User:Matthias Buchmeier/en-el-l

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
la {n} (syllable used in solfège to represent the sixth note of a major scale) :: λα {n}
lab {n} (laboratory) SEE: laboratory ::
label {n} (small ticket or sign giving information) :: ετικέτα {f}, επιγραφή {f}
label {n} (name categorising someone as part of a group) :: τίτλος {m}
label {n} (company selling records) :: δισκογραφική εταιρεία {f}
label {v} (put a ticket or sign on) :: κολλάω ετικέτα
label {v} (give a label to in order to categorise) :: τιτλοφορώ, κατατάσσω σε, βαφτίζω
labial {adj} (pertaining to the lips) :: χειλικός {m}
labial {adj} (linguistics: articulated by the lips) :: χειλικός {m}
labialize {v} (make a sound labial) :: χειλικοποιώ
labiodental {adj} (articulated with the lower lip and upper teeth) :: χειλοδοντικός {m}
labionasal {adj} (labial and nasal) :: χειλεορινικός {m}
labiovelar {n} (a velar sound articulated with lip-rounding) :: χειλοϋπερωικός {m}
laboratory {n} (room, building or institution equipped for scientific research) :: εργαστήριο {m}
Labor Day {n} (holiday on May 1st) SEE: May Day ::
laborer {n} (One who uses body strength instead of intellectual power to earn a wage, usually hourly) :: εργάτης, δουλευτής {m}
labor market {n} (market with labor of workers) :: αγορά εργασίας {f}
labor union {n} (labor union) SEE: trade union ::
labour {n} (work) :: εργασία {f}, δουλειά {f}
labour {n} (hard work) :: μόχθος {m}, κόπος {m}
labour {n} (workers) :: εργατικό δυναμικό {n}
labour {n} (political party) :: εργατικοί {m-p}, εργατικό κόμμα {n}
labour {n} (giving birth) :: τοκετός {m}, γέννα {f}, ωδίνες τοκετού {f-p}
labour {v} (to work) :: εργάζομαι, δουλεύω, κοπιάζω, μοχθώ
labour force {n} (people available for employment) :: εργατικό δυναμικό {n}
Labrador {prop} (Mainland portion of the province of Newfoundland and Labrador) :: Λαμπραντόρ {n}
labyrinth {n} (maze) :: λαβύρινθος {m}
labyrinth {n} (part of inner ear) :: λαβύρινθος {m} (lavýrinthos)
labyrinthal {adj} (like a labyrinth) SEE: labyrinthine ::
labyrinthian {adj} (mazelike) SEE: labyrinthine ::
labyrinthiform {adj} (having the form of a labyrinth) SEE: labyrinthine ::
labyrinthine {adj} (physically resembling a labyrinth) :: λαβυρινθώδης, δαιδαλώδης
lac {n} (a resinous substance) :: λάκη {f}
lace {n} (fabric) :: δαντέλα {f}
lace {n} (cord for fastening a shoe or garment) :: κορδόνι {n}
lachanophobia {n} (irrational fear of vegetables) :: λαχανοφοβία {f}
lackadaisical {adj} (showing no interest or enthusiasm) :: βαρυεστημένος
Laconia {prop} (region in the southern Peloponnese) :: Λακωνία
laconic {adj} (using as few words as possible) :: λακωνικός
La Coruña {prop} (A Coruña) SEE: A Coruña ::
lacrimal sac {n} (dilated upper end of the tear duct) :: δακρυϊκός ασκός {m}
lacrosse {n} (the sport) :: λακρός
lactic acid {n} (2-hydroxy-propanoic acid (CH3.CHOH.CO2H)) :: γαλακτικό οξύ {n}
lactose {n} (disaccharide sugar of milk and dairy products) :: λακτόζη {f}
lacuna {n} (absent part) :: κενό {n}, χάσμα {n}
lacuna {n} (in linguistics) :: κενό {n}
lacy {adj} (made of lace or decorated with it) :: δαντελένιος {m}, δαντελωτός {m}
lacy {adj} (looking like lace) :: δαντελένιος {m}
ladder {n} (climbing tool) :: σκάλα {f}
ladder {n} (something that resembles this tool) :: κλίμακα {f}
ladder {n} (length of unravelled fabric in a knitted garment) :: πόντος {m}
ladies and gentlemen {n} (phrase used to address an audience of men and women) :: κυρίες και κύριοι
ladle {n} (deep-bowled spoon with a long, usually curved, handle) :: κουτάλα {f}
lady {n} (mistress of a household) :: νοικοκυρά {f}
lady {n} (woman of breeding and authority) :: κυρία {f}
lady {n} (wife of a lord) :: λαίδη {f}
lady {n} (polite term referring a woman) :: κυρία {f}
ladybird {n} (member of Coccinellidae) :: πασχαλίτσα {f}
ladybug {n} (ladybird) SEE: ladybird ::
ladyfinger {n} (okra) SEE: okra ::
lady's man {n} (womanizer) SEE: womanizer ::
Laestrygonians {n} (tribe) :: Λαιστρυγόνες
lag {n} ((Internet) bad connection, loss of connection) :: καθυστέρηση {f}, χρονοτριβή {f}
lag {v} (to fall behind) :: καθυστερώ, χρονοτριβώ
lagging {n} (insulation material) :: θερμομονωτικό υλικό {n}
lagoon {n} (shallow body of water) :: λιμνοθάλασσα {f}
lahmacun {n} (dish of Arab origin) :: λαχματζούν {n}
Lahore {prop} (Lahore) :: Λαχώρη, Λαχόρη {f}
Lahti {prop} (city of Finland) :: Λάχτι
lair {n} (of a criminal) :: κρησφύγετο {n}, λημέρι {n}
laity {n} (people of a church who are not ordained) :: αμύητοι {m-p}
lake {n} (body of water) :: λίμνη {f}
lake {n} (coloring agent) :: λάκη {f}
lakeshore {n} (the shore of a lake) :: ακρολιμνιά {f}, ακρόλιμνο {n}
lakeside {adj} (by the side of a lake) :: παραλίμνιος {m} {f}, παραλίμνιο {n}
lama {n} (master of Tibetan Buddhism) :: λάμα {m}
lamaism {n} (Tibetan Buddhism) :: λαμαϊσμός {m}
lamb {n} (young sheep) :: αρνί {n}
lamb {n} (flesh of lamb as food) :: αρνί {n}
lamb {n} (meek person) :: αρνάκι {n}
lambda {n} (name of the Greek letter) :: λάμδα {n}, λάμβδα {n}
lamb fries {n} (lamb's testicles) :: αμελέτητα {n-p}
lame {adj} (unable to walk properly because of a problem with one's feet or legs) :: χωλός {m}, κουτσός {m}
lame {adj} (moving with difficulty) :: χωλός {m}, κουτσός {m}
lame {adj} (slang: unconvincing) :: αστήρικτος {m}, αστείος {m}
lame duck {n} (an official who is marking time until leaving their office) :: κουτσή πάπια {f}
lamella {n} (gill of a mushroom) SEE: gill ::
Lamentations {prop} (book of the Bible) :: Θρήνοι {}
lamia {n} (monster in mythology) :: Λάμια
Lamia {prop} (city in Greece) :: Λαμία
lamina {n} (very thin layer of material) :: έλασμα {n}
lamina {n} ((anatomy) thin plate or scale) :: φολίδα {f}
lamina {n} ((botany) flat part of a leaf) :: πέταλο {n}
laminar {adj} (of fluid motion, smooth and regular) :: ελασματώδης {m}
lammergeier {n} (bird) :: γυπαετός {m}
lammergeyer {n} (vulture) SEE: lammergeier ::
lamp {n} (device producing light) :: λάμπα {f}
lamp {n} (oil device producing light) :: λάμπα {f}
Lampedusa {prop} (Italian island) :: Λαμπεντούζα {f}
lampoon {n} (written satirical attack) :: σάτιρα {f}, λίβελλος {m}
lamppost {n} (pole that holds up a light) :: φανοστάτης {m}
lampshade {n} (cover over a lamp) :: αμπαζούρ {n}
Lancaster {prop} (An English surname) :: Λάνκαστερ {n}
Lancaster {prop} (The House of Lancaster) :: Λάνκαστερ {n}
Lancaster {prop} (Four-engined bomber aircraft) :: Λάνκαστερ {n}
lance {n} (weapon of war) :: λόγχη {f}
lancer {n} (cavalry soldier with a lance) :: λογχοφόρος {m}
lancet {n} (surgical instrument) :: αμφίστομο νυστέρι {n}, νυστέρι {n}
lancet arch {n} (a sharp pointed arch used in doors and windows, etc.) :: λογχοειδές τόξο {n}
land {n} (part of Earth that is not covered by oceans or other bodies of water) :: ξηρά {f}, γη {f}
land {n} (real estate or landed property) :: γαίες {f-p}, εκτάσεις {f-p}, κτήματα {n-p}
land {n} (country or region) :: χώρα {f}
land {v} (to descend to a surface, especially from the air) :: προσγειώνω
land {n} (fright) SEE: fright ::
landfill {n} (site at which refuse is buried) :: χωματερή {f}
landing {n} (coming to earth, as of an airplane) :: προσγείωση {f}
landing net {n} (Fishnet) :: απόχη {f}
landing strip {n} (auxiliary or temporary runway for aircraft) :: λωρίδα {f}
landlocked {adj} (surrounded by land) :: ηπειρωτικός {m}
landlord {n} (person who owns and rents land such as a house, apartment, or condo) :: σπιτονοικοκύρης
landmass {n} (large continuous area of land) :: ήπειρος {f}
Land of the Rising Sun {prop} (Japan) :: Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου {f}
landscape {n} (portion of land or territory) :: τοπίο {n}
landscape {n} (pictorial aspect of a country) :: τοπίο {n}
Landsknecht {n} (German mercenary of the 15th or 16th century) SEE: lansquenet ::
landslide {n} (natural disaster) :: κατολίσθηση {f}
lane {n} (division of roadway) :: λωρίδα {f} (lorída)
Langhe {prop} (hilly territory in Piedmont) :: Λάνγκε {n}
language {n} (body of words used as a form of communication) :: γλώσσα {f}
language {n} (the ability to communicate using words) :: λόγος {m}, ομιλία {f}
language {n} (nonverbal communication) :: γλώσσα {f}
language {n} (vocabulary of a particular field) :: ιδιογλωσσία {f}, φρασεολογία {f}, διάλεκτος {f}
language {n} (particular words used) :: γλώσσα {f}
language {n} (computer language, see also: computer language) :: γλώσσα προγραμματισμού {f}, κώδικας {m}
language family {n} (set of languages) :: γλωσσική οικογένεια {f}
languorous {adj} (lacking energy, spirit, liveliness or vitality; languid, lackadaisical) :: άτονος {m}, νωθρός {m}
lanichol {n} (lanolin) SEE: lanolin ::
laniol {n} (lanolin) SEE: lanolin ::
lanky {adj} (tall, slim) :: ψηλόλιγνος
lanolin {n} (greasy yellow substance) :: λανολίνη {f}
lansquenet {n} (German mercenary of the 15th or 16th century) :: Λάντσκνεχτ {m}
lantern {n} (case of transparent material made to protect a flame, or light) :: φανάρι {n}
lanternfish {n} (Any small, deep sea fish of family Myctophidae) :: λυχναρόψαρο {n}
lanthanide {n} (Any of the 14 rare earth elements) :: λανθανίδιο {n}
lanthanum {n} (metallic element) :: λανθάνιο {n}
Laocoön {prop} (Trojan or Argonaut) :: Λαοκόων
Laos {prop} (country in Southeast Asia) :: Λάος {n}
Lao-Tzu {prop} (Laozi) SEE: Laozi ::
Laozi {prop} (influential Chinese philosopher and founder of Taoism) :: Λάο Τσε {m}
laparoscopy {n} (examination or surgery on the peritoneal cavity) :: λαπαροσκόπηση {f}
La Paz {prop} (capital of Bolivia) :: Λα Παζ
lap dog {n} (small dog suited to resting in its master's lap) :: σκυλάκι {n}
lapel {n} (each of the two triangular pieces of cloth on a suit) :: πέτο {n}, γιακάς {m}
lapidation {n} (act of stoning, sometimes to the point of death) :: λιθοβολισμός {m}
lapis lazuli {n} (precious blue stone) :: λαζουρίτης {m}
lap of honour {n} (victory lap) SEE: victory lap ::
Lappeenranta {prop} (city of Finland) :: Λαπενράντα
