User:Atelaes/AGr

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


α[edit]

Α ἀ- Ἀαρών Ἀβαδδών ἀβακίσκος ἀβακίσκου ἄβακος ἄβαξ ἀβαρής ἀββα Ἄβδηρα Ἀβδηρίτης Ἅβελ Ἀβεντῖνον Ἀβιά Ἀβιάθαρ Ἀβραάμ Ἀβροκόμας Ἀβυδηνός Ἄβυδος ἄβυσσος ἀγαθοποιέω ἀγαθός Ἀγάθων ἀγαλλιάω Ἀγαμέμνων ἀγαπάω ἀγάπη ἀγάπης ἀγαπητός Ἄγαρ Ἀγασίας Ἀγαύη ἀγγελία ἄγγελος ἀγγέλου ἀγεωμέτρητος Ἀγήνωρ Ἀγησίλαος ἁγία ἅγιος Ἀγκαῖος ἀγκύλος Ἄγκυρα ἁγνή ἀγνοέω ἄγνοια ἀγνοίας ἁγνόν ἁγνός Ἅγνων ἄγνωστος ἄγραφος ἄγριος Ἀγρίππας Ἀγριππίνη ἀγρός ἀγροῦ Ἀγύῤῥιος Ἀγχίσης ἄγω ἀγών ἀγῶνος Ἀδάμ Ἀδείμαντος ἀδελφή ἀδελφῆς ἀδελφός ᾍδης ἄδικον ἄδικος Ἄδμητος ᾅδου Ἀδράστεια Ἄδραστος Ἁδριανούπολις Ἁδριανουπολίτης Ἀδρίας Ἀδρίης ἄδυτον ἄδυτος ἀδύτου ᾄδω Ἄδωνις ἀεί Ἀερόπη ἀέρος Ἄζωτος ἄημι Ἀηνόβαρβος ἀήρ Ἀθάμας Ἀθάνα ἄθεοι ἄθεος ἀθεότης ἀθεότητος Ἀθηνᾶ Ἀθῆναι Ἀθηναία Ἀθήνας Ἀθήνη Ἄθως αἱ Αἰακίδης Αἰακός Αἴας αἴγαγρος αἰγάγρου Αἰγαῖον Αἰγεύς Αἰγιαλεύς Αἴγινα Αἰγινήτης Αἴγισθος αἰγός Αἴγυπτος Αἵδης Ἁΐδης Αἴδουος Αἰήτης Αἰθιοπία Αἰθίοπος Αἰθίοψ Αἴθρα αἴθω Αἰκατερίνη αἷμα αἵματος Αἰμιλία Αἰμίλιος Αἷμος Αἵμων Αἰνείας αἴνιγμα αἰνίγματος Αἶνος αἴξ Αἰολεύς Αἰολία Αἰολικός Αἰολίς Αἴολος αἰσθήσεως αἴσθησις ἀίσσω Αἰσχίνης Αἰσχύλος Αἴσωπος Αἴτνη Αἰτωλία Αἰτωλίς Αἰτωλός αἰών αἰῶνος Ἀκαδημία ἀκάθαρτος ἀκακία ἀκακίας ἀκαλήφη ἀκαλήφης Ἀκάμας Ἄκανθος ἄκανθος ἀκάνθου Ἀκαρνάν Ἀκαρνανία ἄκαρπος Ἄκαστος ἀκατάληπτος Ἀκεσίνης ἀκέφαλος ἀκή ἀκῆς ἀκούω ἄκρα Ἀκράγας Ἀκρίσιος ἀκρόαμα ἀκροάματος Ἀκροκόρινθος ἄκρος Ἀκταίων Ἄκτιον Ἄκτωρ Ἀκύλιος Ἀκύλλιος Ἄλας Ἀλβανός Ἄλβη ἄλβος ἀλέκτορος ἀλέκτωρ Ἀλεξάνδρα Ἀλεξάνδρεια Ἀλεξανδρέττα Ἀλεξανδρεύς Ἀλεξανδρῖνος Ἀλέξανδρος ἀλέξω Ἄλεος ἀλήθεια ἀληθείας Ἀλθαία ἁλιαίετος ἁλιαιέτου Ἁλίαρτος Ἀλίας Ἁλικαρνασσεύς Ἁλικαρνασσός Ἀλκαῖος Ἀλκαμένης Ἄλκηστις Ἀλκιβιάδης Ἀλκμαίων Ἀλκμαιωνίδης Ἀλκμήνη ἀλκυόνος ἀλκυών ἀλλά ἄλλος Ἀλόπη ἁλός Ἄλπεις ἅλς Ἀλυάττης Ἅλυς ἄλφα Ἀλφαῖος Ἁλφαῖος Ἀλφειός Ἀλφεσίβοια ἀλώπηξ ἅμα Ἀμαζονομαχία Ἀμαζών Ἀμαθοῦς Ἄμανος ἀμαρύσσω Ἀμάσεια Ἄμασις Ἀμεινίας Ἀμεινοκλῆς ἀμήν Ἀμίλκας Ἄμμων Ἀμομφάρετος Ἀμούλιος Ἀμπρακία Ἀμπρακιώτης Ἀμύκλαι Ἀμύντας Ἀμύντωρ ἀμφί ἀμφίβια ἀμφίβιος Ἀμφιλοχία Ἀμφίλοχος Ἀμφίπολις Ἀμφιπολίτης ἀμφίς ἀμφίσβαινα ἀμφισβαίνης Ἄμφισσα Ἀμφισσεύς Ἀμφιτρύων Ἀμφίων ἀν- ἀνά Ἄναια Ἀναιίτης Ἀνακρέων Ἀνακτορία Ἀνακτόριος Ἀναξαγόρας Ἀναξίβιος Ἀναξίμανδρος ἀναπολόγητος Ἄναπος ἀναρχία ἀναρχίας Ἀναστασία Ἀναστάσιος ἀνάστασις Ἀνδοκίδης Ἀνδραίμων Ἀνδρέας ανδρεῖος Ἀνδροκλῆς Ἀνδρομέδα ἀνδρός Ἄνδρος Ἀνδροτίων ἄνευ ἀνήρ ἁνήρ Ἀνθεμοῦς ἄνθος ἄνθους ἀνθρακιά ἀνθρακιᾶς ἄνθραξ ἄνθρωπος ἀνθρώπου Ἀνίων Ἀννίβας Ἄννων Ἀνταλκίδας Ἄντανδρος Ἀντήνωρ Ἀντιάτης Ἀντιγόνη Ἀντίγονος Ἀντίκλεια Ἀντικύθηρα Ἀντικύρα Ἀντικυρεύς Ἀντίλοχος Ἀντίμαχος Ἄντιον Ἀντιόχεια Ἀντιοχεύς Ἀντίοχος Ἀντίπατρος Ἀντισθένης Ἀντιφῶν ἀντλέω ἀντλία ἀντλίας Ἀντωνία Ἀντώνιος Ἄνυτος Ἀξιός Ἀπατούρια ἀπέθανον Ἀπελλῆς Ἀπιδανός ἀπό ἀποθανεῖν ἀποθανέομαι ἀποθνῄσκω ἀποκαλύψεως ἀποκάλυψις ἀποκεφαλίζω ἀποκόπτω Ἀπολλύων Ἀπόλλων Ἀπολλωνία Ἀπολλωνιάτης ἀποπληκτικός ἀπόπληκτος ἀποπλήσσω ἀποστασία ἀπόστολος Ἀπουλήϊος Ἀπουλία Ἄππιος ἀπροσδόκητον ἀπροσδόκητος ἀπύ Ἀραβία Ἀράμ Ἀράξης Ἄραρ Ἄρατος Ἄραψ Ἄρβερνος Ἀργεῖος Ἄργιλος Ἀργινοῦσαι Ἀργολίς Ἄργος Ἀργώ Ἀρέθουσα Ἄρειος Πάγος Ἄρης ἄρθρον Ἀριάδνη Ἀριαῖος Ἁριμαθαία Ἀριμασπός Ἀρίμενον Ἀριοβαρζάνης Ἀριόβυστος Ἀρισταγόρας Ἀρισταῖος Ἀρίσταρχος Ἀριστείδης ἀριστερός Ἀριστεύς Ἀρίστιππος Ἀριστόβουλος Ἀριστογείτων ἄριστον Ἀριστοτέλης Ἀριστοφάνης Ἀρίστων Ἀριστώνυμος Ἀρίων Ἀρκαδία Ἀρκάς Ἀρκεσίλαος ἀρκτικός ἄρκτος Ἄρκτος ἄρκτου Ἀρκτοῦρος Ἁρμαγεδών Ἀρμενία Ἁρμόδιος Ἁρμονία Ἄρνη Ἅρπαγος Ἄρποι Ἅρπυια Ἀρσάκης Ἀρσακίδης Ἀρτάβαζος Ἀρτάβανος Ἀρτάξατα Ἀρταξέρξης Ἀρταφέρνης Ἄρτεμις Ἀρτεμισία Ἀρτεμίσιον ἀρχαῖος Ἀρχέλαος Ἀρχέστρατος ἀρχή ἀρχι- Ἀρχίας ἀρχιερεύς Ἀρχίλοχος Ἀρχιμήδης ἀρχισυνάγωγος ἀρχιτέκτων ἄρχομαι ἄρχω ἄρωμα Ἁσδρούβας Ἀσέα Ἀσεάτης ἀσεβής Ἀσεννέθ Ἀσήρ ἀσθένεια Ἀσία Ἀσιανός Ἀσίνη Ἀσκάλων Ἀσκαλωνίτης Ἀσκάνιος Ἀσκληπιάδης Ἀσκληπίδης Ἀσκληπιός Ἄσκλον Ἀσπασία Ἄσπενδος Ἀσσίναρος Ἀσσυρία Ἄστακος ἀστήρ ἄστρον Ἀστυάγης Ἀστυάναξ Ἀστύοχος Ἀσώπιος Ἀσωπός Ἀταλάντη Ἀταρνεύς ἀτελείωτον ἀτελείωτος ἀτελής Ἀτθίς Ἀτισών Ἀτλαντικόν Ἀτλαντίς Ἄτλας Ἄτοσσα Ἀτραμύττιον Ἀτρείδης Ἀτρεύς Ἄτροπος Ἀττική Ἀττικός Ἄτυς Αὐγείας Αὔγη Αὔγουστος Αὐεντῖνον Αὐλίς αὐξάνω Αὐτονόη αὐτός ἄφθα Ἀφίδναι Ἀφρική Ἀφροδίτη Ἀχαΐα Ἀχαιμένης Ἀχαιμενίδης Ἀχαιός Ἀχαρναί Ἀχαρνεύς Ἀχελῷος Ἀχέρων Ἀχιλλᾶς Ἀχιλλεύς ἀψίνθιον ἀψινθίου ἁψίς ἄω


