: τεμπέλης {m}
layer {n} (deposit)  :: στρώμα {n}, διάστρωση {f}
layer {n} (hen kept to lay eggs)  :: καρπερή {f}
layer {n} (single thickness of some material covering a surface)  :: στρώση {f}, στρώμα {n}, στιβάδα {f}, διάστρωση {f}
layer {v} (to cut or divide into layers)  :: καταβολεύω
lay figure {n} (jointed model) SEE: dummy  ::
lay figure {n} (unimportant person) SEE: Joe Average  ::
layman {n} (someone who is not an ordained cleric)  :: λαϊκός {m}
layman {n} (someone who is not a professional in a given field)  :: ερασιτέχνης
lay off {v} (to dismiss workers from employment)  :: απολύω
layoff {n} (dismissal of employees)  :: προσωρινή απόλυση {f}
lay the groundwork {v} (To provide the basics)  :: προετοιμάζω το έδαφος
laytime {n} (amount of time specified in a charter party for a vessel's loading and unloading)  :: σταλία {f}
Lazarist {n} (member of an order)  :: λαζαριστής {m}
Lazarus {prop} (New Testament characters)  :: Λάζαρος {m}
Lazio {prop} (Italian region)  :: Λάτιο {n}
lazurite {n} (lapis lazuli) SEE: lapis lazuli  ::
lazy {adj} (unwilling to work)  :: τεμπέλης
lazybones {n} (person who is lazy)  :: τεμπέλης {m}
lazy eye {n} (amblyopia) SEE: amblyopia  ::
lcm {initialism} (initialism for least common multiple)  :: ΕΚΠ {m}
lead {n} (bullets)  :: μολύβι {n}
lead {n} (chemical element)  :: μόλυβδος {m}
lead {n} (plummet to measure depth of water)  :: βυθομετρητής {m}
lead {n} (precedence; advance position)  :: προβάδισμα {n}
lead {n} (roof covered with lead sheets or terne plates)  :: μολυβδοσκεπή {f}
lead {n} (sheets or plates covering a roof)  :: μολυβδοταινία {f}
lead {v} (to cover, fill, or affect with lead)  :: επιμολυβδώνω
lead astray {v} (to misguide or misdirect)  :: παρασύρω, ξελογιάζω
leader {n} (one having authority)  :: αρχηγός {m}, ηγέτης {m}
leader {n} (principal article in a newspaper)  :: κύριο άρθρο {n}
leading diagonal {n} (main diagonal) SEE: main diagonal  ::
lead poisoning {n} (chronic intoxiction caused by lead) SEE: plumbism  ::
leaf {n} (anything resembling the leaf of a plant)  :: φύλλο {n}
leaf {n} (flat section used to extend a table)  :: φύλλο {n}
leaf {n} (layer supporting the kidney of a pig) SEE: leaf fat  ::
leaf {n} (part of a plant)  :: φύλλο {n}
leaf {n} (sheet of a book)  :: φύλλο {n}
leaf {n} (sheet of any substance beaten or rolled until very thin)  :: φύλλο {n}
leaf {n} (tea leaves) SEE: tea leaf  ::
leaflike {adj} (having the form of a leaf)  :: φυλλοειδής
leafstalk {n} (stalk that supports a leaf) SEE: petiole  ::
leaf through {v} (to turn the pages of (a book) idly, reading short sections at random)  :: φυλλομετρώ
league {n} (a group or association of cooperating members)  :: σύνδεσμος {m}, ένωση {f}
league {n} (distance)  :: λεύγα {f}
league {v} (to form an association)  :: συνασπίζομαι
League of Nations {prop} (International organization)  :: Κοινωνία των Εθνών {f}
Leah {prop} (elder daughter of Laban)  :: Λεία {f}
leak {n} (divulgation, or disclosure, of information)  :: διαρροή {f}
leak {n} (entrance or escape of a fluid)  :: διαρροή {f}
leak {n} (hole which admits water or other fluid, or lets it escape)  :: διαρροή {f}
leak {v} (to allow fluid to escape or enter)  :: διαρρέω
leak {v} (to reveal secret information)  :: διαρρέω
leakage {n} (act of leaking)  :: διαρροή {f}
leakage {n} (amount lost)  :: διαρροή {f}
leakage {n} (undesired flow of electric current)  :: διαρροή {f}
Leaning Tower of Pisa {prop} (the leaning bell tower in the Italian town of Pisa)  :: Κεκλιμένος Πύργος της Πίζας {m}, Πύργος της Πίζας {m}
leap {n} (significant move forward)  :: άλμα {n}
leap {n} (the act of leaping)  :: άλμα {n}
leap {v} (to jump)  :: πάλλομαι
leapfrog {n} (game)  :: βαρελάκια {n-p}
leap of faith {n} (act of believing in something despite proof)  :: τυφλή πίστη {f}
leaps and bounds {adv} (idiom: considerably)  :: αλματώδης
leap to mind {v} (spring to mind) SEE: spring to mind  ::
leap year {n} (366-day year in the Gregorian calendar)  :: δίσεκτο έτος {n}
learn {v} (to acquire knowledge or ability)  :: μαθαίνω
learn {v} (to attend educational activity)  :: μαθαίνω
learn {v} (to be studying)  :: μελετώ, σπουδάζω
learn {v} (to come to know; to become informed of; to find out)  :: μαθαίνω, πληροφορούμαι
learn {v} (to make use of a bad experience)  :: μαθαίνω
learned {adj} (having much learning)  :: λόγιος {m}, πολυμαθής {m} {f}, εγγράμματος {m}
learning {n} (accumulated knowledge)  :: γνώση {f}, μόρφωση, πολυμάθεια {f}
learning {n} (action of the verb)  :: μάθηση {f}
learning difference {n} (learning disability) SEE: learning disability  ::
learning difficulty {n} (learning disability) SEE: learning disability  ::
learning disability {n} (disability which prevents the sufferer from learning in a typical manner)  :: μαθησιακές δυσκολίες
learningless {adj} (uneducated) SEE: uneducated  ::
lease {n} (contract granting use or occupation of property)  :: σύμβαση μίσθωσης, μισθωτήριο, εκμίσθωση {f}
leash {n} (a set of three)  :: τριάδα {f}
leash {n} (long cord for dogs)  :: λουρί {n}
leash {v} (to fasten or secure with a leash)  :: δένω
least weasel {n} (Mustela nivalis)  :: νυφίτσα {f}
leather {n} (material produced by tanning animal skin)  :: δέρμα {n}
leatherette {n} (a type of fabric)  :: δερματίνη {f}
leave {n} (absence from work)  :: άδεια {f}
leave {n} (permission to be absent)  :: άδεια {f}
leave {v} (To cause to remain as available, not take away, refrain from depleting)  :: αφήνω
leave {v} (To depart from, end one's connection or affiliation with)  :: αφήνω
leave {v} (To depart (intransitive))  :: φεύγω
leave {v} (To give (something) to someone; to deliver (something) to a repository; to deposit)  :: αφήνω
leave {v} (To transfer possession after death)  :: αφήνω
leave me alone {phrase} (stop talking to me)  :: [informal] άσε με ήσυχο {m}, [informal] άσε με ήσυχη {f}, [formal/plural] αφήστε με ήσυχο {m}, [formal/plural] αφήστε με ήσυχη {f}
leave of absence {n} (absence from work) SEE: leave  ::
leave out {v} (to leave out or to not include) SEE: omit  ::
Lebanon {prop} (Lebanese Republic)  :: Λίβανος {m}
Lebanon {prop} (mountain range)  :: Λίβανος
lecherous {adj} (given to a lustful craving of sexual activities)  :: λάγνος, ασελγής
lecithin {n} (lecithin)  :: λεκιθίνη {f}
lecture {n} (a spoken lesson)  :: διάλεξη {f}
lecture {v} (to berate, to scold)  :: κατσαδιάζω
lecture {v} (to teach)  :: δίνω διάλεξη
lecture hall {n} (lecture theatre) SEE: lecture theatre  ::
lecturer {n} (member of university or college)  :: επιμελητής {m}, επιμελήτρια {f}
lecturer {n} (person who gives lectures)  :: λέκτορας {m} {f}
ledger line {n} (notation to inscribe notes outside the musical staffs)  :: βοηθητική γραμμή {f}
leech {n} (annelid)  :: βδέλλα {f}
leech {n} (person who derives profit from others)  :: βδέλλα {f}
leech {n} (physician) SEE: physician  ::
Leeds {prop} (city in England)  :: Ληντς {n}
leek {n} (vegetable)  :: πράσο {n}
Leesburg {prop} (city)  :: Λήζμπουργκ
leeward {adj} (Downwind)  :: υπήνεμος
leeward {adv} (Downwind)  :: υπηνέμως
Leeward Islands {prop} (Island group)  :: Υπήνεμες Νήσοι {f-p}
Lefkada {prop} (town in Greece)  :: Λευκάδα {f}
Lefkas {prop} (town in Greece)  :: Λευκάδα {f}
Lefkosia {prop} (capital of Northern Cyprus)  :: Λευκωσία {f}
Lefkosian {adj} (from Lefkosia)  :: Λευκωσιάτης {m}
Lefkosian {n} (someone from Lefkosia)  :: Λευκωσιάτης {m}
left {adj} (pertaining to the political left)  :: αριστερός {m}
left {adj} (the west side of the body when one is facing north)  :: αριστερός {m}
left {adv} (on the left side)  :: αριστερά
left {adv} (towards the left side)  :: αριστερά
left {n} (the ensemble of left-wing political parties)  :: αριστερά {f}
left {n} (the left side)  :: αριστερά {f}
left {v} (remaining)  :: έμεινα
left-handedness {n} (state of being left-handed)  :: αριστεροχειρία {f}
lefty {n} (left-hander) SEE: left-hander  ::
leg {n} (lower limb from groin to ankle)  :: πόδι {n}
legal {adj} (allowed or prescribed by law)  :: νόμιμος
legal {adj} (having its basis in the law)  :: νομικός
legal {adj} (relating to the law or to lawyers)  :: νομικός
legal age {n} (age of majority) SEE: age of majority  ::
legal entity {n} (organisation that the law treats as a legal person) SEE: legal person  ::
legality {n} (lawfulness)  :: νομιμότητα {f}