lapse {n} (a termination of a right, etc, through disuse or neglect.) :: παραγραφή {f}
lapsus linguae {n} (An inadvertent remark) :: παραδρομή της γλώσσας {f}
laptop {n} (computing: a laptop computer) :: φορητός υπολογιστής {m}
laptop computer {n} (laptop) SEE: laptop ::
lapwing {n} (bird belonging to the subfamily Vanellinae) :: καλημάνα {f}
larboard {n} (port) SEE: port ::
larch {n} (a coniferous tree) :: λάρικας
lard {n} (bacon) SEE: bacon ::
lard {n} (fat from the abdomen of a pig) :: λαρδί {n}
large {adj} (of greater size, see also: big) :: μεγάλος
large intestine {n} (bodily organ) :: παχύ έντερο {n}
largish {adj} (somewhat large) :: μεγαλούτσικος
Larissa {prop} (the city in Greece) :: Λάρισα {f}, Λάρισα {f}
lark {n} (bird) :: κορυδαλλός {m}, [colloquial] σταρήθρα {f}
Larnaca {prop} (city) :: Λάρνακα {f}
larnax {n} (small closed coffin, box or cinerary urn) :: λάρναξ, λάρνακα
larva {n} (a stage of growth) :: προνύμφη {f}
larva {n} (an animal in such stage of growth, see also: tadpole) :: προνύμφη {f}
larvicide {n} (pesticide that attacks the larval stage of an insect) :: νυμφοκτόνο {n}
laryngeal {adj} (of or pertaining to larynx) :: λαρυγγικός
laryngological {adj} (of or pertaining to laryngology) :: λαρυγγολογικός
laryngologist {n} (a person who studies or specializes in laryngology) :: λαρυγγολόγος {m}, λαρυγγολόγη {f}
laryngology {n} (branch of physiology) :: λαρυγγολογία
larynx {n} (the organ) :: λάρυγγας
lascivious {adj} (wanton) :: λάγνος, ασελγής
lasciviousness {n} (the state or characteristic of being lascivious) :: ασέλγεια {f}, λαγνεία {f}
laser {n} (device producing beam of light) :: λέιζερ
lash {n} (eyelash; hair growing from the eyelid) SEE: eyelash ::
Lasha {prop} (Lasha) :: Λασά, Δασά
Lasithi {prop} (a region in the east of Crete) :: Λασίθι {n}
La Spezia {prop} (city in Liguria, Italy) :: Λα Σπέτσια {f}
lass {n} (sweetheart) SEE: sweetheart ::
last {adj} (final) :: τελευταίος, τελικός {m}, ύστατος {m}
last {adj} (most recent) :: τελευταίος {m}, πρόσφατος {m}
last {adj} (least preferable) :: τελευταίος {m}
last {adv} (after everything else) :: τελικά
last {adv} (finally) :: τελικά
last {v} (to endure, continue over time) :: διαρκώ
last {v} (to hold out) :: κρατώ
last {n} (tool) :: καλαπόδι {n}
lastborn {n} (youngest child of a family) :: στερνοπαίδι {n}, στερνοπούλι {n}, αποσπόρι {n}, απογέννι {n}, Βενιαμίν {m}, αποζούδι {n}
last but one {adj} (penultimate) SEE: penultimate ::
last name {n} (surname) SEE: surname ::
last night {n} (previous evening or night) :: εψές {n}
last resort {n} (The only remaining option) :: έσχατη λύση {f}
Last Supper {prop} (last meal Jesus ate with disciples) :: Μυστικός Δείπνος {m}
last year {adv} (year before this one) :: πέρυσι {n}
Las Vegas {prop} (city) :: Λας Βέγκας {n}
latch {n} (fastening for a door) :: μάνταλος {m}, σύρτης {m}
late {adj} (near the end of a period of time) :: αργά
late {adj} (near the end of the day) :: αργά
late {adj} (not arriving until after an expected time) :: αργά, αργοπορημένος {m}
late {adj} (euphemism for dead) :: μακαρίτης {m}
late {adj} (existing or holding some position not long ago, but not now) :: πρώην, προηγούμενος
late {adj} (recent) :: τελευταίος {m}
late {adv} (proximate in time) :: αργά
Late Antiquity {prop} (the period between classical antiquity and the Middle Ages) :: Ύστερη Αρχαιότητα {f}
lateen {n} (sail) :: λατίνι {n}
late lamented {adj} (Sadly missed, due to death) :: αείμνηστος
lately {adv} (recently) SEE: recently ::
latency {n} (delay) :: υστέρηση {f}, καθυστέρηση {f}
latent {adj} (existing or present but concealed or inactive) :: λανθάνων {m}
latent heat {n} (heat that is released or absorbed accompanying a change of state or of phase) :: λανθάνουσα θερμότητα {f}
later {adv} (afterward in time) :: αργότερα
later on {adv} :: αργότερα
latex {n} (milky sap) :: κόμμι {n}
lathe {v} (to shape with a lathe) :: τόρνος
Latin {adj} (Roman Catholic) SEE: Roman Catholic ::
Latin {prop} (language of the ancient Romans) :: λατινικά {n-p}
Latin alphabet {n} (the 26-letter alphabet) :: λατινικό αλφάβητο {n}
Latin America {prop} (parts of the Americas which speak Spanish or Portuguese) :: Λατινική Αμερική {f}
latitude {n} (imaginary line parallel to the equator) :: γεωγραφικό πλάτος {n}
latitude {n} (freedom from restrictions) :: χαλαρότητα {f}
Latium {prop} (region of central Italy) :: Λάτιο {n}
latrine {n} (chamber pot) SEE: chamber pot ::
lattermath {n} (literally) :: συνέπεια {f}, επακόλουθο {n}
lattermath {n} (figuratively) :: συνέπειες {f-p}, επακόλουθα {n-p}
lattice {n} (A flat panel constructed with widely-spaced crossed thin strips of wood or other material, commonly used as a garden trellis) :: καφάσι {n}
Latvia {prop} (country) :: Λεττονία {f}
Latvian {prop} (Baltic language of Latvia) :: λεττονικά {n-p}
Latvian {n} (person pertaining to Latvia) :: Λετονός {m}
laudable {adj} (worthy of being lauded) :: αινετός
laugh {n} (expression of mirth peculiar to the human species) :: γέλιο {n}
laugh {v} (show mirth by peculiar movement of the muscles of the face and emission of sounds) :: γελάω
laugh {v} (be or appear cheerful) :: γελάω
laugh {v} (make an object of laughter or ridicule) :: γελάω
laughable {adj} (fitted to exite laughter) :: γελοίος, αστείος
laughing dove {n} (Spilopelia senegalensis) :: φοινικοτρύγονο {n}
laughing stock {n} (object of ridicule) :: αναγέλασμα {n}, περίγελος {m}, ρεζίλι {n}
laughter {n} (sound (as) of laughing) :: γέλιο {n}
laughter {n} (movement of the muscles of the laughing face) :: γέλιο {n}
launch {n} (boat of the largest size belonging to a ship of war) :: άκατος {f}
launch {n} (A boat used to convey guests to and from a yacht) :: άκατος {f}
launcher {n} (a device that throws something) :: προωθητής {m}, εκτοξευτής {m}
laundress {n} (A woman whose employment is laundering) :: πλύστρα {f}
laundry {n} (laundering; washing) :: πλύσιμο {n}, μπουγάδα {f}
laundry {n} (place or room where laundering is done) :: πλυσταριό {n}, πλυντήριο {n}
laundry {n} (that which needs to be laundered) :: άπλυτα {n-p}
Laura {prop} (female given name) :: Λαύρα {f}
laureate {adj} (one crowned with laurel) :: δαφνοστεφής {m} {f}
laureate {n} (one crowned with laurel) :: δαφνοστεφής {m} {f}
laurel {n} (evergreen shrub, of the genus Laurus) :: δάφνη {f}
laurel {n} (crown of laurel) :: κότινος {m}
laurel {n} (honor, distinction) :: δάφνες {f-p}
Laurence {prop} (male given name) :: Λαυρέντιος
lava {n} (molten rock) :: λάβα {f}
lava {n} (magma) SEE: magma ::
lavabo {n} (church washbasin) :: φυάλη αγιασμού {f}
lavatory {n} (toilet) SEE: toilet ::
lavatory {n} (sink) SEE: sink ::
lavender {n} (plant) :: λεβάντα {f}
lavender {n} (colour) :: λεβάντα {f}
lavish {adj} (profuse) :: άφθονος {m}, αφειδής {m}
lavish {adj} (excessive) :: πληθωρικός {m}, υπεράφθονος {m}
lavish {v} (to expend or bestow with profusion) :: επιδαψιλεύω
law {n} (body of rules established in a community by its authorities) :: νόμος {m}, δίκαιο {n}
law {n} (any rule that must or should be obeyed) :: νόμος {m}
law-abiding {adj} (obeying the laws) :: νομοταγής
law enforcement {n} (ensuring obedience to law) :: επιβολή του νόμου {f}
lawlessness {n} (a lack of law and order) :: ανομία {f}, αναρχία {f}
lawmaker {n} (legislator) SEE: legislator ::
lawman {n} (lawyer) SEE: lawyer ::
lawn {n} (ground covered with grass) :: γκαζόν {n}
lawn-mower {n} (lawnmower) SEE: lawnmower ::
lawnmower {n} (a device to cut grass) :: χλοοκοπτική μηχανή {f}
Lawrence {prop} (male given name) SEE: Laurence ::
lawrencium {n} (chemical element) :: λωρένσιο {n}
lawsuit {n} (case where a court is needed to resolve differences) :: αγωγή {f}, μήνυση {f}
lawyer {n} (professional person authorized to practice law) :: δικηγόρος {m} {f}
lax {adj} (not strict; lenient; allowing for deviation) :: επιεικής {m} {f}, ελαστικός {m}, χαλαρός {m}
lax {adj} (loose; not tight or taut) :: χαλαρός {m}, λάσκος {m}
lax {adj} (lacking care) :: αμελής {m} {f}
lax {adj} (diarrheal) SEE: diarrheal ::
laxative {adj} (causing movement of the bowels) :: καθαρτικός {m}, υπακτικός {m}
laxative {n} (substance with a laxative effect) :: καθαρτικό {n}, υπακτικό {n}
layabout {n} (lazy person) :: τεμπέλης {m}
layer {n} (single thickness of some material covering a surface) :: στρώση {f}, στρώμα {n}, στιβάδα {f}, διάστρωση {f}
layer {n} (deposit) :: στρώμα {n}, διάστρωση {f}
layer {n} (hen kept to lay eggs) :: καρπερή {f}
layer {v} (to cut or divide into layers) :: καταβολεύω
layman {n} (someone who is not an ordained cleric) :: λαϊκός {m}
layman {n} (someone who is not a professional in a given field) :: ερασιτέχνης
lay off {v} (to dismiss workers from employment) :: απολύω
layoff {n} (dismissal of employees) :: προσωρινή απόλυση {f}
layperson {n} (one who is not a cleric) :: αμύητος {m}
lay the groundwork {v} (To provide the basics) :: προετοιμάζω το έδαφος
laytime {n} (amount of time specified in a charter party for a vessel's loading and unloading) :: σταλία {f}
Lazarist {n} (member of an order) :: λαζαριστής {m}
Lazarus {prop} (New Testament characters) :: Λάζαρος {m}
Lazio {prop} (Italian region) :: Λάτιο {n}
lazurite {n} (lapis lazuli) SEE: lapis lazuli ::
lazy {adj} (unwilling to work) :: τεμπέλης
lazybones {n} (person who is lazy) :: τεμπέλης {m}
lazy eye {n} (amblyopia) SEE: amblyopia ::
lcm {initialism} (initialism for least common multiple) :: ΕΚΠ {m}
lead {n} (chemical element) :: μόλυβδος {m}
lead {n} (plummet to measure depth of water) :: βυθομετρητής {m}
lead {n} (typography: vertical space) :: διάστιχο {n}
lead {n} (sheets or plates covering a roof) :: μολυβδοταινία {f}
lead {n} (roof covered with lead sheets or terne plates) :: μολυβδοσκεπή {f}
lead {n} (bullets) :: μολύβι {n}
lead {v} (to cover, fill, or affect with lead) :: επιμολυβδώνω
lead {n} (precedence; advance position) :: προβάδισμα {n}
lead astray {v} (to misguide or misdirect) :: παρασύρω, ξελογιάζω