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


β[edit]

Βάαλ Βαβυλών Βαβυλωνία βάθεος βάθος βάθους βαθύς Βαΐαι βαίνω Βαῖτις Βάκις Βακτρία Βακτριανός Βάκτριος Βάκχος Βαλλά βάλλω βαπτίζω βάπτισμα βαπτισμός Βαπτιστής βάπτω Βαραββᾶς βάρβαρος βάρεος Βαρθολομαῖος Βάρκη Βαρκινών Βαρναβᾶς βάρος βάρους Βάῤῥων βασίλεια βασιλεία βασιλεύς βάσις βάτραχος Βάττος Βεελζεβούλ Βέλγης Βελλεροφόντης Βενιαμίν Βενυσία Βερενίκη Βέροια Βέῤῥης Βηθαβαρά Βηθανία Βηθλεέμ Βήϊοι Βῆλος Βηρυτός Βηστίας Βητριακόν Βίας βιβλιοθήκη βιβλίον βίβλος Βίβλος Βιθυνία Βιθυνός Βικέντιος Βίκτωρ βίος Βισάλτης Βίστων βλασφημέω Βλαχία Βλάχος Βοανεργές Βοιωτία Βοιωτός Βοκώνιος Βόλβη Βορέας Βοῤῥᾶς Βορυσθένης Βοσπορίτης Βόσπορος Βοττία Βοττιαία Βοττιαῖος Βούβαστις Βουκεφάλας βουκολικός βουκόλος βοῦς Βούσιρις Βραγχίδης βραδύς Βρασίδας Βραυρών βρεκεκεκέξ Βρέννος Βρεντέσιον Βρεττανία Βρεττανός Βρέττιος Βριάρεως Βρίξιλλον Βροῦτος βρύκω βρύχω Βύβλος Βυζάντιον Βύζας βυσσός


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


γ[edit]

Γαβριήλ Γάδ Γαδάτας Γάδειρα Γάζα γάζα Γαῖα Γάϊος γάλα γάλακος γάλακτος γαλαξίας Γαλάτης Γαλατία Γάλβας Γαληψός Γαλιλαία Γαλλία γαμέω γάμος Γανυμήδης γάρ Γαρούνας γαστήρ γέεννα γείνομαι Γέλα Γέλας Γέλων γενεά γενεαλογία γενέσεως γενέσια γένεσις γεννάσεως γέννασις γεννάω Γεννησαρέτ γεννήσεως γέννησις γένος Γεραιστός Γερμανία Γερμανός Γέσκων Γέτης Γεώργιος γῆ Γῆ Γηρυόνης Γηρυών Γίγας γίγνομαι γίνομαι γλαγάω γλαῦκ’ εἰς Ἀθήνας γλαῦκες Γλαυκίας Γλαῦκος Γλαύκων γλαῦξ γλυφή γλυφῆς γλῶσσα γλῶττα γλώττης γνώμη γνώμης γνωρίζω γνῶσις Γοβρύας Γολγοθᾶ Γόμοῤῥα Γόμοῤῥας Γόμφοι Γονατᾶς Γόννος Γοργίας Γοργώ Γόρδιον Γόρτυν Γορτύνη Γόρτυς Γότθος Γράγχος Γραικός γράμμα γραμματεύς Γρανικός γράφειν γράφω Γρηγόριος Γύγης Γύθειον Γύθιον Γύλιππος γυνή Γύρτων


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


δ[edit]

