User:OrphicBot/Sandbox/Greek Contractions

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
stem contraction max-count
δέ δ' 69022
ἀναλάζομαι ἀλλ' 18049
ἄλλος ἀλλ' 18049
ἀλλά ἀλλ' 18049
οὐδός οὐδ' 7067
οὐδέ οὐδ' 7067
πηρός παρ' 7064
παρά παρ' 7064
Πάρος παρ' 7064
ἐπί ἐπ' 6399
δῖος δι' 6198
δίω δι' 6198
διό δι' 6198
διά δι' 6198
Ζεύς δι' 6198
τε τ' 5998
κατά καθ' 5497
καθό καθ' 5497
καθά καθ' 5497
κατά κατ' 4853
ἐπί ἐφ' 3924
ὑπό ὑπ' 3898
γε γ' 3231
μετά μετ' 2851
οὗτος ταῦτ' 2652
οὔτι οὔτ' 2580
οὐτάζω οὔτ' 2580
οὐτάω οὔτ' 2580
οὔτε οὔτ' 2580
οὔτις οὔτ' 2580
ἄπιος ἀπ' 2461
Ἆπις ἀπ' 2461
ἄπαις ἀπ' 2461
ἀπό ἀπ' 2461
οὗτος τοῦτ' 2321
Μῆδος μηδ' 2072
μηδέ μηδ' 2072
Μηδίς μηδ' 2072
ἐγώγε μ' 1676
ἐγώ μ' 1676
ἄπιος ἀφ' 1674
Ἆπις ἀφ' 1674
ἄπαις ἀφ' 1674
ἀπό ἀφ' 1674
ὑπό ὑφ' 1667
ὑφή ὑφ' 1667
μετά μεθ' 1413
μεθό μεθ' 1413
μέθη μεθ' 1413
ὥστε ὥστ' 1410
πότης ποτ' 1293
πότος ποτ' 1293
ποτάομαι ποτ' 1293
ποτέ ποτ' 1293
ποτός ποτ' 1293
ποτή ποτ' 1293
πότε ποτ' 1293
πρός ποτ' 1293
τε θ' 1283
σός σ' 1228
ἀρόω ἄρ' 1201
ἀρίς ἄρ' 1201
ἀράομαι ἄρ' 1201
ἀρά ἄρ' 1201
αἴρω ἄρ' 1201
ἆρα ἄρ' 1201
ἵνα ἵν' 1049
μήτε μήτ' 955
μήτις μήτ' 955
μῆτις μήτ' 955
εἶμι εἶτ' 890
εἴτε εἶτ' 890
εἰμί εἶτ' 890
εἶτα εἶτ' 890
ἀρόω ἆρ' 832
ἀρίς ἆρ' 832
ἀράομαι ἆρ' 832
ἀρά ἆρ' 832
αἴρω ἆρ' 832
ἆρα ἆρ' 832
οὔτι οὔθ' 780
οὐτάζω οὔθ' 780
οὐτάω οὔθ' 780
οὔτε οὔθ' 780
οὔτις οὔθ' 780
οὗτος ταῦθ' 657
ὅτε ὅτ' 647
ὅστις ὅτ' 647
ὅτι ὅτ' 647
ὅστε ὅτ' 647
πᾶς πάντ' 627
πάντῃ πάντ' 627
τοτέ τότ' 617
τότε τότ' 617
οἶδα οἶδ' 541
τίς τιν' 528
τίνω τιν' 528
τις τιν' 528
εἶμι εἶθ' 515
εἴθε εἶθ' 515
εἴτε εἶθ' 515
εἰμί εἶθ' 515
εἶτα εἶθ' 515
ὅδε τόδ' 507
οὗτος τοῦθ' 504
ἐτάζω ἔτ' 414
ἔτι ἔτ' 414
ἔτης ἔτ' 414
μάλη μάλ' 403
μάλα μάλ' 403
μηλίς μάλ' 403
μαλίς μάλ' 403
μῆλον μάλ' 403
μαλός μάλ' 403
ἔστε ἔστ' 394
ὅδε τάδ' 394
εἰμί ἔστ' 394
ἔπειμι ἔπειτ' 389
ἐφέζομαι ἔπειτ' 389
ἐπεί ἔπειτ' 389
ἐπιέννυμι ἔπειτ' 389
ἔπειτα ἔπειτ' 389
ἐφίημι ἔπειτ' 389
εἶμι εἴτ' 384
εἴτε εἴτ' 384
εἰμί εἴτ' 384
εἶτα εἴτ' 384
ἔδω ἠδ' 380
ἠδέ ἠδ' 380
ἄν κ' 379
μάλιστα μάλιστ' 376
ἔνθα ἔνθ' 351
εἰμί ἔνθ' 351
ἔρχομαι ἔνθ' 351
ἅμα ἅμ' 336
ἐγώ ἅμ' 336
ἁμός ἅμ' 336
ἔστε ἔσθ' 331
εἰμί ἔσθ' 331
ἔσθω ἔσθ' 331
πᾶς πάνθ' 323
πάντῃ πάνθ' 323
οὐκέτι οὐκέτ' 300
ὥστε ὥσθ' 293
ἀμφί ἀμφ' 290
πολύς πόλλ' 285
ἀντάω ἀντ' 276
ἄντομαι ἀντ' 276
ἄντα ἀντ' 276
ἀντί ἀντ' 276
ἀντάω ἀνθ' 269
ἄντομαι ἀνθ' 269
ἄντα ἀνθ' 269
ἀντί ἀνθ' 269
ἄνθη ἀνθ' 269
δεῦρο δεῦρ' 268
μήτε μήθ' 264
μήτις μήθ' 264
μῆτις μήθ' 264
ὧδε ὧδ' 260
ἐγώγε ἔγωγ' 251
ἐγώ ἔγωγ' 251
ἐνθαδί ἐνθάδ' 243
ὅδε ὅδ' 243
ὁδάω ὅδ' 243
ὁδός ὅδ' 243
ἐνθάδε ἐνθάδ' 243
ἔπειμι ἔπειθ' 240
ἐφέζομαι ἔπειθ' 240
ἀναλάζομαι ἄλλ' 240
ἄλλος ἄλλ' 240
ἐπεί ἔπειθ' 240
πείθω ἔπειθ' 240
ἐπιέννυμι ἔπειθ' 240
ἀλλά ἄλλ' 240
ἔπειτα ἔπειθ' 240
ἐφίημι ἔπειθ' 240
δεῖ δῆτ' 239
δῆτα δῆτ' 239
δέω δῆτ' 239
πότης ποθ' 236
πότος ποθ' 236
ποθι ποθ' 236
ποτάομαι ποθ' 236
πόθος ποθ' 236
ποτέ ποθ' 236
ποτός ποθ' 236
ποτή ποθ' 236
πότε ποθ' 236
πρός ποθ' 236
ποθή ποθ' 236
πόθι ποθ' 236
γίγνομαι γένοιτ' 232
τίς τίν' 227
τίνω τίν' 227
τις τίν' 227
δυάω δύ' 225
δύη δύ' 225
δύο δύ' 225
δυάς δύ' 225
δύω δύ' 225
ὅσος ὅσ' 217
ὅδε τόνδ' 216
τήκω τάχ' 213
τάχα τάχ' 213
ταχύς τάχ' 213
φημί ἔφατ' 209
ὅδε τοῦδ' 208
ὄφρα ὄφρ' 201
ὅδε τῶνδ' 196
αὖτε αὖτ' 190
ὅδε τήνδ' 190
αὐτός αὖτ' 190
τοιοῦτος τοιαῦτ' 188
ἐμός ἔμ' 187
ἐγώ ἔμ' 187
εἶμι εἴθ' 185
εἴθε εἴθ' 185
εἴτε εἴθ' 185
εἰμί εἴθ' 185
εἶτα εἴθ' 185
μέγας μέγ' 180
ἔστε ἐστ' 167
εἰμί ἐστ' 167
παῖς παῖδ' 167
ὅδε τῷδ' 161
ἀνήρ ἄνδρ' 160
ἡνίκα ἡνίκ' 150
ἄνη ἀν' 150
ἄναξ ἀν' 150
ἄνω ἀν' 150
ἀνά ἀν' 150
χρῆμα χρήματ' 149
οἰστός οἶσθ' 148
ὀιστός οἶσθ' 148
οἶδα οἶσθ' 148
πρᾶγμα πρᾶγμ' 145
αὐτίκα αὐτίκ' 145
ὅδε τῆσδ' 133
οἴκαδε οἴκαδ' 131
πρᾶγμα πράγματ' 129
ἐνταῦθα ἐνταῦθ' 126
φημί ἔφαθ' 119
δωμάω δώματ' 115
δῶμα δώματ' 115
λέγω λέγ' 115
εὖτε εὖτ' 114
οὕνεκα οὕνεκ' 114
ἔστε ἐσθ' 113
εἰμί ἐσθ' 113
ἔσθω ἐσθ' 113
ὅτε ὅθ' 112
ὅστις ὅθ' 112
ὅτι ὅθ' 112
ὅστε ὅθ' 112
ὅθι ὅθ' 112
πώποτε πώποτ' 110
πατήρ πατέρ' 108
μηκέτι μηκέτ' 106
δύναμαι δύναιτ' 100
δύω δύναιτ' 100
ὅς οἷ' 99
οἷος οἷ' 99
ἵημι οἷ' 99
τόθι τόθ' 98
ἄλλοτε ἄλλοτ' 98
τοτέ τόθ' 98
τότε τόθ' 98
ἅπας ἅπαντ' 94
ἐκεῖνος ἐκεῖν' 93
οὐδέποτε οὐδέποτ' 89
ὅδε τῇδ' 86
τῇδε τῇδ' 86
φέρω φέρ' 86
ἑλλός τἄλλ' 79
ἐλλός τἄλλ' 79
ἀναλάζομαι τἄλλ' 79
ἄλλος τἄλλ' 79
οὐδείς οὐδέν' 79
ἀλλά τἄλλ' 79
ὅδε ἥδ' 78
ἡδύς ἥδ' 78
μήτηρ μητέρ' 77
γίγνομαι γίγνοιτ' 77
ὁπότε ὁπότ' 77
ἀίτας κᾆτ' 76
εἶμι κᾆτ' 76
εἴτε κᾆτ' 76
εἰμί κᾆτ' 76
εἶτα κᾆτ' 76
ἕνεκα ἕνεκ' 75
δίκαιος δίκαι' 75
σφός σφ' 74
σφεῖς σφ' 74
ἀμείβω ἠμείβετ' 74
τεῦχος τεύχε' 73
τεύχω τεύχε' 73
σφοδρός σφόδρ' 72
σφόδρα σφόδρ' 72
ὄνομαι ὄνομ' 71
ὀνομάζω ὄνομ' 71
ὄντα ὄντ' 71
εἰμί ὄντ' 71
ὄνομα ὄνομ' 71
μάλιστα μάλισθ' 69
χειρίς χεῖρ' 68
χείρ χεῖρ' 68
ἔχω ἔχουσ' 68
ὅσος ὅσσ' 66
ἔρχομαι ἦλθ' 65
οἴχομαι ᾤχετ' 65
μηδείς μηδέν' 64
μήποτε μήποτ' 63
τάλας τάλαιν' 63
ἐργάζομαι ἔργ' 61
εἶμι εἰμ' 61
ἔργον ἔργ' 61
εἰμί εἰμ' 61
αὖτε αὔτ' 60
τοιοῦτος τοιαῦθ' 60
αὐτός αὔτ' 60
γενετή γένετ' 59
ὅδε τοῖσδ' 59
ὅδε τούσδ' 59
γίγνομαι γένετ' 59
χαίρω χαῖρ' 59
γενέτης γένετ' 59
αὖτε αὖθ' 57
αὖθι αὖθ' 57
ὅδε τάσδ' 57
τάσσω τάσδ' 57
ἄγε ἄγ' 57
ἄγη ἄγ' 57
ἄγω ἄγ' 57
ἀγή ἄγ' 57
ἀγός ἄγ' 57
αὐτός αὖθ' 57
ἐτάζω ἔθ' 56
ἔτι ἔθ' 56
ἔθω ἔθ' 56
φιλέω φίλ' 56
φίλτατος φίλτατ' 56
ἔχω ἔχοντ' 56
ἔτης ἔθ' 56
πότερος πότερ' 56
φίλος φίλ' 56
εἰμί ἴσθ' 56
ἐθάς ἔθ' 56
οἶδα ἴσθ' 56
σῶμα σῶμ' 55
ἴτης ἴθ' 54
ἰθύς ἴθ' 54
εἶμι ἴθ' 54
εὐθύς ἴθ' 54
ἰτός ἴθ' 54
μέγας μεγάλ' 53
οὐκέτι οὐκέθ' 51
ὄνομαι τοὔνομ' 51
αἶψα αἶψ' 51
ὀνομάζω τοὔνομ' 51
ὄνομα τοὔνομ' 51
τοσοῦτος τοσαῦτ' 51
ἕνος ἕν' 49
κάκη κάκ' 48
τοιόσδε τοιάδ' 48
πέντε πέντ' 48
ὅστις ὅντιν' 48
πεντάς πέντ' 48
ταχύς τάχιστ' 48
ξένη ξέν' 48
εἰμί ἦσθ' 48
κακός κάκ' 48
ἔσθω ἦσθ' 48
ξένος ξέν' 48
ἀφίημι κἄπειτ' 47
ἰδέ ἴδ' 47
ἔπειμι κἄπειτ' 47
ἴδη ἴδ' 47
ἄπειμι κἄπειτ' 47
προσστάζω πρόσθ' 47
ἐφέζομαι κἄπειτ' 47
εἶδον ἴδ' 47
ἐπεί κἄπειτ' 47
ἕνεκα εἵνεκ' 47
πρόσθεν πρόσθ' 47
προίστημι πρόσθ' 47
ἐπιέννυμι κἄπειτ' 47
ἔπειτα κἄπειτ' 47
ἐφίημι κἄπειτ' 47
δεκάς δέκ' 46
δέκα δέκ' 46
ἐγώ ἔμοιγ' 46
πατρίς πατρίδ' 46
ψήφισμα ψήφισμ' 46
δεκάζω δέκ' 46
ξένος ξεῖν' 46
ἔχις ἔχ' 45
ἔχω ἔχ' 45
ὅσγε ὅγ' 45
πότης πότ' 44
πότος πότ' 44
ποτάομαι πότ' 44
ποτέ πότ' 44
ποτός πότ' 44
ποτή πότ' 44
πότε πότ' 44
πρός πότ' 44
σάφα σάφ' 43
εἶμι εἴμ' 43
σαφής σάφ' 43
εἰμί εἴμ' 43
μηδέποτε μηδέποτ' 43
ἄν χ' 42
δῶρον δῶρ' 42
τέκνον τέκν' 42
γουνάζομαι γούνατ' 42
γόνυ γούνατ' 42
πᾶς πᾶσ' 41
πατέομαι πᾶσ' 41
πάσσω πᾶσ' 41
οἴομαι οἴεσθ' 41
πάομαι πᾶσ' 41
δεῖνα δείν' 40
μοιράω μοῖρ' 40
δεῖ δῆθ' 40
ἅπας ἅπανθ' 40
δηθά δῆθ' 40
μοῖρα μοῖρ' 40
δεινός δείν' 40
δῆτα δῆθ' 40