leader {n} (one having authority) :: αρχηγός {m}, ηγέτης {m}
leader {n} (principal article in a newspaper) :: κύριο άρθρο {n}
leading {n} (Vertical space added between lines; line spacing) :: διάστιχο {n}
leaf {n} (part of a plant) :: φύλλο {n}
leaf {n} (anything resembling the leaf of a plant) :: φύλλο {n}
leaf {n} (sheet of any substance beaten or rolled until very thin) :: φύλλο {n}
leaf {n} (sheet of a book) :: φύλλο {n}
leaf {n} (flat section used to extend a table) :: φύλλο {n}
leafless {adj} (without leaves) :: άφυλλος
leaflike {adj} (having the form of a leaf) :: φυλλοειδής
leaf through {v} (to turn the pages of (a book) idly, reading short sections at random) :: φυλλομετρώ
league {n} (a group or association of cooperating members) :: σύνδεσμος {m}, ένωση {f}
league {v} (to form an association) :: συνασπίζομαι
league {n} (distance) :: λεύγα {f}
League of Nations {prop} (international organization) :: Κοινωνία των Εθνών {f}
Leah {prop} (elder daughter of Laban) :: Λεία {f}
leak {n} (hole which admits water or other fluid, or lets it escape) :: διαρροή {f}
leak {n} (entrance or escape of a fluid) :: διαρροή {f}
leak {n} (divulgation, or disclosure, of information) :: διαρροή {f}
leak {v} (to allow fluid to escape or enter) :: διαρρέω
leak {v} (to reveal secret information) :: διαρρέω
leakage {n} (act of leaking) :: διαρροή {f}
leakage {n} (amount lost) :: διαρροή {f}
leakage {n} (undesired flow of electric current) :: διαρροή {f}
Leaning Tower of Pisa {prop} (the leaning bell tower in the Italian town of Pisa) :: Κεκλιμένος Πύργος της Πίζας {m}, Πύργος της Πίζας {m}
leap {v} (to jump) :: πάλλομαι
leap {n} (the act of leaping) :: άλμα {n}
leap {n} (significant move forward) :: άλμα {n}
leapfrog {n} (game) :: βαρελάκια {n-p}
leap of faith {n} (act of believing in something despite proof) :: τυφλή πίστη {f}
leaps and bounds {adv} (idiom: considerably) :: αλματώδης
leap year {n} (366-day year in the Gregorian calendar) :: δίσεκτο έτος {n}
learn {v} (to acquire knowledge or ability) :: μαθαίνω
learn {v} (to attend educational activity) :: μαθαίνω
learn {v} (to make use of a bad experience) :: μαθαίνω
learn {v} (to be studying) :: μελετώ, σπουδάζω
learn {v} (to come to know; to become informed of; to find out) :: μαθαίνω, πληροφορούμαι
learned {adj} (having much learning) :: λόγιος {m}, πολυμαθής {m} {f}, εγγράμματος {m}
learning {n} (action of the verb) :: μάθηση {f}
learning {n} (accumulated knowledge) :: γνώση {f}, μόρφωση, πολυμάθεια {f}
learning difference {n} (learning disability) SEE: learning disability ::
learning difficulty {n} (learning disability) SEE: learning disability ::
learning disability {n} (disability which prevents the sufferer from learning in a typical manner) :: μαθησιακές δυσκολίες
learningless {adj} (uneducated) SEE: uneducated ::
lease {n} (contract granting use or occupation of property) :: σύμβαση μίσθωσης, μισθωτήριο, εκμίσθωση {f}
leash {n} (long cord for dogs) :: λουρί {n}
leash {n} (a set of three) :: τριάδα {f}
leash {v} (to fasten or secure with a leash) :: δένω
least weasel {n} (Mustela nivalis) :: νυφίτσα {f}
leather {n} (material produced by tanning animal skin) :: δέρμα {n}
leatherette {n} (a type of fabric) :: δερματίνη {f}
leave {v} (To cause to remain as available, not take away, refrain from depleting) :: αφήνω
leave {v} (To transfer possession after death) :: αφήνω
leave {v} (To give (something) to someone; to deliver (something) to a repository; to deposit) :: αφήνω
leave {v} (To depart from, end one's connection or affiliation with) :: αφήνω
leave {v} (To depart (intransitive)) :: φεύγω
leave {n} (permission to be absent) :: άδεια {f}
leave {n} (absence from work) :: άδεια {f}
leave me alone {phrase} (stop talking to me) :: [informal] άσε με ήσυχο {m}, [informal] άσε με ήσυχη {f}, [formal/plural] αφήστε με ήσυχο {m}, [formal/plural] αφήστε με ήσυχη {f}
leave of absence {n} (absence from work) SEE: leave ::
leave out {v} (to leave out or to not include) SEE: omit ::
Lebanon {prop} (mountain range) :: Λίβανος
Lebanon {prop} (Lebanese Republic) :: Λίβανος {m}
lecherous {adj} (given to a lustful craving of sexual activities) :: λάγνος, ασελγής
lecithin {n} (lecithin) :: λεκιθίνη {f}
lecture {n} (a spoken lesson) :: διάλεξη {f}
lecture {v} (to teach) :: δίνω διάλεξη
lecture {v} (to berate, to scold) :: κατσαδιάζω
lecturer {n} (person who gives lectures) :: λέκτορας {m} {f}
lecturer {n} (member of university or college) :: επιμελητής {m}, επιμελήτρια {f}
ledger line {n} (notation to inscribe notes outside the musical staffs) :: βοηθητική γραμμή {f}
leech {n} (annelid) :: βδέλλα {f}
leech {n} (person who derives profit from others) :: βδέλλα {f}
leech {n} (physician) SEE: physician ::
Leeds {prop} (city in England) :: Ληντς {n}
leek {n} (vegetable) :: πράσο {n}
Leesburg {prop} (city) :: Λήζμπουργκ
leeward {adj} (Downwind) :: υπήνεμος
leeward {adv} (Downwind) :: υπηνέμως
Leeward Islands {prop} (Island group) :: Υπήνεμες Νήσοι {f-p}
Lefkada {prop} (town in Greece) :: Λευκάδα {f}
Lefkas {prop} (town in Greece) :: Λευκάδα {f}
Lefkosia {prop} (capital of Northern Cyprus) :: Λευκωσία {f}
Lefkosian {adj} (from Lefkosia) :: Λευκωσιάτης {m}
Lefkosian {n} (someone from Lefkosia) :: Λευκωσιάτης {m}
left {adj} (the west side of the body when one is facing north) :: αριστερός {m}
left {adj} (pertaining to the political left) :: αριστερός {m}
left {adv} (on the left side) :: αριστερά
left {adv} (towards the left side) :: αριστερά
left {n} (the left side) :: αριστερά {f}
left {n} (the ensemble of left-wing political parties) :: αριστερά {f}
left {v} (remaining) :: έμεινα
left-handed {n} (preferring the left hand over the right) :: αριστερόχειρας
left-handedness {n} (state of being left-handed) :: αριστεροχειρία {f}
leg {n} (lower limb from groin to ankle) :: πόδι {n}
legal {adj} (relating to the law or to lawyers) :: νομικός
legal {adj} (having its basis in the law) :: νομικός
legal {adj} (allowed or prescribed by law) :: νόμιμος
legal entity {n} (organisation that the law treats as a legal person) SEE: legal person ::
legality {n} (lawfulness) :: νομιμότητα {f}
legalization {n} (process of making something legal) :: νομιμοποίηση
legally {adv} (as permitted by law) :: νομίμως
legally {adv} (from a legal perspective) :: νομικώς
legal person {n} (organization or group of people) :: νομικό πρόσωπο {n}
legal positivism {n} (legal school of thought in jurisprudence) :: νομικός θετικισμός {m}
legate {n} (deputy representing the pope) :: παπικός έξαρχος {m}
legate {n} (ambassador or messenger) :: απεσταλμένος {m}, εκπρόσωπος {m}
legate {n} (deputy of a provincial governor or general in ancient Rome) :: έξαρχος {m}
legato {adv} (music: smoothly, in a connected manner) :: λεγκάτο
legato {n} (slur curve) :: λεγκατούρα {f}
legend {n} (story of unknown origin describing plausible but extraordinary past events) :: θρύλος {m}
legend {n} (any person of extraordinary accomplishment) :: θρύλος {m}
legend {n} (key to the symbols and color codes on a map) :: επεξήγηση {f}, λεζάντα {f}, υπόμνημα {n}
legendary {adj} (of or pertaining to a legend) :: θρυλικός
leghorn {n} (small white chicken breed) :: λέγκχορν {f}
legible {adj} (being clear enough to be read, readable, particularly for handwriting) :: ευανάγνωστος {m}, αναγνώσιμος {m}
legion {n} (the major unit or division of the Roman army) :: λεγεώνα {f}
legislate {v} (pass laws) :: νομοθετώ
legislator {n} (who creates or enacts laws) :: νομοθέτης {m}
legislature {n} (governmental body) :: νομοθετικό σώμα {n}
legist {n} (legislator) SEE: legislator ::
legitimate {adj} (lawful) :: νόμιμος {m}
legitimate {adj} (valid) :: ορθός {m}
legitimate {adj} (genuine) :: γνήσιος {m}
legitimate {adj} :: νόμιμος
leguaan {n} (iguana) SEE: iguana ::
legume {n} (fruit or seed of leguminous plants) :: όσπριο {n}
Leicester {prop} (city) :: Λέστερ
Leiden {prop} (city in South Holland) :: Λέιντεν {n}
Leipzig {prop} (City in Saxony, Germany) :: Λειψία {f}, Λιψία {f}
leishmania {n} (a trypanosome protozoa of genus Leishmania) :: λεϊσμάνια {f}
leishmaniasis {n} (pathology) :: λεϊσμανίαση {f}
leisure {n} (time free) :: ελεύθερος χρόνος
leitmotif {n} (melodic theme in an opera) :: λάιτ μοτίβ {n}
lek {n} (currency of Albania) :: λέκι {n}
lemma {n} (linguistics: lexeme) SEE: lexeme ::
lemma {n} (mathematics: proposition used mainly in the proof of some other proposition) :: λήμμα {f}
lemma {n} (linguistics: canonical form of a term) :: λήμμα {f}
Lemnos {prop} (island in the northeastern Aegaean Sea) :: Λήμνος {f}
lemon {n} (citrus fruit) :: λεμόνι {n}
lemon {n} (tree) :: λεμονιά {f}
lemon {n} (defective item) :: αποτυχία {f}
lemon {n} (colour/color) :: λεμονί {n}
lemon {adj} (having the flavour/flavor and/or scent of lemons) :: λεμονί
lemon {adj} (having the colour/color of lemons) :: λεμονί
lemonade {n} (still beverage) :: λεμονάδα {f}
lemonade {n} (carbonated beverage) :: λεμονάδα {f}
lemon balm {n} (Melissa officinalis) :: μελίσσα {f}, μελισσόχορτο
lemon juice {n} (the liquid extract of lemon fruit) :: λεμονάδα {f}
León {prop} (region in north-west Spain) :: Λεώνη {f}
Lena {prop} (Lena River) :: Λένας ποταμός
lend {v} (to allow to be used temporarily) :: δανείζω
lend {v} ((proscribed) to borrow) SEE: borrow ::
lender {n} (one who lends, especially money) :: δανειστής {m}
length {n} (distance from end to end) :: μήκος {n}
Lenin {prop} (a Russian revolutionary and politician) :: Λένιν {m}
Leningrad {prop} (name of Saint Petersburg, 1924-1991) :: Λένινγκραντ {n}
Leninism {n} (the political philosophy named after Vladimir Lenin) :: λενινισμός {m}
lens {n} (object focusing or defocusing the light passing through it) :: φακός {m}
lens {n} (device which focuses or defocuses electron beams) :: φακός {m}
lens {n} (biology: genus of the legume family; its bean) :: φακή {f}
lens {n} (anatomy: transparent crystalline structure in the eye) :: φακός {m}