Δαβίδ Δαίδαλος Δάκης Δακία Δαλματία Δαμασκός Δάν Δανάη Δαναΐδης Δαναΐς Δαναός Δανιήλ Δαρδανεύς Δάρδανος Δαρεῖος Δασκύλειον Δασκύλιον Δαυείδ Δαυίδ Δαυλίς Δαφναί Δάφνη δέ δειγματίζω Δείνα δέκα Δεκάπολις Δεκαπολίτης δεκατέσσαρες Δεκέλεια Δελφίς Δελφοί Δελφός δένδρον δεξιός Δέξιππος Δέρδας δέρκομαι Δερκυλίδας Δευκαλίων δέχομαι δέω δή Δῃάνειρα Δηϊδάμεια Δηϊόκης Δηΐφοβος δηλητήριος δηλητηριώδης Δῆλος Δημάρατος Δημήτηρ Δημήτριος δῆμος Δημοσθένης δήμου Δημοφῶν δηνάριον διά δια- διάβολος Διαγόρας διάδημα διακονέω διακονία διάκονος διάλεκτος διαλογίζομαι διδάσκαλος διδάσκω διδαχή Δίκη Δίκτυννα Δίνδυμον δίνη Διογένης Διόδοτος Διομέδων Διομήδης Δῖον Διονύσιος Διόνυσος Διοπείθης Διόσκορος Διόσκουρος διότι Διότιμος Δίρκη δίς δισχίλιοι δίφθογγον δίφθογγος διφθόγγου δίχα διχότομος διψάω Δίων Διώνη Δόβηρος δοκέω δοκιμή δολιότροπος Δολογκός Δόλοψ Δόλων Δομιτιανός Δομίτιος δόξα δοξάριον δόξεως δόξις δοξολογία δοξολογίας δοξοσοφία δοξοσοφίας Δόρισκος δουλος δρακεῖν δράκων Δράκων δρόμος δρῶ Δύμη δυναμικός δύναμις δύο Δυῤῥάχιον δύω δώδεκα Δωδώνη Δωριεύς Δωρικός Δωρίς δῶρον Δῶρος δώρου


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


ε[edit]

Ἑβραῖος Ἕβρος ἐγέννησε Ἐγκέλαδος ἐγώ ἔθνος ἔθος ἔθω εἰ εἶδος εἴδω εἴδωλον Εἰλείθυια Εἵλως Εἱλώτης εἰμί εἰρήνη Εἰρήνη εἰς εἷς ἐκ Ἑκάβη Ἑκαταῖος Ἑκάτη ἑκατόν Ἐκβάτανα ἐκκλησία ἔκλειψις ἔκστασις Ἕκτωρ Ἐλαιοῦς Ἐλάτεια ἔλαφος Ἑλβήττιος Ἑλβίδιος Ἐλέα ἐλεημοσύνη Ἑλένη Ἕλενος Ἐλευθεραί Ἐλευσίς Ἐλεφαντίνη ἐλέφας Ἐλιέζερ Ἑλίκη Ἑλικών ἕλιξ Ἑλλάνικος Ἑλλάς Ἕλλη Ἕλλην Ἕλληνες Ἑλληνίζω Ἑλληνικός Ἑλληνίς Ἑλλήσποντος ἕλμινς Ἕλος Ἔλυμος ἔλυτρον Ἐμμανουήλ Ἐμμαούς Ἐμμαοῦς Ἐμπεδοκλῆς Ἔμπουσα ἐν Ἔνδιος Ἐνδυμίων Ἐνετός Ἐνιπεύς ἐννέα ἐντίθημι Ἐνυάλιος Ἐνυώ ἕξ ἑξήκοντα ἐξίστημι ἔξοδος ἐξουσία Ἐπαμεινώνδας Ἔπαφος Ἐπειός ἐπένθεσις ἐπεντίθημι ἐπί Ἐπίγονος Ἐπίδαμνος Ἐπίδαυρος ἐπίδειξις ἐπιθανάτιος ἐπιθυμία Ἐπίκουρος Ἐπίκτητος Ἐπιμενίδης Ἐπιμηθεύς Ἐπιπολαί Ἐπίχαρμος ἑπτά Ἐπύαξα ἐραστής Ἐρατώ ἔργον ἔργου Ἔρεβος Ἐρέτρια Ἐρετριεύς Ἐρεχθείδης Ἐρεχθεύς Ἐρίβοια Ἐρινεός Ἐρινύς Ἐριφύλη Ἐριχθόνιος Ἑρμῆς Ἑρμιονεύς Ἑρμιόνη Ἕρμιππος Ἑρμοκράτης Ἕρμος Ἐρυθρά Ἐρυθραί Ἐρυθραία ἐρυθρός Ἐρύμανθος Ἔρυξ ἔρχομαι ἐρώμενος Ἔρως ἐσθίω Ἑσπερίς Ἕσπερος Ἑστία ἔσχατος Ἐτεοκλέης Ἐτεοκλῆς Ἐτέοκλος Ἐτεόνικος ἕτερος ἔτος ἐτυμολογία εὖ Εὔα εὐαγγελίζω εὐαγγέλιον Εὐαγόρας Εὐάδνη Εὔανδρος Εὐβοεύς Εὔβοια Εὔβουλος Εὐγενία Εὐγένιος Εὔηνος Εὐήνωρ εὐθέως Εὐθύδημος εὐθυντηρία Εὐθύφρων Εὐκλείδης Εὐκλῆς εὐλογέω Εὐμενίς Εὐμολπίδης Εὔμολπος Εὐνίκη Εὔξεινος Εὔπολις Εὐριπίδης Εὔριπος εὑρίσκω Εὐρυβιάδης Εὐρυδίκη Εὐρύηλος Εὐρύκλεια Εὐρυκλῆς Εὐρύλοχος Εὐρύμαχος Εὐρυμέδων Εὐρυπτόλεμος Εὐρυσάκης Εὐρυσθεύς Εὔρυτος Εὐρώπη Εὐρώτας Εὔφημος Εὐφράτης Εὔφρων εὐχαριστέω εὐχάριστος Ἔφεσος Ἐφιάλτης Ἐφραίμ Ἐχίων ἔχω ἐῶ Ἕως


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


ζ[edit]

Ζάβατος Ζαβουλών Ζάγκλη Ζάκυνθος Ζαχαρίας Ζεβεδαῖος Ζελφά Ζεῦξις Ζεύς Ζέφυρος ζέω Ζῆθος Ζήνων ζῶ ζωή ζῷον Ζώπυρος Ζωροάστρης


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


η[edit]

Ἥβη ἡγεμονία ἡγεμών Ἠγερία Ἤγεστα Ἡγησιπύλη ἡδονή ἡδονόπληκτος Ἠδών Ἠδωνίς Ἠδωνός Ἠετιονεία Ἠετίων Ἠϊών Ἡλεί Ἠλέκτρα Ἠλεκτρύων Ἡλί Ἠλί Ἡλίας Ἠλίας ἥλιος Ἥλιος Ἡλίου πόλις Ἦλις Ἠλύσιον ἡμέρα ἥμισυ ἥμισυς Ἤπειρος Ἠπειρώτης Ἥρα Ἡράκλανον Ἡράκλεια Ἡρακλείδης Ἡράκλειτος Ἡρακλεώτης Ἡρακλῆς ἠριγένεια Ἠριδανός Ἡρόδοτος Ἡρῴδης Ἡρῳδιάς ἥρως Ἠσαΐας Ἡσαῦ Ἡσίοδος ἡστικός ἦτα Ἡφαιστίων Ἥφαιστος ἦχος ἠχώ Ἠχώ Ἠώς