legalize {v} (legalise) SEE: legalise  ::
legally {adv} (as permitted by law)  :: νομίμως
legally {adv} (from a legal perspective)  :: νομικώς
legal person {n} (organization or group of people)  :: νομικό πρόσωπο {n}
legal positivism {n} (legal school of thought in jurisprudence)  :: νομικός θετικισμός {m}
legal studies {n} (study of theories and philosophies related to law) SEE: jurisprudence  ::
legate {n} (ambassador or messenger)  :: απεσταλμένος {m}, εκπρόσωπος {m}
legate {n} (deputy of a provincial governor or general in ancient Rome)  :: έξαρχος {m}
legate {n} (deputy representing the pope)  :: παπικός έξαρχος {m}
legato {adv} (music: smoothly, in a connected manner)  :: λεγκάτο
legato {n} (slur curve)  :: λεγκατούρα {f}
legend {n} (any person of extraordinary accomplishment)  :: θρύλος {m}
legend {n} (key to the symbols and color codes on a map)  :: επεξήγηση {f}, λεζάντα {f}, υπόμνημα {n}
legend {n} (story of unknown origin describing plausible but extraordinary past events)  :: θρύλος {m}
legendary {adj} (of or pertaining to a legend)  :: θρυλικός
leghorn {n} (small white chicken breed)  :: λέγκχορν {f}
legible {adj} (being clear enough to be read, readable, particularly for handwriting)  :: ευανάγνωστος {m}, αναγνώσιμος {m}
legion {n} (the major unit or division of the Roman army)  :: λεγεώνα {f}
legionnaire {n} (a member of a legion) SEE: legionary  ::
legislator {n} (who creates or enacts laws)  :: νομοθέτης {m}
legislature {n} (governmental body)  :: νομοθετικό σώμα {n}
legist {n} (legislator) SEE: legislator  ::
legitimate {adj} (genuine)  :: γνήσιος {m}
legitimate {adj} (lawful)  :: νόμιμος {m}
legitimate {adj} (valid)  :: ορθός {m}
legitimate {adj}  :: νόμιμος
legman {n} (errand boy) SEE: errand boy  ::
legume {n} (fruit or seed of leguminous plants)  :: όσπριο {n}
Leicester {prop} (city)  :: Λέστερ
Leiden {prop} (city in South Holland)  :: Λέιντεν {n}
Leipzig {prop} (City in Saxony, Germany)  :: Λειψία {f}, Λιψία {f}
leishmania {n} (a trypanosome protozoa of genus Leishmania)  :: λεϊσμάνια {f}
leishmaniasis {n} (pathology)  :: λεϊσμανίαση {f}
leisure {n} (time free)  :: ελεύθερος χρόνος
leitmotif {n} (melodic theme in an opera)  :: λάιτ μοτίβ {n}
lek {n} (currency of Albania)  :: λέκι {n}
lemma {n} (linguistics: canonical form of a term)  :: λήμμα {f}
lemma {n} (linguistics: lexeme) SEE: lexeme  ::
lemma {n} (mathematics: proposition used mainly in the proof of some other proposition)  :: λήμμα {f}
Lemnos {prop} (island in the northeastern Aegaean Sea)  :: Λήμνος {f}
lemon {adj} (having the colour/color of lemons)  :: λεμονί
lemon {adj} (having the flavour/flavor and/or scent of lemons)  :: λεμονί
lemon {n} (citrus fruit)  :: λεμόνι {n}
lemon {n} (colour/color)  :: λεμονί {n}
lemon {n} (defective item)  :: αποτυχία {f}
lemon {n} (tree)  :: λεμονιά {f}
lemonade {n} (carbonated beverage)  :: λεμονάδα {f}
lemonade {n} (still beverage)  :: λεμονάδα {f}
lemon balm {n} (Melissa officinalis)  :: μελίσσα {f}, μελισσόχορτο
lemon juice {n} (the liquid extract of lemon fruit)  :: λεμονάδα {f}
León {prop} (region in north-west Spain)  :: Λεώνη {f}
Lena {prop} (Lena River)  :: Λένας ποταμός
lend {v} ((proscribed) to borrow) SEE: borrow  ::
lend {v} (to allow to be used temporarily)  :: δανείζω
lender {n} (one who lends, especially money)  :: δανειστής {m}
length {n} (distance from end to end)  :: μήκος {n}
Lenin {prop} (a Russian revolutionary and politician)  :: Λένιν {m}
Leningrad {prop} (name of Saint Petersburg, 1924-1991)  :: Λένινγκραντ {n}
Leninian {adj} (of or pertaining to Lenin) SEE: Leninist  ::
Leninism {n} (the political philosophy named after Vladimir Lenin)  :: λενινισμός {m}
lens {n} (anatomy: transparent crystalline structure in the eye)  :: φακός {m}
lens {n} (biology: genus of the legume family; its bean)  :: φακή {f}
lens {n} (device which focuses or defocuses electron beams)  :: φακός {m}
lens {n} (object focusing or defocusing the light passing through it)  :: φακός {m}
Lent {n} (Christian period of penitence before Easter)  :: Σαρακοστή {f}
lenticular {n} (lenticular galaxy) SEE: lenticular galaxy  ::
lenticular {n} (lenticular image) SEE: lenticular image  ::
lentigo {n} (pigmented spot on the skin) SEE: freckle  ::
lentil {n} (plant Lens culinaris)  :: φακή {f}
lentil {n} (seed used as food)  :: φακή {f}
Leo {n} (Someone with a Leo star sign)  :: λέων {m}
Leo {prop} (astrological sign)  :: Λέων {m}
Leo {prop} (constellation)  :: Λέων {m}
Leo {prop} (male given name)  :: Λέων {m}
Leonard {prop} (male given name)  :: Λεονάρδος {m}
Leonidi {prop} (town)  :: Λεωνίδι, Λεωνίδιον [Katharevoussa]
leopard {n} (a large wild cat with a spotted coat, Panthera pardus)  :: λεοπάρδαλη {f}
Leopold {prop} (male given name)  :: Λεοπόλδος
leotard {n} (skin-tight one piece suit of clothing)  :: κορμάκι {n}
leper {n} (person who has leprosy)  :: λεπρός {m}
leprosarium {n} (institution or place to quarantine and treat leprous people)  :: λαζαρέτο {n}
leprosy {n} (infectious disease caused by infection by Mycobacterium leprae)  :: λέπρα {f}
lepton {n} (coin)  :: λεπτόν {n}
lepton {n} (elementary particle)  :: λεπτόνιο {n}
lesbian {adj} (between two women; pertaining to female homosexuality)  :: λεσβιακός
lesbian {n} (female homosexual)  :: λεσβία {f}
Lesbian {adj} (lesbian) SEE: lesbian  ::
Lesbian {n} (lesbian) SEE: lesbian  ::
Lesbian {n} (native or inhabitant of the island of Lesbos)  :: Λεσβιακός {m}
lesbo {n} (lesbian) SEE: lesbian  ::
Lesbos {prop} (island)  :: Λέσβος
Lesotho {prop} (country in Southern Africa)  :: Λεσότο {n}
-less {suffix} (lacking)  :: α-, αν-
Lesser Antilles {prop} (Caribbean islands)  :: Μικρές Αντίλλες {f-p}
lesser kestrel {n} (Falco naumanni)  :: κιρκινέζι {n}
lesser panda {n} (Ailurus fulgens) SEE: red panda  ::
lesser spotted woodpecker {n} (Picoides minor)  :: νανοτσικλιτάρα
lesson {n} (learning task assigned to a student)  :: μαθήματα {n-p}, εργασία {f}, άσκηση {f}
lesson {n} (section of learning or teaching)  :: μάθημα {n}
lesson {n} (something learned)  :: δίδαγμα {n}, μάθημα {n}
lesson {n} (something that serves as a warning or encouragement)  :: μάθημα {n}
lesson {v} (to give a lesson; to teach)  :: διδάσκω, δασκαλεύω
let alone {conj} (to say nothing of)  :: πόσο μάλλον
let bygones be bygones {v} (to disregard a past offense)  :: περασμένα ξεχασμένα
let go {v} (to no longer hold on)  :: αφήνω
lethal {adj} (deadly)  :: φονικός, θανατηφόρος
lethargy {n} (pathological state of fatigue)  :: λήθαργος {m}
lethargy {n} (state of extreme torpor or apathy)  :: λήθαργος {m}
Lethe {prop} (personification of oblivion)  :: Λήθη {f}
Leto {prop} (mother of Apollo)  :: Λητώ {f}
let's go {interj} (hortative of go)  :: πάμε, άντε
let's go {interj} (hurry up)  :: άντε, γρήγορα
letter {n} (letter of the alphabet)  :: γράμμα {n}
letter {n} (written message)  :: επιστολή {f}, γράμμα {n}
letterbox {n} (collection point for mail)  :: γραμματοκιβώτιο {n}
letterbox {n} (delivery point for mail)  :: γραμματοκιβώτιο {n}
letter of credit {n} (trade finance document)  :: τραπεζική πίστωση {f}
letter of recommendation {n} (evaluation letter)  :: συστατική επιστολή {f}
letter writer {n} (correspondent)  :: αλληλογράφος {m-f}
let the sleeping dogs lie {v} (to avoid igniting a conflict) SEE: let sleeping dogs lie  ::
Lettic {adj} (Latvian) SEE: Latvian  ::
Lettish {adj} (Latvian) SEE: Latvian  ::
Lettish {prop} (Latvian) SEE: Latvian  ::
lettuce {n} (an edible plant, Lactuca)  :: μαρούλι {n}
lettuce {n} (the leaves of the lettuce plant, eaten as a vegetable or dish)  :: μαρούλι {n}
lettuce {n} (US paper currency)  :: λεφτά {n-p}, χρήματα {n-p}
leucine {n} (essential amino acid; C6H13NO2)  :: λευκίνη {f}
leukemia {n} (cancer of blood forming tissue)  :: λευχαιμία {f}
leukocyte {n} (a white blood cell)  :: λευκό αιμοσφαίριο {n}
lev {n} (currency of Bulgaria)  :: λεβ
Levant {prop} (the countries bordering the eastern Mediterranean Sea)  :: Λεβάντες {m}
levanter {n} (an easterly wind)  :: λεβάντες {m}
level {adj} (at the same height as some reference)  :: ισεπίπεδος {m}, ισοϋψής {m} {f}
level {adj} (being sensible)  :: νηφάλιος {m}
level {adj} (being unvaried)  :: επίπεδος
level {adj} (same height at all places)  :: επίπεδο {n}
level {n} (degree or amount)  :: επίπεδο {n}