Lent {n} (Christian period of penitence before Easter) :: Σαρακοστή {f}
lentigo {n} (pigmented spot on the skin) SEE: freckle ::
lentil {n} (plant Lens culinaris) :: φακή {f}
lentil {n} (seed used as food) :: φακή {f}
Leo {prop} (male given name) :: Λέων {m}
Leo {prop} (constellation) :: Λέων {m}
Leo {prop} (astrological sign) :: Λέων {m}
Leo {n} (Someone with a Leo star sign) :: λέων {m}
Leonard {prop} (male given name) :: Λεωνάρδος {m}, Λεονάρδος {m}
Leonidi {prop} (town) :: Λεωνίδι, Λεωνίδιον [Katharevoussa]
leopard {n} (a large wild cat with a spotted coat, Panthera pardus) :: λεοπάρδαλη {f}
Leopold {prop} (male given name) :: Λεοπόλδος
leotard {n} (skin-tight one piece suit of clothing) :: κορμάκι {n}
leper {n} (person who has leprosy) :: λεπρός {m}
leprosarium {n} (institution or place to quarantine and treat leprous people) :: λαζαρέτο {n}
leprosy {n} (infectious disease caused by infection by Mycobacterium leprae) :: λέπρα {f}
lepton {n} (Greek coin) :: λεπτό {n}
lepton {n} (elementary particle) :: λεπτόνιο {n}
lesbian {adj} (between two women; pertaining to female homosexuality) :: λεσβιακός
lesbian {n} (female homosexual) :: λεσβία {f}
Lesbian {n} (lesbian) SEE: lesbian ::
Lesbian {adj} (lesbian) SEE: lesbian ::
Lesbian {n} (native or inhabitant of the island of Lesbos) :: Λεσβιακός {m}
lesbo {n} (lesbian) SEE: lesbian ::
Lesbos {prop} (island) :: Λέσβος
lese majesty {n} (crime of violating majesty) :: έγκλημα καθοσιώσεως {n}
Lesotho {prop} (country in Southern Africa) :: Λεσότο {n}
-less {suffix} (lacking) :: α-, αν-
Lesser Antilles {prop} (Caribbean islands) :: Μικρές Αντίλλες {f-p}
lesser kestrel {n} (Falco naumanni) :: κιρκινέζι {n}
lesser spotted woodpecker {n} (Picoides minor) :: νανοτσικλιτάρα
lesson {n} (section of learning or teaching) :: μάθημα {n}
lesson {n} (learning task assigned to a student) :: μαθήματα {n-p}, εργασία {f}, άσκηση {f}
lesson {n} (something learned) :: δίδαγμα {n}, μάθημα {n}
lesson {n} (something that serves as a warning or encouragement) :: μάθημα {n}
lesson {v} (to give a lesson; to teach) :: διδάσκω, δασκαλεύω
less-than-stellar {adj} (not very good) SEE: poor ::
less-than-stellar {adj} (mediocre) SEE: mediocre ::
let {v} (to allow) :: επιτρέπω, αφήνω
let alone {conj} (to say nothing of) :: πόσο μάλλον
let bygones be bygones {v} (to disregard a past offense) :: περασμένα ξεχασμένα
let go {v} (to no longer hold on) :: αφήνω
lethal {adj} (deadly) :: φονικός, θανατηφόρος
lethargy {n} (pathological state of fatigue) :: λήθαργος {m}
lethargy {n} (state of extreme torpor or apathy) :: λήθαργος {m}
Lethe {prop} (personification of oblivion) :: Λήθη {f}
Leto {prop} (mother of Apollo) :: Λητώ {f}
let's go {interj} (hortative of go) :: πάμε, άντε
let's go {interj} (hurry up) :: άντε, γρήγορα
letter {n} (letter of the alphabet) :: γράμμα {n}
letter {n} (written message) :: επιστολή {f}, γράμμα {n}
letterbox {n} (collection point for mail) :: γραμματοκιβώτιο {n}
letterbox {n} (delivery point for mail) :: γραμματοκιβώτιο {n}
letter of credit {n} (trade finance document) :: τραπεζική πίστωση {f}
letter of recommendation {n} (evaluation letter) :: συστατική επιστολή {f}
letter writer {n} (correspondent) :: αλληλογράφος {m-f}
Lettic {adj} (Latvian) SEE: Latvian ::
Lettish {adj} (Latvian) SEE: Latvian ::
Lettish {prop} (Latvian) SEE: Latvian ::
lettuce {n} (an edible plant, Lactuca) :: μαρούλι {n}
lettuce {n} (the leaves of the lettuce plant, eaten as a vegetable or dish) :: μαρούλι {n}
lettuce {n} (US paper currency) :: λεφτά {n-p}, χρήματα {n-p}
leucine {n} (essential amino acid; C6H13NO2) :: λευκίνη {f}
leukemia {n} (cancer of blood forming tissue) :: λευχαιμία {f}
leukocyte {n} (a white blood cell) :: λευκό αιμοσφαίριο {n}
lev {n} (currency of Bulgaria) :: λεβ
Levant {prop} (the countries bordering the eastern Mediterranean Sea) :: Λεβάντες {m}
levanter {n} (an easterly wind) :: λεβάντες {m}
level {adj} (same height at all places) :: επίπεδο {n}
level {adj} (at the same height as some reference) :: ισεπίπεδος {m}, ισοϋψής {m} {f}
level {adj} (being unvaried) :: επίπεδος
level {adj} (being sensible) :: νηφάλιος {m}
level {n} (tool) :: αλφάδι {n}
level {n} (distance relative to a given reference elevation) :: στάθμη {f}
level {n} (degree or amount) :: επίπεδο {n}
lever {n} (rigid piece) :: μοχλός {m}
lever {n} (small such piece to trigger or control a mechanical device) :: μοχλός {m}
lever {adv} (rather) SEE: rather ::
leverage {n} (force compounded by means of a lever rotating around a pivot) :: μόχλευση {f}
leverage {n} (use of borrowed funds) :: μόχλευση {f}
leveret {n} (a young hare) :: λαγουδάκι {n}
Leviticus {prop} (the book of the Bible and Torah) :: Λευϊτικό {n}
levo {adj} (levorotatory) SEE: levorotatory ::
levogyre {adj} (levorotatory) SEE: levorotatory ::
levorotatory {adj} (that rotates the plane of polarized light to the left) :: αριστερόστροφος {m}
lewd {adj} (lascivious) :: πρόστυχος, ασελγής
Lewis {prop} (male given name) SEE: Louis ::
lexeme {n} (unit of vocabulary, the different forms of the same lemma) :: λέξημα {n}
lexicographer {n} (one who writes or compiles a dictionary) :: λεξικογράφος {m} {f}
lexicography {n} (art or craft of writing dictionaries) :: λεξικογραφία {f}
lexicon {n} (dictionary of lexemes) :: λημματολόγιο {n}
lexicon {n} (dictionary of Classical Greek, Hebrew, Latin, or Aramaic) :: λεξικό {n}
lexicon {n} (lexicology of a programming language) :: λεξιλόγιο {n}
lexicon {n} ((rare) any dictionary) :: λεξικό {n}
lexicon {n} (vocabulary used by an individual) :: λεξιλόγιο {n}
Leyden jar {n} (glass jar used to accumulate static electricity) :: φιάλη του Λέιντεν {f}, λουγδουνική λάγηνος {f}
LGBT {initialism} (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transexual) :: ΛΟΑΤ
Lhasa {prop} (Capital of Xizang (Tibet)) :: Λάσα
liaison {n} (communication between two parties or groups) :: διασύνδεση {f}, συνεργασíα {f}
liaison {n} (co-operation, working together) :: συνεργασíα {f}
liaison {n} (a relayer of information between two forces in an army or during war) :: μεσολαβητής {m}
liaison {n} (a tryst, romantic meeting) :: σχέση {f}
liaison {n} (an illicit sexual relationship or affair) :: ερωτοδουλειά {f}
liaison {n} (linguistics: a sandhi) :: υφέν {n}
liar {n} (one who tells lies) :: ψεύτης {m}, ψεύτρα {f}
libation {n} (act of pouring a liquid as a sacrifice) :: σπονδή {f}
libecchio {n} (southwest wind) :: λίβας {m}
libel {n} (defamatory false written statement) :: λίβελλος {m}, λιβελλογράφημα {n}
libel {n} (act or crime) :: συκοφαντική δυσφήμηση {f}
libel {n} (any defamatory writing) :: λιβελλογράφημα {n}, σάτιρα {f}
liberal {adj} (ample, abundant, generous in quantity) :: γενναιόδωρος {m}
liberal {adj} :: φιλελεύθερος {m}, ελευθέριος {m}
liberal {n} (supporter of a liberal party, see also: progressive) :: φιλελεύθερος {m}
liberal {n} (Britain: one who favors individual voting rights, human and civil rights and laissez-faire markets) :: φιλελεύθερος {m}
liberalism {n} (a political movement) :: φιλελευθερισμός {m}
liberalism {n} (an economic theory) :: φιλελευθερισμός {m}
liberate {v} (to free) :: ελευθερώνω
Liberia {prop} (country in Western Africa) :: Λιβερία {f}
libero {n} (football player) :: λίμπερο, ελεύθερος
liberty {n} (condition of being free) :: ελευθερία {f}
libidinous {adj} (having lustful desires) :: φιλήδονος, ασελγής
Libra {prop} (constellation) :: Ζυγός {m}
Libra {prop} (astrological sign) :: Ζυγός {m}
librarian {n} (the manager of a library) :: βιβλιοθηκάριος {m} {f}, βιβλιοθηκονόμος {m} {f}
librarian {n} (one who cares for the publications etc. in a library) :: βιβλιοθηκάριος {m} {f}
library {n} (institution which holds books etc.) :: βιβλιοθήκη {f}
library {n} (collection of books) :: βιβλιοθήκη {f}
library {n} (collection of records) :: δισκοθήκη {f}
library {n} (collection of subprograms) :: βιβλιοθήκη {f}
Libya {prop} (country in Northern Africa) :: Λιβύη {f}
licence {n} (license) SEE: license ::
licence {v} (license) SEE: license ::
license {n} (legal document giving official permission to do something) :: άδεια {f}
license {n} (legal terms of product usage) :: άδεια {f}
license {v} (authorize officially) :: αδειοδοτώ, δίνω άδεια
licensed {adj} (authorized by license) :: εξουσιοδοτημένος
license plate {n} (an identifying plate attached to a vehicle) :: πινακίδα κυκλοφορίας {f}
licentious {adj} (lacking restraint, particularly in sexual conduct) :: ακόλαστος
licentious {adj} (disregard for accepted rules) :: ελευθέριος
lichen {n} (something which spreads across something else, causing damage) SEE: cancer ::
lichen {n} (symbiotic association of fungi and algae) :: λειχήνα {f}
lick {v} (to stroke with the tongue) :: γλείφω
licorice {n} (plant) :: γλυκόριζα {f}
lid {n} (top or cover) :: καπάκι
lie {v} (be in horizontal position) :: κείτομαι
lie {v} (tell an intentional untruth) :: ψεύδομαι
lie {n} (intentionally false statement) :: ψέμα {n}
Liechtenstein {prop} (Principality of Liechtenstein) :: Λιχτενστάιν {n}
lieu {n} (in lieu, in lieu of) SEE: in lieu ::
lieutenant {n} (lowest commissioned officer rank) :: υπολοχαγός {m} [army, 1st Lt], υποπλοίαρχος {m} [navy], υποσμηναγός {m} [airforce, 1st Lt], ανθυπολοχαγός {m} [army, 2nd Lt], ανθυποπλοίαρχος {m} [navy, Lt junior grade], ανθυποσμηναγός {m} [airforce, 2nd Lt]
lieutenant {n} (person who executes the plans and directives of another) :: πρωτοπαλίκαρο {n}, υπαρχηγός
lieutenant colonel {n} (military rank) :: αντισυνταγματάρχης [army], αντισμήναρχος [airforce]
lieutenant commander {n} (naval officer) :: πλωτάρχης
lieutenant general {n} (an officer above major general and below general) :: αντιστράτηγος [army], αντιπτέραρχος [airforce]
lieutenant junior grade {n} (rank corresponding to ltn. jr. grade) :: ανθυποπλοίαρχος
life {n} (the state of being alive) :: ζωή {f}, βίος {m}
life {n} (the essence of the manifestation and the foundation of the being) :: ζωή {f}