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


θ[edit]

Θαδδαῖος θάλασσα θαλάσσης θάλαττα θαλάττης Θαλῆς Θαμύρας Θάμυρις θάνατος Θάνατος θανάτου Θάσος Θαύμας Θαψακηνός Θάψακος Θάψος θεά θεᾶς θέατρον θείον θεῖον θέλημα θέλω Θέμις Θεμιστοκλῆς Θεογένης Θέογνις Θεοδοσία Θεόδωρος Θεοκλύμενος θεόμαχος Θεονόη Θεόπομπος θεός θεοῦ θεραπεύω Θεράπναι Θεράπνη θεράπων θέρεος Θερμαῖος Θέρμη Θερμοπύλαι Θερμώδων θέρος θέρους Θερσίτης Θεσμοφόρια Θεσπιαί Θεσπιεύς Θέσπις Θεσπρωτίς Θεσπρωτός Θεσσαλία Θεσσαλίς Θεσσαλονίκη Θεσσαλός Θεστιάς Θέστιος Θέστωρ Θέτις θέω θεωρία Θῆβαι Θηβαῖος Θηβών θήκη Θήρα Θηραμένης Θήρων θής θησαυρός Θησείδης Θησεύς θητός Θίμβρων Θίσβαι Θίσβη Θόας Θουκυδίδης Θούριοι Θούριος Θρᾴκη Θρᾷξ Θρᾷσσα Θρασύβουλος Θράσυλλος Θρᾷττα Θρία θρίαμβος Θρίαμβος Θριάσιον θρίξ θρόνος Θυέστης Θύμβρα Θυνία Θυνός Θυρέα Θωμᾶς


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


ι[edit]

ἰά Ἴακχος Ἰακώβ Ἰάκωβος Ἰαλυσός Ἱάμψας Ἰανός Ἰανοῦκλον Ἰαπετός Ἰαπυγία Ἰᾶπυξ ἴασις Ἴασος Ἰάσων ἰατρός Ἰάων Ἴβηρ Ἰβηρία Ἴβυκος Ἴδας ἰδέα Ἴδη ἰδία ἴδιον ἴδιος ἰδίως ἰδιώτατος ἰδιώτερος Ἰδομενεύς Ἰδομένη Ἰδουμαία Ἱεράπολις Ἱεραπολίτης Ἱερεμίας Ἰερεμίας Ἱεριχώ Ἰεριχώ Ἰέρνη ἱερός Ἱεροσόλυμα Ἱερουσαλήμ Ἱεροφῶν Ἱέρων Ἱερώνυμος Ἰεσσαί ἵημι Ἰησοῦς Ἰθάκη Ἴθακος Ἰθώμη Ἰθωμήτης Ἰκαρία Ἰκάριος Ἴκαρος Ἰκόνιον Ἰλιάς Ἴλιον Ἰλισός Ἰλισσός Ἰλλυρία Ἰλλύριος Ἴμβρος Ἱμέρα ἵνα Ἰνάρως Ἴναχος Ἰνδία Ἰνδική Ἰνδός Ἰνώ Ἰξίων Ἰόβας Ἰοκάστη Ἰόλαος Ἰόλη Ἰόνιος Ἰορδάνης Ἰουγούρθας Ἰουδά Ἰουδαία Ἰουδαϊκός Ἰουδαϊκῶς Ἰουδαῖος Ἰουδάς Ἰούδας Ἰουερνία Ἰουλία Ἰούλιος Ἰουνία Ἰούνιος Ἰουστινιανός Ἰουστῖνος Ἰοφῶν Ἵππαρχος Ἱππίας Ἱπποδάμεια ἱπποκένταυρος Ἱπποκράτης Ἱππολύτη Ἱππόλυτος Ἱππομέδων ἵππος ἱπποτοξότης ἱπποτοξότου ἵππου Ἶρις ἴς Ἰσαάκ Ἰσαῖος Ἰσθμός Ἶσις Ἰσμαήλ Ἰσμήνη Ἰσμηνίας Ἰσμηνός Ἰσοκράτης Ἰσραήλ Ἰσραηλίτης Ἰσσάχαρ ἵστημι Ἱστιαία Ἱστιαῖος ἱστορία Ἰστρία Ἴστρος Ἰστώνη Ἰταλία Ἰταλιώτης Ἰταλός Ἰτύκη Ἴτυς Ἰφιγένεια Ἴφικλος Ἰφικράτης Ἶφις Ἴφιτος ἰχθύς ιχθύς Ἰώ Ἰωάννα Ἰωάννης Ἰωλκός ἰῶμαι Ἴων Ἰωνᾶς Ἰωνία Ἰωσήφ Ἰωσίας ἰῶτα


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


κ[edit]

Καδμεία Κάδμος καθαίρω καθαρίζω καθαρισμός καθαρός κάθαρσις καί Καϊάφας Καικιλία Καικίλιος Καικίνας Καϊκός Κάϊν Κάϊος Καιπίων καιρός Καῖσαρ Καισάρεια κακία κακοποιία κακός κακοφωνία Καλαβρία Καλβῖνος Καληδονία Καληδόνιος Καλλίας Καλλικρατίδας Καλλίμαχος Καλλίξενος Καλλιόπη Κάλπη Καλπουρνία Καλπούρνιος Καλυδών Καλυψώ Κάλχας Καμάρινα Καμβύσης Κάμειρος καμηλοπάρδαλις κάμηλος Καμίλλη Κάμιλλος Καμπανία κάμπτω κανδάκη Κανδάκη Κάνναι Κανύσιον Κάνωβος Καπανεύς Καπαρναούμ Καπερναούμ Καπιτώλιον Καππαδοκία Καππαδοκίη κάπρος κάπρου Καπύη Κάρ Κάρβων καρδία Καρδία Καρδοῦχος καρθία Καρία Κάρκινος Κάρνεια καρπός Κάῤῥαι κάρυον Κάρυστος Καρχηδών Κάσκας Κασπία Κασσάνδρα Κάσσανδρος Κασταλία Κάστωρ κατά καταλαμβάνω Καταλίνας καταλύω Κατάνη Κάτλος Κάτων Καύκασος Καῦνος Κάϋστρος Καφαρναούμ Καφηρεύς Κεβριόνης Κεγχρεαί Κεγχρειαί Κέθηγος κείρειν κείρω Κέκροψ Κελαιναί Κελεός Κελτός κενός Κένταυρος κένταυρος Κεραμεικός κερασός κερασοῦ Κερασοῦς Κέρβερος Κέρκυρα κεφαλή Κεφαλληνία Κέφαλος Κέως Κῆρ κῆτος Κηφεύς Κηφισός Κηφισσός Κιθαιρών Κικέρων Κιλικία Κίλιξ Κίμβρος Κιμμερία Κιμμέριος Κίμων Κινέας Κίννας Κιρκαῖον Κίρκη Κισσεύς Κίτιον Κλαζομεναί Κλάρος Κλαυδία Κλαύδιος Κλεαίνετος Κλέανδρος Κλεάνωρ Κλέαρχος κλειδί Κλεινίας κλείς Κλεισθένης Κλεῖτος Κλειτοφῶν Κλειώ Κλεόμβροτος Κλεομένης Κλεοπᾶς Κλεοπάτρα Κλεοφῶν κλέπτης κλέπτω Κλέων Κλεωναί Κλεώνυμος Κλούσιον Κλυταιμνήστρα Κλωδία Κλώδιος Κλωθώ Κνῆμος Κνίδος Κνωσός Κνωσσός Κόδρος Κοινή κοινή κοινόν κοινός Κόϊντος Κοκκήϊος κόκκος Κολοσσαί κολοσσός Κολοφῶν κόλπος κόλυμβος Κολχίς Κολχός Κολωναί Κολωνός Κομμαγήνη Κόνων κόπτω Κορδύβη κόρη Κόρη Κόρινθος Κορνηλία Κορνήλιος Κορύβας Κορώνεια Κόρωνος κόσμος Κόττας Κότυς Κούναξα Κούριον Κουρίων Κούρτιος Κραναά κρανίον Κράνων κρατέω Κρατῖνος κράτος Κρεμώνη Κρέουσα Κρεῦσις Κρέων Κρής Κρήτη κρίνω Κρῖσα κρίσις κριτής Κριτίας κριτοῦ Κρίτων Κροῖσος κροκόδειλος Κρομμύων Κρονίδης Κρόνος Κρότων Κροτωνιάτης κρυπτός κρύπτω κρύσταλλος Κτησίας Κτησιφῶν Κυάνεα Κυαξάρης Κυβέλη κυβερνάω κυβέρνησις κυβερνισμός Κύδνος Κυδωνία Κυδωνιάτης Κυζικηνός Κύζικος Κύθηρα Κυκλάδες Κυκλάς κύκλος κυκλόω κύκλῳ Κύκλωψ Κύκνος Κυλλήνη Κύλων Κύμη Κύνθος Κυνὸς Κεφαλαί Κυνοσούρα Κυνὸς Σῆμα Κυνουρία Κυντίλιος Κύπρος Κυρηναϊκή Κυρήνη Κυρῖνος κύριος Κυρίτης Κύρνος Κῦρος Κύψελος κύων Κωκυτός κωλοβαθριστής κωλόβαθρον κῶλον κωμωδία Κωνσταντῖνος Κωνσταντινούπολις Κωνσταντινουπολίτης Κωπαΐς Κωρυκίς Κώρυκος Κῶς