level {n} (distance relative to a given reference elevation)  :: στάθμη {f}
level {n} (tool)  :: αλφάδι {n}
level {v} (to levy) SEE: levy  ::
lever {adv} (rather) SEE: rather  ::
lever {n} (rigid piece)  :: μοχλός {m}
lever {n} (small such piece to trigger or control a mechanical device)  :: μοχλός {m}
leverage {n} (force compounded by means of a lever rotating around a pivot)  :: μόχλευση {f}
leverage {n} (use of borrowed funds)  :: μόχλευση {f}
leveret {n} (a young hare)  :: λαγουδάκι {n}
Leviticus {prop} (the book of the Bible and Torah)  :: Λευϊτικό {n}
levity {n} (lack of steadiness) SEE: instability  ::
levo {adj} (levorotatory) SEE: levorotatory  ::
levogyre {adj} (levorotatory) SEE: levorotatory  ::
levorotatory {adj} (that rotates the plane of polarized light to the left)  :: αριστερόστροφος {m}
lewd {adj} (lascivious)  :: πρόστυχος, ασελγής
Lewis {prop} (male given name) SEE: Louis  ::
lexeme {n} (unit of vocabulary, the different forms of the same lemma)  :: λέξημα {n}
lexical unit {n} (term that acts as a unit of meaning) SEE: lexical item  ::
lexicographer {n} (one who writes or compiles a dictionary)  :: λεξικογράφος {m} {f}
lexicographical {adj} (lexicographic) SEE: lexicographic  ::
lexicography {n} (art or craft of writing dictionaries)  :: λεξικογραφία {f}
lexicon {n} (dictionary of Classical Greek, Hebrew, Latin, or Aramaic)  :: λεξικό {n}
lexicon {n} (dictionary of lexemes)  :: λημματολόγιο {n}
lexicon {n} (lexicology of a programming language)  :: λεξιλόγιο {n}
lexicon {n} ((rare) any dictionary)  :: λεξικό {n}
lexicon {n} (vocabulary used by an individual)  :: λεξιλόγιο {n}
Leyden jar {n} (glass jar used to accumulate static electricity)  :: φιάλη του Λέιντεν {f}, λουγδουνική λάγηνος {f}
Lezghian {prop} (Lezgi) SEE: Lezgi  ::
LGBT {initialism} (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transexual)  :: ΛΟΑΤ
Lhasa {prop} (Capital of Xizang (Tibet))  :: Λάσα
liaison {n} (an illicit sexual relationship or affair)  :: ερωτοδουλειά {f}
liaison {n} (a relayer of information between two forces in an army or during war)  :: μεσολαβητής {m}
liaison {n} (a tryst, romantic meeting)  :: σχέση {f}
liaison {n} (communication between two parties or groups)  :: διασύνδεση {f}, συνεργασíα {f}
liaison {n} (co-operation, working together)  :: συνεργασíα {f}
liaison {n} (linguistics: a sandhi)  :: υφέν {n}
liar {n} (one who tells lies)  :: ψεύτης {m}, ψεύτρα {f}
libation {n} (act of pouring a liquid as a sacrifice)  :: σπονδή {f}
libecchio {n} (southwest wind)  :: λίβας {m}
libel {n} (act or crime)  :: συκοφαντική δυσφήμηση {f}
libel {n} (any defamatory writing)  :: λιβελλογράφημα {n}, σάτιρα {f}
libel {n} (defamatory false written statement)  :: λίβελλος {m}, λιβελλογράφημα {n}
liberal {adj} (ample, abundant, generous in quantity)  :: γενναιόδωρος {m}
liberal {adj} (open-minded, favoring social freedom; permissive)  :: ελευθέριος {m}
liberal {adj} (political description, following liberalism)  :: φιλελεύθερος {m}
liberal {adj} (politically liberal)  :: φιλελεύθερος {m}
liberal {n} (one who favors individual voting rights, human and civil rights, individual gun rights and laissez-faire markets)  :: φιλελεύθερος {m}
liberal {n} (supporter of a liberal party, see also: progressive)  :: φιλελεύθερος {m}
liberalism {n} (an economic theory)  :: φιλελευθερισμός {m}
liberalism {n} (a political movement)  :: φιλελευθερισμός {m}
liberate {v} (to free)  :: ελευθερώνω
Liberia {prop} (country in Western Africa)  :: Λιβερία {f}
libero {n} (football player)  :: λίμπερο, ελεύθερος
liberty {n} (condition of being free)  :: ελευθερία {f}
libidinous {adj} (having lustful desires)  :: φιλήδονος, ασελγής
Libra {prop} (astrological sign)  :: Ζυγός {m}
Libra {prop} (constellation)  :: Ζυγός {m}
librarian {n} (one who cares for the publications etc. in a library)  :: βιβλιοθηκάριος {m} {f}
librarian {n} (the manager of a library)  :: βιβλιοθηκάριος {m} {f}, βιβλιοθηκονόμος {m} {f}
library {n} (collection of books)  :: βιβλιοθήκη {f}
library {n} (collection of records)  :: δισκοθήκη {f}
library {n} (collection of subprograms)  :: βιβλιοθήκη {f}
library {n} (institution which holds books etc.)  :: βιβλιοθήκη {f}
Libya {prop} (country in Northern Africa)  :: Λιβύη {f}
licence {n} (license) SEE: license  ::
licence {v} (license) SEE: license  ::
license {n} (legal document giving official permission to do something)  :: άδεια {f}
license {n} (legal terms of product usage)  :: άδεια {f}
license {v} (authorize officially)  :: αδειοδοτώ, δίνω άδεια
licensed {adj} (authorized by license)  :: εξουσιοδοτημένος
license plate {n} (an identifying plate attached to a vehicle)  :: πινακίδα κυκλοφορίας {f}
licentious {adj} (disregard for accepted rules)  :: ελευθέριος
licentious {adj} (lacking restraint, particularly in sexual conduct)  :: ακόλαστος
lichen {n} (something which spreads across something else, causing damage) SEE: cancer  ::
lichen {n} (symbiotic association of fungi and algae)  :: λειχήνα {f}
lick {v} (to stroke with a tongue)  :: γλείφω
lick someone's ass {v} (to flatter someone) SEE: brownnose  ::
licorice {n} (plant)  :: γλυκόριζα {f}
lid {n} (top or cover)  :: καπάκι
lie {n} (intentionally false statement)  :: ψέμα {n}
lie {v} (be in horizontal position)  :: κείτομαι
lie {v} (tell an intentional untruth)  :: ψεύδομαι
Liechtenstein {prop} (Principality of Liechtenstein)  :: Λιχτενστάιν {n}
lie of the land {n} (lay of the land) SEE: lay of the land  ::
lieu {n} (in lieu, in lieu of) SEE: in lieu  ::
lieutenant {n} (lowest commissioned officer rank)  :: υπολοχαγός [army, 1st Lt], υποπλοίαρχος [navy], υποσμηναγός [airforce, 1st Lt], ανθυπολοχαγός {c} [army, 2nd Lt], ανθυποπλοίαρχος [navy, Lt junior grade], ανθυποσμηναγός [airforce, 2nd Lt]
lieutenant {n} (person who executes the plans and directives of another)  :: πρωτοπαλίκαρο {n}, υπαρχηγός
lieutenant colonel {n} (military rank)  :: αντισυνταγματάρχης [army], αντισμήναρχος [airforce]
lieutenant commander {n} (naval officer)  :: πλωτάρχης
lieutenant general {n} (an officer above major general and below general)  :: αντιστράτηγος [army], αντιπτέραρχος [airforce]
lieutenant junior grade {n} (rank corresponding to ltn. jr. grade)  :: ανθυποπλοίαρχος
life {n} (a worthwhile existence)  :: ζωή {f}
life {n} (duration)  :: βίος {m}, διάρκεια ζωής {f}
life {n} (life sentence)  :: ισόβια {f}
life {n} (something inherently part of a person's existence)  :: ζωή {f}
life {n} (the essence of the manifestation and the foundation of the being)  :: ζωή {f}
life {n} (the state of being alive)  :: ζωή {f}
life {n} (the subjective and inner manifestation of the individual)  :: ζωή {f}
life {n} (the world in general, existence)  :: ζωή {f}, ζήση {f}, πλάση {f}
life-affirming {adj} (appearing to have an optimistic quality) SEE: optimistic  ::
life after death {n} (afterlife) SEE: afterlife  ::
life assurance {n} (insurance policy) SEE: life insurance  ::
lifeboatman {n} (crew member of lifeboat)  :: ναυαγοσώστης {m}
life-buoy {n} (life preserver) SEE: life preserver  ::
life expectancy {n} (the amount of time one is expected to live)  :: προσδόκιμο ζωής {n}, μέσος όρος ζωής {m}
lifeguard {n} (attendant)  :: ναυαγοσώστης {m}
lifeguard {n} (bodyguard) SEE: bodyguard  ::
life ring {n} (life preserver) SEE: life preserver  ::
lifesaving {adj} (lifesaving) SEE: life-saving  ::
life sentence {n} (sentence of imprisonment for the rest of the defendant's life)  :: ισόβια {f}
lifesize {adj} (life-size) SEE: life-size  ::
life-sized {adj} (life-size) SEE: life-size  ::
life style {n} (lifestyle) SEE: lifestyle  ::
life-style {n} (lifestyle) SEE: lifestyle  ::
lifetime {n} (duration of the life of someone or something)  :: βίος {m}
Liffey {prop} (river in Ireland)  :: Λίφεϊ {m}
lift {n} (lift gate) SEE: lift gate  ::
lift {n} (mechanical device for vertically transporting goods or people)  :: ασανσέρ {n}, ανελκυστήρας {m}
lift {n} (the act of transporting someone in a vehicle)  :: μεταφορά {f}
lift {n} (thief) SEE: thief  ::
lift {n} (upward force)  :: άνωση {f}
lift {v} (to raise or rise)  :: ανυψώνω, σηκώνω
lift {v} (to steal)  :: σηκώνω
lifter {n} (spatula) SEE: spatula  ::
lifter {n} (weightlifter) SEE: weightlifter  ::
lifting {n} (weightlifting) SEE: weightlifting  ::
lift music {n} (elevator music) SEE: elevator music  ::