life {n} (the subjective and inner manifestation of the individual) :: ζωή {f}
life {n} (the world in general, existence) :: ζωή {f}, ζήση {f}, πλάση {f}
life {n} (a worthwhile existence) :: ζωή {f}
life {n} (something inherently part of a person's existence) :: ζωή {f}
life {n} (life sentence) :: ισόβια {f}
life {n} (duration) :: βίος {m}, διάρκεια ζωής {f}
life-affirming {adj} (appearing to have an optimistic quality) SEE: optimistic ::
life after death {n} (afterlife) SEE: afterlife ::
lifeboatman {n} (crew member of lifeboat) :: ναυαγοσώστης {m}
life expectancy {n} (the amount of time one is expected to live) :: προσδόκιμο ζωής {n}, μέσος όρος ζωής {m}
lifeguard {n} (attendant) :: ναυαγοσώστης {m}
lifeguard {n} (bodyguard) SEE: bodyguard ::
life sentence {n} (sentence of imprisonment for the rest of the defendant's life) :: ισόβια {f}
lifetime {n} (duration of the life of someone or something) :: βίος {m}
Liffey {prop} (river in Ireland) :: Λίφεϊ {m}
lift {v} (to raise or rise) :: ανυψώνω, σηκώνω
lift {v} (to steal) :: σηκώνω
lift {n} (the act of transporting someone in a vehicle) :: μεταφορά {f}
lift {n} (mechanical device for vertically transporting goods or people) :: ασανσέρ {n}
lift {n} (upward force) :: άνωση {f}
lift {n} (thief) SEE: thief ::
lifter {n} (spatula) SEE: spatula ::
lifter {n} (weightlifter) SEE: weightlifter ::
lifting {n} (weightlifting) SEE: weightlifting ::
ligase {n} (enzyme) :: δεσμάση {f}
ligature {n} (act of tying) :: δεσμός {m}
Liège {prop} (province in Belgium) :: Λιέγη
light {n} (electromagnetic waves) :: φως {n}
light {n} (source of illumination) :: φως {n}
light {n} (spiritual illumination) :: φως {n}
light {v} (to start (a fire)) :: ανάβω
light {v} (to illuminate) :: φωτίζω
light {adj} (having light) :: φωτεινός
light {adj} (pale in colour) :: αχνός, ανοιχτός
light bulb {n} (evacuated glass bulb containing a metal filament that produces light) :: ηλεκτρικός λαμπτήρας {m}, ηλεκτρική λυχνία {f}
lighter {n} (fire making device) :: αναπτήρας {m}
light globe {n} (light bulb) SEE: light bulb ::
lightheaded {adj} (Feeling faint) :: λιπόθυμος
light-headedness {n} (the property of feeling lighheaded) :: λιποθυμία {f}
lighthouse {n} (building containing a light to warn or guide ships) :: φάρος {m}
lighthouse keeper {n} (person who lives in a lighthouse and tends the light) :: φαροφύλακας {m}
lightning {n} (flash of light) :: αστραπή {f}
lightning {n} (discharge) :: κεραυνός {m}
lightning {adj} (extremely fast) :: αστραπιαίος, κεραυνοβόλος {m}
lightning bug {n} (firefly) SEE: firefly ::
lightning conductor {n} (metallic conductor) SEE: lightning rod ::
lightning fast {adv} (extremely quickly) SEE: quick as a flash ::
lightning fast {adj} (fast as lightning) :: κεραυνοβόλος, αστραπιαίος
lightning-quick {adj} (incredibly fast) SEE: lightning fast ::
lightning rod {n} (metallic conductor that protects from lightning) :: αλεξικέραυνο {n}
light pen {n} (a computer input device) :: φωτογραφίδα {f}
lightsaber {n} (a fictional type of sword) :: φωτόσπαθο {n}
light spectrum {n} (range of colors) SEE: spectrum ::
lightspeed {n} (the speed of light) :: ταχύτητα του φωτός {f}
lightweight {adj} (having less than average weight) :: ελαφρύς {m}
light year {n} (astronomical distance) :: έτος φωτός {n}
lignite {n} (coal) :: λιγνίτης {m}
Liguria {prop} (region) :: Λιγουρία {f}
like {v} (enjoy) :: αρέσει, [passive form] αρέσκομαι, προτιμώ, αγαπώ
like {v} (find attractive) :: αρέσει, αγαπώ
like {n} (something that a person likes) :: προτίμηση {f}, συμπάθεια {f}, αγάπη {f}
like {n} (Internet interaction) :: αγαπημένο {n}
like {adj} (similar) :: όμοιος {m}, ίδιος {m}, παραπλήσιος {m}
like {adv} (such as) :: όπως
like {n} (something similar to a given person or object) :: όμοιος {m}
like {prep} (similar to) :: ως, σαν
like a bull in a china shop {adj} (clumsy, aggressive) :: σαν ταύρος σε υαλοπωλείο, σαν ταύρος εν υαλοπωλείω
like father, like son {proverb} (a son will have traits similar to his father) :: κατά μάνα κατά κύρη
likelihood {n} (probability) :: πιθανότητα {f}, ενδεχόμενο {n}
likelihood {n} (mathematical likelihood) :: πιθανοφάνεια {f}
likely {adv} (probably) SEE: probably ::
like-minded {adj} (of similar opinion) :: ομοϊδεάτης {m}, ομοϊδεάτισσα {f}
likewise {adv} (also; moreover; too) SEE: too ::
likewise {adv} (the same to you) :: επίσης
lilac {n} (shrub) :: πασχαλιά {f}
lilac {n} (flower) :: πασχαλιά {f}
Lille {prop} (a city in France) :: Λίλη {f}
lily {n} (flower in the genus Lilium) :: κρίνος {m}
Lima {prop} (the capital of Peru) :: Λίμα {f}
Limassol {prop} (port of Cyprus) :: Λεμεσός
limber {adj} (flexible) SEE: flexible ::
limbic system {n} (Part of the human brain) :: μεταιχμιακό σύστημα {n}
lime {n} (linden tree) SEE: linden ::
lime {n} (green citrus fruit) :: μοσχολέμονο {n}
lime green {adj} (having a bright, light-green colour) :: λαχανής
limekiln {n} (a furnace used to produce lime from limestone) :: ασβεστοκάμινος {f}
limelight {n} (attention or notice) :: δημοσιότητα
lime mortar {n} (soft form of mortar) :: ασβεστοκονίαμα {n}
Limerick {prop} (town) :: Λίμερικ
limestone {n} (abundant rock of marine and fresh-water sediments) :: ασβεστόλιθος
limewater {n} (a solution of calcium hydroxide) :: ασβεστόνερο {n}
liminal {adj} (pertaining to an entrance or threshold) :: μεθοριακός {m}, μεταιχμιακός {m}
limit {n} (boundary) :: όριο {n}, σύνορο {n}
limit {v} (restrict) :: περιορίζω
limited liability company {n} (type of company) :: εταιρεία περιορισμένης ευθύνης {f}
limo {n} (limousine) SEE: limousine ::
Limos {prop} (Greek goddess of famine and hunger) :: Λιμός {f}
limousine {n} (luxury sedan/saloon car) :: λιμουζίνα {f}
limp {v} (to walk lamely) :: κουτσαίνω
limpet {n} (a small mollusc) :: πεταλίδα {f}
limpid {adj} (clear) :: διαφανής
Lincoln {prop} (a city, a surname) :: Λίνκολν
linden {n} (tree) :: φλαμουριά {f}, φιλύρα {f}
linden {n} (wood from such tree) :: φλαμούρι {n}
lindgrenite {n} (mineral containing copper, hydrogen, molybdenum and oxygen) :: λιντγκρενίτης {f}
line {n} (rope, cord, or string) :: σπάγκος {m}
line {n} (path through two or more points, threadlike mark) :: γραμμή {f}
line {n} (geometry: infinite one-dimensional figure) :: γραμμή {f}
line {n} (geometry: continuous finite segment of such a figure) :: γραμμή {f}
line {n} (geography: equator) :: ισημερινός {m}
line {n} (music: one of the straight horizontal and parallel prolonged strokes on and between which the notes are placed) :: γραμμή {f}
line {n} (telephone or network connection) :: γραμμή {f}
line {n} (fortifications: trench or rampart) :: γραμμή {f}
line {n} (straight sequence of people, queue) :: ουρά {f}
line {n} (military: regular infantry of an army) :: πεζικό {n}
line {n} (series or succession of ancestors or descendants of a given person) :: καταγωγή {f}
line {n} (single horizontal row of text on a screen, printed paper, etc.) :: γραμμή {f}
line {n} (poetic: verse) :: στίχος {m}
line {n} (official, stated position of an individual or political faction) :: γραμμή {f}
lineage {n} (descent) :: γενεαλογία {f}
lineament {n} (distinctive feature) :: χαρακτηριστικό {n}
Linear A {prop} (syllabary used to write the as-yet-undeciphered Minoan language) :: Γραμμική Αʹ {f}
linear algebra {n} (branch of mathematics) :: γραμμική άλγεβρα {f}
Linear B {prop} (syllabary used to write Mycenaean Greek) :: Γραμμική Βʹ {f}
linearity {n} (state of being linear) :: γραμμικότητα {f}
linearity {n} (proportionality or a mathematical property analogous to it) :: γραμμικότητα {f}
linear space {n} (vector space) SEE: vector space ::
linear transformation {n} (a map between vector spaces which respects addition and multiplication) :: γραμμικός μετασχηματισμός {m}
linen {n} (thread or cloth made from flax fiber) :: λινό {n}
linen {n} (colour) :: λινόχρους
linesman {n} (soccer: previous name of an assistant referee) :: επόπτης {m}, επόπτρια {f}
lingua franca {n} (common language) :: κοινή διάλεκτος, κοινή γλώσσα
lingual {adj} (related to language) SEE: linguistic ::
lingual {adj} (related to the tongue) :: γλωσσικός
linguine {n} (ribbons of pasta narrower than tagliatelle) :: λιγκουίνι {n-p}
linguist {n} (one who studies linguistics) :: γλωσσολόγος {m} {f}
linguistic {adj} (Relating to language) :: γλωσσικός
linguistic {adj} (Relating to linguistics) :: γλωσσολογικός
linguistics {n} (scientific study of language) :: γλωσσολογία {f}
lintel {n} (horizontal structural beam) :: υπέρθυρο {n}, ανώφλι {n}, πρέκι {n}
Linus {prop} (male given name) :: Λίνος {m}
Linux {prop} (operating system) :: Λίνουξ {n}
lion {n} (big cat Panthera leo) :: λιοντάρι {n}
lion {n} (person with strength and courage) :: λιοντάρι {n}
lion cub {n} (young lion) :: λιονταράκι {n}
lioness {n} (female lion) :: λιονταρίνα {f}, λέαινα {f}
lionhearted {adj} (brave) :: λεοντόκαρδος
lion's share {n} (A generous portion) :: μερίδα του λέοντος {f}
lip {n} (fleshy protrusion framing the mouth) :: χείλος {n}, χείλι {n}
lip {n} (part of body resembling a lip) :: χείλος {n}
lip {n} (rim of an open container) :: χείλος {n}
liposuction {n} (cosmetic surgery procedure in which bodily fat is removed by suction) :: λιποαναρρόφηση {f}
lipreading {n} (the act of reading lips) :: διάβασμα των χειλιών, χειλεανάγνωση
lip service {n} (cunnilingus) SEE: cunnilingus ::
lipstick {n} (make-up for the lips) :: κραγιόν {n}
liquefiable {adj} :: υγροποιήσιμος
liquefy {v} (make into a liquid) :: υγροποιώ
liqueur {n} (a flavored alcoholic beverage) :: ηδύποτο {n}, λικέρ {n}
liquid {n} (substance that is liquid) :: υγρό {n}
liquid {adj} (fluid; not solid and not gaseous) :: υγρός {m}
liquidate {v} (to settle a debt) :: εκκαθαρίζω
liquidate {v} (to settle the affairs) :: εκκαθαρίζω
liquidate {v} (to convert assets into cash) :: εκκαθαρίζω
liquidate {v} (to kill someone) :: καθαρίζω
liquidation {n} (process of converting into cash) :: εκκαθάριση {f}
liquidator {n} (One who liquidates) :: εκκαθαριστής {m}