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


λ[edit]

Λάβαν Λαβδακίδης Λάβδακος Λάβδαλον Λαβίνιον Λάδη Λαέρτης Λαίβινος Λαίλιος Λάϊος Λαΐς Λαιστρύγων Λάκαινα Λακεδαιμόνιος Λακεδαίμων Λάκων Λακωνία Λακωνική Λακωνικός Λάμαχος Λαμία λάμπω Λαμψακηνός Λάμψακος Λαοδίκεια Λαομέδων Λαπίθης Λάρισα Λάρισσα Λατῖνος Λάτιον Λαύρειον Λαυρέντιος Λαύριον λάω Λεβάδεια Λέβεδος λεγεών λέγω Λεία Λείγηρ Λέντλος Λεοντῖνοι Λεοντῖνος λεπίδος λεπίς λέπρα Λεπρεάτης Λέπρεον λεπρός Λέρνη Λέσβος Λευί Λευὶς Λευκανία Λευκανός Λευκάς Λευκετία Λευκία Λεύκιος Λευκοθέα λευκός Λεύκουλλος Λεῦκτρα Λέχαιον λέων Λέων Λεωνίδας Λεωτυχίδης Λήδα Λήθη Λῆμνος Λητώ Λίβανος Λιβία Λίβιος Λιβύη Λιβυρνός Λίβυς Λίγυς Λιγυστική λίθος λίθου Λικιννία Λικίννιος Λιλύβαιον Λίνδον Λίνδος Λῖνος Λιπάρα Λίχας λογίζομαι λογικός λογισμός λογιστικός λόγος λόγου Λοκρίς Λοκρός Λονδίνη Λούκη Λουκίλλιος Λουκρητία Λουκρήτιος Λουτάτιος λόχος Λύγδαμις Λύγκος λύγξ Λυδία Λυδός λῦε λύει λύειν λύεις λύετε λυέτω λυέτωσαν λύῃ λύῃς λύητε Λυκαβηττός Λυκαονία Λυκάων Λύκειον Λυκία Λυκίδας Λυκομήδης λύκος Λύκος Λυκοῦργος Λυκόφρων λύομεν λύουσι λύουσιν Λύσανδρος Λυσικλῆς Λυσίμαχος Λύσιππος Λύσις Λυσιστράτη Λυσίστρατος Λυσιτανία λύω λύωμεν λύωσι Λωΐς Λωτοφάγος


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


μ[edit]

Μαγδαλά Μάγνης Μαγνησία μάγος Μάγος Μάγων μαζός Μαθθαῖος Μαῖα Μαίανδρος Μαιάς Μαικήνας Μαίναλον Μαίονες Μαιονία Μαίων Μαιῶτις Μακαρία Μακεδονία Μακεδών μακρόν μακρός Μάκρων Μαλέα Μάλλιος μαμμωνᾶς μαμωνᾶς Μανασσῆς Μανδάνη Μανία Μαντίνεια Μαντινεύς Μαραθών Μαρδόνιος Μάρεια Μαρία Μαριάμ Μαριὰμ Μάρπησσα Μαρσός Μαρσύας μάρτυρ μαρτύριον μάρτυς Μάρων Μασσαλία Μασσαλιώτης Μασσανάσσης Ματθαῖος Μαυρουσία Μαυρούσιος Μαυσωλεῖον Μαύσωλος μάχαιρα Μαχάων μάχομαι με Μεγάβαζος Μεγαβάτης Μεγάβυζος Μέγα Ετυμολογικόν Λεξικόν Μεγακλέης Μεγακλῆς Μεγαλόπολις Μεγαλοπολίτης Μεγάρα Μέγαρα Μεγαρεύς Μεγαρίς μέγας Μεδιόλανον Μεθυδριεύς Μεθύδριον Μεθώνη Μειδίας Μελάμπους Μελανίππη Μελάνιππος μέλας Μελέαγρος Μέλητος μέλι μέλισσα Μέλισσα μελίσσης μέλιττα μελίττης μελῳδία Μέμνων Μέμφις μέμφομαι Μένανδρος Μένδη Μενέλαος Μενήνιος Μενοικεύς Μενοίτιος Μένων Μερόπη μέρος Μέροψ Μεσοποταμία μέσος Μεσσάλας Μεσσάπιος Μεσσήνη Μεσσηνία μετά μεταμορφόω Μεταποντῖνος Μεταπόντιον Μεταπόντιος Μέταυρος Μέτελλος μέτρον Μέτων μέχρι μή Μήδεια Μηδία Μῆδος Μήθυμνα Μηλιεύς Μηλίς Μῆλος μήν Μήνη μήνη μηνίσκος Μηριόνης μήτηρ μηχανή μίασμα Μίδας Μίθρας Μιθριακός Μιθριδάτης μικρά μικρός Μίλητος Μιλτιάδης Μίλων Μίνδαρος Μινούκιος Μιντούρνη Μινύης Μινώα Μίνως Μινώταυρος μισέω μνάομαι μοῖρα Μοῖρα μοίρας Μοίρας Μοῖρις Μοισία Μολοσσία Μολοσσός Μολύκρειον Μόμμιος μονάς μόνον μόνος Μόρσιμος μορφή μορφόω μόρφωσις Μοτύη μου Μουνυχία Μουῤῥήνας Μοῦσα Μουσαῖος μουσική Μυγδονία μυθολογία μῦθος Μυκάλη Μυκαλησσός Μυκῆναι μύκης Μύκονος Μύλασα Μυοῦς Μύρκινος Μυρμιδών Μύῤῥα Μύρων Μυρωνίδης Μυσία Μυσός μυστήριον Μυτιλήνη Μωϋσῆς