ligase {n} (enzyme)  :: δεσμάση {f}
ligature {n} (act of tying)  :: δεσμός {m}
Liège {prop} (province in Belgium)  :: Λιέγη
light {adj} (having light)  :: φωτεινός
light {adj} (pale in colour)  :: αχνός, ανοιχτός
light {n} (electromagnetic waves)  :: φως {n}
light {n} (source of illumination)  :: φως {n}
light {n} (spiritual illumination)  :: φως {n}
light {v} (to illuminate)  :: φωτίζω
light {v} (to start (a fire))  :: ανάβω
light bulb {n} (evacuated glass bulb containing a metal filament that produces light)  :: ηλεκτρικός λαμπτήρας {m}, ηλεκτρική λυχνία {f}
lighter {n} (fire making device)  :: αναπτήρας {m}
light globe {n} (light bulb) SEE: light bulb  ::
lightheaded {adj} (Feeling faint)  :: λιπόθυμος
light-headedness {n} (the property of feeling lighheaded)  :: λιποθυμία {f}
lighthouse {n} (building containing a light to warn or guide ships)  :: φάρος {m}
lighthouse keeper {n} (person who lives in a lighthouse and tends the light)  :: φαροφύλακας {m}
lightning {adj} (extremely fast)  :: αστραπιαίος, κεραυνοβόλος {m}
lightning {n} (discharge)  :: κεραυνός {m}
lightning {n} (flash of light)  :: αστραπή {f}
lightning bug {n} (firefly) SEE: firefly  ::
lightning conductor {n} (metallic conductor) SEE: lightning rod  ::
lightning rod {n} (metallic conductor that protects from lightning)  :: αλεξικέραυνο {n}
light pen {n} (a computer input device)  :: φωτογραφίδα {f}
lightsaber {n} (a fictional type of sword)  :: φωτόσπαθο {n}
lightspeed {n} (the speed of light)  :: ταχύτητα του φωτός {f}
lightweight {adj} (having less than average weight)  :: ελαφρύς {m}
light year {n} (astronomical distance)  :: έτος φωτός {n}
lignite {n} (coal)  :: λιγνίτης {m}
Liguria {prop} (region)  :: Λιγουρία {f}
like {adj} (similar)  :: όμοιος {m}, ίδιος {m}, παραπλήσιος {m}
like {adv} (such as)  :: όπως
like {n} (Internet interaction)  :: αγαπημένο {n}
like {n} (something similar to a given person or object)  :: όμοιος {m}
like {n} (something that a person likes)  :: προτίμηση {f}, συμπάθεια {f}, αγάπη {f}
like {prep} (similar to)  :: ως, σαν
like {v} (enjoy)  :: αρέσει, [passive form] αρέσκομαι, προτιμώ, αγαπώ
like {v} (find attractive)  :: αρέσει, αγαπώ
like a bull in a china shop {adj} (clumsy, aggressive)  :: σαν ταύρος σε υαλοπωλείο, σαν ταύρος εν υαλοπωλείω
like a dog on heat {prep} (like a dog in heat) SEE: like a dog in heat  ::
like a million dollars {prep} (like a million bucks) SEE: like a million bucks  ::
like father, like son {proverb} (a son will have traits similar to his father)  :: κατά μάνα κατά κύρη
likelihood {n} (mathematical likelihood)  :: πιθανοφάνεια {f}
likelihood {n} (probability)  :: πιθανότητα {f}, ενδεχόμενο {n}
likely {adv} (probably) SEE: probably  ::
likely {adv} (similarly) SEE: similarly  ::
like-minded {adj} (of similar opinion)  :: ομοϊδεάτης {m}, ομοϊδεάτισσα {f}
likeness {n} (similarity) SEE: similarity  ::
likewise {adv} (also; moreover; too) SEE: too  ::
likewise {adv} (the same to you)  :: επίσης
lilac {n} (flower)  :: πασχαλιά {f}
lilac {n} (shrub)  :: πασχαλιά {f}
Liliana {prop} (female given name) SEE: Lilian  ::
Lille {prop} (a city in France)  :: Λίλη {f}
Lillian {prop} (female given name) SEE: Lilian  ::
lily {n} (flower in the genus Lilium)  :: κρίνος {m}
Lima {prop} (the capital of Peru)  :: Λίμα {f}
Limassol {prop} (port of Cyprus)  :: Λεμεσός
limber {adj} (flexible) SEE: flexible  ::
limbic system {n} (Part of the human brain)  :: μεταιχμιακό σύστημα {n}
Limburgian {prop} (Limburgish) SEE: Limburgish  ::
Limburgic {prop} (Limburgish) SEE: Limburgish  ::
lime {n} (green citrus fruit)  :: μοσχολέμονο {n}
lime {n} (linden tree) SEE: linden  ::
lime juice {n} (limeade) SEE: limeade  ::
limekiln {n} (a furnace used to produce lime from limestone)  :: ασβεστοκάμινος {f}
limelight {n} (attention or notice)  :: δημοσιότητα
limestone {n} (abundant rock of marine and fresh-water sediments)  :: ασβεστόλιθος
liminal {adj} (pertaining to a threshold or entrance)  :: μεθοριακός {m}, μεταιχμιακός {m}
limit {n} (boundary)  :: όριο {n}, σύνορο {n}
limit {v} (restrict)  :: περιορίζω
limited liability company {n} (type of company)  :: εταιρεία περιορισμένης ευθύνης {f}
limnodophyte {n} (helophyte) SEE: helophyte  ::
limo {n} (limousine) SEE: limousine  ::
Limos {prop} (Greek goddess of famine and hunger)  :: Λιμός {f}
limp {v} (to walk lamely)  :: κουτσαίνω
limpet {n} (a small mollusc)  :: πεταλίδα {f}
limpid {adj} (clear)  :: διαφανής
Lincoln {prop} (a city, a surname)  :: Λίνκολν
linden {n} (tree)  :: φλαμουριά {f}, φιλύρα {f}
linden {n} (wood from such tree)  :: φλαμούρι {n}
lindgrenite {n} (mineral containing copper, hydrogen, molybdenum and oxygen)  :: λιντγκρενίτης {f}
line {n} (fortifications: trench or rampart)  :: γραμμή {f}
line {n} (geography: equator)  :: ισημερινός {m}
line {n} (geometry: continuous finite segment of such a figure)  :: γραμμή {f}
line {n} (geometry: infinite one-dimensional figure)  :: γραμμή {f}
line {n} (military: regular infantry of an army)  :: πεζικό {n}
line {n} (music: one of the straight horizontal and parallel prolonged strokes on and between which the notes are placed)  :: γραμμή {f}
line {n} (official, stated position of an individual or political faction)  :: γραμμή {f}
line {n} (path through two or more points, threadlike mark)  :: γραμμή {f}
line {n} (poetic: verse)  :: στίχος {m}
line {n} (rope, cord, or string)  :: σπάγκος {m}
line {n} (series or succession of ancestors or descendants of a given person)  :: καταγωγή {f}
line {n} (single horizontal row of text on a screen, printed paper, etc.)  :: γραμμή {f}
line {n} (straight sequence of people, queue)  :: ουρά {f}
line {n} (telephone or network connection)  :: γραμμή {f}
lineage {n} (descent)  :: γενεαλογία {f}
lineage temple {n} (ancestral shrine) SEE: ancestral shrine  ::
lineament {n} (distinctive feature)  :: χαρακτηριστικό {n}
Linear A {prop} (syllabary used to write the as-yet-undeciphered Minoan language)  :: Γραμμική Αʹ {f}
linear algebra {n} (branch of mathematics)  :: γραμμική άλγεβρα {f}
Linear B {prop} (syllabary used to write Mycenaean Greek)  :: Γραμμική Βʹ {f}
linearity {n} (proportionality or a mathematical property analogous to it)  :: γραμμικότητα {f}
linearity {n} (state of being linear)  :: γραμμικότητα {f}
linear space {n} (vector space) SEE: vector space  ::
linear transformation {n} (a map between vector spaces which respects addition and multiplication)  :: γραμμικός μετασχηματισμός {m}
linen {n} (colour)  :: λινόχρους
linen {n} (Thread or cloth made from flax fiber)  :: λινό {n}
ling {n} (Molva molva) SEE: common ling  ::
lingua franca {n} (common language)  :: κοινή διάλεκτος, κοινή γλώσσα
lingual {adj} (related to language) SEE: linguistic  ::
lingual {adj} (related to the tongue)  :: γλωσσικός
lingual bone {n} (hyoid bone) SEE: hyoid bone  ::
linguist {n} (one who studies linguistics)  :: γλωσσολόγος {m} {f}
linguistic {adj} (Relating to language)  :: γλωσσικός, γλωσσικός {m}
linguistic {adj} (Relating to linguistics)  :: γλωσσολογικός
linguistics {n} (scientific study of language)  :: γλωσσολογία {f}
linkage {n} (connection or relation between things or ideas) SEE: link  ::
lintel {n} (horizontal structural beam)  :: υπέρθυρο {n}, ανώφλι {n}
Linus {prop} (male given name)  :: Λίνος {m}
Linux {prop} (operating system)  :: Λίνουξ {n}
lion {n} (big cat Panthera leo)  :: λιοντάρι {n}
lion {n} (person with strength and courage)  :: λιοντάρι {n}
lion cub {n} (young lion)  :: λιονταράκι {n}
lioness {n} (female lion)  :: λιονταρίνα {f}, λέαινα {f}
lionhearted {adj} (brave)  :: λεοντόκαρδος
lion's share {n} (A generous portion)  :: μερίδα του λέοντος {f}
lip {n} (fleshy protrusion framing the mouth)  :: χείλος {n}, χείλι {n}
lip {n} (part of body resembling a lip)  :: χείλος {n}
lip {n} (rim of an open container)  :: χείλος {n}
lip bear {n} (Melursus ursinus) SEE: sloth bear  ::
liposuction {n} (cosmetic surgery procedure in which bodily fat is removed by suction)  :: λιποαναρρόφηση {f}
lippitude {n} (blearedness) SEE: blearedness  ::
lipreading {n} (the act of reading lips)  :: διάβασμα των χειλιών, χειλεανάγνωση
lip service {n} (cunnilingus) SEE: cunnilingus  ::
lipstick {n} (make-up for the lips)  :: κραγιόν {n}
lipstick tree {n} (Bixa orellana) SEE: annatto  ::
liquescent {adj} (liquescent) SEE: melting  ::
liqueur {n} (a flavored alcoholic beverage)  :: ηδύποτο {n}, λικέρ {n}
liquid {adj} (fluid; not solid and not gaseous)  :: υγρός {m}
liquid {n} (substance that is liquid)  :: υγρό {n}
liquidate {v} (to convert assets into cash)  :: εκκαθαρίζω
liquidate {v} (to kill someone)  :: καθαρίζω
liquidate {v} (to settle a debt)  :: εκκαθαρίζω
liquidate {v} (to settle the affairs)  :: εκκαθαρίζω
liquidation {n} (process of converting into cash)  :: εκκαθάριση {f}
liquidator {n} (One who liquidates)  :: εκκαθαριστής {m}
liquidity {n} (finance: availability of cash over short term)  :: ρευστότητα {f}
liquidity {n} (property of being able to be easily converted into cash)  :: ρευστότητα {f}
liquidity {n} (state of being liquid)  :: ρευστότητα {f}
liquorice {n} (confection) SEE: licorice  ::
liquorice {n} (plant) SEE: licorice  ::
liquor store {n} (liquor store, bottle shop)  :: κάβα {f}
lira {n} (basic unit of currency in Turkey)  :: λίρα {f}
lira {n} (currency of Lebanon, Syria, Jordan, former currency of Italy, etc.)  :: λίρα {f}
Lisa {prop} (female given name)  :: Λίζα {f}
Lisbon {prop} (capital of Portugal)  :: Λισσαβώνα {f}
lisp {n} (The habit or an act of lisping.)  :: ψευδισμός {m}, ψεύδισμα {n}
lisp {v} (to pronounce the sibilant letter ‘s’ imperfectly)  :: ψευδίζω
list {n} (enumeration or compilation of items)  :: κατάλογος {m}
list box {n} (dropdown list) SEE: dropdown list  ::
listen {v} (to accept advice or obey instruction)  :: ακούω
listen {v} (to hear (something))  :: ακούω
listen {v} (to pay attention to a sound)  :: ακούω
listener {n} (someone who listens)  :: ακροατής {m}, ακροάτρια {f}
listenership {n} (audience)  :: ακροαματικότητα {f}
listless {adj} (Lacking enthusiasm)  :: νωθρός {m}, άτονος {m}
listlessness {n} (state of being listless)  :: νωθρότητα {f}, ατονία {f}, ακηδία {f}
litany {n} (prolonged or tedious list)  :: λιτανεία {f}
litany {n} (ritual liturgical prayer)  :: λιτανεία {f}
litchi {n} (lychee) SEE: lychee  ::
liter {n} (cubic decimeter) SEE: litre  ::
literacy {n} (ability to read and write)  :: αλφαβητισμός {m}
literacy {n} (understanding of something)  :: γνώση {f}
literal {adj} (exactly as stated; read or understood without additional interpretation)  :: κατά γράμμα
literally {adv} (not metaphorically)  :: κυριολεκτικά, κατά γράμμα
literary {adj} (bookish) SEE: bookish  ::
Literary Chinese {prop} (Classical Chinese) SEE: Classical Chinese  ::
literature {n} (body of all written works)  :: λογοτεχνία {f}
lithium {n} (chemical element)  :: λίθιο {n}
lithium ion battery {n} (lithium-ion battery) SEE: lithium-ion battery  ::
lithographical {adj} (lithographic) SEE: lithographic  ::
lithography {n} (printing method)  :: λιθογραφία {f}
lithosphere {n} (The outer layer of the Earth)  :: λιθόσφαιρα {f}
Lithuania {prop} (country)  :: Λιθουανία {f}
Lithuanian {adj} (referring to Lithuania)  :: λιθουανικός
Lithuanian {n} (person from Lithuania)  :: Λιθουανός {m}, Λιθουανή {f}
Lithuanian {prop} (language)  :: λιθουανικά {n-p}
litigious {adj} (argumentative or combative)  :: φιλόδικος {m}
litigious {adj} (inclined to engage in lawsuits)  :: δικομανής {m} {f}
litigious {adj} (of or relating to litigation)  :: επίδικος {m}
litmus {n} (dyestuff from lichen)  :: ηλιοτρόπιο {n}
litmus paper {n} (test paper)  :: χαρτί ηλιοτροπίου {n}
litotes {n} (rhetoric: stating a point by denying its opposite)  :: λιτότητα
litre {n} (unit of fluid measure)  :: λίτρο {n}
litter lout {n} (litterbug) SEE: litterbug  ::
litter tray {n} (litter box) SEE: litter box  ::
little {adj} ((of a sibling) younger)  :: μικρός
little {adj} (small in size)  :: μικρός, λίγος
little {adj} (very young)  :: μικρός {m}
little {adv} (not much)  :: λίγο
little boy {n} (a diminutive male child)  :: αγοράκι {n}
little egret {n} (bird)  :: λευκοτσικνιάς {m}
little finger {n} (outermost and smallest finger of the hand)  :: μικρός {m}
little girl {n} (a female child)  :: κοριτσάκι {n}
little green man {n} (humorous: space alien, Martian, see also: alien)  :: πράσινο ανθρωπάκι {n}
little owl {n} (species of owl)  :: κουκουβάγια {f}
Little Red Riding Hood {prop} (a folktale)  :: Κοκκινοσκουφίτσα {f}
Little Red Riding Hood {prop} (the main character in this story)  :: Κοκκινοσκουφίτσα {f}
little wonder {n} (small wonder) SEE: small wonder  ::
littoral {adj} (of or relating to the shore, especially the seashore)  :: παράκτιος
littoral {n} (the shore)  :: ακτή {f}
littoral {n} (the zone of a coast between high tide and low tide levels) SEE: foreshore  ::
liturgic {adj} (liturgical) SEE: liturgical  ::
liturgical {adj} (Pertaining to liturgy)  :: λειτουργικός
liturgy {n} (a predetermined or prescribed set of rituals)  :: λειτουργία {f}
live {adj} ((broadcasting) Seen or heard from a broadcast, as it happens)  :: ζωντανός {m}
live {adj} (capable of causing harm)  :: άσκαστος, άκαυστος, άκαυτος
live {adj} (electrically charged)  :: ηλεκτροφόρος, ρευματοφόρος
live {adj} (having life)  :: ζωντανός {m}
live {adv} (as it happens)  :: ζωντανά, λάιβ
live {v} (be alive)  :: ζω
live {v} (have permanent residence)  :: μένω
live {v} (survive, persevere, continue)  :: επιζώ, επιβιώνω
live by the sword, die by the sword {proverb} (one who uses violence can expect a violent response)  :: πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιραν διά μαχαίρας θέλουσιν απολεσθή
liveforever {n} (houseleek) SEE: houseleek  ::
liveliness {n} (the quality of being lively)  :: ζωντάνια {f}
liver {n} (organ as food)  :: συκώτι {n}
liver {n} (organ of the body)  :: ήπαρ {n}, συκώτι {n}
livermorium {n} (chemical element with atomic number 116)  :: λιβερμόριο
Liverpool {prop} (Liverpool, England)  :: Λίβερπουλ {n}
Liverpool {prop} (NY, Canada or Australia)  :: Λίβερπουλ {n}
livery {n} (distinctive uniform worn by a group)  :: στολή {f}
livery {n} (taxicab, limousine) SEE: taxicab  ::
livestock {n} (farm animals)  :: ζωικό κεφάλαιο {n}
livid {adj} (having a dark, bluish appearance)  :: μολυβής {}, μελανιασμένος
livid {adj} (pallid) SEE: pallid  ::
livid {adj} (very angry, furious)  :: μαινόμενος, έξαλλος
lividity {n} (livor mortis, suggillation) SEE: livor mortis  ::
living {adj} (having life)  :: ζωντανός, έμβιος
living {adj} (in use or existing)  :: ζωντανός
living {n} (financial means; a means of maintaining life)  :: επιούσιος {m}
living {n} (state of being alive)  :: ζωή {f}
living room {n} (room in a private house)  :: σαλοτραπεζαρία {f}
living standard {n} (standard of living) SEE: standard of living  ::
Livorno {prop} (town)  :: Λιβόρνο {n}
Lixouri {prop} (town)  :: Ληξούρι {m}, [Katharevoussa] Ληξούριο {m}, [Katharevoussa] Ληξούριον {m}
lizard {n} (coward) SEE: coward  ::
lizard {n} (reptile)  :: σαύρα {f}
lizard's tail {n} (Crassula muscosa) SEE: rattail crassula  ::
lizard's tail {n} (Houttuynia cordata) SEE: chameleon plant  ::
Ljubljana {prop} (Capital city of Slovenia)  :: Λιουμπλιάνα
llama {n} (South Americal mammal of the camel family, Llama glama)  :: λάμα {f}
Llandovery {prop} (Llandovery epoch)  :: Λανδοβέρια {f}
lo {contraction} (look, see, behold)  :: ιδού
load {n} (a large number or amount)  :: φορτία {n-p}
load {n} (burden)  :: φορτίο {n}, βάρος {n}
load {n} (number of articles that can be transported or processed at one time)  :: φόρτωμα {n}, φορτίο {n}
load {n} (the electrical current or power delivered by a device)  :: φορτίο {n}
load {n} (the volume of work required to be performed)  :: φόρτος {m}
load {v} (to fill with munition)  :: οπλίζω, γεμίζω
load {v} (to put a load on or in)  :: φορτώνω
load {v} (to read into memory)  :: φορτώνω
loaded {adj} ((slang) having wealth)  :: ματσωμένος {m}
loadstone {n} (lodestone) SEE: lodestone  ::
loaf {n} (block of bread)  :: καρβέλι {n}, φρατζόλα {f}
loaf {v} (do nothing)  :: τεμπελιάζω, κοπροσκυλιάζω
loafer {n} (idle person)  :: τεμπέλης {m}
loan {n} (borrowed sum of money or other valuables)  :: δάνειο {n}
loan {n} (contract and array of legal or ethical obligations surrounding a loan)  :: δάνειο {n}
loan {n} (permission to borrow any item)  :: δανεισμός {m}
loan {v} (to lend)  :: δανείζω
loan shark {n} (money lender; usurer)  :: τοκογλύφος {m} {f}
loan translation {n} (calque) SEE: calque  ::
loanword {n} (word taken from another language)  :: δάνειο {n}