liquidity {n} (state of being liquid) :: ρευστότητα {f}
liquidity {n} (property of being able to be easily converted into cash) :: ρευστότητα {f}
liquidity {n} (finance: availability of cash over short term) :: ρευστότητα {f}
liquorice {n} (plant) SEE: licorice ::
liquorice {n} (confection) SEE: licorice ::
liquor store {n} (liquor store, bottle shop) :: κάβα {f}
lira {n} (basic unit of currency in Turkey) :: λίρα {f}
lira {n} (currency of Lebanon, Syria, Jordan, former currency of Italy, etc.) :: λίρα {f}
Lisa {prop} (female given name) :: Λίζα {f}
Lisbon {prop} (capital of Portugal) :: Λισσαβώνα {f}
lisp {n} (The habit or an act of lisping.) :: ψευδισμός {m}, ψεύδισμα {n}
lisp {v} (to pronounce the sibilant letter ‘s’ imperfectly) :: ψευδίζω
list {n} (enumeration or compilation of items) :: κατάλογος {m}, λίστα
listen {v} (to pay attention to a sound) :: ακούω
listen {v} (to accept advice or obey instruction) :: ακούω
listen {v} (to hear (something)) :: ακούω
listener {n} (someone who listens) :: ακροατής {m}, ακροάτρια {f}
listenership {n} (audience) :: ακροαματικότητα {f}
listless {adj} (Lacking enthusiasm) :: νωθρός {m}, άτονος {m}
listlessness {n} (state of being listless) :: νωθρότητα {f}, ατονία {f}, ακηδία {f}
litany {n} (ritual liturgical prayer) :: λιτανεία {f}
litany {n} (prolonged or tedious list) :: λιτανεία {f}
liter {n} (cubic decimeter) SEE: litre ::
literacy {n} (ability to read and write) :: αλφαβητισμός {m}
literacy {n} (understanding of something) :: γνώση {f}
literal {adj} (exactly as stated; read or understood without additional interpretation) :: κατά γράμμα
literally {adv} (not metaphorically) :: κυριολεκτικά, κατά γράμμα
literary {adj} (bookish) SEE: bookish ::
literature {n} (body of all written works) :: λογοτεχνία {f}
lithium {n} (chemical element) :: λίθιο {n}
lithography {n} (printing method) :: λιθογραφία {f}
lithosphere {n} (The outer layer of the Earth) :: λιθόσφαιρα {f}
Lithuania {prop} (country) :: Λιθουανία {f}
Lithuanian {adj} (referring to Lithuania) :: λιθουανικός
Lithuanian {prop} (language) :: λιθουανικά {n-p}
Lithuanian {n} (person from Lithuania) :: Λιθουανός {m}, Λιθουανή {f}
litigious {adj} (of or relating to litigation) :: επίδικος {m}
litigious {adj} (inclined to engage in lawsuits) :: δικομανής {m} {f}
litigious {adj} (argumentative or combative) :: φιλόδικος {m}
litmus {n} (dyestuff from lichen) :: ηλιοτρόπιο {n}
litmus paper {n} (test paper) :: χαρτί ηλιοτροπίου {n}
litotes {n} (rhetoric: stating a point by denying its opposite) :: λιτότητα
litre {n} (unit of fluid measure) :: λίτρο {n}
little {adj} (small in size) :: μικρός, λίγος
little {adj} (very young) :: μικρός {m}
little {adj} ((of a sibling) younger) :: μικρός
little {adv} (not much) :: λίγο
little boy {n} (a diminutive male child) :: αγοράκι {n}
little bustard {n} (Tetrax tetrax) :: χαμωτίδα {f}
little egret {n} (bird) :: λευκοτσικνιάς {m}
little finger {n} (outermost and smallest finger of the hand) :: μικρός {m}
little girl {n} (a female child) :: κοριτσάκι {n}
little green man {n} (humorous: space alien, Martian, see also: alien) :: πράσινο ανθρωπάκι {n}
little owl {n} (species of owl) :: κουκουβάγια {f}
Little Red Riding Hood {prop} (a folktale) :: Κοκκινοσκουφίτσα {f}
Little Red Riding Hood {prop} (the main character in this story) :: Κοκκινοσκουφίτσα {f}
littoral {adj} (of or relating to the shore, especially the seashore) :: παράκτιος
littoral {n} (the shore) :: ακτή {f}
littoral {n} (the zone of a coast between high tide and low tide levels) SEE: foreshore ::
liturgic {adj} (liturgical) SEE: liturgical ::
liturgical {adj} (Pertaining to liturgy) :: λειτουργικός
liturgy {n} (a predetermined or prescribed set of rituals) :: λειτουργία {f}
live {v} (be alive) :: ζω
live {v} (have permanent residence) :: μένω
live {v} (survive, persevere, continue) :: επιζώ, επιβιώνω
live {adj} (having life) :: ζωντανός {m}
live {adj} ((broadcasting) Seen or heard from a broadcast, as it happens) :: ζωντανός {m}
live {adj} (capable of causing harm) :: άσκαστος, άκαυστος, άκαυτος
live {adj} (electrically charged) :: ηλεκτροφόρος, ρευματοφόρος
live {adv} (as it happens) :: ζωντανά, λάιβ
live by the sword, die by the sword {proverb} (one who uses violence can expect a violent response) :: πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιραν διά μαχαίρας θέλουσιν απολεσθή
liveliness {n} (the quality of being lively) :: ζωντάνια {f}
liver {n} (organ of the body) :: ήπαρ {n}, συκώτι {n}
liver {n} (organ as food) :: συκώτι {n}
livermorium {n} (chemical element with atomic number 116) :: λιβερμόριο
Liverpool {prop} (Liverpool, England) :: Λίβερπουλ {n}
Liverpool {prop} (NY, Canada or Australia) :: Λίβερπουλ {n}
livery {n} (distinctive uniform worn by a group) :: στολή {f}
livestock {n} (farm animals) :: ζωικό κεφάλαιο {n}
livid {adj} (pallid) SEE: pallid ::
livid {adj} (having a dark, bluish appearance) :: μολυβής {}, μελανιασμένος
livid {adj} (very angry, furious) :: μαινόμενος, έξαλλος
living {adj} (having life) :: ζωντανός, έμβιος
living {adj} (in use or existing) :: ζωντανός
living {n} (state of being alive) :: ζωή {f}
living {n} (financial means; a means of maintaining life) :: επιούσιος {m}
living room {n} (room in a private house) :: σαλοτραπεζαρία {f}
living standard {n} (standard of living) SEE: standard of living ::
Livorno {prop} (city in Italy) :: Λιβόρνο {n}
Lixouri {prop} (town) :: Ληξούρι {m}, [Katharevoussa] Ληξούριο {m}, [Katharevoussa] Ληξούριον {m}
lizard {n} (reptile) :: σαύρα {f}
lizard {n} (coward) SEE: coward ::
Ljubljana {prop} (Capital city of Slovenia) :: Λιουμπλιάνα
llama {n} (South Americal mammal of the camel family, Lama glama) :: λάμα {f}
Llandovery {prop} (Llandovery epoch) :: Λανδοβέρια {f}
lo {contraction} (look, see, behold) :: ιδού
load {n} (burden) :: φορτίο {n}, βάρος {n}
load {n} (number of articles that can be transported or processed at one time) :: φόρτωμα {n}, φορτίο {n}
load {n} (a large number or amount) :: φορτία {n-p}
load {n} (the volume of work required to be performed) :: φόρτος {m}
load {n} (the electrical current or power delivered by a device) :: φορτίο {n}
load {v} (to put a load on or in) :: φορτώνω
load {v} (to fill with munition) :: οπλίζω, γεμίζω
load {v} (to read into memory) :: φορτώνω
loaded {adj} ((slang) having wealth) :: ματσωμένος {m}
loaf {n} (block of bread) :: καρβέλι {n}, φρατζόλα {f}
loaf {v} (do nothing) :: τεμπελιάζω, κοπροσκυλιάζω
loafer {n} (idle person) :: τεμπέλης {m}
loan {n} (borrowed sum of money or other valuables) :: δάνειο {n}
loan {n} (contract and array of legal or ethical obligations surrounding a loan) :: δάνειο {n}
loan {n} (permission to borrow any item) :: δανεισμός {m}
loan {v} (to lend) :: δανείζω
loan shark {n} (money lender; usurer) :: τοκογλύφος {m} {f}
loan translation {n} (calque) SEE: calque ::
loanword {n} (word taken from another language) :: δάνειο {n}
loathsome {adj} (highly offensive; sickening, abominable) :: απαίσιος {m}, επάρατος {m}
lob {n} (lump) SEE: lump ::
lobe {n} (any projection or division, especially one of a somewhat rounded form) :: λοβός {m}
lobe {n} (division of the brain) :: λοβός {m}
lobotomy {n} (surgical operation) :: λοβοτομή {f}
lobster {n} (crustacean) :: αστακός {m}
local {adj} (of a nearby location) :: τοπικός {m}
local {n} (a person who lives near a given place) :: ντόπιος {m}
local area network {n} (network) :: ΤΔ, τοπικό δίκτυο {n}
locality {n} (surroundings of a particular place) :: τοποθεσία {f}
locality {n} (situation or position of an object) :: θέση {f}
locality {n} (neighbourhood) :: γειτονιά {f}
localization {n} (act of localizing) :: εντοπισμός {m} (entopismós)
localization {n} (software engineering: act or process of making a product suitable for use in a particular country or region) :: τοπικοποίηση {f} (topikopoíisi)
location {n} (place) :: τοποθεσία {f}, θέση {f}
locative {n} (locative case) SEE: locative case ::
locative case {n} (case used to indicate place, or the place where) :: τοπική {f}, τοπική πτώση {f}
Loch Ness monster {prop} (hypothetical creature) :: Τέρας του Λοχ Νες {n}
lock {n} (something used for fastening) :: κλειδαριά {f}
lock {n} (segment of a canal) :: υδατοφράκτης {m}
lock {v} (to fasten with a lock) :: κλειδώνω
lock {n} (length of hair) :: μπούκλα {f}
locker room {n} (locker room) SEE: changing room ::
locksmith {n} (one who practices locksmithing) :: κλειδαράς {m}
lockup {n} (prison) SEE: prison ::
locomotive {n} (self-propelled vehicle that runs on rails) :: ατμομηχανή {f}
locomotive {adj} (relating to locomotion) :: κινητήριος {m}
Locris {prop} (region of ancient Greece) :: Λοκρίδα
locus {n} (place or locality) :: τόπος {m}
locus {n} (set of all points given by an equation or condition) :: τόπος {m}
locust {n} (type of grasshopper) :: ακρίδα {f}
locution {n} (phrase or expression connected to an individual or a group of individuals) :: έκφραση {f}, ιδιωματισμός {m}
locution {n} (the use of a word or phrase in an unusual or specialized way) :: έκφραση {f}
lode {n} (vein of metallic ore) :: φλέβα {f}
lode {n} (rich source of supply) :: πηγή {f}
Lode Star {prop} (Polaris) SEE: Polaris ::
lodge {n} (inn) SEE: inn ::
loft {n} (an attic or similar space) :: σοφίτα {f}
loftiness {n} (arrogance) SEE: arrogance ::
log {n} (trunk of dead tree, cleared of branches) :: κούτσουρο {n}, κορμός {m}
log {n} (bulky piece of timber) :: κούτσουρο {n}
log {n} (nautical: device for measuring the speed of a vessel) :: δρομόμετρο {n}
log {v} (to cut down trees) :: υλοτομώ
log {n} (chronological record) :: χρονολογία {f}
log {n} (logbook) SEE: logbook ::
log {n} (logbook) SEE: logbook ::
logarithm {n} (The power to which a given base number must be raised in order to obtain a given number) :: λογάριθμος {m}
logboat {n} (dugout canoe) SEE: dugout ::
logbook {n} (nautical: book in which details from journey are recorded) :: ημερολόγιο {n}