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


ν[edit]

Ναζαρά Ναζαράθ Ναζαράτ Ναζαρέθ Ναζαρέτ Ναϊάς νᾶμα νᾶνος Νάξος ναός ναοῦ Νάρβων νάρδος Νασικᾶς Ναύκρατις Ναύπακτος Ναυπλία Ναύπλιος Ναυσικάα νάω νεανίας νεανίου Νεάπολις Νεαπολίτης Νεῖλος νεκρός Νεκῶς Νεμέα Νέμεσις νενικήκαμεν Νεοκλῆς Νεοπτόλεμος νέος Νέπως Νέρβιος Νέρων Νέσσος Νέστος Νέστωρ νεφέλη νεφέλης Νεφθαλείμ νέφος νεώ νεώς Νηλεύς νῆμα νήματος νηός νηοῦ Νηρεύς Νηρηΐς Νηρῇς Νίκαια νικάω νίκη Νίκη Νικήρατος νίκης Νικίας Νικόδημος Νικολαΐδης Νικολαΐς Νικόλαος Νικομήδεια Νικομήδης Νικόπολις Νικόστρατος Νίνος Νιόβη Νίσαια Νίσιβις Νῖσος Νίτωκρις Νομαδική Νομαντία Νομαντῖνος Νομάς Νομήτωρ νόμος νόσος νόσου Νότιον Νοῦσσα νῦ νύμφη νύμφης νύξ Νύξ Νῦσα Νῶε Νῶλα Νωλανός Νωρβανός


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


ξ[edit]

Ξανθίας Ξανθίππη Ξάνθιππος ξανθός Ξενίας Ξενοκλείδας Ξενοκλῆς ξένος ξένου Ξενοφάνης Ξενοφῶν Ξέρξης ξηρός Ξοῦθος


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


ο[edit]

ὄγκος ὀδόντος ὁδός ὁδοῦ ὀδούς Ὀδρύσης Ὀδυσσεία Ὀδύσσεια Ὀδυσσεύς Ὄθρυς Ὄθων οἱ Οἴαγρος Οἴαξ Οἰδίπους οἰκία Οἰκλείδης Οἰκλῆς οἶκος Οἰλεύς Ὀϊλεύς οἴμοι Οἰνεύς Οἰνιάδαι Οἰνόη Οἰνόμαος οἶνος Οἰνόφυτα Οἰνώνη Οἰνωτρία Οἴνωτρος Οἴτη Οἰχαλία οἰωνοσκοπικός Ὀκταουία Ὀκταουιανός Ὀκταούιος ὀκτώ ὀλεθροφόρος ὀλίγος Ὄλορος ὅλος Ὄλπαι Ὀλυμπία Ὀλύμπια Ὀλυμπιάς Ὄλυμπος Ὄλυνθος Ὀμβρική Ὀμβρικός Ὅμηρος ὅμοιος ὁμοιόω ὁμοῦ Ὀμφάλη Ὄνειον ὄνομα ὀνομάζω ὀνομαστικόν ὀνομαστικός ὀνοματοποιία ὄνυξ ὀξύς ὅπλα ὅπλον Ὀποῦς ὄρεξις Ὀρεστεία Ὀρέστης ὀρθοέπεια ὀρθός Ὀρνεαί Ὀρνεάτης ὄρνις Ὀρόντης Ὀρσίλοχος Ὁρτήσιος Ὀρφεύς ὀρχέομαι Ὀρχομενός ὅς ὅσιος Ὄσιρις Ὄσσα ὀστοῦ ὀστοῦν Οὐαλερία Οὐαλέριος Οὐάλης Οὔαρος Οὐάῤῥων Οὐατίνιος Οὐεργιλία Οὐεργίλιος Οὐεσπασίανος Οὐηΐοι Οὐίνδιξ Οὐιτέλλιος Οὗννος Οὐολουμνία Οὐολοῦσκος Οὐρανία οὐρανός Οὐρανός οὐρανοῦ οὐροπύγιον οὖρος οὖς ὀφθαλμός ὄχλος


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


π[edit]