loathsome {adj} (highly offensive; sickening, abominable)  :: απαίσιος {m}, επάρατος {m}
lob {n} (lump) SEE: lump  ::
lobby group {n} (advocacy group) SEE: advocacy group  ::
lobe {n} (Any projection or division, especially one of a somewhat rounded form)  :: λοβός {m}
lobe {n} (division of the brain)  :: λοβός {m}
lobotomy {n} (surgical operation)  :: λοβοτομή {f}
lobster {n} (crustacean)  :: αστακός {m}
local {adj} (of a nearby location)  :: τοπικός {m}
local {n} (a person who lives near a given place)  :: ντόπιος {m}
local area network {n} (network)  :: ΤΔ, τοπικό δίκτυο {n}
locality {n} (neighbourhood)  :: γειτονιά {f}
locality {n} (situation or position of an object)  :: θέση {f}
locality {n} (surroundings of a particular place)  :: τοποθεσία {f}
localization {n} (act of localizing)  :: εντοπισμός {m} (entopismós)
localization {n} (software engineering: act or process of making a product suitable for use in a particular country or region)  :: τοπικοποίηση {f} (topikopoíisi)
location {n} (place)  :: τοποθεσία {f}, θέση {f}
locative {n} (locative case) SEE: locative case  ::
locative case {n} (case used to indicate place, or the place where)  :: τοπική {f}, τοπική πτώση {f}
Loch Ness monster {prop} (hypothetical creature)  :: Τέρας του Λοχ Νες {n}
lock {n} (length of hair)  :: μπούκλα {f}
lock {n} (segment of a canal)  :: υδατοφράκτης {m}
lock {n} (something used for fastening)  :: κλειδαριά {f}
lock {v} (to fasten with a lock)  :: κλειδώνω
locker room {n} (locker room) SEE: changing room  ::
locksmith {n} (lock maker)  :: κλειδαράς {m}
lockup {n} (prison) SEE: prison  ::
locomotive {adj} (relating to locomotion)  :: κινητήριος {m}
locomotive {n} (self-propelled vehicle that runs on rails)  :: ατμομηχανή {f}
locoweed {n} (plant of genus Astragalus) SEE: milk-vetch  ::
Locris {prop} (region of ancient Greece)  :: Λοκρίδα
locus {n} (place or locality)  :: τόπος {m}
locus {n} (set of all points given by an equation or condition)  :: τόπος {m}
locust {n} (type of grasshopper)  :: ακρίδα {f}
locution {n} (phrase or expression connected to an individual or a group of individuals)  :: έκφραση {f}, ιδιωματισμός {m}
locution {n} (the use of a word or phrase in an unusual or specialized way)  :: έκφραση {f}
lode {n} (loadstone) SEE: lodestone  ::
lode {n} (rich source of supply)  :: πηγή {f}
lode {n} (vein of metallic ore)  :: φλέβα {f}
Lode Star {prop} (Polaris) SEE: Polaris  ::
lodge {n} (inn) SEE: inn  ::
loft {n} (an attic or similar space)  :: σοφίτα {f}
loftiness {n} (arrogance) SEE: arrogance  ::
log {n} (bulky piece of timber)  :: κούτσουρο {n}
log {n} (chronological record)  :: χρονολογία {f}
log {n} (logbook) SEE: logbook  ::
log {n} (logbook) SEE: logbook  ::
log {n} (nautical: device for measuring the speed of a vessel)  :: δρομόμετρο {n}
log {n} (rolled cake) SEE: Swiss roll  ::
log {n} (surfing: longboard) SEE: longboard  ::
log {n} (trunk of dead tree, cleared of branches)  :: κούτσουρο {n}, κορμός {m}
log {n} (very dumb person) SEE: blockhead  ::
log {v} (to cut down trees)  :: υλοτομώ
logarithm {n} (The power to which a given base number must be raised in order to obtain a given number)  :: λογάριθμος {m}
logboat {n} (dugout canoe) SEE: dugout  ::
logbook {n} (nautical: book in which details from journey are recorded)  :: ημερολόγιο {n}
loge {n} (booth) SEE: booth  ::
loge {n} (stall) SEE: stall  ::
logic {n} (any system of thought, irrespective of its rigor or productiveness)  :: λογική {f}
logic {n} (formal or informal language)  :: λογική {f}
logic {n} (mathematical study)  :: λογική {f}
logic {n} (method of human thought)  :: λογική {f}
logic {n} (part of an electronic system that performs the boolean logic operations)  :: λογική
-logic {suffix} (-logical) SEE: -logical  ::
-logical {suffix} (used to form adjectival forms of nouns)  :: λογικός
logically {adv} (in a logical manner)  :: λογικά
logician {n} (person who studies or teaches logic)  :: λογικολόγος {m} {f}
-logist {suffix} (person who studies or is an expert in the related -logy)  :: -λόγος {m}, -λόγή {f}
logistic {adj} (relating to logistics)  :: λογιστικός {m}
logistics {n} (military procurement, supply, maintenance, and transportation)  :: επιμελητεία {f}
logistics {n} (planning and implementing the flow of goods and services)  :: επιμελητεία {f}
logo {n} (symbol or emblem that acts as a trademark or a means of identification of an entity)  :: λογότυπο {n}, λογότυπος {m}
log off {v} (log out) SEE: log out  ::
logogram {n} (character or symbol that represents a word or phrase)  :: λογόγραμμα {n}
logograph {n} (character or symbol that represents a word or phrase)  :: ιδεόγραμμα {n}
log on {v} (log in) SEE: log in  ::
logorrhea {n} (excessive and often uncontrollable flow of words)  :: λογοδιάρροια {f}, λογόρροια {f}
logorrhea {n} (excessive talkativeness)  :: λογοδιάρροια {f}, λογόρροια {f}
logos {n} (form of rhetoric in which the writer or speak uses logic)  :: λόγος {m}
Logos {prop} ((Christianity) the word of God as incarnate)  :: Λόγος {m}
Logos {prop} ((Christianity) the Word of God)  :: Λόγος {m}
Logos {prop} (rational principle in Ancient Greek philosophy)  :: λόγος {m}
logotype {n} (single type two letters, a ligature)  :: λογόγραμμα {n}
logotype {n} (symbol used by organization, logo)  :: λογότυπο {n}, λογότυπος {m}
Logroño {prop} (capital city of La Rioja, Spain)  :: Λογρόνιο {n}
-logy {suffix} (branch of learning)  :: -λογία {f}
loin {n} (cut of meat)  :: φιλέτο {n}
loin {n} (part of the body)  :: λαγόνες {f-p}
loins {n} (plural form of loin) SEE: loin  ::
loitering {n} (The action of the verb loiter)  :: χρονοτριβή {f}
Lojban {prop} (artificial logical language based on Loglan)  :: Λόζμπαν
lol {interj} (Used to express laughter) SEE: LOL  ::
lolita {n} (sexually alluring girl)  :: λολίτα {f}, νυμφίδιο {n}
loll {v} (to act lazily or indolently)  :: χουζουρεύω, τεμπελιάζω
Lollardy {n} (Lollardism) SEE: Lollardism  ::
lollipop {n} (confectionery on a stick)  :: γλειφιτζούρι {n}
lolly {n} (confection) SEE: confection  ::
lolly {n} (lollipop) SEE: lollipop  ::
lolly {n} (money) SEE: money  ::
Lombard {n} (banker or moneylender) SEE: banker  ::
Lombardy {prop} (region in northern Italy)  :: Λομβαρδία {f}
London {prop} (in the United Kingdom)  :: Λονδίνο {n}
London {prop} (of, from or pertaining to London in the UK)  :: λονδρέζικος {m}
Londoner {n} (person from or inhabitant of London)  :: Λονδρέζος {m}, Λονδρέζα {f}
Londonian {n} (Londoner) SEE: Londoner  ::
loneliness {n} (condition of being lonely)  :: μοναξιά {f} [instance or state]
lonely {adj} (solitary) SEE: solitary  ::
loner {n} (one who lacks or avoids company)  :: ερημίτης {m}
long {adj} (having great duration)  :: πολύς
long {adj} (having much distance from one point to another)  :: μακρύς
long {adj} (not short) SEE: tall  ::
long {adj} (tennis: bounces behind the baseline)  :: έξω
long {adv} (long duration)  :: πολύ
long {adv} (over a great distance)  :: μακριά
long {adv} (particular duration)  :: ώρα {f}
long {v} (to wait, to aspire)  :: λαχταρώ
longanimous {adj} (long-suffering)  :: μακρόθυμος
long arm of the law {n} (influence or effectiveness of law enforcement)  :: τσιμπίδα του νόμου {f}
longboard {v} (spine board) SEE: spine board  ::
longbow {n} (large bow)  :: τόξο {n}
longcase clock {n} (grandfather clock) SEE: grandfather clock  ::
long-eared owl {n} (Asio otus)  :: νανόμπουφος
longevity {n} (the quality of being long-lasting, especially of life)  :: μακροζωία {f}
longhouse {n} (outhouse) SEE: outhouse  ::
longitude {n} (angular distance)  :: μήκος {n}, γεωγραφικό μήκος {n}
longitude {n} (imaginary line through North Pole and South Pole)  :: μήκος {n}, γεωγραφικό μήκος {n}, παράλληλοι {m-p}
longline {n} (very long fishing line with multiple hooks)  :: παραγάδι {n}
long live {v} (prosper)  :: ζήτω
long since {adv} (long ago) SEE: long ago  ::
longstanding {adj} (longstanding) SEE: long-standing  ::
long-suffering {adj} (having endured discomfort)  :: μακρόθυμος
long-tailed tit {n} (bird)  :: αιγίθαλος {m}
long-term {adj} (becoming evident after a relatively long time period)  :: μακροπρόθεσμος
long-term {adj} (extending over a relatively long time period)  :: μακροπρόθεσμος
long-winded {adj} (tediously long in speaking; consuming much time; unnecessarily verbose)  :: απεραντολόγος {m}