loge {n} (stall) SEE: stall ::
logic {n} (method of human thought) :: λογική {f}
logic {n} (mathematical study) :: λογική {f}
logic {n} (formal or informal language) :: λογική {f}
logic {n} (any system of thought, irrespective of its rigor or productiveness) :: λογική {f}
logic {n} (part of an electronic system that performs the boolean logic operations) :: λογική
-logic {suffix} (-logical) SEE: -logical ::
-logical {suffix} (used to form adjectival forms of nouns) :: λογικός
logically {adv} (in a logical manner) :: λογικά
logician {n} (person who studies or teaches logic) :: λογικολόγος {m} {f}
-logist {suffix} (person who studies or is an expert in the related -logy) :: -λόγος {m}, -λόγή {f}
logistic {adj} (relating to logistics) :: λογιστικός {m}
logistics {n} (planning and implementing the flow of goods and services) :: επιμελητεία {f}
logistics {n} (military procurement, supply, maintenance, and transportation) :: επιμελητεία {f}
logo {n} (symbol or emblem that acts as a trademark or a means of identification of an entity) :: λογότυπο {n}, λογότυπος {m}
logogram {n} (character or symbol that represents a word or phrase) :: λογόγραμμα {n}
logograph {n} (character or symbol that represents a word or phrase) :: ιδεόγραμμα {n}
logorrhea {n} (excessive and often uncontrollable flow of words) :: λογοδιάρροια {f}, λογόρροια {f}
logorrhea {n} (excessive talkativeness) :: λογοδιάρροια {f}, λογόρροια {f}
logos {n} (form of rhetoric in which the writer or speak uses logic) :: λόγος {m}
Logos {prop} (rational principle in Ancient Greek philosophy) :: λόγος {m}
Logos {prop} ((Christianity) the Word of God) :: Λόγος {m}
Logos {prop} ((Christianity) the word of God as incarnate) :: Λόγος {m}
logotype {n} (symbol used by organization, logo) :: λογότυπο {n}, λογότυπος {m}
logotype {n} (single type two letters, a ligature) :: λογόγραμμα {n}
Logroño {prop} (capital city of La Rioja, Spain) :: Λογρόνιο {n}
-logy {suffix} (branch of learning) :: -λογία {f}
loin {n} (part of the body) :: λαγόνες {f-p}
loin {n} (cut of meat) :: φιλέτο {n}
loins {n} (plural form of loin) SEE: loin ::
loitering {n} (The action of the verb loiter) :: χρονοτριβή {f}
Lojban {prop} (artificial logical language based on Loglan) :: Λόζμπαν
lokun {n} (doctor) SEE: doctor ::
lolita {n} (sexually alluring girl) :: λολίτα {f}, νυμφίδιο {n}
loll {v} (to act lazily or indolently) :: χουζουρεύω, τεμπελιάζω
lollipop {n} (confectionery on a stick) :: γλειφιτζούρι {n}
lolly {n} (money) SEE: money ::
lolly {n} (confection) SEE: confection ::
lolly {n} (lollipop) SEE: lollipop ::
Lombard {n} (banker or moneylender) SEE: banker ::
Lombardy {prop} (region in northern Italy) :: Λομβαρδία {f}
London {prop} (in the United Kingdom) :: Λονδίνο {n}
London {prop} (of, from or pertaining to London in the UK) :: λονδρέζικος {m}
Londoner {n} (person from or inhabitant of London) :: Λονδρέζος {m}, Λονδρέζα {f}
Londonian {n} (Londoner) SEE: Londoner ::
London Underground {prop} (the London underground) :: μετρό του Λονδίνου {n}
loneliness {n} (condition of being lonely) :: μοναξιά {f} [instance or state]
lonely {adj} (solitary) SEE: solitary ::
loner {n} (one who lacks or avoids company) :: ερημίτης {m}
long {adj} (having much distance from one point to another) :: μακρύς
long {adj} (having great duration) :: πολύς
long {adj} (tennis: bounces behind the baseline) :: έξω
long {adv} (over a great distance) :: μακριά
long {adv} (particular duration) :: ώρα {f}
long {adv} (long duration) :: πολύ
long {v} (to wait, to aspire) :: λαχταρώ
long {adj} (not short) SEE: tall ::
longanimous {adj} (long-suffering) :: μακρόθυμος
long arm of the law {n} (influence or effectiveness of law enforcement) :: τσιμπίδα του νόμου {f}
longbow {n} (large bow) :: τόξο {n}
long-eared owl {n} (Asio otus) :: νανόμπουφος
longevity {n} (the quality of being long-lasting, especially of life) :: μακροζωία {f}
longhouse {n} (outhouse) SEE: outhouse ::
longitude {n} (angular distance) :: μήκος {n}, γεωγραφικό μήκος {n}
longitude {n} (imaginary line through North Pole and South Pole) :: μήκος {n}, γεωγραφικό μήκος {n}, παράλληλοι {m-p}
longline {n} (very long fishing line with multiple hooks) :: παραγάδι {n}
long live {v} (prosper) :: ζήτω
longship {n} (type of Viking vessel) :: ντράκαρ {n}
long-suffering {adj} (having endured discomfort) :: μακρόθυμος
long-tailed tit {n} (bird) :: αιγίθαλος {m}
long-term {adj} (becoming evident after a relatively long time period) :: μακροπρόθεσμος
long-term {adj} (extending over a relatively long time period) :: μακροπρόθεσμος
long-winded {adj} (tediously long in speaking; consuming much time; unnecessarily verbose) :: απεραντολόγος {m}
long-windedness {n} (the use of more words than are necessary for clarity or precision; verbosity, prolixity) :: απεραντολογία {f}
loo {n} (toilet) SEE: toilet ::
look {v} (to try to see) :: κοιτάζω
look {v} (to appear, to seem) :: φαίνομαι
look {v} (to search) :: ψάχνω
look {v} (to face) :: βλέπω [σε/προς]
look {n} (action of looking) :: βλέμμα {n}, ματιά {f}
look {n} (physical appearance) :: όψη {f}
look for {v} (search; seek) :: ψάχνω
look forward to {v} (anticipate, expect, or wait for) :: προσβλέπω, ευελπιστώ
looking glass {n} (mirror) SEE: mirror ::
look like {v} (be similar in appearance, resemble) :: μοιάζω
lookout {n} (vantage point with a view of the surrounding area) :: παρατηρητήριο {n}
lookout {n} (person on watch for approaching enemy, police, etc.) :: παρατηρητής {m}
look who's talking {phrase} :: κοίτα ποιος μιλάει
loom {n} (weaving frame) :: αργαλειός {m}
loom {v} (impend, threaten, hang over) :: διαγράφομαι, διαφαίνομαι, ξεπροβάλλω
loom {n} (bird of order Gaviiformes) SEE: loon ::
loon {n} (a crazy person) :: παλαβός {m}
loop {n} (length of thread, line or rope) :: θηλιά {f}, βρόχος {m}
loop {n} (shape produced by a curve that bends around and crosses itself) :: θηλιά {f}, βρόχος {m}
loop {n} (complete circuit for an electric current) :: πλήρες ηλεκτρικό κύκλωμα {n}
loop {n} (programmed sequence of instructions) :: βρόχος {m}
loop {n} (loop-shaped intrauterine device) :: ενδοκολπικό διάφραγμα {n}
loop {n} (ring road) SEE: ring road ::
loose {adj} (not fixed tightly) :: χαλαρός {m}
loose {adj} (not packaged) :: χύμα
loose {adj} (not fitting tightly) :: ευρύχωρος {m}
loose {adj} (relaxed) :: χαλαρός {m}
loose {adj} (indiscreet) :: απρόσεκτος {m}, ασύνετος {m}
loose {adj} (promiscuous) :: έκλυτος {m}, ακόλαστος {m}
loose {adj} (not leashed) SEE: unleashed ::
loose change {n} (coins kept in one's pocket or bag) :: ψιλά {n-p}
loose change {n} (small sum of money) :: ψιλά {n-p}
loosen {v} (to make less tight) :: χαλαρώνω
loot {n} (the proceeds of theft, robbery etc., swag, contraband) :: λεία {f}, κλοπιμαία {n}
loot {v} (to steal from) :: λεηλατώ, λαφυραγωγώ, πλιατσικολογώ
looter {n} (one who loots) :: πλιατσικολόγος {m}
lop {v} (cut off) :: κλαδεύω
Lopingian {prop} (Lopingian epoch) :: Λοπίνγκια {f}
loquacious {adj} (talkative, chatty) :: ομιλητικός
loquat {n} (fruit) :: μούσμουλο {n}
loquat {n} (tree) :: μουσμουλιά {f}
lord {n} (master of a household) :: κύριος {m}, πυργοδεσπότης {m}
lord {n} (property owner) :: κύριος {m}, αφέντης {m}
lord {n} (ruler, one having mastery over others) :: άρχοντας {m}, αφέντης {m}, δεσπότης {m}
lord {n} (aristocrat) :: δεσπότης {m}, λόρδος {m}, άρχοντας {m}, ευγενής {m}
lord {n} (titled nobleman) :: λόρδος {m}, ευγενής {m}
Lord {prop} (God) :: Κύριος {m}
Lord {prop} (Jesus) :: Κύριος {m}
Lord {n} (British aristocratic title) :: λόρδος {m}
lordosis {n} (excessive backwards curvature of the spine) :: λόρδωση {f}
Lord's Prayer {prop} (the prayer taught by Jesus Christ to his disciples) :: Κυριακή προσευχή {f}, Πάτερ Ημών {n}
Lord's Supper {prop} (Eucharist) SEE: Eucharist ::
Lord's Supper {prop} (Last Supper) SEE: Last Supper ::
Lorraine {prop} (region west of Alsace) :: Λωρραίνη {f}
lorry {n} (motor vehicle) SEE: truck ::
Los Angeles {prop} (largest city in California) :: Λος Άντζελες
lose {v} (cause (something) to cease to be in one's possession or capability) :: χάνω
lose {v} ((transitive) fail to win) :: ηττώμαι, χάνω
lose {v} (shed (weight)) :: χάνω, αδυνατίζω
lose {v} (have (somebody of one's kin) die) :: χάνω
lose {v} (be unable to follow or trace (somebody or something) any longer) :: χάνω
lose {v} (fail to be the winner) :: ηττώμαι, χάνω
lose count {v} (to forget the number of times that something has happened) :: χάνω το λογαριασμό
lose face {v} (lose respect of others) :: ρεζιλεύομαι
lose one's mind {v} (to become insane) :: χάνω τα λογικά μου
lose one's way {v} (get lost) SEE: get lost ::
loser {n} (person who fails to win) :: χαμένος
lose weight {v} (to become less heavy) :: αδυνατίζω
lost {adj} (unable to find one's way) :: χαμένος {m}
lost {adj} (in an unknown location) :: χαμένος {m}
lost and found {n} (department, service or location where items that are found can be claimed by their owners) :: γραφείο απολεσθέντων αντικειμένων {n}, απολεσθέντα {n-p} [colloquial]
lost property {n} (lost and found) SEE: lost and found ::
lot {n} (large quantity or number) SEE: a lot ::
Lot {prop} (nephew of Abraham) :: Λωτ {m}
lotion {n} (ointment that one rubs on the skin) :: λοσιόν {n}
lots {n} (lots) SEE: a lot ::
lottery ticket {n} (slip of paper drawn in a lottery) :: λαχείο {n}
lotus {n} (plant of the genus Nelumbo) :: λωτός {m}
lotus eater {n} :: λωτοφάγοι {m}
loud {adj} (of a sound) :: ηχηρός {m}, δυνατός {m}
loud {adj} (noisy) :: θορυβώδης {m}, βροντερός {m}, βροντώδης {m}
loud {adj} (of a colour, clothing, etc.) :: φανταχτερός {m}, χτυπητός {m}, κραυγαλέος {m}
loudmouth {n} (one who talks too much or too loudly) :: φαφλατάς {m}
loudspeaker {n} (transducer) :: μεγάφωνο {n}
Louis {prop} (male given name) :: Λουδοβίκος {m}
louis d'or {n} (any gold coin introduced in France by Louis XIII) :: χρυσός λουδοβίκος {m}
Louisiana {prop} (US state) :: Λουιζιάνα {f}