Παγασαί Παγγαῖον Παγγαῖος Παγώνδας Πάδος παθητικός παιδεία παιδιά παιδικά παιδικόν παιδικός παιδίον Παιονία παῖς Παίων Πακτωλός πάλαι Παλαίμων παλαιός Παλαιστίνη Παλαμήδης Παλάτιον παλίμψηστος Παλλαντίδης Παλλάντιον Παλλάς Πάλλας Παλληνεύς Παλλήνη Πάμφιλος Παμφυλία Πάμφυλος Πάν Παναθήναια Παναίτιος Πάνακτον Πάνδαρος Πανδίων Πάνδροσος Πανδώρα Πανέλληνες πάνθηρ Παννονία Πάνορμος πανοῦργος Πάνσας πάνσοφος Παντακύας Παντικάπαιον Παπείριος παρά παραβολή παραδειγματίζω παραδεικνύναι παράδεισος παράκλητος Πάραλος παραλυτικός παραλύω Παρασκευή παρατηρητής πάρδαλις Παρθάων Παρθενοπαῖος παρθένος Παρθενών Παρθία Πάρθος Πάρις Παρμενίδης Παρμενίων Παρνασός Παρνασσός Πάρνης Πάρος Παρύσατις Πασαργάδαι Πασιφάη Πασίων Πατάβιον πατέω πατήρ Πάτμος Πάτραι Πατρεύς πατριά πατρίς Πάτροκλος Παυλῖνος Παῦλος Παυσανίας Παφλαγονία Παφλαγών Πάφος Πάχης Πάχυνος Πεδάριτος πείθω Πειραεύς Πειραιεύς Πειρήνη Πειρίθοος Πειρίθους Πείσανδρος Πεισιστρατίδης Πεισίστρατος Πείσων Πελασγία Πελασγίς Πελασγιώτης Πελασγιῶτις Πελασγοί Πελασγός Πελίας Πελιάς Πέλλα Πελληνεύς Πελλήνη Πελοπίδας Πελοπίδης Πελοπόννησος Πέλοψ Πέλωρος Πενθεύς πεντακισχίλιοι πέντε πεντήκοντα πεντηκοστή Πεπάρηθος Πέργαμον Πέργαμος Περδίκκας περί Περίανδρος Περικλῆς Περικλύμενος Πέρινθος περιπατέω περιπατητικοί περιπατητικός περίπατος περιπάτου περιτομή Πεῤῥαιβία Πεῤῥαιβός Περσεφόνη Πέρσης Περσική Περσίς πέτρα Πέτρος Πηγαί Πήγασος Πήδασα Πηδασεύς Πηλεύς Πήλιον Πηλούσιον Πηνειός Πηνελόπη Πίγρης Πίερες Πιερία πίθηκος Πικηνίς Πικηνός Πίνδαρος Πίνδος πίνω πίπτω Πῖσα Πισάτης Πισίδης Πισιδία Πισσούθνης πιστεύω πίστις Πιτθεύς Πίττακος Πλάγχος Πλακεντία Πλάταια Πλαταιαί Πλαταιεύς Πλάτων Πλειάς Πλείσταρχος Πλειστοάναξ Πλειστός Πλευρών πλῆθος πλήθω Πλημμύριον Πλούταρχος πλουτοκρατέω πλουτοκρατία πλοῦτος Πλοῦτος Πλούτων πνεῦμα πνευματικός πνέω Πνύξ ποδός Ποίας ποιέω ποιητής ποιμήν πόλεμος πόλις πολίτης πολίτου Πολύβιος Πόλυβος Πολύγνωτος Πολυδεύκης Πολύδωρος Πολυκράτης Πολυμήστωρ Πολυμνία Πολυνείκης Πολυξένη πολύς Πολύφημος Πομπήϊοι Πομπήϊος Πομπίλιος Πομπωνία Πομπώνιος Πόντος Ποπλίκιος Ποπλικόλας Πόπλιος πορνεία Πορσίνας Πορφυρίων Ποσειδῶν Ποστούμιος ποταμός Ποτίδαια Ποτιδαιάτης πούς Πραινεστῖνος Πραινεστόν Πρασιαί πρεσβυτέριον Πριαμίδης Πριάμος Πριηνεύς Πριήνη πρό Πρόδικος Προῖτος Προκλήϊος Προκλῆς Πρόκνη Προκόννησος Πρόκρις Προκρούστης Προκύων Προμηθεύς Πρόξενος Προποντίς πρός προσκεφάλαιον προῦμνον προύμνου Προῦσα Προυσίας προφητεία προφήτης πρῴ πρωΐ πρῶϊ Πρωταγόρας Πρωτεσίλαος Πρωτεύς πρῶτον πρῶτος πρωτοτόκος πτερόν πτέρυξ Πτολεμαῖος πτόλεμος πτῶμα Πύδνα Πυθαγόρας Πυθαγορικός Πυθόδωρος Πυθώ Πυλάδης Πύλαι πύλη Πύλος πῦρ πυρά πυραμίς Πύραμος πυρέσσω πυρετός Πυρήνη Πυριλάμπης πυρός Πύῤῥα πυῤῥάζω Πύῤῥος Πῶρος


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


ρ[edit]

Ῥάβεννα Ῥαδάμανθυς Ῥαμνοῦς Ῥαχήλ Ῥέα Ῥεβέκκα ῥέω Ῥηγῖνος Ῥήγιον ῥήγνυμι Ῥήνεια Ῥῆνος Ῥῆξ Ῥῆσος ῥητορικός ῥίζα Ῥίον ῥίς Ῥοδανός Ῥόδη Ῥοδόπη Ῥόδος Ῥοδῶπις Ῥοίτειον Ῥομαϊκός Ῥουβήν Ῥουβίκων Ῥοῦφος ῥύομαι ῥύσις Ῥωμαῖος Ῥωμανία Ῥωμανός Ῥώμη Ῥῶμος Ῥώμυλος ῥώννυμι Ῥωξάνη Ῥώσκιος


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


σ[edit]

σαββατισμός σάββατον Σαβῖνος Σαδυάττης Σάϊς Σαΐτης Σάκης Σαλαμινία Σαλαμίς Σάλιος Σαλμύδησος Σαλμωνεύς σάλος Σαλούστιος Σαμάρεια Σαμοθρᾴκη Σαμόθρᾳξ Σάμος Σαμψοῦς Σαμψών Σαναχάριβος σανδάλιον Σάνη Σαπφώ Σάρα Σαρακηνός Σαρδανάπαλλος Σαρδανάπαλος σαρδάνιος Σάρδεις Σαρδώ σάρκινος σάρξ Σαρπηδών Σάῤῥα Σαρωνικός Σατᾶν Σατανᾶς Σατόρνινος σατυριάσεως σατυρίασις σατυριήσεως σατυρίησις σάτυρος σατύρου Σαυνίτης Σαυρομάτης σαῦρος Σεβάστεια Σεβαστιανός Σεβαστός Σειληνός Σειρήν Σείριος Σελεύκεια Σελευκεύς Σελευκίδης Σέλευκος Σελήνη Σελινοῦς Σελλασία Σεμέλη Σεμίραμις Σεμπρώνιος Σερβίλιος Σέρβιος Σέριφος Σέῤῥειον Σερτώριος Σέσωστρις Σεύθης Σηκοάνας Σηκοανός Σηκουάνας Σηκουανός Σηλυμβρία Σηλυμβριανός Σήμ σημαίνω Σήστιος Σῆστος Σθενελαΐδας Σθένελος Σθενόβοια Σίβυλλα σιγάω Σίγειον σιγή σῖγμα σιγμοειδής Σιδών Σιθωνία Σικανία Σικανός Σικελία Σικελιώτης Σίκελος Σικυών Σιμόεις Σίμων Σιμωνίδης σίναπι Σίνις Σιντός Σινωπεύς Σινώπη Σίπυλος Σίσυφος Σιτάλκης Σῖφαι Σίφνος Σκαιβόλας Σκάμανδρος σκανδαλίζω σκάνδαλον Σκείρων Σκηπίων Σκίαθος Σκιώνη Σκλάβος σκληρότης Σκόπας σκοπός Σκότουσα Σκριβωνία Σκύθαινα Σκύθης Σκυθία Σκυθική Σκύλλα σκύλος Σκῦρος Σμέρδις σμίλη Σμύρνη Σόδομα Σόλλιον Σολόεις Σόλοι Σολομών Σόλων Σούγουμβρος Σούηβος Σουητώνιος Σουλπίκιος Σουνιεύς Σούνιον Σούρας Σοῦσα Σουσάννα Σοφαίνετος σοφή σοφία σοφίας σοφίζω σοφιστής Σοφοκλῆς σοφόν σοφός Σπάρτη Σπαρτιάτης Σπαρτιᾶτις Σπάρτωλος Σπέρχειος σπόγγος Σπόριος σπόρος Στάγειρα Σταγειρίτης Στάγειρος Στάτειρα στέγος στέφανος Στέφανος στέφω στῆθος Στησίχορος στίγμα στόμα στοχάζομαι στοχαστική στοχαστικόν στοχαστικός στόχος στόχου στρατηγός Στράτιος Στρατονίκη Στράτος Στρογγύλη Στρομβιχίδης Στρούθας στροφή στροφῆς Στρόφιος Στρυμών στῦλος Στυμφαλίς Στύξ Στωϊκός σύ Σύβαρις Συβαρίτης Συβαρῖτις Σύβοτα σύγχυσις Συέννεσις Σύλλας Συμεών Σύμη Συμπληγάς σύν συνάγω συναγωγή συνέδριον Συρακοῦσαι Συρία Σύρος σῦς Σφακτηρία Σφίγξ Σφοδρίας σχίζω σχίσις σχίσμα σῶμα Σωσίας Σωστράτη σώφρων