long-windedness {n} (the use of more words than are necessary for clarity or precision; verbosity, prolixity)  :: απεραντολογία {f}
loo {n} (toilet) SEE: toilet  ::
loo {v} (lanterloo) SEE: lanterloo  ::
look {n} (action of looking)  :: βλέμμα {n}, ματιά {f}
look {n} (physical appearance)  :: όψη {f}
look {v} (to appear, to seem)  :: φαίνομαι
look {v} (to face)  :: βλέπω [σε/προς]
look {v} (to search)  :: ψάχνω
look {v} (to try to see)  :: κοιτάζω
look for {v} (search; seek)  :: ψάχνω
look forward to {v} (anticipate, expect, or wait for)  :: προσβλέπω, ευελπιστώ
looking glass {n} (mirror) SEE: mirror  ::
look like {v} (be similar in appearance, resemble)  :: μοιάζω
lookout {n} (person on watch for approaching enemy, police, etc.)  :: παρατηρητής {m}
lookout {n} (vantage point with a view of the surrounding area)  :: παρατηρητήριο {n}
look who's talking {phrase}  :: κοίτα ποιος μιλάει
loom {n} (bird of order Gaviformes) SEE: loon  ::
loom {n} (weaving frame)  :: αργαλειός {m}
loom {v} (impend, threaten, hang over)  :: διαγράφομαι, διαφαίνομαι, ξεπροβάλλω
loon {n} (a crazy person)  :: παλαβός {m}
loop {n} (complete circuit for an electric current)  :: πλήρες ηλεκτρικό κύκλωμα {n}
loop {n} (length of thread, line or rope)  :: θηλιά {f}, βρόχος {m}
loop {n} (loop-shaped intrauterine device)  :: ενδοκολπικό διάφραγμα {n}
loop {n} (programmed sequence of instructions)  :: βρόχος {m}
loop {n} (ring road) SEE: ring road  ::
loop {n} (shape produced by a curve that bends around and crosses itself)  :: θηλιά {f}, βρόχος {m}
looper {n} (measuring worm) SEE: measuring worm  ::
loo roll {n} (toilet roll) SEE: toilet roll  ::
loose {adj} (indiscreet)  :: απρόσεκτος {m}, ασύνετος {m}
loose {adj} (not fitting tightly)  :: ευρύχωρος {m}
loose {adj} (not fixed tightly)  :: χαλαρός {m}
loose {adj} (not leashed) SEE: unleashed  ::
loose {adj} (not packaged)  :: χύμα
loose {adj} (promiscuous)  :: έκλυτος {m}, ακόλαστος {m}
loose {adj} (relaxed)  :: χαλαρός {m}
loose change {n} (coins kept in one's pocket or bag)  :: ψιλά {n-p}
loose change {n} (small sum of money)  :: ψιλά {n-p}
loot {n} (the proceeds of theft, robbery etc., swag, contraband)  :: λεία {f}, κλοπιμαία {n}
loot {v} (to steal from)  :: λεηλατώ, λαφυραγωγώ, πλιατσικολογώ
looter {n} (one who loots)  :: πλιατσικολόγος {m}
lop {v}  :: κλαδεύω
Lopingian {prop} (Lopingian epoch)  :: Λοπίνγκια {f}
loquacious {adj} (talkative, chatty)  :: ομιλητικός
loquat {n} (fruit)  :: μούσμουλο {n}
loquat {n} (tree)  :: μουσμουλιά {f}
lord {n} (aristocrat)  :: δεσπότης {m}, λόρδος {m}, άρχοντας {m}, ευγενής {m}
lord {n} (master of a household)  :: κύριος {m}, πυργοδεσπότης {m}
lord {n} (property owner)  :: κύριος {m}, αφέντης {m}
lord {n} (ruler, one having mastery over others)  :: άρχοντας {m}, αφέντης {m}, δεσπότης {m}
lord {n} (titled nobleman)  :: λόρδος {m}, ευγενής {m}
Lord {n} (British aristocratic title)  :: λόρδος {m}
Lord {prop} (God)  :: Κύριος {m}
Lord {prop} (Jesus)  :: Κύριος {m}
lordosis {n} (excessive backwards curvature of the spine)  :: λόρδωση {f}
Lord's Prayer {prop} (the prayer taught by Jesus Christ to his disciples)  :: Κυριακή προσευχή {f}, Πάτερ Ημών {n}
Lord's Supper {prop} (Eucharist)  :: θεία μετάληψη {f}
Lorraine {prop} (region east of Alsace)  :: Λωρραίνη {f}
lorry {n} (motor vehicle) SEE: truck  ::
lorry driver {n} (person employed to drive a truck) SEE: truck driver  ::
Los Angeles {prop} (largest city in California)  :: Λος Άντζελες
lose {v} (be unable to follow or trace (somebody or something) any longer)  :: χάνω
lose {v} (cause (something) to cease to be in one's possession or capability)  :: χάνω
lose {v} (fail to be the winner)  :: ηττώμαι, χάνω
lose {v} (have (somebody of one's kin) die)  :: χάνω
lose {v} (shed (weight))  :: χάνω, αδυνατίζω
lose {v} ((transitive) fail to win)  :: ηττώμαι, χάνω
lose count {v} (forget the number of times that something has happened)  :: χάνω το λογαριασμό
lose face {v} (lose respect of others)  :: ρεζιλεύομαι
lose one's mind {v} (to become insane)  :: χάνω τα λογικά μου
lose one's way {v} (get lost) SEE: get lost  ::
loser {n} (person who fails to win)  :: χαμένος
lose weight {v} (to become less heavy)  :: αδυνατίζω
lost {adj} (in an unknown location)  :: χαμένος {m}
lost {adj} (unable to find one's way)  :: χαμένος {m}
lost and found {n} (department, service or location where items that are found can be claimed by their owners)  :: γραφείο απολεσθέντων αντικειμένων {n}, απολεσθέντα {n-p} [colloquial]
lost property {n} (lost and found) SEE: lost and found  ::
lot {n} (large quantity or number) SEE: a lot  ::
Lot {prop} (nephew of Abraham)  :: Λωτ {m}
loth {adj} (reluctant) SEE: loath  ::
lotion {n} (ointment that one rubs on the skin)  :: λοσιόν {n}
lots {n} (lots) SEE: a lot  ::
lottery ticket {n} (slip of paper drawn in a lottery)  :: λαχείο {n}
lotus {n} (Diospyros lotus) SEE: date plum  ::
lotus {n} (Nymphaea) SEE: water lily  ::
lotus {n} (plant of the genus Nelumbo)  :: λωτός {m}
lotus nut {n} (lotus seed) SEE: lotus seed  ::
loud {adj} (noisy)  :: θορυβώδης {m}, βροντερός {m}, βροντώδης {m}
loud {adj} (of a colour, clothing, etc.)  :: φανταχτερός {m}, χτυπητός {m}, κραυγαλέος {m}
loud {adj} (of a sound)  :: ηχηρός {m}, δυνατός {m}
loudmouth {n} (one who talks too much or too loudly)  :: φαφλατάς {m}
loudness race {n} (public backlash) SEE: loudness war  ::
Louis {prop} (male given name)  :: Λουδοβίκος {m}
Louisa {prop} (female given name) SEE: Louise  ::
louis d'or {n} (any gold coin introduced in France by Louis XIII)  :: χρυσός λουδοβίκος {m}
Louisiana {prop} (US state)  :: Λουιζιάνα {f}
loukoumades {n} (lokma) SEE: lokma  ::
lounge {n} (living room)  :: καθιστικό {n}
lounge {n} (waiting room)  :: αίθουσα αναμονής {f}
lounge diner {n} (room in a private house)  :: σαλοτραπεζαρία {f}
louse {n} (insect)  :: ψείρα {f}
louse {n} (worthless person)  :: κοπρόσκυλον {n}, ασυνείδητος {m}
louse fly {n} (Hippoboscidae) SEE: ked  ::
Louvain {prop} (Belgian city)  :: Λέουβεν
Louvre {prop} (an art museum in France)  :: Λούβρο {n}
lovable {adj} (inspiring love)  :: αξιαγάπητος
lovage {n} (A Mediterranean herb)  :: λεβιστικό {n}
love {n} (object of one's romantic feelings; darling or sweetheart)  :: αγάπη {f}
love {n} (strong affection)  :: αγάπη {f}
love {n}  :: έρωτας {m}
love {v} (be strongly inclined towards doing)  :: λατρεύω, ποθώ, θέλω
love {v} (care about; will good for)  :: εκτιμώ, αγαπώ
love {v} ((euphemistic): to have sex with)  :: κάνω έρωτα
love {v} (have a strong affection for)  :: αγαπώ
love at first sight {n} (an instantaneous attraction)  :: κεραυνοβόλος έρωτας {m}
lovebird {n} (an affectionate couple (or a person thereof))  :: τρυγονάκι {n}
lovebird {n} (a parrot of the genus Agapornis)  :: αγαπόρνις {m}
lovechild {n} (child born out of wedlock) SEE: love child  ::
love letter {n} (letter about the author's love)  :: ερωτικό γράμμα {n}
lovely {n} (attractive person)  :: υπέροχη
love potion {n} (philter) SEE: philter  ::
lover {n} (one who loves another person)  :: εραστής {m}, ερωμένη {f}
lover {n} (person who loves something)  :: λάτρης {m} {f}, θαυμαστής {m}, θαυμάστρια {f}
lover {n} (sexual partner)  :: εραστής {m}, ερωμένη {f}, αγαπητικός {m}, αγαπητικιά
love rat {n} (adulterer) SEE: adulterer  ::
love triangle {n} (situation in which two people vie for the love of a third)  :: ερωτικό τρίγωνο {n}
loveworthy {adj}  :: αξιαγάπητος
loving {adj} (expressing a large amount of love)  :: στοργικός
low {adj} (depressed, sad)  :: στα κάτω μου, κατηφής
low {adj} (despicable)  :: ποταπός
low {adj} (in a position comparatively close to the ground)  :: χαμηλός
low {adj} (small in height)  :: κοντός
low {adv} (at a lower frequency)  :: χαμηλά
low {adv} (close to the ground)  :: χαμηλά
low {n} (area of low pressure)  :: χαμηλό {n}
low {n} (flame) SEE: flame  ::
low {n} (lowest-speed gearing of a power-transmission system)  :: πρώτη {f}
low {n} (something that is low)  :: χαμηλό {n}, ναδίρ {n}
low {v} (moo) SEE: moo  ::
Low Countries {prop} (countries around the Rhine, Scheldt and Meuse rivers)  :: Κάτω Χώρες {f-p}
lower {v} (depress as to direction, as a gun)  :: κατεβάζω
lower {v} (intransitive: to decrease in value)  :: κατεβαίνω
lower {v} (let (something) descend by its own weight, such as a bucket or sail)  :: χαμηλώνω
lower {v} (pull down)  :: κατεβάζω
lower {v} (reduce (something) in value, amount, etc.)  :: κατεβάζω
lower {v} (reduce the degree, intensity, strength, etc., of, as temperature)  :: χαμηλώνω
lower {v} (reduce the height of, as a fence or chimney)  :: χαμηλώνω
lower {v} (to fall, to grow less)  :: χαμηλώνω
lower arm {n} (section of an arm) SEE: forearm  ::
lowercase {adj} (in lower case)  :: μικρά γράμματα {n-p}
lower chamber {n} (lower house) SEE: lower house  ::
lower court {n} SEE: inferior court  ::
lower house {n} (part of a parliament)  :: κάτω βουλή {f}
lowering {n} (act of something being lowered)  :: χαμήλωμα {n}
Lower Lusatian {prop} (Lower Sorbian) SEE: Lower Sorbian  ::
Lower Saxony {prop} (state)  :: Κάτω Σαξονία
low-grade fever {n} (slight fever)  :: πυρέτιο {n}
low-hanging fruit {n}  :: ώριμο φρούτο
Low Saxon {prop} (language or language group)  :: Χαμηλός Σάξονας
low tide {n} (the tide at its lowest level)  :: άμπωτη {f}
loxodrome {n} (A line which crosses successive meridians at a constant angle) SEE: rhumb line  ::
loyal {adj} (firm in allegiance to a person or institution)  :: πιστός
loyalness {n} (loyalty) SEE: loyalty  ::
lozenge {n} (rhombus)  :: ρόμβος {m}
lube {n} (lubricant) SEE: lubricant  ::
lube {v} (lubricate) SEE: lubricate  ::
lubricant {n} (substance used to reduce friction)  :: λιπαντικό {n}
lubricate {v} (to make slippery or smooth)  :: λιπαίνω
Lucas {prop} (male given name) SEE: Luke  ::
Lucia {prop} (female given name) SEE: Lucy  ::
Lucian {prop} (sophist of Syrian origin)  :: Λουκιανός
Lucifer {prop} (figure mentioned in Isaiah 14:12)  :: Εωσφόρος
Lucifer {prop} (Venus, the morning star)  :: Αφροδίτη {f}
Lucius {prop} (male given name)  :: Λούκιος {m}
luck {n} (something that happens to someone by chance)  :: τύχη {f}
lucky {adj} (of people, having good fortune)  :: τυχερός {m}
lucky charm {n} (object kept for good luck)  :: φυλαχτό {n}, γούρι {n}, πορτμπονέρ {n}
lucky streak {n} (winning streak) SEE: winning streak  ::
lucrative {adj} (producing a surplus; profitable)  :: επικερδής {m}, κερδοφόρος {m}, προσοδοφόρος {m}
Ludlow {prop} (town)  :: Λουντλόβια {f}
Lugansk {prop} (Luhansk) SEE: Luhansk  ::
luggage {n} (traveller's containers)  :: αποσκευές {f-p}
Luhansk People's Republic {prop} (secessionist state in Luhanshchyna, the Ukraine)  :: Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ
Lukas {prop} (given name) SEE: Luke  ::
Lukas {prop} (surname) SEE: Lucas  ::
Lukashenko {prop} (surname)  :: Λουκασένκο, Λουκασένκα
Luke {prop} (evangelist)  :: Λουκάς {m}
Luke {prop} (given name)  :: Λουκάς {m}
Luke {prop} (gospel of Luke)  :: κατά Λουκάν ευαγγέλιον {n}
lukewarm {adj} (not very enthusiastic)  :: χλιαρός {m}
lukewarm {adj} (temperature)  :: χλιαρός {m}
lullaby {n} (a soothing song to lull children to sleep)  :: νανούρισμα {n}
lumbago {n} (lumbar-region backache, see also: backache)  :: οσφυαλγία {f}
lumber {n} (wood as building material)  :: ξυλεία {f}
lumberjack {n} (person who fells trees)  :: ξυλοκόπος {m}
lumbermill {n} (mill for processing lumber) SEE: sawmill  ::
lumen {n} (SI-unit for luminous flux)  :: λούμεν {n}
luminaire {n} (light fixture) SEE: light fixture  ::
luminosity {n} (rate at which a star radiates energy)  :: φωτεινότητα {f}
luminosity {n} (ratio of luminous to radiant flux)  :: φωτεινότητα {f}
luminous {adj} (emitting light; glowing brightly)  :: φωτεινός
luminous flux {n}  :: φωτεινή ροή {f}
lumiphore {n} (luminophore) SEE: luminophore  ::
lummox {n} (clumsy, stupid person)  :: παιδοβούβαλος {m}, ατσούμπαλος {m}, άγαρμπος {m}
lump {n} (something that protrudes, sticks out, or sticks together; a cluster or blob; a mound, hill, or group)  :: βόλος {m}
lumpen {adj} (of or relating to social outcasts)  :: λούμπεν
lumpfish {n} (lumpsucker) SEE: lumpsucker  ::
Luna {prop} (Earth's moon) SEE: Moon  ::
lunar module {n} (spacecraft)  :: σεληνάκατος {f}
lunar phase {n} (any one of the aspects presented by the moon)  :: σεληνιακή φάση {f}
lunatic asylum {n} (mental hospital) SEE: mental hospital  ::
lunch {n} (meal around midday)  :: γεύμα {n}, μεσημεριανό {n}
lunch {v} (to eat lunch)  :: γευματίζω
lunchbox {n} (container for transporting meals)  :: φαγητοδοχείο {n}
luncheon {n} (a formal term for lunch) SEE: lunch  ::
luncheon meat {n} (lunch meat) SEE: lunch meat  ::
lung {n} (organ that extracts oxygen from the air)  :: πνεύμονας {m}
lung capacity {n} (lung capacity) SEE: lung capacity  ::
lung capacity {n} (lung volume) SEE: lung volume  ::
lunge {n} (long rope) SEE: lunge line  ::
lupine {n} (lupin) SEE: lupin  ::
lupus {n} (autoimmune disease)  :: λύκος {m}
Lupus {prop} (summer constellation of the northern sky)  :: Λύκος {m}
lurid {adj} (melodramatic) SEE: melodramatic  ::
lust {n} (general want or longing)  :: επιθυμία {f}
lust {n} (strong desire, especially of a sexual nature)  :: λαγνεία {f}
lust {v} (strongly desire)  :: ποθώ
luster {n} (A period of five years, lustrum) SEE: lustrum  ::
luster {n} (refinement, polish or quality)  :: λάμψη
lustful {adj} (full of lust)  :: λάγνος {m}
lustration {n} (a rite of purification, especially washing)  :: κάθαρση {f}, εξαγνισμός {m}
lustration {n} (restoration of credibility to a government by the purging earlier perpetrators)  :: κάθαρση {f}
lustre {n} (luster) SEE: luster  ::
lustre {n} (lustrum) SEE: lustrum  ::
lustre {v} (luster) SEE: luster  ::
lute {n} (stringed instrument)  :: λαούτο {n}
lutetium {n} (chemical element with atomic number of 71)  :: λουτέτσιο {n}
Lutheran {adj} (related to the Lutheran church)  :: λουθηρανικός {m}
Lutheran {n} (member of a Lutheran church)  :: λουθηρανός {m}
Lutheranism {n} (branch of Christianity developed by Martin Luther)  :: λουθηρανισμός {m}
lux {n} (the derived unit of illuminance)  :: λουξ {n}
Luxembourg {prop} (country)  :: Λουξεμβούργο {n}
Luxembourgian {adj} (Luxembourgish) SEE: Luxembourgish  ::
Luxembourgian {n} (Luxembourger) SEE: Luxembourger  ::
Luxemburger {n} (Luxembourger) SEE: Luxembourger  ::
luxuriant {adj} (abundant in growth or detail)  :: άφθονο
luxury {adj} (indulgent)  :: πολυτελής {m} {f}
luxury {n} (something desirable but expensive)  :: πολυτέλεια {f}
luxury {n} (something very pleasant but not really needed in life)  :: πολυτέλεια {f}
luxury {n} (very wealthy and comfortable surroundings)  :: πολυτέλεια {f}
löwchen {n} (Löwchen) SEE: Löwchen  ::
-ly {suffix} (used to form adverbs from adjectives)  :: , -ώς [each replacing the final syllable of the adjective]
lycanthrope {n} (werewolf) SEE: werewolf  ::
lycanthropy {n} (act of shapeshifting)  :: λυκανθρωπία {f}
lycée {n} (a public secondary school in France)  :: λύκειο {n}
lyceum {n} (a public hall designed for lectures or concerts)  :: λύκειο {n}
Lycia {prop} (ancient region)  :: Λυκία
Lydia {prop} (biblical woman)  :: Λυδία {f}
Lydia {prop} (female given name)  :: Λυδία {f}
Lydia {prop} (historical region)  :: Λυδία {f}
Lydian {adj} (pertaining to Lydia)  :: λυδικός
Lydian {n} (native or inhabitant of Lydia)  :: Λυδός {m}
lye {n} (caustic alkaline solution)  :: αλισίβα {f}
lymph {n} (the fluid carried by the lymphatic system)  :: λύμφη {f}, λέμφος {f}
lymphadenopathy {n} (An abnormal enlargement of the lymph nodes)  :: λεμφαδενοπάθεια {f}
lymphatic system {n} (network of lymphatic vessels and lymph nodes)  :: λεμφικό σύστημα {n}
lymphocyte {n} (type of white blood cell)  :: λεμφοκύτταρο {n}
lymphoma {n} (malignant tumor that arises in the lymph nodes or in other lymphoid tissue)  :: λέμφωμα {n}
lynx {n} (wild cat)  :: λύγκας {m}
Lyons {prop} (a city in France)  :: Λυών, Λούγδουνο {n} [Roman era]
lyre {n} (stringed musical instrument)  :: λύρα {f}
lyric {n} (words of a song) SEE: lyrics  ::
lyrics {n} (the words to a song)  :: στίχοι {m-p}
lysergic acid {n} (the organic compound, 6-methyl-9,10-didehydro-ergoline-8-carboxylic acid)  :: λυσεργικό οξύ {n}
lysergic acid diethylamide {n} (a powerful hallucinogen)  :: διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος {n}
lysine {n} (essential amino acid, C6H14N2O2)  :: λυσίνη {f}
lysis {n} ((chemistry) destruction of cells)  :: λύση {f}
-lysis {suffix} (decomposition or breakdown)  :: -λυση {f}
-lysis {suffix} (disintegration)  :: -λυση {f}
-lysis {suffix} (dissolving)  :: -λυση {f}