lounge {n} (waiting room) :: αίθουσα αναμονής {f}
lounge {n} (living room) :: καθιστικό {n}
lounge diner {n} (room in a private house) :: σαλοτραπεζαρία {f}
louse {n} (insect) :: ψείρα {f}
louse {n} (worthless person) :: κοπρόσκυλον {n}, ασυνείδητος {m}
Louvain {prop} (Belgian city) :: Λέουβεν
Louvre {prop} (an art museum in France) :: Λούβρο {n}
lovable {adj} (inspiring love) :: αξιαγάπητος
lovage {n} (a Mediterranean herb) :: λεβιστικό {n}
love {n} (strong affection) :: αγάπη {f}
love {n} (object of one's romantic feelings; darling or sweetheart) :: αγάπη {f}
love {n} :: έρωτας {m}
love {v} (have a strong affection for) :: αγαπώ
love {v} (be strongly inclined towards doing) :: λατρεύω, ποθώ, θέλω
love {v} (care about; will good for) :: εκτιμώ, αγαπώ
love {v} ((euphemistic): to have sex with) :: κάνω έρωτα
love at first sight {n} (an instantaneous attraction) :: κεραυνοβόλος έρωτας {m}
lovebird {n} (a parrot of the genus Agapornis) :: αγαπόρνις {m}
lovebird {n} (an affectionate couple (or a person thereof)) :: τρυγονάκι {n}
love letter {n} (letter about the author's love) :: ερωτικό γράμμα {n}
love-lies-bleeding {n} (plant) :: αμάραντη αγάπη {f}
lovely {n} (attractive person) :: υπέροχη
love potion {n} (philter) SEE: philter ::
lover {n} (one who loves another person) :: εραστής {m}, ερωμένη {f}
lover {n} (sexual partner) :: εραστής {m}, ερωμένη {f}, αγαπητικός {m}, αγαπητικιά
lover {n} (person who loves something) :: λάτρης {m} {f}, θαυμαστής {m}, θαυμάστρια {f}
love triangle {n} (situation in which two people vie for the love of a third) :: ερωτικό τρίγωνο {n}
loveworthy {adj} :: αξιαγάπητος
loving {adj} (expressing a large amount of love) :: στοργικός
low {adj} (in a position comparatively close to the ground) :: χαμηλός
low {adj} (small in height) :: κοντός
low {adj} (depressed, sad) :: στα κάτω μου, κατηφής
low {adj} (despicable) :: ποταπός
low {n} (something that is low) :: χαμηλό {n}, ναδίρ {n}
low {n} (area of low pressure) :: χαμηλό {n}
low {n} (lowest-speed gearing of a power-transmission system) :: πρώτη {f}
low {adv} (close to the ground) :: χαμηλά
low {adv} (at a lower frequency) :: χαμηλά
low {n} (flame) SEE: flame ::
low {v} (moo) SEE: moo ::
Low Countries {prop} (countries around the Rhine, Scheldt and Meuse rivers) :: Κάτω Χώρες {f-p}
lower {v} (let (something) descend by its own weight, such as a bucket or sail) :: χαμηλώνω
lower {v} (pull down) :: κατεβάζω
lower {v} (reduce the height of, as a fence or chimney) :: χαμηλώνω
lower {v} (depress as to direction, as a gun) :: κατεβάζω
lower {v} (reduce the degree, intensity, strength, etc., of, as temperature) :: χαμηλώνω
lower {v} (reduce (something) in value, amount, etc.) :: κατεβάζω
lower {v} (to fall, to grow less) :: χαμηλώνω
lower {v} (intransitive: to decrease in value) :: κατεβαίνω
lower arm {n} (section of an arm) SEE: forearm ::
lowercase {adj} (in lower case) :: μικρά γράμματα {n-p}
lower chamber {n} (lower house) SEE: lower house ::
lower house {n} (part of a parliament) :: κάτω βουλή {f}
lowering {n} (act of something being lowered) :: χαμήλωμα {n}
Lower Saxony {prop} (state) :: Κάτω Σαξονία {f}
low-grade fever {n} (slight fever) :: πυρέτιο {n}
low-hanging fruit {n} :: ώριμο φρούτο
Low Saxon {prop} (language or language group) :: Χαμηλός Σάξονας
low tide {n} (the tide at its lowest level) :: άμπωτη {f}
loxodrome {n} (A line which crosses successive meridians at a constant angle) SEE: rhumb line ::
loyal {adj} (firm in allegiance to a person or institution) :: πιστός
lozenge {n} (rhombus) :: ρόμβος {m}
lube {n} (lubricant) SEE: lubricant ::
lube {v} (lubricate) SEE: lubricate ::
lubricant {n} (substance used to reduce friction) :: λιπαντικό {n}
lubricate {v} (to make slippery or smooth) :: λιπαίνω
Lucas {prop} (male given name) SEE: Luke ::
Lucia {prop} (female given name) SEE: Lucy ::
Lucian {prop} (sophist of Syrian origin) :: Λουκιανός
Lucifer {prop} (figure mentioned in Isaiah 14:12) :: Εωσφόρος
Lucifer {prop} (Venus, the morning star) :: Αφροδίτη {f}
Lucius {prop} (male given name) :: Λούκιος {m}
luck {n} (something that happens to someone by chance) :: τύχη {f}
lucky {adj} (of people, having good fortune) :: τυχερός {m}
lucky charm {n} (object kept for good luck) :: φυλαχτό {n}, γούρι {n}, πορτμπονέρ {n}
lucrative {adj} (producing a surplus; profitable) :: επικερδής {m}, κερδοφόρος {m}, προσοδοφόρος {m}
Lucy {prop} (female given name) :: Λουκία
Ludlow {prop} (town) :: Λουντλόβια {f}
luggage {n} (traveller's containers) :: αποσκευές {f-p}
Luhansk People's Republic {prop} (secessionist state in Luhanshchyna, the Ukraine) :: Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ
Lukas {prop} (given name) SEE: Luke ::
Lukashenko {prop} (surname) :: Λουκασένκο, Λουκασένκα
Luke {prop} (given name) :: Λουκάς {m}
Luke {prop} (evangelist) :: Λουκάς {m}
Luke {prop} (gospel of Luke) :: κατά Λουκάν ευαγγέλιον {n}
lukewarm {adj} (temperature) :: χλιαρός {m}
lukewarm {adj} (not very enthusiastic) :: χλιαρός {m}
lullaby {n} (a soothing song to lull children to sleep) :: νανούρισμα {n}
lumbago {n} (lumbar-region backache, see also: backache) :: οσφυαλγία {f}
lumber {n} (wood as building material) :: ξυλεία {f}
lumberjack {n} (person who fells trees) :: ξυλοκόπος {m}
lumen {n} (SI-unit for luminous flux) :: λούμεν {n}
luminosity {n} (ratio of luminous to radiant flux) :: φωτεινότητα {f}
luminosity {n} (rate at which a star radiates energy) :: φωτεινότητα {f}
luminous {adj} (emitting light; glowing brightly) :: φωτεινός
luminous flux {n} :: φωτεινή ροή {f}
lummox {n} (clumsy, stupid person) :: παιδοβούβαλος {m}, ατσούμπαλος {m}, άγαρμπος {m}
lump {n} (something that protrudes, sticks out, or sticks together; a cluster or blob; a mound, hill, or group) :: βόλος {m}
lumpen {adj} (of or relating to social outcasts) :: λούμπεν
Luna {prop} (Earth's moon) SEE: Moon ::
lunar eclipse {n} (when the Earth casts its shadow over the Moon) :: έκλειψη Σελήνης {f}
lunar module {n} (spacecraft) :: σεληνάκατος {f}
lunar phase {n} (any one of the aspects presented by the moon) :: σεληνιακή φάση {f}
lunatic asylum {n} (mental hospital) SEE: mental hospital ::
lunch {n} (meal around midday) :: γεύμα {n}, μεσημεριανό {n}
lunch {v} (to eat lunch) :: γευματίζω
lunchbox {n} (container for transporting meals) :: φαγητοδοχείο {n}
luncheon {n} (a formal term for lunch) SEE: lunch ::
lung {n} (organ that extracts oxygen from the air) :: πνεύμονας {m}
lupus {n} (autoimmune disease) :: λύκος {m}
Lupus {prop} (summer constellation of the northern sky) :: Λύκος {m}
lurid {adj} (melodramatic) SEE: melodramatic ::
lust {n} (strong desire, especially of a sexual nature) :: λαγνεία {f}
lust {n} (general want or longing) :: επιθυμία {f}
lust {v} (strongly desire) :: ποθώ
luster {n} (refinement, polish or quality) :: λάμψη
lustful {adj} (full of lust) :: λάγνος {m}
lustration {n} (a rite of purification, especially washing) :: κάθαρση {f}, εξαγνισμός {m}
lustration {n} (restoration of credibility to a government by the purging earlier perpetrators) :: κάθαρση {f}
lustre {n} (luster) SEE: luster ::
lustre {v} (luster) SEE: luster ::
lute {n} (stringed instrument) :: λαούτο {n}
lutetium {n} (chemical element with atomic number of 71) :: λουτέτσιο {n}
Lutheran {adj} (pertaining to the theology of Martin Luther or his followers, or the Lutheran church) :: λουθηρανικός
Lutheran {n} (member of any Christian church identifying with the theology of Martin Luther) :: λουθηρανός {m}
Lutheranism {n} (branch of Christianity developed by Martin Luther) :: λουθηρανισμός {m}
lux {n} (the derived unit of illuminance) :: λουξ {n}
Luxembourg {prop} (country) :: Λουξεμβούργο {n}
luxuriant {adj} (abundant in growth or detail) :: άφθονο
luxury {n} (very wealthy and comfortable surroundings) :: πολυτέλεια {f}, χλιδή {f}
luxury {n} (something desirable but expensive) :: πολυτέλεια {f}
luxury {n} (something very pleasant but not really needed in life) :: πολυτέλεια {f}
luxury {adj} (indulgent) :: πολυτελής {m} {f}
-ly {suffix} (used to form adverbs from adjectives) :: , -ώς [each replacing the final syllable of the adjective]
lycanthrope {n} (werewolf) SEE: werewolf ::
lycanthropy {n} (act of shapeshifting) :: λυκανθρωπία {f}
lycée {n} (a public secondary school in France) :: λύκειο {n}
lyceum {n} (a public hall designed for lectures or concerts) :: λύκειο {n}
Lycia {prop} (ancient region) :: Λυκία
Lydia {prop} (historical region) :: Λυδία {f}
Lydia {prop} (biblical woman) :: Λυδία {f}
Lydia {prop} (female given name) :: Λυδία {f}
Lydian {n} (native or inhabitant of Lydia) :: Λυδός {m}
Lydian {adj} (pertaining to Lydia) :: λυδικός
lye {n} (caustic alkaline solution) :: αλισίβα {f}
lymph {n} (the fluid carried by the lymphatic system) :: λύμφη {f}, λέμφος {f}
lymphadenopathy {n} (abnormal enlargement of the lymph nodes) :: λεμφαδενοπάθεια {f}
lymphatic system {n} (network of lymphatic vessels and lymph nodes) :: λεμφικό σύστημα {n}
lymphocyte {n} (type of white blood cell) :: λεμφοκύτταρο {n}
lymphoma {n} (malignant tumor that arises in the lymph nodes or in other lymphoid tissue) :: λέμφωμα {n}
lynx {n} (wild cat) :: λύγκας {m}
Lyons {prop} (a city in France) :: Λυών, Λούγδουνο {n} [Roman era]
lyre {n} (stringed musical instrument) :: λύρα {f}
lyric {n} (words of a song) SEE: lyrics ::
lyrics {n} (the words to a song) :: στίχοι {m-p}
lysergic {adj} (psychedelic) SEE: psychedelic ::
lysergic acid {n} (the organic compound, 6-methyl-9,10-didehydro-ergoline-8-carboxylic acid) :: λυσεργικό οξύ {n}
lysergic acid diethylamide {n} (a powerful hallucinogen) :: διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος {n}
lysine {n} (essential amino acid, C6H14N2O2) :: λυσίνη {f}
lysis {n} ((chemistry) destruction of cells) :: λύση {f}
-lysis {suffix} (decomposition or breakdown) :: -λυση {f}
-lysis {suffix} (dissolving) :: -λυση {f}
-lysis {suffix} (disintegration) :: -λυση {f}