ἥκιστος ἥκιστ' 40
δέω δῆθ' 40
αἱμάς αἷμ' 39
αἷμα αἷμ' 39
ἀμίς κἄμ' 38
ὄμμα ὄμματ' 38
ἡμός κἄμ' 38
ἐμός κἄμ' 38
ἱκέτις ἵκετ' 38
ἐγώ κἄμ' 38
ἱκέτης ἵκετ' 38
ἵκω ἵκετ' 38
ἄμη κἄμ' 38
γυνή γυναῖκ' 38
ἱκνέομαι ἵκετ' 38
ἁμός κἄμ' 38
ἀμάω κἄμ' 38
ἀίτας κᾆθ' 37
εἶμι κᾆθ' 37
εἴθε κᾆθ' 37
εἴτε κᾆθ' 37
εἰμί κᾆθ' 37
τάλαντον τάλαντ' 37
εἶτα κᾆθ' 37
λέγω λέγοιτ' 37
ἀριστάω ἄριστ' 36
ἕτερος ἕτερ' 36
ἄριστος ἄριστ' 36
ἄριστον ἄριστ' 36
εἰμί 'στιν 36
ταὐτάζω ταὔτ' 35
δωμάω δώμαθ' 35
ἀγαθός ἀγάθ' 35
ἀγαστός ἀγάθ' 35
πρότερος πρῶτ' 35
δῶμα δώμαθ' 35
ἄγαμαι ἀγάθ' 35
ἀμίς τἄμ' 34
ἡμός τἄμ' 34
ἐμός τἄμ' 34
ἐγώ τἄμ' 34
ὄντα οὖσ' 34
ἄμη τἄμ' 34
εἰμί οὖσ' 34
ἁμός τἄμ' 34
ἀμάω τἄμ' 34
ὄμμα ὄμμ' 33
Ποτνιαί πότνι' 33
φάτις φάτ' 33
ἀσπίς ἀσπίδ' 33
ἴτης ἴτ' 33
εἶμι ἴτ' 33
εἶμι εἶμ' 33
Ποτνιάς πότνι' 33
εἰμί εἶμ' 33
ἰτός ἴτ' 33
ποτνιάομαι πότνι' 33
πότνια πότνι' 33
φατός φάτ' 33
φημί φάτ' 33
ἀμφότερος ἀμφότερ' 32
πέντε πένθ' 32
εἴδομαι εἰδῆθ' 32
ἄγε ἄγετ' 32
ἄγω ἄγετ' 32
πεντάς πένθ' 32
καλός κάλλιστ' 32
οἶδα εἰδῆθ' 32
κάλλιστα κάλλιστ' 32
προίξ προῖκ' 32
λέγω λέγοιμ' 32
ὁπότε ὁππότ' 32
χρῆμα χρῆμ' 31
ὅδε τάνδ' 31
χαίρω χαίρετ' 31
μέγας μέγιστ' 31
κήδεος κήδε' 30
κτῆμα κτήματ' 30
ἄλγος ἄλγε' 30
χρῆμα χρήμαθ' 30
κῆδος κήδε' 30
εἶπον εἶπ' 30
σῶμα σώματ' 30
ὅστις ἅττ' 30
οὐδεπώποτε οὐδεπώποτ' 30
ἅτε ἅτ' 30
πρᾶγμα πράγμαθ' 30
κήδω κήδε' 30
ἀλγέω ἄλγε' 30
γράμμα γράμματ' 29
βούλομαι βούλεσθ' 28
εἶπον εἴποιμ' 28
μένω μέν' 28
βέλτιστος βέλτιστ' 28
παραχρῆμα παραχρῆμ' 27
νύξ νύκτ' 27
παραχράομαι παραχρῆμ' 27
δήποτε δήποτ' 27
ἄρχω ἦρχ' 27
κακός κάκιστ' 27
αἴρω ἦρχ' 27
τριάκοντα τριάκοντ' 27
τοιόσδε τοιόνδ' 26
ὅδε οἵδ' 26
δωμάω δῶμ' 26
ὅπλον ὅπλ' 26
εἶπον εἰποῦσ' 26
ὄνθος ὄνθ' 26
ὅστις ἥντιν' 26
ὄντα ὄνθ' 26
δῶμα δῶμ' 26
εἰμί ὄνθ' 26
ὁπλή ὅπλ' 26
ἔρχομαι ἐλθόντ' 26
δίδωμι δῶμ' 26
ἐναντίος τἀναντί' 26
δέω δῶμ' 26
πράσσω πεπραγμέν' 26
κεῖμαι ἐκεῖσ' 25
κεῖμαι κεῖτ' 25
ἐκεῖσε ἐκεῖσ' 25
τριάς τρί' 25
γίγνομαι ἐγένετ' 25
πεντήκοντα πεντήκοντ' 25
εἷμα εἵματ' 25
τρεῖς τρί' 25
μυριάς μυρί' 25
δεσπότις δέσποτ' 25
δαιμόνιον δαιμόνι' 25
μύρω μυρί' 25
δαιμόνιος δαιμόνι' 25
τριάξω τρί' 25
τριάκοντα τριάκονθ' 25
στρατόω στράτευμ' 25
δεσπότης δέσποτ' 25
μυρίος μυρί' 25
πούς πόδ' 25
στράτευμα στράτευμ' 25
οὕνεκα οὕνεχ' 25
ὄχος ὄχ' 24
ὄχα ὄχ' 24
ἐλπίς ἐλπίδ' 24
αὐτίκα αὐτίχ' 24
φῆμις φήμ' 24
ἕνεκα ἕνεχ' 24
ἐνθένδε ἐνθένδ' 24
φήμη φήμ' 24
φημί φήμ' 24
λείπω λίπ' 23
ἐγώ 'γώ 23
ἄγω 'γώ 23
λίπα λίπ' 23
ζάω ζῶντ' 23
ἄγνυμι 'γώ 23
ζέω ζῶντ' 23
πολυμήχανος πολυμήχαν' 23
θυγάτηρ θυγατέρ' 23
ἄγαμαι 'γώ 23
ἀγός 'γώ 23
πώποτε πώποθ' 23
λιπάω λίπ' 23
ἕζομαι ἕζετ' 23
λείπω λιποῦσ' 22
οἶμος οἴμ' 22
ὑμέτερος ὑμέτερ' 22
ἔοικα ἔοικ' 22
εἶπον εἴπ' 22
ὁρατός ὁρᾶτ' 22
οἶμα οἴμ' 22
πῆμα πήματ' 22
πῆμα πῆμ' 22
ὁράω ὁρᾶτ' 22
οἴμη οἴμ' 22
οἴομαι οἴμ' 22
οἰμάω οἴμ' 22
λίπτομαι λιποῦσ' 22
λιπάω λιποῦσ' 22
τηνικαῦτα τηνικαῦτ' 22
κῦμα κῦμ' 22
ἀγών ἀγῶν' 21
εἰς 21
ἄπιος κἀπ' 21
πειράω πείρατ' 21
ἄν 21
πειράζω πείρατ' 21
ἐάν 21
αἰθήρ αἰθέρ' 21
πειρατής πείρατ' 21
πεῖραρ πείρατ' 21
ἐν 21
ὅδε αἵδ' 21
ὅδε τᾷδ' 21
γίγνομαι γένοιντ' 21
τοσόσδε τοσόνδ' 21
φίλτατος φίλταθ' 21
ἄγε ἄγεθ' 21
ὑψόσε ὑψόσ' 21
ἄγω ἄγεθ' 21
ἔχω ἔχετ' 21
Ἆπις κἀπ' 21
ἐνίστημι ἔνεστ' 21
εἰμί 21
ἄπαις κἀπ' 21
ἀπό κἀπ' 21
πείρω πείρατ' 21
ἀνά 21
ἐχέτης ἔχετ' 21
ἐπί κἀπ' 21
ἀκούω ἀκούετ' 21
φῦλον φῦλ' 20
φάτις φάθ' 20
δῖος δί' 20
βούλομαι ἐβούλετ' 20
ὅδε ἅδ' 20
αἴθω αἴθ' 20
φυλή φῦλ' 20
ἁνδάνω ἅδ' 20
εἴδομαι εἰσ' 20
δίω δί' 20
ἡδύς ἅδ' 20
ἡδύς ἥδιστ' 20
διό δί' 20
ἔχω ἔχονθ' 20
εἶμι εἰσ' 20
ἅδος ἅδ' 20
εἴθε αἴθ' 20
μέγας μείζον' 20
διά δί' 20
εἴτε αἴθ' 20
αἴθε αἴθ' 20
εἰμί εἰσ' 20
Ζεύς δί' 20
μικρός μίκρ' 20
σμικρός μίκρ' 20
φωνέω φωνήσασ' 20
αἶθος αἴθ' 20
φυλάζω φῦλ' 20
φατός φάθ' 20
φημί φάθ' 20
δέσποινα δέσποιν' 19
ναῦς νῆ' 19
δεῖνα δεῖν' 19
δαίτη δαῖτ' 19
εὑρίσκω εὗρ' 19
νέομαι νῆ' 19
γίγνομαι γέγον' 19
ἡνίκα ἡνίχ' 19
ἐκεῖνος κἀκεῖν' 19
ναός νῆ' 19
ἄγω ἄξι' 19
δεινός δεῖν' 19
πάντοσε πάντοσ' 19
νάω νῆ' 19
φαίνω φαίνετ' 19
νῆις νῆ' 19
ἑπτά ἕπτ' 19
Ναιάς νῆ' 19
ἔρχομαι ἤλυθ' 19
δίδωμι ἔδωκ' 19
ἀξία ἄξι' 19
αὐχήν αὐχέν' 19
ἄξιος ἄξι' 19
πνεῦμα πνεῦμ' 19
κάρτα κάρτ' 19
νέω νῆ' 19
ἐπί ἔπ' 19
ἔστε 'σθ' 18
γλῶσσα γλῶσσ' 18
ἀστή 'σθ' 18
αὖτε αὔθ' 18
αὖθι αὔθ' 18
ἐγώγε κἄγωγ' 18
κεῖμαι κεῖσ' 18
ἐκεῖσε κεῖσ' 18
ἀγωγή κἄγωγ' 18
δαίμων δαίμον' 18
εἴδομαι εἴσ' 18
σκέπτομαι σκέψασθ' 18
φάρμακον φάρμακ' 18
ἀγωγός κἄγωγ' 18
φαρμακίς φάρμακ' 18
ἐγώ κἄγωγ' 18
φαρμακάω φάρμακ' 18
δαιμονάω δαίμον' 18
γάιος γαῖ' 18
εἶμι εἴσ' 18
φαρμακός φάρμακ' 18
εἰμί 'σθ' 18
εἰμί εἴσ' 18
ἀστός 'σθ' 18
γλωττίς γλῶσσ' 18
ἔσθω 'σθ' 18
γαῖα γαῖ' 18
αὐτός αὔθ' 18
λαμβάνω λάβ' 17
κάλαις κάλ' 17
ἀρόω τἄρ' 17
ταὐτάζω ταὔθ' 17
πόκος ποκ' 17
κᾶλον κάλ' 17
ἐράω τἄρ' 17
ἵστημι ἑσταότ' 17
τῆλε τῆλ' 17
τριπόδης τρίποδ' 17
δάκρυον δάκρυ' 17
θνήσκω θανόντ' 17
ἔρος τἄρ' 17
δύναμαι δύναιντ' 17
δύναμαι δυναίμεθ' 17
τρίπους τρίποδ' 17
ἀρίς τἄρ' 17
ἀράομαι τἄρ' 17
πλείων πλείον' 17
ποτέ ποκ' 17
ἀρά τἄρ' 17
κήλη κάλ' 17
δακρύω δάκρυ' 17
λαβή λάβ' 17
ὁπόσος ὁπόσ' 17
εἰμί 'στι 17
ὁθούνεκα ὁθούνεκ' 17
ὁπόσε ὁπόσ' 17
αἴρω τἄρ' 17
ἆρα τἄρ' 17
πότε ποκ' 17
καλός κάλ' 17
κάλως κάλ' 17
ἔρις τἄρ' 17
λαμβάνω λαβοῦσ' 16
πάροιθε πάροιθ' 16
πάρειμι παρόντ' 16
δάμαρ δάμαρτ' 16
βάλλω βάλ' 16
νύξ νύχθ' 16
λάπτω λαβοῦσ' 16
ἄρχω ἄρχετ' 16
ἔχω ἔχοιμ' 16
βηλός βάλ' 16
ἀρχέτης ἄρχετ' 16
παρίημι πάροιθ' 16
σπέρμα σπέρμ' 16
μέλλω μέλλοντ' 16
ἐάν ἐάντ' 15
ἄγαλμα ἄγαλμ' 15
δῖος δῖ' 15
ἐάω ἐάντ' 15
βούλομαι βούλοιτ' 15
δοκέω δοκοῦντ' 15
τόφρα τόφρ' 15
ὅδε ταῖσδ' 15
γίγνομαι ἐγένεθ' 15
γίγνομαι γίνοιτ' 15
ἔοικα εἶχ' 15
ἐκεῖνος κεῖν' 15
δίω δῖ' 15
ὁρατός ὁρᾶθ' 15
σκοπέω σκοπεῖτ' 15
ἐθέλω ἤθελ' 15
μνῆμα μνῆμ' 15
στόμα στόμ' 15
διό δῖ' 15
ἔχω εἶχ' 15
ὁράω ὁρᾶθ' 15
διά δῖ' 15
μνήμη μνῆμ' 15
τίπτε τίπτ' 15
ἀγάλλω ἄγαλμ' 15
εἰμί ἔσσετ' 15
κενός κεῖν' 15
ἔρχομαι ἔλθ' 15
ἔρχομαι ἐλθοῦσ' 15
εἴκω εἶχ' 15
τοσοῦτος τοσοῦτ' 15
εἰκάζω εἶχ' 15
δώδεκα δώδεκ' 15
δωδεκάς δώδεκ' 15
κῦμα κύματ' 15
εἰκάς εἶχ' 15
ἀκούω ἤκουσ' 15
λέκτρον λέκτρ' 14
μήλη μῆλ' 14
θίς θῖν' 14
κτῆμα κτήμαθ' 14
ἀνακτάομαι ἄνακτ' 14
δέχομαι δέξαιτ' 14
πλεῖστος πλεῖστ' 14
γίγνομαι γίγνετ' 14
ἀντάω ἄντ' 14
ταλαίπωρος ταλαίπωρ' 14
μηλίς μῆλ' 14
αὐτόθεν αὐτόθ' 14
ἄντομαι ἄντ' 14
δεινός δεινότερ' 14
ἀνάσσω ἄνακτ' 14
πίνω πέπονθ' 14
ἄντα ἄντ' 14
ὄνειαρ ὀνείαθ' 14
πάσχω πέπονθ' 14
ἀγκάζομαι ἄγχ' 14
αὐτόθι αὐτόθ' 14
ἀντί ἄντ' 14
ἔρχομαι ἔρχεσθ' 14
ἄγχι ἄγχ' 14
δίκαιος δικαιότατ' 14
ἄγχω ἄγχ' 14
ἐρωτίς ἔρωθ' 14
ἐρωτάω ἔρωθ' 14
μῆλον μῆλ' 14
ἄναξ ἄνακτ' 14
ὅσγε οἵγ' 14
ἔρως ἔρωθ' 14
ἀκούω ἀκηκόατ' 14
σῆμα σῆμ' 14
δείκνυμι δέξαιτ' 14
εὕδω εὕδοντ' 13
ποικίλλω ποικίλ' 13
πεῖσμα πείσματ' 13
τίθημι θῆκ' 13
ἀπόλλυμι ἀπώλεσ' 13
τόξον τόξ' 13
εὔχομαι εὐχόμεθ' 13
ἰδέ ἰδ' 13
πότης πόθ' 13
κεῖμαι κείμεθ' 13
ἑλλός τἆλλ' 13
κρατύς κρᾶτ' 13
πότος πόθ' 13
φράζω φράζ' 13
ὑπό ὕπ' 13
ποθι πόθ' 13
ἴδη ἰδ' 13
τοιοῦτος τοιοῦτ' 13
ἡνίκα ἁνίκ' 13
εἴδομαι εἶσ' 13
παιδιή παιδί' 13
παιδίον παιδί' 13
δύναμαι δύνατ' 13
μηκέτι μηκέθ' 13
ποτάομαι πόθ' 13
πόθος πόθ' 13
ὀρθός ὀρθότατ' 13
ἐλλός τἆλλ' 13
θαῦμα θαῦμ' 13
τρέπω ἐτράπετ' 13
αἱρέω ἕλοιτ' 13
φροντίς φροντίδ' 13
ἕκαστος ἕκαστ' 13
εἶδον ἰδ' 13
εἶμι εἶσ' 13
ποτέ πόθ' 13
δυνατός δύνατ' 13
ἡμέτερος ἡμέτερ' 13
φῆμις φημ' 13
ἀναλάζομαι τἆλλ' 13
ἄλλος τἆλλ' 13
εἰμί εἶσ' 13
γέρων γέροντ' 13
τάλαντον τάλανθ' 13
θαυμάζω θαῦμ' 13
θήκη θῆκ' 13
ποτός πόθ' 13
φέρω φέρουσ' 13
σεμνός σέμν' 13
ποτή πόθ' 13
πότε πόθ' 13
δαίνυμι δαίνυντ' 13
δείδω δέδοικ' 13
κράς κρᾶτ' 13
τοξάζομαι τόξ' 13
πρός πόθ' 13
ποθή πόθ' 13
πόθι πόθ' 13
ποικίλος ποικίλ' 13
φήμη φημ' 13
ἀλλά τἆλλ' 13
ἀπερείσιος ἀπερείσι' 13
λέγω λέγουσ' 13
δύω δύνατ' 13
φημί φημ' 13
κήρ κῆρ' 12
τίκτω τεκοῦσ' 12
οὐκέτι κοὐκέτ' 12
ὀπή ὄπ' 12
ἀφίημι κἄπειθ' 12
ἅρμα ἅρματ' 12
ἀπόλλυμι ἀπόλωλ' 12
εὔχομαι εὔχετ' 12
κηρός κῆρ' 12
γίγνομαι γίγνοιντ' 12
πίπτω ἔπεσ' 12
ἔπειμι κἄπειθ' 12
βάλλω βάλλ' 12
ὄπις ὄπ' 12
ἄπειμι κἄπειθ' 12
οἰκίον οἰκί' 12
φώς φῶτ' 12
ἔρρω ἔρρ' 12
εἶπον εἴφ' 12
εἴδομαι εἰδῆτ' 12
δόρυ δούρατ' 12
ἐφέζομαι ἔπεσ' 12
ἐφέζομαι κἄπειθ' 12
σῶμα σώμαθ' 12
ἄγω ἦγ' 12
ὀνομάζω οὔνομ' 12
μέλε μέλ' 12
ὀπάζω ὄπ' 12
αἱρέω εἵλετ' 12
ἀπειθής κἄπειθ' 12
φάος φῶτ' 12
δεσπότις δέσποθ' 12
εὐχετάομαι εὔχετ' 12
μέλι μέλ' 12
φάσις φάσ' 12
κάθημαι ἥτ' 12
μιμνήσκω μέμνησθ' 12
μιμνήσκω μνήσομ' 12
ἀίσσω ἄττ' 12
ἐπεί κἄπειθ' 12
τοὔνεκα τοὔνεκ' 12
γουνάζομαι γούναθ' 12
κῆρ κῆρ' 12
θαυμάζω θαυμάσαιμ' 12
δεῦτε δεῦτ' 12
γόνυ γούναθ' 12
πείθω κἄπειθ' 12
ὀπός ὄπ' 12
ὄνομα οὔνομ' 12
ἔπος ἔπεσ' 12
ἐνθυμέομαι ἐνθυμεῖσθ' 12
ἄττα ἄττ' 12
οἶδα εἰδῆτ' 12
ἐπιέννυμι ἔπεσ' 12
ἐπιέννυμι κἄπειθ' 12
ὄψ ὄπ' 12
δεσπότης δέσποθ' 12
φεύγω φεῦγ' 12
ὅστε ἥτ' 12
πτερόεις πτερόεντ' 12
ἵημι ἥτ' 12
οἰκία οἰκί' 12
σπλάγχνον σπλάγχν' 12
μέλω μέλ' 12
ἔπειτα κἄπειθ' 12
ἐφίημι ἔπεσ' 12
ἐφίημι κἄπειθ' 12
φημί φάσ' 12
φημί φησ' 12
ποιός ποῖ' 11
ἐνεός ἐννέ' 11
τοιόσδε τοιοῦδ' 11
ἅρμα ἅρμ' 11
τίθημι ἔθηκ' 11
μήτηρ ματέρ' 11
ἄγαλμα ἀγάλματ' 11
πίνος πῖν' 11
οὐδέποτε οὐδέποθ' 11
ἑκάστοτε ἑκάστοτ' 11
ὅδε τοισίδ' 11
ὅδε τώδ' 11
δείλη δείλ' 11
φαίδιμος φαίδιμ' 11
θεάομαι θεάσασθ' 11
ἵστημι ἕστηκ' 11
παρθένος παρθέν' 11
ἄλλοτε ἄλλοθ' 11
εἶπον εἶφ' 11
ἐξοχή ἔξοχ' 11
χθών χθόν' 11
συμφέρω συμφέροντ' 11
ἅπας ἅπασ' 11
ἐννέα ἐννέ' 11
δικεῖν δίχ' 11
ἁρμός ἅρμ' 11
ἐξ 11
δεινός δεινότατ' 11
ἀνάσσω ἄνασσ' 11
πίνω πῖν' 11
ἐκ 11
ὀστέον ὀστέ' 11
μήποτε μήποθ' 11
εἶμι ἰόντ' 11
ἄλλοθι ἄλλοθ' 11
μιμνήσκω μέμνησ' 11
ὄρνυμι ὤρνυτ' 11
δίχα δίχ' 11
καθέζομαι καθέζετ' 11
εἰμί ἐόντ' 11
εἰμί ἰόντ' 11
ποῖος ποῖ' 11
ὁποῖος ὁποῖ' 11
ἡγέομαι ἡγεῖτ' 11
δειλός δείλ' 11
πόα ποῖ' 11
ἐννεάς ἐννέ' 11
διχάζω δίχ' 11
μηρία μηρί' 11
ἄνασσα ἄνασσ' 11
δικάζω δίχ' 11
δίκη δίχ' 11
ἔξοχος ἔξοχ' 11
βέλτιστος βέλτισθ' 11
οἶδα ἴστ' 11
ἕζομαι καθέζετ' 11
νομίζω νομίζετ' 11
νέω ἐννέ' 11
ἠύτε ἠύτ' 11
ἐξέρχομαι ἔξελθ' 11
ἀκούω ἀκούσατ' 11
σῆμα σήματ' 11
ὑπερῴη ὑπερῷ' 10
λεύκη λεύκ' 10
λευκός λεύκ' 10
τεσσαράκοντα τετταράκοντ' 10
δεκάς δέχ' 10
λευκόν λεύκ' 10
τηλόθι τηλόθ' 10
ὑπερῷος ὑπερῷ' 10
σῖγα σῖγ' 10
δέον δέοντ' 10
θύραζε θύραζ' 10
δέκα δέχ' 10
λευκάς λεύκ' 10
δοκέω ἔδοξ' 10
σιγάω σῖγ' 10
ὅδε τᾶσδ' 10
γίγνομαι γένοιθ' 10
βάλλω ἔβαλ' 10
πόσος πόσ' 10
ἱκέτις ἵκεθ' 10
εὖτε εὖθ' 10
χωρέω χωρεῖτ' 10
ἐνταῦθα κἀνταῦθ' 10
δεῖ δέοντ' 10
τάσσω τᾶσδ' 10
κρηπίς κρηπῖδ' 10
τηλόθεν τηλόθ' 10
ἐκεῖνος 'κείνου 10
ἐκεῖνος 'κεῖνος 10
στείχω στεῖχ' 10
νύξ νύξ' 10
ἱκέτης ἵκεθ' 10
τέρμα τέρματ' 10
ἵκω ἵκεθ' 10
ἐθέλω 'θέλειν 10
ἐθέλω 'θέλῃ 10
ὑπερῷον ὑπερῷ' 10
ἥκιστος ἥκισθ' 10
ἐνείρω ἔνερθ' 10
ἔχω ἔσχ' 10
εὐθύς εὖθ' 10
τυραννίς τυραννίδ' 10
πόσις πόσ' 10
κενόω 'κείνου 10
γείνομαι γείνατ' 10
οἴομαι ᾤετ' 10
σιγάς σῖγ' 10
εἰμί ἔσχ' 10
ἄπαις τἀπ' 10
ἀπό τἀπ' 10
παύω παῦ' 10
τερπνός τέρπν' 10
οὐδείς οὐδεμί' 10
ἱκνέομαι ἵκεθ' 10
ἔνερθε ἔνερθ' 10
δεκάζω δέχ' 10
σιγάζω σῖγ' 10
ποσός πόσ' 10
φεύγω φεύγοντ' 10
πόσε πόσ' 10
τίμημα τίμημ' 10
πούς πόσ' 10
σιγή σῖγ' 10
νύσσω νύξ' 10
τιμάω τίμημ' 10
ἑξήκοντα ἑξήκοντ' 10
δέω δέοντ' 10
ὑπολαμβάνω ὑπολαμβάνετ' 10
ἐπί τἀπ' 10
ἀκούω ἀκούσαθ' 10
ἀκούω ἠκούσατ' 10
εἰς 9
ἄπιος κἀφ' 9
κυνάς κύν' 9
κοινόω κοίν' 9
κρείσσων κρείσσον' 9
ἀπόλλυμι ἀπωλόμεθ' 9
εὖγε εὖγ' 9
πειθός πεῖθ' 9
δέχομαι δειδέχατ' 9
κυνάω κύν' 9
ἅλαδε ἅλαδ' 9
γίγνομαι γίνετ' 9
θάομαι θάμ' 9
στάζω στῆθ' 9
ὄψις ὄψ' 9
ἵστημι ἑστᾶσ' 9
ἵστημι στῆθ' 9
ἀφικνέομαι ἀφικόμεθ' 9
κοινός κοίν' 9
ὄλλυμι ὤλετ' 9
ὄψον ὄψ' 9
σχῆμα σχῆμ' 9
ψευδοκύων κύν' 9
ἐκεῖνος 'κεῖνον 9
ὁπηνίκα ὁπηνίκ' 9
τέρμα τέρμ' 9
εἰσίημι ἔσεσθ' 9
κλείω κλαίουσ' 9
ἐθέλω θέλοιμ' 9
ἔντεα ἔντε' 9
θαμέες θάμ' 9
ἔχω ἕξετ' 9
κύων κύν' 9
παραινέω παραινέσαιμ' 9
γυνή γυναῖχ' 9
κρέας κρέ' 9
ὁράω ὄψ' 9
Ἆπις κἀφ' 9
ῥῆμα ῥήματ' 9
φαίνω ἐφαίνετ' 9
φαίνω φαίνοιτ' 9
τίπτε τίφθ' 9
σύγγονος σύγγον' 9
θεράπων θεράποντ' 9
εἰμί ἔσεσθ' 9
κυνέη κύν' 9
ἄπαις κἀφ' 9
ἀπό κἀφ' 9
ἡγέομαι ἡγεῖσθ' 9
ἱκνέομαι ἱκόμεθ' 9
ἔρχομαι ἐλθόνθ' 9
οὔτις οὔτιν' 9
πείθω πεῖθ' 9
χωρίον χωρί' 9
τοσοῦτος τοσαῦθ' 9
κλαίω κλαίουσ' 9
οἶδα εἰδότ' 9
δείδω δέδοιχ' 9
τόσος τόσσ' 9
φρήν φρέν' 9
ἐναντίος ἐναντί' 9
ἑξέτης ἕξετ' 9
ὅστε αἵτ' 9
στέαρ στῆθ' 9
ῥᾴδιος ῥᾷστ' 9
θαμά θάμ' 9
ὀψέ ὄψ' 9
ἐπί κἀφ' 9
ἱερεύς ἱέρ' 8
ἐπιείκελος ἐπιείκελ' 8
ποιέω ἐποιήσατ' 8
ποιέω ποιήσατ' 8
λαμβάνω ἔλαβ' 8
δοξάζω δόξ' 8
δοξάζω δόξαντ' 8
λίσσομαι λίσσομ' 8
τοιόσδε τοιάνδ' 8
τοιόσδε τοιόσδ' 8
κρατερός κρατέρ' 8
κτείνω ἔκταν' 8
κτείνω ἔκτειν' 8
πάρειμι πάρεσθ' 8
πάρειμι πάρεστ' 8
ἀξιόω ἀξίωμ' 8
λαμπάς λαμπάδ' 8
ἐάω εἶ' 8
ἐνθαδί κἀνθάδ' 8
βούλομαι βούλομ' 8
γράφω ἔγραψ' 8
γράφω γέγραφ' 8
μετά μέτ' 8
δοκέω δόξ' 8
δοκέω δόξαντ' 8
πατρῷος πατρῷ' 8
ἥκω ἧκ' 8
οὐδός κοὐδ' 8
ἱεράομαι ἱέρ' 8
ἵστημι ἵστατ' 8
ἀφικνέομαι ἀφίκετ' 8
δεύτερος δεύτερ' 8
ὄλλυμι ὤλεθ' 8
ὄλλυμι ὤλεσ' 8
λημάω λῆμ' 8
ἄλλοτε ἄλλοσ' 8
θνήσκω τέθνηκ' 8
ἀγαθός τἀγάθ' 8
ἀγαστός τἀγάθ' 8
οὐδέ κοὐδ' 8
ἐκεῖνος 'κείνῳ 8
ἱερός ἱέρ' 8
στείχω στείχοιμ' 8
εἶα εἶ' 8
ἐπαινέω ἐπῄνεσ' 8
ὅστις ἅσσ' 8
ζώννυμι ζῶσ' 8
λῆμα λῆμ' 8
γαστήρ γαστέρ' 8
βαίνω βαῖν' 8
εἴσειμι εἴσιθ' 8
ἄρχω ἄρχομ' 8
ἄρχω ἄρχοντ' 8
χείρ χείρεσσ' 8
ἀπέρχομαι ἄπελθ' 8
ἐνθάδε κἀνθάδ' 8
ζάω ζῶσ' 8
στόμα στόματ' 8
πονηρός πόνηρ' 8
ἔχω ἔχεθ' 8
ἔχω εἴχετ' 8
λήμη λῆμ' 8
λοιπός λοίπ' 8
εἶδον εἶδ' 8
ζέω ζῶσ' 8
φάσις φασ' 8
εἰκών εἰκόν' 8
ἀξίωμα ἀξίωμ' 8
κάθημαι καθήμεθ' 8
ἱερή ἱέρ' 8
ῥῆμα ῥῆμ' 8
ἄρχων ἄρχοντ' 8
πρυμνήσιος πρυμνήσι' 8
γέλως γέλωτ' 8
βῆμα βῆμ' 8
στέρνον στέρν' 8
σφέτερος σφέτερ' 8
εἰμί 'στί 8
ἄπαις ἄπ' 8
ἀπό ἄπ' 8
ἡγέομαι ἡγούμεθ' 8
ἄγαμαι τἀγάθ' 8
ἐκτείνω ἔκτειν' 8
δίδωμι δίδωσ' 8
δίδωμι δίδωμ' 8
ἀρνός ἄρν' 8
φύω πέφυκ' 8
οἶδα ἐγᾦδ' 8
δίδημι δίδωσ' 8
δίδημι δίδωμ' 8
τόσος τόσ' 8
παρίημι πάρεσθ' 8
ἵημι ἧκ' 8
ἱστάω ἵστατ' 8
παρίστημι πάρεσθ' 8
παρίστημι πάρεστ' 8
σεύω σεύατ' 8
δόξα δόξ' 8
μηδέποτε μηδέποθ' 8
προσήκω προσήκοντ' 8
ἐχέτης ἔχεθ' 8
ὁπότερος ὁπότερ' 8
πράσσω πραχθέντ' 8
δικαστήριον δικαστήρι' 8
μέλλω ἔμελλ' 8
προλείπω προλιποῦσ' 8
λέγω λέγοντ' 8
φημί φασ' 8
ἔξεστι ἔξεσθ' 7
ἔξεστι ἔξεστ' 7
τίκτω ἔτεχ' 7
ποιέω πεποιηκότ' 7
λαμβάνω λάβοιτ' 7
πειράω πείραθ' 7
λοπάς λοπάδ' 7
δειμός δεῖμ' 7
κυριάζω κύρι' 7
κρείσσων κρείττον' 7
ἀφίημι ἄπειμ' 7
τοιόσδε τοιῷδ' 7
πειράζω πείραθ' 7
τίθημι θέτ' 7
τίθημι τίθημ' 7
κτείνω κτεῖν' 7
κτῆμα κτῆμ' 7
ἄνευθε ἄνευθ' 7
πιστός πίστ' 7
θέσφατος θέσφατ' 7
πειρατής πείραθ' 7
ἐλάτη ἔλαθ' 7
πεῖραρ πείραθ' 7
πῶμα πῶμ' 7
φάσγανον φάσγαν' 7
βούλευμα βούλευμ' 7
εὑρίσκω εὕροιτ' 7
εὑρίσκω εὑρήσετ' 7
στρῶμα στρώματ' 7
ἐξίστημι ἔξεσθ' 7
ἐξίστημι ἔξεστ' 7
βούλομαι βουλόμεθ' 7
κλυτός κλῦθ' 7
ἕτερος θάτερ' 7
δοκέω δόξετ' 7
δοκέω δοκοῦσ' 7
ἥκω ἥκετ' 7
ἀδίκημα ἀδίκημ' 7
κλύω κλύουσ' 7
κλύω κλῦθ' 7
γίγνομαι ἐγένοντ' 7
γίγνομαι γενοίμεθ' 7
πεδίον πεδί' 7
ἔπειμι ἔπε' 7
στάζω στᾶσ' 7
βάλλω βάλετ' 7
βάλλω βάλλετ' 7
φρόνημα φρόνημ' 7
ἵστημι στᾶσ' 7
φιλέω φιλέοντ' 7
κυρία κύρι' 7
αἰσθάνομαι ᾔσθετ' 7
ἄπειμι ἄπειμ' 7
ἄπειμι ἄπιθ' 7
ἦτα ἦτ' 7
ἔοικα ἔοιχ' 7
καταθνήσκω κάτθαν' 7
κυρέω κύρι' 7
δύναμαι δύναισθ' 7
ἄγω ἤγαγ' 7
πωμάζω πῶμ' 7
νῶτον νῶτ' 7
δέμω δεῖμ' 7
πρότερος πρῶθ' 7
ξέω ἔξεσθ' 7
ξέω ἔξεστ' 7
τυγχάνω τύχοιμ' 7
ἐξίημι ἔξεσθ' 7
πέλω ἔπλετ' 7
σχετλιάζω σχέτλι' 7
θετός θέτ' 7
δεῖμα δεῖμ' 7
ἐθέλω ἔθελ' 7
φάσκω ἔφασκ' 7
ταχύς τάχισθ' 7
στάσις στᾶσ' 7
ἔχω ἔχοιτ' 7
λάω ἔλαθ' 7
εἶδον ἰδοῦσ' 7
κύριος κύρι' 7
βασκάς βάσκ' 7
ψήφισμα ψηφίσματ' 7
πάσχω πεισόμεθ' 7
ὁράω ὄψεσθ' 7
πίστις πίστ' 7
φθέγμα φθέγμ' 7
ὄρνυμι ὄρνυτ' 7
μέτειμι πεδί' 7
ἧμαι ἧστ' 7
βάσκω βάσκ' 7
ἐνίοτε ἐνίοτ' 7
γιγνώσκω γνώσεσθ' 7
κίων κίον' 7
ἦτε ἦτ' 7
ἐπεί ἔπε' 7
εἰμί ἦτ' 7
σώφρων σώφρον' 7
κεδνός κέδν' 7
μέντοι μέντ' 7
ἡγέομαι ἡγήσατ' 7
γράμμα γράμμ' 7
ἀίσθω ᾔσθετ' 7
πείθω πέποιθ' 7
πείθω πεισόμεθ' 7
δίδωμι δοθέντ' 7
δίδωμι δῶκ' 7
ἑκατηβόλος ἑκατηβόλ' 7
λανθάνω ἔλαθ' 7
δίκαιος δικαιότερ' 7
σχέτλιος σχέτλι' 7
ἀπιθής ἄπιθ' 7
περικαλλής περικαλλέ' 7
σημαίνω σήμαιν' 7
τηνικαῦτα τηνικαῦθ' 7
πείρω πείραθ' 7
ἔπος ἔπε' 7
ἤτε ἦτ' 7
πεδιεύς πεδί' 7
ἐλαύνω ἔλαθ' 7
ἐλαύνω ἤλασ' 7
πεδιάς πεδί' 7
βαδίζω βάδιζ' 7
ὅστε ὅστ' 7
μεθίημι πεδί' 7
ἵημι ἵετ' 7
μέμφομαι μέμψαιτ' 7
ἐξέσθω ἔξεσθ' 7
ἀδικέω ἀδίκημ' 7
γραμμή γράμμ' 7
ἀκούω ἀκούσασ' 7
μέλλω μέλλετ' 7
ἐφίημι ἔπε' 7
φημί φήσ' 7
φυλλάς φύλλ' 6
χράω χρώμεθ' 6
ἔστε 'στ' 6
μῆνις μῆν' 6
ναίω ναίουσ' 6
εἰκός εἴκοσ' 6
τοῖος τοῖ' 6
λείπω λείπετ' 6
λείπω λίπετ' 6
δώσων δώσουσ' 6
ποιέω ἐποίησ' 6
λαμβάνω λαβόντ' 6
ἡμός 'μοί 6
ἔθω ἔθετ' 6
ἀστή 'στ' 6
νοέω ἐνόησ' 6
ἔγκλημα ἔγκλημ' 6
τοιόσδε τοιοῖσδ' 6
ἄνθος ἄνθε' 6
κελεύω ἐκέλευσ' 6
τίθημι ἔθετ' 6
τίθημι τίθησ' 6
οὖς ὦσ' 6
ἀπάγω ἄπαγ' 6
ῥινόν ῥῖν' 6
ἑτοῖμος ἕτοιμ' 6
ὀφείλω ὀφείλετ' 6
ῥίνη ῥῖν' 6
μάρτυρος μάρτυρ' 6
πόκος πόκ' 6
ἁρπάζω ἥρπασ' 6
βλέφαρον βλέφαρ' 6
σπεύδω σπεῦδ' 6
κεῖμαι ἔκειτ' 6
ἀριστάω ἄρισθ' 6
ὠκύς ὦκ' 6
ἥκω ἥξετ' 6
σκύλλω σκῦλ' 6
μετριάζω μέτρι' 6
ἀμείνων ἀμείνον' 6
ἐμέω 'μοί 6
σκῦλον σκῦλ' 6
ἀνθρωπέη ἄνθρωπ' 6
εἴκοσι εἴκοσ' 6
ὦκα ὦκ' 6
μηρός μῆρ' 6
ἐμός 'μοί 6
ἀπαγής ἄπαγ' 6
φράζω πέφραδ' 6
χράομαι χρώμεθ' 6
δαίς δᾷδ' 6
τοιοῦτος τοιοῦθ' 6
ἑτοιμάζω ἕτοιμ' 6
ἄπειμι ἄποιν' 6
ἐμβάλλω ἔμβαλ' 6
χρήστης χρήστ' 6
ῥινάω ῥῖν' 6
ἄλφιτον ἄλφιτ' 6
ἔοικα εἴκοσ' 6
υἱός υἷ' 6
ἀγαθός 'γαθέ 6
ἀνδράποδον ἀνδράποδ' 6
ἄνθρωπος ἄνθρωπ' 6
εἶπον εἴποιτ' 6
μάρτυς μάρτυρ' 6
μαρτύρομαι μάρτυρ' 6
χρηστός χρήστ' 6
ἐγώ 'μοί 6
ἄγω ἄγοντ' 6
ἐθελοντής ἐθέλοντ' 6
τυγχάνω τυχόντ' 6
λίγα λίγ' 6
ἐκ 6
ὀρθός ὄρθ' 6
ἁμοῦ 'μοί 6
σκοπέω σκοπεῖσθ' 6
ἐθέλω ἐθέλοντ' 6
ἐθέλω θέλουσ' 6
μηνάς μῆν' 6
βαίνω βέβηκ' 6
αἱρέω ἕλετ' 6
χείρ χέρ' 6
χαίρω χαίρεθ' 6
ἄριστος ἄρισθ' 6
ὠθέω ὦσ' 6
μῆρα μῆρ' 6
εἶδον ἴδοιμ' 6
λιγύς λίγ' 6
ποτέ πόκ' 6
ἀνίστημι ἀνίστασ' 6
ὀκνέω ὀκνήσαιμ' 6
ὀφέλλω ὀφείλετ' 6
ὀφειλέτης ὀφείλετ' 6
ἀνθέω ἄνθε' 6
εἰκών εἴκοσ' 6
ἡγεμών ἡγεμόν' 6
φαίνω φαίνεθ' 6
ὄρνυμι ὄρνυσθ' 6
ὄρνυμι ὄρθ' 6
ἧμαι εἵατ' 6
ἧμαι ἥατ' 6
ἄριστον ἄρισθ' 6
ἀποινάω ἄποιν' 6
κέλομαι κέκλετ' 6
ἀνατίθημι ἄνθε' 6
χιτών χιτῶν' 6
ἕννυμι εἵατ' 6
εὐφρόνη εὔφρον' 6
μανθάνω μάθοιμ' 6
εἰκοσάς εἴκοσ' 6
ἐρέω ἔροιτ' 6
ἄπαγε ἄπαγ' 6
βλεφαρίς βλέφαρ' 6
ἑλετός ἕλετ' 6
οἴομαι οἰόμεθ' 6
ῥινός ῥῖν' 6
εἰμί 'στ' 6
εἰμί ἐσσ' 6
εἰμί ὦσ' 6
ἀστός 'στ' 6
ἔρομαι ἔροιτ' 6
μένω μένουσ' 6
ἄπαις 'π' 6
δᾳδίς δᾷδ' 6
ὁπόθι ὁπόθ' 6
μήνη μῆν' 6
ἀπό 'π' 6
παύω παύσασθ' 6
χρώς χρῶτ' 6
λειμών λειμῶν' 6
γράμμα γράμμαθ' 6
εὔφρων εὔφρον' 6
Παιάν παιᾶν' 6
μελαίνω μέλαιν' 6
μέλας μέλαιν' 6
ῥίς ῥῖν' 6
δέμνιον δέμνι' 6
δίδωμι δώσουσ' 6
ἐθελοντί ἐθέλοντ' 6
λανθάνω λήθετ' 6
φύλλον φύλλ' 6
φέρω φέρετ' 6
ἁμός 'μοί 6
φύω πέφυχ' 6
πρυτανεῖον πρυτανεῖ' 6
χραύω χρώμεθ' 6
ἄρρητος ἄρρητ' 6
πρόβατον πρόβατ' 6
κάτοιδα κάτοιδ' 6
αἰγίς αἰγίδ' 6
ἐρωτίς ἔρωτ' 6
ἐρωτάω ἔρωτ' 6
προβαίνω πρόβατ' 6
μείς μῆν' 6
οἴχομαι οἴχετ' 6
οἴχομαι ᾤχοντ' 6
πότε πόκ' 6
καλός κάλλισθ' 6
τηλικοῦτος τηλικαῦτ' 6
κάλλιστα κάλλισθ' 6
ἐρῶ ἔροιτ' 6
ἕζομαι εἵατ' 6
φεύγω φεύγετ' 6
δράω δρῶσ' 6
δράω ἔδρασ' 6
ἔρως ἔρωτ' 6
ἵημι εἵατ' 6
τοῖ' 6
μέτριος μέτρι' 6
πρυτανεία πρυτανεῖ' 6
βάρβαρος βάρβαρ' 6
ἐπί 'π' 6
ἐπί ἔφ' 6
ἄποινα ἄποιν' 6
λέγω ἐλέγετ' 6
μαίνομαι μῆν' 6
ὁπότε ὁπόθ' 6
πτήσσω ἔπτηξ' 6
φημί φήσαιμ' 6
φημί φήσαιτ' 6
χράω κέχρητ' 5
χράω χρήσαιτ' 5
χράω χρῆσθ' 5
χράω χρησόμεθ' 5
ἔστε κἄστ' 5
Ἐννοσίγαιος ἐννοσίγαι' 5
ναίω ναίετ' 5
κεφάλαιος κεφάλαι' 5
πλάτος πλατέ' 5
ἐτάζω κἆτ' 5
τίκτω ἔτεκ' 5
δηλέομαι ἐδηλήσαντ' 5
ἔτι κἆτ' 5
φόρμιγξ φόρμιγγ' 5
ποιέω πεποίηκ' 5
ὄμμα ὄμμαθ' 5
ἀστή κἄστ' 5
ἔνιοι ἔνι' 5
ἀφίημι ἀφίημ' 5
τοιόσδε τοιούσδ' 5
μετεῖπον μετέειφ' 5
ῥώομαι ῥώοντ' 5
τείρω τείροντ' 5
ῥαίνω ῥώοντ' 5
πέδον πεδ' 5
ἐλαχύς ἔλαχ' 5
οὖς οὔατ' 5
οὖς ὦτ' 5
ἐξάγω ἔξαγ' 5
πηρός πάρ' 5
παρά πάρ' 5
νῆμα νήματ' 5
ὀφείλω ὄφελ' 5
ὀφείλω ὤφελ' 5
ἡγεμονεύω ἡγεμόνευ' 5
ῥίψ ῥῖψ' 5
μαῖα μαῖ' 5
πάρειμι πάρειμ' 5
πάρειμι παρόνθ' 5
πάρειμι παροῦσ' 5
αἰνιγμός αἴνιγμ' 5
ἔνειμι ἔνι' 5
θέσφατος θέσφαθ' 5
θαυμαστής θαυμάστ' 5
εὑρίσκω εὕροιμ' 5
εἵλη εἷλ' 5
ἐάω εἴασ' 5
ἀγγέλλω ἄγγελλ' 5
πολύαινος πολύαιν' 5
ἐγχύνω ἔγχε' 5
φρονέω φρονέουσ' 5
ἐνθαδί τἀνθάδ' 5
ἴσος ἶσ' 5
βούλομαι βούλοιντ' 5
βούλομαι βουλοίμεθ' 5
μετά πεδ' 5
δέχομαι δέξασθ' 5
δοκέω δοκεῖτ' 5
μήδομαι μήδε' 5
σκῆπτρον σκῆπτρ' 5
ἀποπτύω ἀπέπτυσ' 5
ἐπίσταμαι ἐπίστασ' 5
ἐπίσταμαι ἐπίστασθ' 5
μαντεῖον μαντεῖ' 5
πίπτω πεσόντ' 5
ἀνοίγνυμι ἄνοιγ' 5
πέσημα πεσήματ' 5
ἵστημι ἔστησ' 5
ὀλίγος ὀλίγ' 5
φράζω φραζώμεθ' 5
κρίνω κριθέντ' 5
χράομαι χρῆσθ' 5
ἴς ἶσ' 5
ὄλλυμι ὄλωλ' 5
ὕπερθεν ὕπερθ' 5
κάρυον κάρυ' 5
ῥητήρ ῥητῆρ' 5
πρώτιστος πρώτισθ' 5
εἷμα εἵμαθ' 5
χρήστης χρῆσθ' 5
οὔτι κοὔτ' 5
τεῦξις τεῦξ' 5
αἰσχύνω αἰσχύνοιτ' 5
θνήσκω θανόνθ' 5
θνήσκω θανοῦσ' 5
σχῆμα σχήματ' 5
ἀνδράποδον τἀνδράποδ' 5
μετόπισθε μετόπισθ' 5
εἶπον εἴπαθ' 5
εἶπον εἴπατ' 5
χέω κέχυτ' 5
χέω χεῦ' 5
χόω χεῦ' 5
δεῖ δήθ' 5
παράδειγμα παράδειγμ' 5
ἄτη κἆτ' 5
συμμαχέω μαχησόμεθ' 5
θαυμαστός θαυμάστ' 5
ἐκεῖνος 'κείνων 5
ἐκεῖνος 'κεῖνοι 5
φάσμα φάσμ' 5
προδίδωμι προδοῦσ' 5
δηθά δήθ' 5
ἑκκαίδεκα ἑκκαίδεκ' 5
Μοῦσα μοῦσ' 5
κόρυς κόρυθ' 5
γαμέω γήμασθ' 5
γαμέω πέργαμ' 5
μίγνυμι μιχθεῖσ' 5
λιμήν λιμέν' 5
πεύθομαι πευθοίαθ' 5
πέδη πεδ' 5
προστάσσω προσετάξατ' 5
μάκαρ μάκαιρ' 5
τελευτάω τελευτήσαντ' 5
χρηστός χρῆσθ' 5
ἐγώ ἄμμ' 5
χήν χῆν' 5
περάω περ' 5
σημεῖον σημεῖ' 5
οὐτάζω κοὔτ' 5
νηπιάα νήπι' 5
ἄγω ἄγουσ' 5
ἔγχος ἔγχε' 5
ληίς ληίδ' 5
πίνω πίνουσ' 5
κλεινός κλείν' 5
δῆτα δήθ' 5
ἵκω ἵκοιτ' 5
ἐθέλω 'θέλεις 5
ἐθέλω ἠθέλησ' 5
ἔξοιδα ἔξοιδ' 5
πέρα περ' 5
αἱρέω ἕλ' 5
αἱρέω εἷλ' 5
ἦμαρ ἤματ' 5
τεύχω τεῦξ' 5
μιμνάζω μίμν' 5
χείρ χέρσ' 5
φυτεύω ἐφύτευσ' 5
ἄρσην ἄρρεν' 5
ἐνθάδε τἀνθάδ' 5
ἐνίημι ἔνι' 5
αἰών αἰῶν' 5
ἄμμος ἄμμ' 5
μάχομαι μαχησόμεθ' 5
σιτίον σιτί' 5
νήπιος νήπι' 5
κῆρυξ κήρυκ' 5
μαντεία μαντεῖ' 5
ἐπίστασις ἐπίστασ' 5
ποτέ κοτ' 5
ἄγνυμι ἄγουσ' 5
ἰσάζω ἶσ' 5
τραῦμα τραύματ' 5
ἅτε ἅθ' 5
λάσκω ἔλαχ' 5
ἔτης κἆτ' 5
ἦκα ἦκ' 5
θῦμα θύματ' 5
ὑγιαίνω ὑγίαιν' 5
ἀριστερός ἀριστέρ' 5
ὄρνυμι ὦρτ' 5
μαντεῖος μαντεῖ' 5
καταπίπτω κάππεσ' 5
κενόω 'κείνων 5
οὐτάω κοὔτ' 5
ἕνεκα εἵνεχ' 5
χέρσος χέρσ' 5
αἰσχρός αἴσχιστ' 5
χειμών χειμῶν' 5
εἰμί κἄστ' 5
θεωρέω θεωρεῖτ' 5
ἀστός κἄστ' 5
ἀναξία ἀνάξι' 5
πλήσσω πλῆξ' 5
οὔτε κοὔτ' 5
διόλλυμι διώλεσ' 5
ἀνάξιος ἀνάξι' 5
γόνυ γόνατ' 5
ἱκνέομαι ἵκοιτ' 5
κράτιστος κράτιστ' 5
ἀνάγω ἀνάξι' 5
ἀνάγω ἀνάγετ' 5
ῥῖψις ῥῖψ' 5
ἔρχομαι ἔλθετ' 5
ἔρχομαι ἔλθοιμ' 5
περί περ' 5
οὔτις κοὔτ' 5
πείθω πείθεσθ' 5
δίδωμι δότ' 5
δίδωμι ἔδωχ' 5
βέλος βέλε' 5
μέσφα μέσφ' 5
ἀποφέρω ἀπόφερ' 5
ἁμός ἄμμ' 5
πεδάω πεδ' 5
αἴνιγμα αἴνιγμ' 5
πείρω παροῦσ' 5
ἀμάω ἤματ' 5
χραύω χρῆσθ' 5
αἴρω αἴρεσθ' 5
ὠτίς ὦτ' 5
ἐφίστημι ἐπίστασ' 5
ἐφίστημι ἐπίστασθ' 5
τέρπω τέρπετ' 5
τέρπω τέρποντ' 5
κότος κοτ' 5
οἴχομαι ᾤχεθ' 5
ῥίπτω ῥῖψ' 5
πόλισμα πόλισμ' 5
πότε κοτ' 5
δύστηνος δύστην' 5
λαγχάνω ἔλαχ' 5
πνεῦμα πνεύματ' 5
ἐρῶ εἴρηχ' 5
παρίημι πάρειμ' 5
ἄατος κἆτ' 5
νομίζω νόμιζ' 5
νομίζω νομίζοιτ' 5
πλατύς πλατέ' 5
σεύω ἔσσυτ' 5
ἑτέρωσε ἑτέρωσ' 5
ναιετάω ναίετ' 5
ἄστυ ἄστε' 5
δώδεκα δώδεχ' 5
σάκος σάκε' 5
δέω δήθ' 5
δωδεκάς δώδεχ' 5
παρέζομαι πάρειμ' 5
μίμνω μίμν' 5
νόμισμα νόμισμ' 5
ἐγχέω ἔγχε' 5
μῆδος μήδε' 5
ἀτάομαι κἆτ' 5
ἀγορεύω ἀγόρευ' 5
ἐκφέρω ἔκφερ' 5
ἀκούω ἀκηκόαθ' 5
λέγω ἔλεξ' 5
λέγω λέγονθ' 5
φαῦλος φαῦλ' 5
δείκνυμι δέξασθ' 5
ἀφαιρέω ἀφείλεθ' 4
χράω ἐχρήσανθ' 4
μάλη μαλ' 4
ἀγνώς ἀγνῶτ' 4
εἰκός εἰκότ' 4
ἀπορρέω τἀπόρρητ' 4
πόλινδε πόλινδ' 4
ἴλη εἴληφ' 4
ἀλήθεια ἀλήθει' 4
ἔκπαγλος ἔκπαγλ' 4
τίκτω τέκεθ' 4
τίκτω τίκτουσ' 4
οὐλόμενος οὐλόμεν' 4
ἐσθίω ἔσθι' 4
ἐσθίω ἐσθίοντ' 4
ποιέω ἐποιεῖθ' 4
ποιέω ἐποιήσαθ' 4
ποιέω ἐποιήσασθ' 4
ποιέω ποίησ' 4
ποιέω ποιήσαιτ' 4
ποιέω ποιήσαντ' 4
ποιέω ποιήσεθ' 4
ποιέω ποιήσετ' 4
ποιέω ποιοῦντ' 4
φᾶρος φάρε' 4
νᾶμα νάματ' 4
λαμβάνω εἴληφ' 4
λαμβάνω λάβοιμ' 4
λαμβάνω λήψεσθ' 4
ἕρπω ἕρπ' 4
θεῖος θεῖ' 4
ἀπέχω ἀπέσχετ' 4
ἡνία ἡνί' 4
ἀπορραίνω τἀπόρρητ' 4
ἡμός 'μοῦ 4
ὀπή τοὐπ' 4
ἀκουάζομαι ἄκου' 4
φιλότης φιλότητ' 4
βατίς βᾶτ' 4
θηρίον θῆρ' 4
θηρίον θηρί' 4
δεσμός δέσμ' 4
πεντεκαίδεκα πεντεκαίδεκ' 4
ὅτε ὅκ' 4
τοιόσδε τοιάσδ' 4
τοιόσδε τοιοίδ' 4
σύλη ξύλ' 4
παλαίω παλαί' 4
ἴχνιον ἴχνι' 4
φοιτάω φοιτῶσ' 4
τίθημι θέσθ' 4
τίθημι θεῖ' 4
τίθημι θεῖτ' 4
τίθημι θῆχ' 4
τίθημι τιθεῖσ' 4
γενετή γένεθ' 4
μάρναμαι μαρνάμεθ' 4
ἀπόλλυμι ἀπωλόμεσθ' 4
ἀπόλλυμι ἀπόλοιθ' 4
ἀπόλλυμι ἀπώλετ' 4
κρύπτω κρύψασ' 4
φθέγγομαι ἐφθέγξατ' 4
ἐπίλοιπος τἀπίλοιπ' 4
γλαύξ γλαῦκ' 4
ἠθέω ἠθεῖ' 4
βάτος βᾶτ' 4
θαυμάσιος θαυμάσι' 4
δέσμα δέσμ' 4
πάρειμι πάριτ' 4
δάμαρ δάμαρθ' 4
οἰκεῖος οἰκεῖ' 4
οἰκεῖος οἰκειότατ' 4
συκάζω σῦκ' 4
ὑβρίζω ὕβριζ' 4
γλαυκός γλαῦκ' 4
βούλευμα βουλεύματ' 4
δόλιχος δολίχ' 4
ἐάω ἔασ' 4
ἐμαυτοῦ 'μαυτῷ 4
ποίησις ποίησ' 4
ἐράω ἤρατ' 4
φρονέω φρονέοντ' 4
φρονέω φρονοῦντ' 4
φρονέω φρονοῦσ' 4
βατός βᾶτ' 4
θαυματός θαύματ' 4
εἰσάγω εἰσήγαγ' 4
βούλομαι βούλοισθ' 4
βούλομαι βουλόμεσθ' 4
βούλομαι ἐβούλεθ' 4
βούλομαι ἐβούλεσθ' 4
καθίημι κάθησθ' 4
κίω κί' 4
γράφω γεγραμμέν' 4
μετά μέθ' 4
δέχομαι δέξατ' 4
δέχομαι δείδεκτ' 4
χίλιοι χίλι' 4
οἰκείω οἰκεῖ' 4
ἥκω ἥκουσ' 4
θηράω θῆρ' 4
τρέφω ἐτρέφετ' 4
πλεῖστος πλεῖσθ' 4
ἀκουή ἄκου' 4
χεῦμα χεῦμ' 4
λαός λε' 4
παιδάριον παιδάρι' 4
σιγάω σιγῶσ' 4
ἐμέω 'μοῦ 4
ἔτυμος ἔτυμ' 4
λεοντέη λέονθ' 4
λεοντέη λέοντ' 4
κόπτω κόπτ' 4
εἰστίθημι ἔσθι' 4
κλητήρ κλητῆρ' 4
βλάπτω βλάπτουσ' 4
γίγνομαι ἐγίγνεθ' 4
γίγνομαι ἐγίγνετ' 4
γίγνομαι γένεθ' 4
γίγνομαι γίνεθ' 4
γίγνομαι γιγνόμεν' 4
χίλιος χίλι' 4
διεξέρχομαι διεξελήλυθ' 4
ἐκπέρθω ἐκπέρσαντ' 4
ἔραμαι ἤρατ' 4
μάλα μαλ' 4
ἄπιστος ἄπιστ' 4
στάζω ἔστασ' 4
ἐξαιρέω ἐξέλετ' 4
εἴλη εἴληφ' 4
παρέρχομαι παρελήλυθ' 4
πλέω πλεῖσθ' 4
ἵστημι ἔστασ' 4
ἵστημι ἵστασ' 4
κτέομαι ἐκτήσαθ' 4
φιλέω ἐφίλησ' 4
προσέχω προσέχετ' 4
συμβαίνω συμβαίνοντ' 4
ἐμός 'μοῦ 4
δώρημα δώρημ' 4
ἄστυδε ἄστυδ' 4
πόσος πόσσ' 4
φράζω ἐφράσαθ' 4
γραίδιον γρᾴδι' 4
σῦριγξ σύριγγ' 4
ἕλκω ἕλκ' 4
ἕλκω ἕλκετ' 4
ἕλκω ἕλχ' 4
ἄγνωστος ἀγνῶτ' 4
σοφός σοφώτατ' 4
προβλώσκω πρόμολ' 4
κτάομαι ἐκτήσαθ' 4
σῦκον σῦκ' 4
χωρέω χωροῦσ' 4
ὄπις τοὐπ' 4
πεντήκοντα πεντήκονθ' 4
πρώτιστος πρώτιστ' 4
δεξιόομαι δεξί' 4
ἀδεής ἄδει' 4
σφαγιάζομαι σφάγι' 4
χιλιάς χίλι' 4
οὔτι οὐθ' 4
λείψανον λείψαν' 4
χαλεπός χαλέπ' 4
ἔοικα εἰκότ' 4
πυθμήν πυθμέν' 4
θνήσκω ἔθαν' 4
θνήσκω θανούμεθ' 4
θνήσκω θνῄσκουσ' 4
θνήσκω τέθνηχ' 4
ἤν ἠνίδ' 4
ὑπέχω ὑπέσχετ' 4
λέαινα λέαιν' 4
τέσσαρες τέσσαρ' 4
τέσσαρες τέτταρ' 4
εἶπον εἰπόντ' 4
οἰκέω οἰκεῖ' 4
χέω ἔχηθ' 4
χόω χεῦμ' 4
δεῖ δέοιτ' 4
δεῖ ἐδεῖθ' 4
ἀπόρρητος τἀπόρρητ' 4
μήτις μήτιν' 4
διώκω διώκοντ' 4
μηδέ μήδ' 4
εἰσακούω εἰσήκουσ' 4
ἀλλότριος τἀλλότρι' 4
ἄδεια ἄδει' 4
ἐκεῖνος 'κείνη 4
ἐκεῖνος κείν' 4
φάσμα φάσματ' 4
σκέπτομαι σκέψαιτ' 4
στείχω στείχετ' 4
σπάργανον σπάργαν' 4
εἰσέρχομαι εἰσῆλθ' 4
ἀφεστήξω ἄπιστ' 4
ἀνήρ ἀνέρ' 4
στέμμα στέμματ' 4
ξύλον ξύλ' 4
πρόσωπον πρόσωπ' 4
παίω παῖ' 4
ἐγώ 'μοῦ 4
δέρμα δέρματ' 4
ὑπογάστριον ὑπογάστρι' 4
μηλίς μαλ' 4
ἀράομαι ἤρατ' 4
βλέμμα βλέμμ' 4
οὐτάζω οὐθ' 4
ἄγω ἠγάγετ' 4
θειάζω θεῖ' 4
ἄντομαι ἦνθ' 4
ὀνομάζω ὀνόματ' 4
εἰσίημι ἔσωσ' 4
Βακχεία βακχεῖ' 4
ἁμοῦ 'μοῦ 4
ὀπάζω τοὐπ' 4
μαλίς μαλ' 4
δράκων δράκοντ' 4
κομίζω κομίζετ' 4
σκοπέω σκοπεῖθ' 4
ἐθέλω ἐθέλοιμ' 4
ἐθέλω ἐθέλοιτ' 4
τράπεζα τράπεζ' 4
μνῆμα μνᾶμ' 4
βαίνω βᾶτ' 4
ῥέω ῥεῖ' 4
θαῦμα θαύματ' 4
οὐδεπώποτε οὐδεπώποθ' 4
δέρκομαι δράκοντ' 4
ἄρχω ἤρξατ' 4
Βακχάω βακχεῖ' 4
κοπτός κόπτ' 4
θυμός θύμ' 4
θυμός θῦμ' 4
ἀκοή ἄκου' 4
πέμπω ἔπεμψ' 4
ζάω ζῶνθ' 4
ἐνίημι ἔνεσθ' 4
μνάομαι μνώοντ' 4
μνάομαι μνᾶμ' 4
ἱλάομαι ἵληθ' 4
ἄχος ἄχε' 4
Μεγαρεύς μέγαρ' 4
τεκμαίρομαι τεκμήραιτ' 4
θήρ θῆρ' 4
μάχομαι μάχετ' 4
λουτρόν λούτρ' 4
χαίρω χαίροιτ' 4
ἔχω ἔχηθ' 4
ἔχω σχήσεσθ' 4
εἶδον ἴδηθ' 4
εἶδον ἴδητ' 4
συκῆ σῦκ' 4
οἰκτρός οἴκτρ' 4
εἶμι ἰοῦσ' 4
βοτήρ βοτῆρ' 4
ψήφισμα ψηφίσμαθ' 4
χρῄζω χρῄζουσ' 4
ἠθεῖος ἠθεῖ' 4
πάσχω πεπονθότ' 4
λεαίνω λέαιν' 4
ὁράω ἑωρᾶθ' 4
ὁράω ὁρῶντ' 4
ὁράω ὁρῶσ' 4
ζέω ζῶνθ' 4
συνάπτω συνῆψ' 4
προμολή πρόμολ' 4
ἐνίστημι ἔνεσθ' 4
εἰσωθέω ἔσωσ' 4
κάθημαι κάθησθ' 4
θῦμα θύμ' 4
θῦμα θῦμ' 4
ῥῆμα ῥήμαθ' 4
φαίνω ἐφαίνεθ' 4
φαίνω φανούμεθ' 4
ἅπτω ἥψατ' 4
θύμον θύμ' 4
θύμον θῦμ' 4
ἔρδω ἤρξατ' 4
ἔλεγος ἔλεγ' 4
ἀνατίθημι ἀνέθηκ' 4
Μέγαρα μέγαρ' 4
εἴτε αἴτ' 4
ἀχεύω ἄχε' 4
ὀγδοήκοντα ὀγδοήκοντ' 4
ὀγδοήκοντα ὀγδώκοντ' 4
ἠχέω ἄχε' 4
ἀρχαῖος τἀρχαῖ' 4
πόσις πόσσ' 4
ἐρέω ἤρατ' 4
μάσταξ μάστακ' 4
οὐτάω οὐθ' 4
κάμνω κάμ' 4
Βακχεῖον βακχεῖ' 4
μίμημα μίμημ' 4
σαφής σαφέστατ' 4
εἰμί 'στίν 4
εἰμί ἔασ' 4
εἰμί ἔμεν' 4
εἰμί ἔσσεσθ' 4
εἰμί ἐοῦσ' 4
εἰμί ἰοῦσ' 4
Βάκχειος βακχεῖ' 4
κωλῆ κῶλ' 4
μένω ἔμεν' 4
ἱλάσκομαι ἵληθ' 4
τολμάω ἐτόλμησ' 4
ὁπόθι ὁππόθ' 4
πλήσσω πληγεῖσ' 4
παύω παύσαιτ' 4
συνίημι ξυνίημ' 4
γέρων γέρονθ' 4
δεξιά δεξί' 4
οὔτε οὐθ' 4
σφάγιος σφάγι' 4
θαυμάζω θαύματ' 4
θαυμάζω θαυμάζετ' 4
θαυμάζω θαυμάζοιμ' 4
ἔννομος ἔννομ' 4
δεξιός δεξί' 4
ἱκνέομαι ἱκοίμεθ' 4
κενός κείν' 4
μέγαρον μέγαρ' 4
θήκη θῆχ' 4
εἰσθέω ἐσθίοντ' 4
πολυτίμητος πολυτίμηθ' 4
πολυτίμητος πολυτίμητ' 4
ἔρχομαι ἦνθ' 4
οὔτις οὐθ' 4
σιγάζω σιγῶσ' 4
συκίς σῦκ' 4
ἑβδομήκοντα ἑβδομήκοντ' 4
δίδωμι δεδώκατ' 4
δίδωμι διδοῦσ' 4
δίδωμι δῶχ' 4
κῶλον κῶλ' 4
πέτομαι ἔπτατ' 4
ὀπός τοὐπ' 4
σώζω ἔσωσ' 4
σώζω σῴζουσ' 4
ὄνομα ὀνόματ' 4
λέων λέονθ' 4
λέων λέοντ' 4
ἐπιτέλλω ἐπέτελλ' 4
μηχάνημα μηχανήματ' 4
φέρω ἤνεγκ' 4
ἁμός 'μοῦ 4
γενέτης γένεθ' 4
βάζω βᾶτ' 4
αἱματόεις αἱματόεντ' 4
ἀναγκάζω ἀναγκάζοιτ' 4
αἴρω ἤρατ' 4
ἔργμα ἔργματ' 4
ἡνίον ἡνί' 4
ἔσθω ἔσθι' 4
ἐρωτάω ἐρωτᾶτ' 4
οἴχομαι ᾠχόμεθ' 4
οἶδμα οἶδμ' 4
μῆλον μαλ' 4
τηλικοῦτος τηλικαῦθ' 4
τηλικοῦτος τηλικοῦτ' 4
μαλός μαλ' 4
οἶδα εἰδόθ' 4
δαίνυμι δαίνυνθ' 4
φυγάς φύγαδ' 4
φυγάς φυγάδ' 4
δείδω δείσασ' 4
λαγχάνω λαχόντ' 4
ὄψ τοὐπ' 4
ἐρῶ εἰρημέν' 4
τέγγω τέγγουσ' 4
λεπτόν λέπτ' 4
δράω δράσετ' 4
προπάροιθε προπάροιθ' 4
μέτρον μέτρ' 4
σφάγιον σφάγι' 4
κρατήρ κρητῆρ' 4
χαρίεις χαρίεσσ' 4
ὅστε ὅντ' 4
εἰσήκω εἰσήκουσ' 4
νομίζω νομίσαθ' 4
βλέπω βλέποντ' 4
ἵλημι ἵληθ' 4
πούς πόσσ' 4
ζητέω ζητεῖτ' 4
ἱστάω ἵστασ' 4
μέσος μέσ' 4
χείρων χείρον' 4
μεθό μέθ' 4
λογίζομαι λογίζεσθ' 4
θώραξ θώρακ' 4
ἀδικέω ἀδικοῦντ' 4
τιμάω τιμᾶτ' 4
εὐδαίμων εὐδαίμον' 4
θνητός θνήτ' 4
δολιχός δολίχ' 4
πάλλω παλαί' 4
ἀθάνατος ἀθάνατ' 4
ὑπισχνέομαι ὑπέσχετ' 4
δέω δέοιτ' 4
δέω δεόμεθ' 4
δέω ἐδεῖθ' 4
θέω θεῖ' 4
θέω θεῖτ' 4
μίμνω μίμνετ' 4
προσήκω προσήκονθ' 4
λεπτός λέπτ' 4
ἐπί τοὐπ' 4
παλαιός παλαί' 4
πράσσω πράττοντ' 4
πράσσω πρᾶσσ' 4
ἀκούω ἄκου' 4
ἀκούω ἀκούσεσθ' 4
ἀκούω ἠκούσαθ' 4
ῥεῖα ῥεῖ' 4
μέλλω ἐμέλλετ' 4
φύγαδε φύγαδ' 4
φύγαδε φυγάδ' 4
λέγω ἔλεγ' 4
λέγω λέξαιμ' 4
λέγω λέξασ' 4
ὁπότε ὁππόθ' 4
μέθη μέθ' 4
θήρα θῆρ' 4
ἐλάσσων ἐλάττον' 4
δείκνυμι δέξατ' 4
δείκνυμι ἔδειξ' 4
λήγω λήγετ' 4
ἀφαιρέω ἀφείλετ' 3
ἀναβαίνω ἀνέβαιν' 3
μάλη μᾶλ' 3
ἑλκέω ἕλκε' 3
ἑλκέω ἕλκουσ' 3
προσακούω προσήκουσ' 3
κέρδος κέρδε' 3
προίημι προοῖντ' 3
γενειάς γένει' 3
ἐτάζω ἔταξ' 3
ἐτάζω κἆθ' 3
ἔκπαγλος ἐκπαγλότατ' 3
τίκτω τέκ' 3
μακρός μάκρ' 3
ἔτι 'τί 3
ἔτι κἆθ' 3
ἐσθίω φάγοιμ' 3
ἀντίποινα ἀντίποιν' 3
καταλιμπάνω κάλλιπ' 3
κλῄζω ἐκλῄζεθ' 3
κλῄζω κλείουσ' 3
ἀραρίσκω ἄρμεν' 3
ἐπιφράζω ἐπεφράσατ' 3
κάλυμμα κάλυμμ' 3
ποιέω πεποίηχ' 3
ποιέω ποιεῖσθ' 3
ποιέω ποιῆθ' 3
ποιέω ποιοῦσ' 3
ἀντιγράφω ἀντίγραφ' 3
ἀκοντί ἄκονθ' 3
ἀκοντί ἄκοντ' 3
λαμβάνω ἔλλαβ' 3
λαμβάνω εἰλήφατ' 3
λαμβάνω λαβόνθ' 3
ναῦς νήεσσ' 3
ἐκβαίνω ἔκβαιν' 3
ἕρπω ἕρφ' 3
ἕρπω εἷρπ' 3
πένης πένητ' 3
πειράω πειρώμεθ' 3
ῥῆξις ῥῆξ' 3
ἔθω ἔθεσθ' 3
ἔθω κἆθ' 3
λίσσομαι λίσσετ' 3
φυλακή φύλακ' 3
τεσσαράκοντα τετταράκονθ' 3
ὠδίς ὠδῖν' 3
ὁμός ὅμοι' 3
θέσμιος θέσμι' 3
ἀκτίς ἀκτῖν' 3
τοιόσδε τοιῇδ' 3
τοιόσδε τοιῶνδ' 3
ἐνδέχομαι ἐνδέχοιτ' 3
ἕνδεκα ἕνδεκ' 3
ἔκπωμα ἐκπώματ' 3
εὖχος εὔχε' 3
κακότης κακότητ' 3
ἅρμα ἅρμαθ' 3
πειράζω πειρώμεθ' 3
κελεύω ἐκέλευ' 3
κελεύω κελεύετ' 3
προβούλευμα προβούλευμ' 3
τίθημι ἔθεσθ' 3
τίθημι θησόμεσθ' 3
τίθημι τίθεσθ' 3
ἐλπίζω ἤλπισ' 3
ἀρόω ἦρ' 3
ἀσφαλής ἀσφαλέστατ' 3
ἀπόλλυμι ἀπόλοι' 3
ἀπόλλυμι ἀπόλοιτ' 3
ἀπόλλυμι ἀπολέσαιμ' 3
κτείνω κτείνοντ' 3
ῥήγνυμι ῥῆξ' 3
ἀντιάω ἀντί' 3
ἐφόδιον ἐφόδι' 3
φθέγγομαι φθέγξατ' 3
αἰτιάομαι αἰτιάσαιτ' 3
γνωτός γνῶθ' 3
ἥρως ἥρω' 3
ὀφείλω ὀφειλόμεν' 3
μηδαμός μηδάμ' 3
ἐκεῖθι κεῖθ' 3
ἐπιδέξιος ἐπιδέξι' 3
ἀλέγω 'λεγον 3
πάρειμι παρεῖσ' 3
ἀείδω ᾔδε' 3
εὔχομαι εὔχε' 3
εὔχομαι ηὔχετ' 3
ἐπικουρία 'πικουρία 3
εὐεργετέω εὐεργέτημ' 3
ἦρι ἦρ' 3
φυλακίς φύλακ' 3
ἄδικος τἄδικ' 3
μαινάς μαινάδ' 3
σπείρω ἔσπειρ' 3
ἐν εἶν' 3
ὑβρίζω ὑβρίζουσ' 3
ψηφίζω ἐψηφίσαντ' 3
ψηφίζω ἐψηφίσασθ' 3
ψηφίζω ψηφίσαισθ' 3
ἐξικνέομαι ἐξίκοιτ' 3
τίω τίετ' 3
νηπύτιος νηπύτι' 3
ἀποδέχομαι ἀποδέξαιτ' 3
ἔφημαι ἔφησθ' 3
φανερός φανέρ' 3
ἐάω ἐάσατ' 3
κεῖμαι κέατ' 3
κεῖμαι κείμεν' 3
κεῖμαι κεῖθ' 3
στρῶμα στρώμαθ' 3
θρέμμα θρέμμ' 3
θρέμμα θρέμματ' 3
ἐκτίθημι ἐξέθηκ' 3
θύω θύετ' 3
ἐνενήκοντα ἐνενήκοντ' 3
λόγιον λόγι' 3
ἴσος ἴσ' 3
ἄκραντος ἄκραντ' 3
εἰσάγω εἴσαγ' 3
βούλομαι βούλησθ' 3
βούλομαι βουλήσεσθ' 3
καθίημι καθῆσθ' 3
δέχομαι δέξαιντ' 3
δέχομαι δέξαντ' 3
δέχομαι ἐδέξαντ' 3
δοκέω δοκηθέντ' 3
χαρακτήρ χαρακτῆρ' 3
ἥκω ἥξουσ' 3
ἀδίκημα τἀδικήμαθ' 3
θηράω θηρώμεθ' 3
τρέφω θρέψασ' 3
τρέφω τρέφουσ' 3
ὄργια ὄργι' 3
εἰσοράω εἰσορῶσ' 3
γένειον γένει' 3
πεδίονδε πεδίονδ' 3
μακαρία μακάρι' 3
κλύω κλύετ' 3
κλύω κλύοιμ' 3
περιίστημι περιίσταθ' 3
ὀπτάω ὄπτ' 3
ἄνειμι ἄνι' 3
ἀνθρωπέη ὦνθρωπ' 3
ὅδε τοῖνδ' 3
ἀγνοέω ἀγνοιήσασ' 3
νοσέω νοσοῦσ' 3
παρατίθημι παρέθηκ' 3
ἀντιπέραιος ἀντιπέραι' 3
προσέτι προσέτ' 3
πορφύρεος πορφύρε' 3
γίγνομαι ἐγένονθ' 3
γίγνομαι ἐγίγνονθ' 3
γίγνομαι γένησθ' 3
γίγνομαι γένοι' 3
γίγνομαι γεγαῶτ' 3
γίγνομαι γεγῶτ' 3
γίγνομαι γίγνοιθ' 3
γίγνομαι γινόμεθ' 3
σκόροδον σκόροδ' 3
ἐντραγεῖν ἔντραγ' 3
πυρή πύρ' 3
ἔραμαι ἠράσατ' 3
μάλα μᾶλ' 3
πίπτω πέτετ' 3
πίπτω πεσοῦσ' 3
στάζω στῆτ' 3
βάλλω ἔβλητ' 3
βάλλω βαλόντ' 3
ταρφύς ταρφέ' 3
φορτίον φορτί' 3
ἡρωίς ἥρω' 3
φυλακός φύλακ' 3
κλέω κλείουσ' 3
πλέω ἔπλευσ' 3
πλέω πλεῖθ' 3
κερδαίνω κέρδε' 3
κασιγνήτη κασίγνητ' 3
ἵστημι 'στω 3
ἵστημι στῆτ' 3
ἵστημι ἕστηχ' 3
ἵστημι ἑστῶτ' 3
κτέομαι ἐκτήσατ' 3
ἀφικνέομαι ἀφίγμεθ' 3
ἀφικνέομαι ἀφίκοιτ' 3
ἀριπρεπής ἀριπρεπέ' 3
ἐπιτήδειος ἐπιτήδει' 3
τοσόσδε τοσήνδ' 3
τοσόσδε τοσσάδ' 3
ὁρμαίνω ὥρμαιν' 3
πυρά πύρ' 3
συμβαίνω συμβάντ' 3
ᾠόν ᾤ' 3
πυνθάνομαι πεπύθοιτ' 3
δεῖπνον δεῖπν' 3
θρυαλλίς θρυαλλίδ' 3
ἵζω εἷσ' 3
πέντε πέμπ' 3
φράζω φράσαιμ' 3
φράζω φρασσόμεθ' 3
ἀλαπάζω ἀλάπαξ' 3
ἕλκω ἕλξετ' 3
ἕλκω ἕλκε' 3
ἕλκω ἕλκουσ' 3
κληδών κληδόν' 3
ἐκπεράω ἐξεπέρασ' 3
σκεδάννυμι ἐσκέδασ' 3
ὑπό ὐπ' 3
κτάομαι ἐκτήσατ' 3
ἀνιάομαι ἄνι' 3
ἴς ἴσ' 3
ἴς ἶν' 3
κύλιξ κύλικ' 3
ὄλλυμι ὄλοιθ' 3
ὄλλυμι ὄλοιτ' 3
ὄλλυμι ὠλέσατ' 3
σύνοιδα ξύνοιδ' 3
εὐεργέτημα εὐεργέτημ' 3
ἄνιος ἄνι' 3
ῥήτωρ ῥήτορ' 3
ἕλκος ἕλκε' 3
ἐφοδιάζω ἐφόδι' 3
ὑποτίθημι ὑποθησόμεθ' 3
ἄπειμι ἄπιτ' 3
φλόξ φλόγ' 3
κεάζω κέατ' 3
ἀνίημι ἄνι' 3
ἔρρω τἄρρητ' 3
ἐξογκόω ἐξογκοῖτ' 3
προσμένω προσμένουσ' 3
πυρεύς πύρ' 3
ἦτα ἤτ' 3
λόγιος λόγι' 3
παρίζω παρεῖσ' 3
οὔτι οὐτ' 3
σόφισμα σοφίσμαθ' 3
αἰσχύνω αἰσχύνεσθ' 3
ἀντάω ἤντησ' 3
παρέχω παράσχοιτ' 3
εὔορκος εὔορκ' 3
ἀντίγραφος ἀντίγραφ' 3
ἄκων ἄκονθ' 3
ἄκων ἄκοντ' 3
ἄκων ἄκουσ' 3
μονάς μονάδ' 3
νόμιμος νόμιμ' 3
ἴσκω ἴσχ' 3
θνήσκω τεθνᾶσ' 3
ἀγαθός κἀγάθ' 3
ἤρα ἦρ' 3
καταθνήσκω κατθανούμεθ' 3
ὑπέχω ὕπεχ' 3
ἄνωθεν ἄνωθ' 3
ἐπείγω ἔπειγ' 3
ἄρμενα ἄρμεν' 3
ἐπίνοια 'πίνοια 3
ἄνθρωπος ὦνθρωπ' 3
συμβουλεύω συμβουλεύσαιμ' 3
ἀγαστός κἀγάθ' 3
πλοῖον πλοῖ' 3
περιβάλλω περιβαλοῦσ' 3
εἴδομαι εἴδετ' 3
εἴδομαι εἴσατ' 3
παράδειγμα παραδείγματ' 3
ἀντίος ἀντί' 3
ἡλίκος ἡλίκ' 3
τάσσω ἔταξ' 3
ἄτη κἆθ' 3
διώκω διώκουσ' 3
λυπέω λυποῦσ' 3
χλαμύς χλαμύδ' 3
μέλος μέλε' 3
ἰσχάς ἴσχ' 3
ἀλλότριος ἀλλότρι' 3
ἐκεῖνος 'κείνως 3
ματάω μάθ' 3
ἔνθα ἐνθ' 3
ὁμόω ὅμοι' 3
πτέρυξ πτέρυγ' 3
ἐπαύω ἔπαυσ' 3
γαμέω ἔγημ' 3
μίγνυμι μιγεῖσ' 3
μένος μένε' 3
δύναμαι δύναι' 3
δύναμαι δύναιθ' 3
δύναμαι δύναμ' 3
δύναμαι δῦν' 3
δύναμαι ἐδύνατ' 3
προσφορά πρόσφορ' 3
ἀποδείκνυμι ἀποδέξαιτ' 3
δόρυ δοῦρ' 3
πεύθομαι πευθόμεθ' 3
ὄχημα ὄχημ' 3
ἀνιάζω ἄνι' 3
ἐφέζομαι ἐφεῖτ' 3
ἐφέζομαι ἐπέεσσ' 3
κόσμησις κόσμησ' 3
τελευτάω τελευτῶσ' 3
πορφύρω πορφύρε' 3
ὅστις ὁτιδήποτ' 3
μάτη μάθ' 3
ἡδύς ἡδεῖ' 3
ἀκόλουθος τἀκόλουθ' 3
κατά κάτ' 3
μηλίς μᾶλ' 3
δικεῖν τἄδικ' 3
ἀπαγγέλλω ἀπήγγειλ' 3
ἀράομαι ἠράσατ' 3
οὐτάζω οὔτασ' 3
οὐτάζω οὐτ' 3
ἄγω ἄξεθ' 3
ἄγω ἄγαγ' 3
ἄγω ἤγετ' 3
ἀνάλωμα ἀναλώματ' 3
ἅλλομαι ἁλόντ' 3
ἅλλομαι ἥλατ' 3
θαρσύνω θαρσύνονθ' 3
δέμω δείματ' 3
πρότερος πρότερ' 3
πεμπάζω πέμπ' 3
τέρμα τέρμαθ' 3
τυγχάνω ἐτύγχαν' 3
τυγχάνω τυγχάνοντ' 3
πέλω ἔπλεθ' 3
ἄντομαι ἀντί' 3
θυμαρής θυμήρε' 3
οἰκίζω ᾤκισ' 3
πολεμέω πολεμοῦνθ' 3
μεταλλάω μέταλλ' 3
πένομαι πένητ' 3
κλείω κλείουσ' 3
στεφάνωμα στεφάνωμ' 3
πίνω πίοιμ' 3
ἥδομαι ἥδεθ' 3
δεῖμα δείματ' 3
μέταλλον μέταλλ' 3
μαλίς μᾶλ' 3
κομίζω κομίζουσ' 3
πυρός πύρ' 3
ἐθέλω 'θέλων 3
ἐθέλω ἐθέλῃσ' 3
ἐθέλω ἐθέλουσ' 3
ἐθέλω ἐθελήσηθ' 3
ἐθέλω θέλετ' 3
γενειάω γένει' 3
σμερδαλέος σμερδαλέ' 3
βαίνω βᾶσ' 3
ῥέω ἐρεῖτ' 3
ῥέω τἄρρητ' 3
ἐκρύομαι ἐξέρυσ' 3
τρέπω τράπεθ' 3
αἱρέω ἑλόντ' 3
αἱρέω ἑλοῦσ' 3
αἱρέω εἱλόμεθ' 3
ἦμαρ ἤμαθ' 3
καταπρηνής καταπρηνέσσ' 3
ἀντιγραφή ἀντίγραφ' 3
ἀπεργάζομαι ἀπεργάζοιτ' 3
ἄρχω ἄρχεσθ' 3
ἄρχω ἀρχώμεθ' 3
φάσκω ἔφασχ' 3
ἔαρ ἦρ' 3
ἐσθλός ἔσθλ' 3
ἀσέβημα ἀσέβημ' 3
ἀέκων ἄκονθ' 3
ἀέκων ἄκοντ' 3
ἀέκων ἄκουσ' 3
μέλεος μέλε' 3
πέμπω πέμπ' 3
πέμπω πέμπετ' 3
πέμπω πέμψατ' 3
πλευρά πλεύρ' 3
ποιητός ποιῆθ' 3
ἴσκε ἴσχ' 3
φύλαξ φύλακ' 3
τεκμαίρομαι τεκμαίροιτ' 3
μάχομαι ἐμάχοντ' 3
μάχομαι μάχεσθ' 3
χαίρω χαίρουσ' 3
ἐγείρω ἔγειρ' 3
ἀντιάζω ἀντί' 3
κοσμέω κόσμησ' 3
ὅρκιος ὅρκι' 3
γενειάζω γένει' 3
τρόπαιον τρόπαι' 3
πορφυρεύς πορφύρε' 3
ἀνία ἄνι' 3
κώμη κῶμ' 3
χάρμα χάρματ' 3
πήδημα πήδημ' 3
οὐδέτερος οὐδέτερ' 3
λοιπός λοίφ' 3
εἶδον εἴδετ' 3
εἶδον εἰσίδοιμ' 3
εἶδον ἰδόντ' 3
κῆρυξ κήρυχ' 3
εἶμι εἴσατ' 3
εἶμι ἶν' 3
ὀτρύνω ὤτρυν' 3
ἧλιξ ἡλίκ' 3
ἄγνυμι ἄξεθ' 3
ἐξερύω ἐξέρυσ' 3
ὀφέλλω ὤφελλ' 3
καταγέλαστος καταγέλαστ' 3
ἐπίδειξις ἐπιδέξι' 3
τάρφος ταρφέ' 3
ἀνέχω ἀνάσχοιτ' 3
πάσχω πάσχετ' 3
πάσχω παθόντ' 3
πάσχω πεπόνθατ' 3
ἰσάζω ἰσάζουσ' 3
ἰσάζω ἴσ' 3
ὁράω ὄπωπ' 3
λάζομαι λάζυσθ' 3
ἐπιπείθομαι ἐπεπείθεθ' 3
ἔτης κἆθ' 3
μακάριος μακάρι' 3
λῦμα λύματ' 3
ἀρετή ἄρετ' 3
διασκεδάννυμι διεσκέδασ' 3
κάθημαι ἥμεθ' 3
κάθημαι καθῆσθ' 3
μιμνήσκω μεμνήμεθ' 3
ἀστήρ ἀστέρ' 3
ἑνδεκάς ἕνδεκ' 3
ὅριον ὅρι' 3
μαράν κἆθ' 3
φαίνω φαίνοιντ' 3
φαίνω φανέντ' 3
κῶμος κῶμ' 3
πλάστιγξ πλάστιγγ' 3
ἔρδω ἕρδ' 3
κῶμα κῶμ' 3
ἔλεγος 'λεγον 3
αὐτόματος αὐτόματ' 3
ἧμαι ἥμεθ' 3
ἧμαι εἵαθ' 3
ἑλκόω ἕλκουσ' 3
διάκειμαι διέκειθ' 3
κέλομαι κέλετ' 3
πρέπω πρέποντ' 3
πώγων πώγων' 3
ὅριος ὅρι' 3
προσγίγνομαι προσγένοιτ' 3
μηχανάομαι μηχάνημ' 3
δειράς δειράδ' 3
ἕννυμι εἵαθ' 3
ἕννυμι εἷσ' 3
νόσφι νόσφ' 3
ἐπιρρώομαι ἐπερρώοντ' 3
ὑψόθι ὑψόθ' 3
σύνειμι ξύνειμ' 3
ἐλεγχής ἔλεγχ' 3
τραχύς τρηχεῖ' 3
ἀνιάω ἄνι' 3
ἀρχαῖος ἀρχαῖ' 3
καινός καίν' 3
μανθάνω μάνθαν' 3
μανθάνω μάθ' 3
μανθάνω μάθοιτ' 3
μανθάνω μαθοῦσ' 3
γιγνώσκω γνοίητ' 3
γιγνώσκω γνῶθ' 3
λῆμμα λῆμμ' 3
κενόω 'κείνως 3
γείνομαι γεινόμεθ' 3
θυγάτηρ θύγατρ' 3
ἀλγίων ἄλγιστ' 3
ἐρέω ἔροιθ' 3
ἐρέω ἐρεῖτ' 3
ἐρέω ἐροῦντ' 3
ἐρέω ἠράσατ' 3
τροπαία τρόπαι' 3
γείτων γείτον' 3
φέρτατος φέρτατ' 3
ἦτε ἤτ' 3
δύναμις δύναμ' 3
καθίζω κάθιζ' 3
οὐτάω οὔτασ' 3
οὐτάω οὐτ' 3
στεφανόω στεφάνωμ' 3
ἐγκωμιάζω ἐγκώμι' 3
κρατέω κρατοῦνθ' 3
κρατέω κρατοῦντ' 3
εἰμί 'στω 3
εἰμί ἔσσομ' 3
εἰμί ἐνθ' 3
εἰμί ἐόνθ' 3
εἰμί ἐσόμεθ' 3
εἰμί εἶν' 3
εἰμί ἤτ' 3
ἀστός 'στω 3
τροπαῖος τρόπαι' 3
ἔρομαι ἔροιθ' 3
ἔρομαι ἤρετ' 3
γλυκύς γλυκεῖ' 3
μένω μένε' 3
μένω μείνατ' 3
ὁμόσε ὁμόσ' 3
πρόσφορος πρόσφορ' 3
κασίγνητος κασίγνητ' 3
ἐξαράομαι ἐξήρατ' 3
τολμάω τολμήσαντ' 3
ποιητής ποιῆθ' 3
πλήσσω πεπλήγμεθ' 3
παύω ἔπαυσ' 3
παύω ἐπέπαυτ' 3
παύω παύσεσθ' 3
παύω παυσαίμεθ' 3
διδάσκω δίδασκ' 3
ἡγέομαι ἡγεῖθ' 3
ἡγέομαι ἡγοῖτ' 3
συνίημι ξύνειμ' 3
συνίημι ξυνῆκ' 3
ἁλίζω ἡλίκ' 3
καίνω καίν' 3
βόσκω βόσκοντ' 3
ὠδίνω ὠδῖν' 3
ἐλύω ἔλυσ' 3
οὔτε οὐτ' 3
ὅρκιον ὅρκι' 3
αἰδέομαι ᾔδε' 3
αἰδέομαι ᾔδησθ' 3
ἄγαμαι κἀγάθ' 3
πεμπάς πέμπ' 3
θαυμάζω ἐθαύμασ' 3
φυλάσσω φυλάξαιτ' 3
ἐπίδεξις ἐπιδέξι' 3
εὐτύχημα εὐτυχήματ' 3
ἴσχω ἴσχ' 3
σωτήρ σωτῆρ' 3
πλευρόν πλεύρ' 3
ἔρχομαι ἔρχεθ' 3
ἔρχομαι ἐνθ' 3
οὔτις οὐτ' 3
πηνίκα πηνίκ' 3
δύσμορος δύσμορ' 3
πείθω πεισθεῖσ' 3
ἔλεγχος ἔλεγχ' 3
δίδωμι δεδωκότ' 3
δίδωμι δοίητ' 3
δίδωμι δοῦσ' 3
δίδωμι δώσετ' 3
πέτομαι πέτετ' 3
πενταετηρίς πενταετηρίδ' 3
πτῶμα πτώματ' 3
σώζω σῴζοιτ' 3
σώζω σωθέντ' 3
ὀπτός ὄπτ' 3
ἐπιτέλλω ἐπετέλλετ' 3
ἀντιτείνω ἀντιτείνοντ' 3
φράσσω φρασσόμεθ' 3
θύνω θύνοντ' 3
τελέω τέλεσ' 3
ἀσεβέω ἀσέβημ' 3
κινέω κινοῖτ' 3
οἰμώζω οἴμωζ' 3
μηχάνημα μηχάνημ' 3
φέρω ἔνεγκ' 3
φέρω φέροντ' 3
ἀρετάω ἄρετ' 3
καλέω καλέουσ' 3
καλέω καλοίμεθ' 3
αἴνιγμα αἰνίγματ' 3
βάζω βᾶσ' 3
κωμάζω κῶμ' 3
πείρω παρεῖσ' 3
πείρω πειρώμεθ' 3
ἀμάω ἤμαθ' 3
ἔπος ἐπέεσσ' 3
ἄθλιος ἄθλι' 3
νόημα νόημ' 3
αἴρω ἄρετ' 3
αἴρω αἴρετ' 3
αἴρω αἶρ' 3
αἴρω ἤρετ' 3
αἴρω ἦρ' 3
ἄρρητος τἄρρητ' 3
τοσοῦτος τοσοῦθ' 3
ἤτε ἤτ' 3
λογία λόγι' 3
ἐφέπω ἔφεπ' 3
ξυνός ξύν' 3
τέρπω τέρπομ' 3
οἴχομαι οἰχόμεσθ' 3
μῆλον μᾶλ' 3
χαμᾶζε χαμᾶζ' 3
ἐθάς κἆθ' 3
ῥίπτω ῥίπτετ' 3
βαδίζω βαδίζουσ' 3
προσίημι προσέτ' 3
τέλος τέλεσ' 3
πῦρ πύρ' 3
μηδεπώποτε μηδεπώποτ' 3
κέντρον κέντρ' 3
ὄρνις ὄρνιθ' 3
τεκμήριον τεκμήρι' 3
ἀντεῖπον ἀντείποιμ' 3
μαλός μᾶλ' 3
ἐπιμελέομαι μέλε' 3
οἶδα εἴδετ' 3
οἶδα ᾔδε' 3
οἶδα ᾔδησθ' 3
ἐπιέννυμι ἐφεῖτ' 3
ὑποθέω ὑποθησόμεθ' 3
ἐρῶ ἔροιθ' 3
ἐρῶ ἐρεῖτ' 3
ἐρῶ ἐροῦντ' 3
ἐρῶ εἰρηκότ' 3
ἐρῶ τἄρρητ' 3
προστίθημι προστίθησ' 3
βαθύς βαθεῖ' 3
ἐχθαίρω ἐχθαίρουσ' 3
ἕζομαι ἑζόμεθ' 3
ἕζομαι εἵαθ' 3
ἕζομαι εἷσ' 3
φεύγω φεύξεσθ' 3
ἀγκών ἀγκῶν' 3
ἀγείρω ἀγηγέραθ' 3
ὀργιάζω ὄργι' 3
ἐπιτρέπω 'πιτρέπειν 3
δράω δράσαντ' 3
δράω δρώμεν' 3
παρίημι παρεῖσ' 3
κρατήρ κρατῆρ' 3
ἄατος κἆθ' 3
ὀπωπή ὄπωπ' 3
ὁμοιάζω ὅμοι' 3
χαρίεις χαρίεντ' 3
ἁλίσκομαι ἁλόντ' 3
ἁλίσκομαι ἑαλωκότ' 3
αὐτόπρεμνος αὐτόπρεμν' 3
ὅστε αἵθ' 3
ὅστε οἵτ' 3
νομίζω 'νενόμιστο 3
βλέπω βλέπουσ' 3
ἄνω ἄνι' 3
ἵημι εἵαθ' 3
ἵημι εἷσ' 3
ἵημι ἵεντ' 3
ἵημι ἵησ' 3
ἵημι οἵτ' 3
συνήκω ξυνῆκ' 3
ζεύγνυμι ἔζευξ' 3
ζεύγνυμι ζεύγνυντ' 3
βλώσκω μολόντ' 3
στέαρ στῆτ' 3
φεύζω φεύξεσθ' 3
ἔλπω ἔλπομ' 3
σκύλευμα σκυλεύματ' 3
ἐξεράω ἐξήρατ' 3
χλανίς χλανίδ' 3
πηδάω πήδημ' 3
ἀδικέω ἠδίκησθ' 3
ῥᾴδιος ῥᾴδι' 3
τιμάω τιμῶσ' 3
φυλάζω φυλάξαιτ' 3
βάσις βᾶσ' 3
ἀναγιγνώσκω ἀνάγνωθ' 3
μίασμα μίασμ' 3
πίμπλημι ἔπληντ' 3
δέω δοῦσ' 3
ὀρχέομαι ὠρχεῦντ' 3
ἐντύνω ἐντύνοντ' 3
θέω θέουσ' 3
πνέω πνέουσ' 3
παρέζομαι παρεῖσ' 3
οὐ οὐχ' 3
κηλίς κηλῖδ' 3
προσήκω προσήκουσ' 3
κῦμα κύμαθ' 3
ἐγκώμιος ἐγκώμι' 3
καλλίπαις κάλλιπ' 3
σπάω ἐσπάσατ' 3
λύω ἔλυσ' 3
λύω λύοιτ' 3
λύω λύσασθ' 3
ὀκτωκαίδεκα ὀκτωκαίδεκ' 3
ὀξύς ὀξεῖ' 3
ἀτάομαι κἆθ' 3
ὅμοιος ὅμοι' 3
πράσσω ἐπράξατ' 3
πράσσω πράσσοντ' 3
ἀκούω ἄκουσ' 3
ἀκούω ἀκήκο' 3
ἀκούω ἀκούοιτ' 3
ἀκούω ἀκούουσ' 3
ἀκούω ἀκούσαντ' 3
πολεμόω πολεμοῦνθ' 3
μέλλω ἐμέλλεθ' 3
μέλλω μέλλεθ' 3
μέλω ἔμελ' 3
μέλω μέλε' 3
ἐλέγχω ἔλεγχ' 3
λέγω 'λεγον 3
λέγω λέγεθ' 3
σῆμα σᾶμ' 3
ἐφίημι ἔφησθ' 3
ἐφίημι ἐφεῖτ' 3
ἐφίημι ἐπέεσσ' 3
δύω δύναιθ' 3
δύω δῦν' 3
δύω ἐδύνατ' 3
λαγῷος λαγῷ' 3
εἰνάς εἶν' 3
φημί ἔφησθ' 3
φημί φαίητ' 3
φημί φήσετ' 3
ποθέω ποθοῦσ' 3
δείκνυμι δέξαιντ' 3
δείκνυμι δέξαντ' 3
δείκνυμι ἐδέξαντ' 3
λήγω λῆγ' 3
ἐξαμαρτάνω 'ξαμαρτάνειν 2
πομπεῖον πομπεῖ' 2
ἀναβαίνω ἀνάβαιν' 2
ποιήεις ποιήενθ' 2
ἐννεσία ἐννεσίῃσ' 2
πρόβλημα πρόβλημ' 2
ἐνδύω ἔνδυτ' 2
χράω ἐχρήσατ' 2
χράω χρήσασθ' 2
χράω χρώμεσθ' 2
χράω χρῴμεθ' 2
χράω χρῷτ' 2
μῆνις μήνι' 2
ἀπονέω ἀπόνοι' 2
ὀρούω ὄρουσ' 2
τηλικόσδε τηλικόσδ' 2
πολίτευμα πολιτεύμαθ' 2
ναίω ἔναι' 2
ναίω ναίονθ' 2
κοιμάω κοιμᾶθ' 2
ἔξεστι ἐξιόντ' 2
λακίς λάχ' 2
κλίνω ἔκλιν' 2
κλίνω κέκλιτ' 2
ὀτοτύζω ὀτότυζ' 2
ἤια ἤι' 2
ἤια ἤϊ' 2
ἀπᾴδω ἄπαιδ' 2
μητίομαι μητίσομ' 2
προίημι προησόμεθ' 2
προίημι προί̈ενθ' 2
λείπω ἔλιφ' 2
λείπω ἔλιπ' 2
λείπω ἐλείπετ' 2
λείπω λιπόντ' 2
μεστός μέστ' 2
ἀποδίδωμι ἀπέδωκ' 2
τίκτω ἔτικτ' 2
τίκτω τέκετ' 2
ἀνατρέπω ἀνετράπετ' 2
κλέπτω κλέψασ' 2
ὀλέτης ὄλετ' 2
ἠχή 'χῃ 2
τέλλω τέλει' 2
πᾶς πάντεσσ' 2
ἔχις 'χῃ 2
ἐσθίω 'δεῖ 2
εἰσαναβαίνω εἰσαναβᾶσ' 2
διαφορά διάφορ' 2
καταλιμπάνω κάλλιφ' 2
καταλιμπάνω καταλειφθένθ' 2
ἰσχυρός ἰσχυρότατ' 2
περιμένω περίμεν' 2
ὕψιστος ὕψιστ' 2
ἀραρίσκω ἀρθεῖσ' 2
δώσων δώσοντ' 2
ὑπάρχω ὑπάρχονθ' 2
ὑπάρχω ὑπάρχοντ' 2
ὑπάρχω ὑπῆρχ' 2
κύφων κύφων' 2
ποιέω ἐποιεῖσθ' 2
ποιέω ἐποιήσαντ' 2
ποιέω ἐποιησάμεθ' 2
ποιέω πεποιήκατ' 2
ποιέω ποιεῖτ' 2
ποιέω ποιήσαιμ' 2
ποιέω ποιήσαιντ' 2
ποιέω ποιήσαιθ' 2
ποιέω ποιησόμεθ' 2
ἐπιλανθάνομαι ἐπιλελήσμεθ' 2
ζηλωτής ζηλώτ' 2
λαμβάνω ληφθένθ' 2
ἀδύνατος ἀδύναθ' 2
ἀδύνατος ἀδύνατ' 2
πωλέω πωλεῖτ' 2
ἐκβαίνω ἔκβητ' 2
πορσύνω ἐπόρσυν' 2
ἀπέχω ἀφεξόμεθ' 2
συναγείρω ξυναγείρατ' 2
βόσκημα βοσκήματ' 2
ἀντιτίθημι ἀντιθεῖσ' 2
κήρυγμα κήρυγμ' 2
κήρυγμα κηρύγμαθ' 2
ἡμός 'μῇ 2
ἡμός 'μῷ 2
ἔθω ἔθεθ' 2
μάσσων μάσσον' 2
εὕδω εὕδετ' 2
εὕδω εὕδουσ' 2
ἀστή 'σται 2
ἀκουάζομαι ἀκούηθ' 2
ἐρητύω ἐρητύετ' 2
ξενία ξείνι' 2
λίσσομαι λίσσεσθ' 2
στρωφάω στρωφᾶσθ' 2
στρωφάω στρωφᾶτ' 2
στρωφάω στρωφῶσ' 2
βοσκός βόσκ' 2
ἀποτρέπω ἀπετράπετ' 2
τρίσμακαρ τρισμακάρι' 2
ἔγκλημα ἐγκλήματ' 2
ποικίλλω ποικίλλουσ' 2
δίαιτα δίαιθ' 2
βοσκή βόσκ' 2
δαίδαλος δαίδαλ' 2
ἀποκλίνω ἀποκλίναντ' 2
ἀφίημι ἄφετ' 2
ἀφίημι ἀφέντ' 2
ἀφίημι ἀφεῖτ' 2
ἀφίημι ἀφήκατ' 2
ἀφίημι ἀφῆκ' 2
ἀφίημι ἀφῆτ' 2
ἀτρεμής ἀτρέμ' 2
κατεῖπον κατεῖπ' 2
τοιόσδε τοιᾶσδ' 2
τοιόσδε τοιαίδ' 2
τοιόσδε τοιώδ' 2
ἔκπωμα τἀκπώματ' 2
λαχή λάχ' 2
κακότης κακότατ' 2
ἀνορούω ἀνόρουσ' 2
ἀπόθεστος ἀποθέσθ' 2
κελεύω κέλευ' 2
κελεύω κελεύσαιμ' 2
τίθημι ἔθεθ' 2
τίθημι ἔθηχ' 2
τίθημι θήσουσ' 2
τίθημι θῆτ' 2
ἐκπονέω ἐξεπόνησ' 2
ἐάν αἴκ' 2
τείρω τείρουσ' 2
πορεύω πορεύσαιμ' 2
πορεύω πορευθέντ' 2
τίλλω τίλλονθ' 2
ἀπολύω ἀπολυσόμεθ' 2
ῥύσιον ῥύσι' 2
πόλις πολέσσ' 2
ῥαίνω ἔραζ' 2
ἀγητός ἄγηθ' 2
κατόμνυμι κατώμοσ' 2
ἀποκτείνω ἀπέκτειν' 2
ἐξάγω ἐξάγαγ' 2
ἀπάγω ἀπάγετ' 2
ἀπάγω ἀπάγοντ' 2
ἀπάγω ἀπήγαγ' 2
ἀπόλλυμι ἀπολούμεθ' 2
ἀπόλλυμι ἀπώλοντ' 2
ἔχιδνα ἔχιδν' 2
βασιλεία βασίλει' 2
δρᾶμα δρᾶμ' 2
θάπτω θάπτετ' 2
κτείνω κτάν' 2
κτείνω κτάνοιμ' 2
κτείνω κτείνασ' 2
ἔραζε ἔραζ' 2
ῥήγνυμι ἔρρηξ' 2
ἐπέοικε ἐπέοιχ' 2
αἶνος αἴν' 2
χαλκόπους χαλκόποδ' 2
ἐκλείπω ἐκλιποῦσ' 2
Ἰηπαιήων ἰηπαιήον' 2
μενετός μένετ' 2
δίειμι δίαιθ' 2
κρύπτω ἔκρυψ' 2
κρύπτω κεκρυμμέν' 2
κρύπτω κρύπτουσ' 2
δυστάλας δυστάλαιν' 2
αἰτιάομαι αἰτιώμεθ' 2
ἐγώγε 'γωγ' 2
ἐγώγε ἔμεγ' 2
ἀνύω ἤνυσ' 2
ὀφείλω ὠφείλετ' 2
ἐκπέμπω ἐξέπεμψ' 2
διάγω διᾶγ' 2
ἀνέρχομαι ἀνῆλθ' 2
κατασκευασμός κατασκεύασμ' 2
πηδάλιον πηδάλι' 2
ἄγαλμα ἀγάλμαθ' 2
ῥύομαι ῥύατ' 2
ῥύομαι ῥύομ' 2
ῥύομαι ῥύσαιτ' 2
ἀποκρίνω ἀποκρίναιτ' 2
πειθός πείθοι' 2
δένδρον δένδρε' 2
πρόσπολος πρόσπολ' 2
ἐξαπατάω ἐξηπάτησθ' 2
δέσμα δέσματ' 2
ἀλέγω 'λέγεις 2
καταψηφίζομαι καταψηφίσασθ' 2
πάρειμι παρέσχ' 2
πάρειμι παριόντ' 2
πρών πρῶν' 2
ἀείδω ᾄδουσ' 2
ἀείδω ᾆδ' 2
ἀείδω ἀείσατ' 2
εὔχομαι εὔξαισθ' 2
εὔχομαι εὔχομ' 2
εὔχομαι ηὔξατ' 2
ἀράσσω ἤρασσ' 2
ἀνειλέω ἀνάλωμ' 2
ἀνειλέω τἀνάλωμ' 2
ἐπίκειμαι ἐπικείσετ' 2
λάμπη λάμφ' 2
πόκος πόχ' 2
στάδιος στάδι' 2
ἀξιόω ἠξίωσ' 2
αὐτόχειρ αὐτόχειρ' 2
δαίτη δαῖθ' 2
ἤρεμος ἠρέμ' 2
οὐδέποτε κοὐδέποθ' 2
βράχεα βραχέ' 2
ἐν ἐν' 2
ἀποσκοπέω ἀποσκοποῦσ' 2
ἁρπάζω ἁρπασθεῖσ' 2
ἁρπάζω ἥρπαξ' 2
ὄπισθεν ὄπισθ' 2
πωλέομαι πωλεῖτ' 2
ὑστέρα ὕστερ' 2
πῶμα πώματ' 2
δέον δέονθ' 2
ὑβρίζω ὕβρισ' 2
στυγέω στυγοῦσ' 2
ἐξικνέομαι ἐξίκετ' 2
τίω τῖ' 2
τίω τισόμεθ' 2
κύδιστος κύδιστ' 2
εὑρίσκω εὕρετ' 2
εὑρίσκω εὕρημ' 2
εὑρίσκω εὕρητ' 2
εὑρίσκω εὕρισκ' 2
εὑρίσκω εὑρήσεθ' 2
εὑρίσκω εὑρίσκετ' 2
εὑρίσκω εὑροῦσ' 2
εὑρίσκω ηὕρετ' 2
εὑρίσκω ηὕρηκ' 2
ἀλύω ἀλύουσ' 2
ἀποδέχομαι ἀπεδέξατ' 2
ὑπολείπω ὑπελείπετ' 2
ἐπιβαίνω 'πίβαινε 2
ἐπιβαίνω ἐπεβήσατ' 2
ἐπιβαίνω ἐπιβάντ' 2
ἄκυρος ἄκυρ' 2
λαμπάς λάμφ' 2
ἐάω ἐᾶθ' 2
ἐάω ἐᾶτ' 2
ἔρεισμα ἔρεισμ' 2
σπεύδω ἔσπευδ' 2
σπεύδω σπεύδουσ' 2
σπεύδω σπεύσαθ' 2
ὑπάγω ὑπηγάγετ' 2