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


τ[edit]

τά Ταίναρος ταῖς Ταλαός Ταλθύβιος Τάναγρα Τάναϊς τανδρός Τάνταλος ταπεινωτικός Τάρας Ταρκύνιοι Ταρκύνιος Ταρπηΐα Ταρπήϊος Ταρσεύς Ταρσοί Ταρσός Τάρταρος Ταρτησσός τάς Τάτιος Ταΰγετον Ταΰγετος Ταυρική ταυροκαθάψια Ταυρομένιον Ταυρομενίτης ταῦρος Ταῦρος Ταφίος ταχύ ταχύς Τεγέα Τεγεάτης τέθνηκα Τειρεσίας Τέκμησσα τέκτων Τελαμών τέλεσμα Τελεύτας Τελευτίας Τέλλις τέλος τέμνω Τέμπη Τένεδος Τεντερίτης τέρας Τέρμων Τερψιχόρα Τερψιχόρη τεσσαράκοντα τέσσαρες τετέλεσται Τεῦκρος Τευκρός Τεύτων τέχνη τέχνης Τέως τῇ Τηθύς Τηλέμαχος Τήλεφος Τημενίδης Τήμενος τήν Τῆνος Τηρεύς Τήρης τῆς Τιβαρηνοί Τιβαρηνός Τιβεριάς Τιβέριος Τίβερις Τιγράνης Τιγρανόκερτα Τίγρης τίγρις τίθημι Τιθραύστης Τιθωνός Τιμασίων τιμή Τιμόθεος Τιμοκράτης Τιμολέων Τίμων τιμωρέω τιμωρία τίνω Τιρίβαζος Τίρυνς Τίρων τις Τισαμενός Τισίας Τισσαφέρνης Τιτάν Τιτανίς Τίτος Τιτυός τίτυρος τιτύρου Τληπόλεμος Τμῶλος τό τοῖν τοῖς Τολμίδης Τολούμνιος τόν τόπος Τορκούατος Τορώνη τοῦ τούς Τουσκλᾶνος Τοῦσκλον Τόχαρος τράγος τράγου Τραϊανούπολις Τράλλεις Τραπεζοῦς Τραχίς Τρεβίας τρεῖς τρέμω τριάκοντα Τριβαλλός Τρινακρία Τριόπιον Τριπτόλεμος Τριτογένεια Τριτογενής Τρίτων Τριφυλία Τροία Τροιζήν Τροφώνιος Τρωάς Τρώγιλος τρώγλη τρωγλοδύτης τρώγω Τρώς τυγχάνω Τυδεύς Τυνδάρεως Τυνδαρίδης Τυνδαρίς Τύρος Τυῤῥηνία Τυῤῥηνός Τυρσηνία Τυρσηνός Τυφῶν Τύχη τώ τῶν


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


υ[edit]

ὕαινα Ὑακίνθη Ὑάκινθος Ὑάς Ὕβλα ὑβριστικός ὑγιής Ὑδάσπης ὕδωρ Ὑέλη υἱός Ὕκκαρα Ὕλας ὕλη Ὕλλος Ὑμέναιος ὑμένος ὑμήν Ὑμήν ὑμνογράφος ὑπέρ ὑπερβολή Ὑπέρβολος Ὑπερείδης Ὑπερίων ὕπνος Ὕπνος ὑπό ὑποκρίσει ὑπόκρισις ὑποκριτής ὑποχονδριακός ὑποχόνδριος Ὑρκανία ὗς Ὑσιαί Ὑστάσπης ὕψιστος ὕψος ὕω


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


φ[edit]

Φάβιος Φαβρίκιος φάγω Φαέθων Φαῖαξ Φαίδρα Φαιδρία Φαῖδρος Φαίδων Φαλερίος Φαληρεύς Φάληρον Φαρισαῖος Φαρνάβαζος Φαρνάκης Φάρος Φαρσαλία Φάρσαλος Φασηλίς Φασηλίτης Φᾶσις Φαῦνος Φαύστυλος Φαώνιος Φειά Φειδίας Φειδιππίδης Φείδων Φεραί Φερενίκη Φέρης Φερητίδης φέρω φεύγω Φήμιος Φθία Φθίη Φθιώτης Φθιῶτις Φιδηνάτης Φιδήνη Φιλαδέλφεια Φίλαι Φιλάμμων φιλέω Φίληβος Φιλήμων φιλία Φίλιπποι Φίλιππος Φίλισκος φιλόδοξος Φιλοκράτης Φιλοκτήτης Φιλομήλη Φιλοποίμην φίλος φιλῶ Φίλων Φινεύς Φλάβιος Φλαμίνινος Φλαμίνιος Φλαούιος Φλαύιος Φλεγέθων Φλέγρα Φλεγραία Φλεγύας φλέω Φλιοῦς φλόξ φλόος Φλῶρος φοβέω φοβία φόβος Φοίβη Φοιβίδας Φοῖβος Φοινίκη Φοῖνιξ φοῖνιξ Φοίνισσα Φολόη φονοκτόνος Φόρβας Φορκίς Φόρκος Φόρκυς Φορμίων Φούλβιος Φούριος Φρέγελλα φρήν Φρίξος Φρυγία Φρύνη Φρύνιχος Φρύξ φυγή φυγῆς φυλή Φυλή φῦλον φύσις Φώκαια Φωκαιεύς Φωκεύς Φωκίς Φωκίων Φῶκος φωνή φῶς φωσφόρος φωτός


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


χ[edit]

Χαβρίας Χαιρέας Χαιρεφῶν χαίρω Χαιρώνεια Χαιρωνεύς χαίτη χάλαζα χάλασις Χαλδαία Χαλδαῖος χάλικος χάλιξ Χάλκη Χαλκηδών Χαλκιδική Χαλκίς Χάλυψ Χαναάν Χανάαν Χαονία Χάος Χάρης χαρίζομαι Χαρικλῆς χάρις Χάρις χάρισμα Χαρμίδης χάρτης Χάρυβδις Χάρων Χάων Χείλων χείρ Χειρίσοφος Χείρων Χέοψ Χερσόνησος Χθών χίλιοι Χίμαιρα χιμάραρχος χιμαράρχου Χίος χλαμύς χλωρός Χοάσπης χόνδρος χοραγός χορηγός χόρτος χριστός Χριστόφορος χρονογράφος χρόνος Χρύση Χρυσηΐς Χρύσης Χρύσιππος Χρυσίς Χρυσόθεμις Χρυσόπολις χρυσός χυδαῖος χώρα χώρας


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


ψ[edit]

ψαλτήριον Ψαμμήτιχος ψευδής ψευδολόγος ψεύδομαι ψευδοπροφήτης ψιττακός ψυχή ψυχῆς ψυχρός ψύχω


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω


ω[edit]

ὧδε ᾨδεῖον Ὠκεανίς Ὠκεανός Ὠκεανοῦ ὠκύς Ὤλενος Ὠλήν Ὦξος ὥρα Ὥρα ὤρα Ὡράτιος Ὠρείθυια Ὠρείτης Ὠρεός Ὠρικόν Ὠρίων Ὧρος Ὠρωπός Ὡσηέ Ὠστία Ὦτος ὤψ


α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω