User:Robert Ullmann/Mandarin Pinyin

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Report of problems and table of Pinyin, generated by a 'bot

Notes:

  • There are still some oddities ...
  • The asterisks apparently suggest the most common reading. They were added to some entries by an IP editor a long time ago. They should just be removed.
  • In the table, only the first 4 characters are wikilinked, otherwise the page has too many links (~21,300) characters, some appearing several times!)


Problems found[edit]

XML dump 13 August 2007 current entry 17 August 2007 status
(bo2) [PRC], (bo4) [ROC], dàn (dan4) (bo2) [PRC], (bo4) [ROC], dàn (dan4) unchanged
shì2ke (shi2ke4) shì2ke (shi2ke4) unchanged
bài3ke (bai3ke4) bài3ke (bai3ke4) unchanged
庵) 庵) unchanged
ḿ (m2), (m4) ḿ (m2), (m4) unchanged
dǒu (dou3), yǐng1liang (ying1liang3) dǒu (dou3), yǐng1liang (ying1liang3) unchanged
jiā lún (jia1lun2) jiā lún (jia1lun2) unchanged
ēn (en1), máng (mang2) ēn (en1), máng (mang2) unchanged
tōu (tou1), (yu2) tōu (tou1), (yu2) unchanged
yōng (yong1), róng, (rong2) yōng (yong1), róng, (rong2) unchanged
rǒng (rong3), t (tai), tuō (tuo1) rǒng (rong3), t (tai), tuō (tuo1) unchanged
shú4xin1pang (shu4xin1pang(r)2, 竖心旁) shú4xin1pang (shu4xin1pang(r)2, 竖心旁) unchanged
ēn (en1) ēn (en1) unchanged
cāo (cao1), (slang): cào (cao4) cāo (cao1), (slang): cào (cao4) unchanged
p (pu) p (pu) unchanged
(ci4), zí1ci (zi1ci2) (ci4), zí1ci (zi1ci2) unchanged
móu (mou2), w (wu) móu (mou2), w (wu) unchanged
hái3li (hai3li2), hǎn (han3) hái3li (hai3li2), hǎn (han3) unchanged
(sa3), y (yie) (sa3), y (yie) unchanged
x (xi) x (xi) unchanged
j (jie) j (jie) unchanged
xu (xuan), xuán (xuan2) xu (xuan), xuán (xuan2) unchanged
ch (chun) ch (chun) unchanged
sh (shi) sh (shi) unchanged
qiǎn1wa (qian1wa3), qiǎn2wa (qian2wa3) qiǎn1wa (qian1wa3), qiǎn2wa (qian2wa3) unchanged
sh (shen) sh (shen) unchanged
c (cai) c (cai) unchanged
shí4zi4pang (shi4zi4pang2), zhǐ (zhi3) shí4zi4pang (shi4zi4pang2), zhǐ (zhi3) unchanged
b (bin) b (bin) unchanged
shī2gong1sheng (shi2gong1sheng1) shī2gong1sheng (shi2gong1sheng1) unchanged
qiān1gong1sheng (qian1gong1sheng1) qiān1gong1sheng (qian1gong1sheng1) unchanged
gōng1sheng (gong1sheng1) gōng1sheng (gong1sheng1) unchanged
shī2fen1zhi1yi1gong1sheng (shi2fen1zhi1yi1gong1sheng1) shī2fen1zhi1yi1gong1sheng (shi2fen1zhi1yi1gong1sheng1) unchanged
yì1gong1sheng1deyi1bai3bei (yi1gong1sheng1deyi1bai3bei4), zhōng (zhong1) yì1gong1sheng1deyi1bai3bei (yi1gong1sheng1deyi1bai3bei4), zhōng (zhong1) unchanged
zhú (zhu2), zhú (zhu2), unchanged
xu (xuan) xu (xuan) unchanged
chòu (chou4), zào (zao4) chòu (chou4), zào (zao4) unchanged
kùi (kui4) kùi (kui4) unchanged
(ji2), jiàn (jian4), q (qie) (ji2), jiàn (jian4), q (qie) unchanged
d (de) d (de) unchanged
[[]] (ou) [[]] (ou) unchanged
cáo3zi4tou (cao3zi4tou2), (ji2) cáo3zi4tou (cao3zi4tou2), (ji2) unchanged
ch (chai), péng (peng2) ch (chai), péng (peng2) unchanged
ēn (en1), gǎo (gao3) ēn (en1), gǎo (gao3) unchanged
s (sou) s (sou) unchanged
lóng (long2), náng (nang2), ráng (rang2), shāng (shang1), xiǎng3rang3xiang (xiang3rang3xiang3) lóng (long2), náng (nang2), ráng (rang2), shāng (shang1), xiǎng3rang3xiang (xiang3rang3xiang3) unchanged
chǎ (cha3), yí1zi4pang (yi1zi4pang2) chǎ (cha3), yí1zi4pang (yi1zi4pang2) unchanged
t (tuo), xuàn (xuan4) t (tuo), xuàn (xuan4) unchanged
(da3), zhā (zha1), zhǎ (zha3`) (da3), zhā (zha1), zhǎ (zha3`) unchanged
hēng (heng1), jùn (jun4), yán2zi4pang (yan2zi4pang2) hēng (heng1), jùn (jun4), yán2zi4pang (yan2zi4pang2) unchanged
*sùi (sui4), (yi4) *sùi (sui4), (yi4) unchanged
chāo chāo unchanged
gùi (gui4), qiāng (qiang1), qiōng (qiong1) gùi (gui4), qiāng (qiang1), qiōng (qiong1) unchanged
còu (cou4) còu (cou4) unchanged
j (jia), tún (tun2) j (jia), tún (tun2) unchanged
shé (she2), x (xin), (xu2), (ya2), (ye2), (yu2) shé (she2), x (xin), (xu2), (ya2), (ye2), (yu2) unchanged
lán (lan2), zh (zhou) lán (lan2), zh (zhou) unchanged
(ga2), jīnzìpángr (jin1zi4pangr2)金子旁儿 (ga2), jīnzìpángr (jin1zi4pangr2)金子旁儿 unchanged
ch (chai), è (e4) ch (chai), è (e4) unchanged
ji (jian) ji (jian) unchanged
b (bao) b (bao) unchanged
(fu4), zuo'erdaor (左耳刀儿) (fu4), zuo'erdaor (左耳刀儿) unchanged
s (su) s (su) unchanged
(mu4) (mu4) unchanged

Table by pinyin[edit]

Pinyin and with tones are the syllable entries. Characters are all those with this pinyin. A character in status means that it was added, "def (char)" means the definition was added, "no ref from (char)" means that the character appears in the syllable entry, but is not referred to.

Pinyin status with tones status characters
a okay a5 okay
ba okay ba5 okay
bei okay bei5 okay
bian okay bian5 okay
biàn okay bian4 okay 便 弁 徧 忭 所 抃 揙 昪 汳 汴 玣 緤 緶 缏 缐 艑 苄 覍 變 辡 辧 辨 辩 辫 辮 辯 遍 釆 閞 鴘
biào okay biao4 okay 覅 鰾 鳔
biè okay bie4 okay
bié okay bie2 okay 蚻 蟞 襒 蹩 㓖
biān okay bian1 okay 甂 砭 稨 稸 笾 箯 籩 糄 編 编 萵 蝙 边 辺 邉 邊 鍽 鞭 鯾 鯿 鳊
biāo okay biao1 okay 徰 摼 摽 杊 标 標 滮 漀 瀌 焰 熛 爂 猋 瘭 磦 穮 脿 膐 臕 苜 蔈 藧 謤 贆 鏔 鏢 鑣 镖 镳 颩 颮 飃 飆 飇 飍 飑 飙 飚 驂 驫 骉 骝 髟 麃 麅
biē okay bie1 okay 鱉 鳖 鷥 鼈 龞
biě okay bie3 okay
biǎn okay bian3 okay 窆 緤 緶 藊 褊 貶 贬 辠 辫
biǎo okay biao3 okay 褾 諘 飈
bo okay bo5 okay
okay ba4 okay 弝 抈 杷 欛 灞 爸 猈 罢 罷 耘 覇 霸 靳 魿 鮂 鱻 鲄 鲋
bài okay bai4 okay 拝 敗 棎 派 稗 粺 薜 蛽 贁 败 鞭
bàn okay ban4 okay 姅 怑 扮 拌 湴 瓣 秚 絆 绊 辠 辦 辫 鉡 靽
bàng okay bang4 okay 挶 搑 旁 棒 榕 玣 磅 稖 竚 腴 艕 蒡 蚌 蜯 謗 谤 鎊 镑
bào okay bao4 okay 忁 抔 报 抱 授 暴 曓 瀐 煲 爆 犦 菢 虣 袃 袌 豹 趵 鉋 鑤 铇 鞂 鞄 鮑 鲍 鸔
okay ba2 okay 抜 拔 渿 炦 犮 癭 秡 胈 茇 菝 詙 跋 軷 鈸 钹 颰 馛 魃 鼥 㔜
báo okay bao2 okay
bèi okay bei4 okay 備 僃 北 备 孛 悖 惫 愂 憊 拔 掎 昁 杮 梖 棒 焙 牬 犕 狈 狽 珼 琲 碔 糒 紴 絤 背 膼 菦 葝 蓓 蜘 被 褙 誓 貝 贝 跉 軰 輩 辈 邶 郥 鄁 鋇 鐾 钡 靿 鞴 韛 骲 㓈
bèn okay ben4 okay 央 奔 捹 撪 桳 燌 獐 笨 軦 輽 逩
bèng okay beng4 okay 泵 甍 繂 维 蚄 螶 蠯 跰 蹦 迸 逬 錈 鏰 镚
béng okay beng2 okay
okay bi4 okay 坒 埡 堛 墻 壁 奰 妼 婢 嬖 币 幣 庇 廦 弊 弻 弼 彃 必 怭 愊 愎 抿 敝 斃 服 枆 枈 柲 梐 楅 檖 檘 殂 比 毕 毖 毙 泋 波 湢 滒 滭 潶 濚 煏 熚 狴 獘 獙 珌 璧 甿 畀 畢 疪 痲 痹 睤 睥 瞤 碧 秗 秘 筚 箄 箅 箆 篦 篳 粊 紕 綻 縪 繴 罼 聛 肸 肹 脾 腷 臂 芘 苾 荜 菖 萆 蓒 蓽 蔽 薜 蘖 蜌 螶 袐 袩 裨 襞 襣 觱 詖 诐 貱 貹 賁 贔 贲 贸 赑 跗 跸 蹕 躃 躄 辛 避 邲 鄨 鄪 鉍 鎞 鏎 鐴 鐽 铋 閇 閉 閟 闭 陂 陛 陴 鞸 韠 飶 饆 香 馝 駜 驆 骳 髀 髯 魓 鮅 鰏 鲾 鵖 鷝 鷩 鸃 鼊 㓖 䊆
bìn okay bin4 okay 擯 殡 殯 膑 臏 賓 賔 髌 髕 髩 鬂 鬓 鬢
bìng no ref from ? no ref from ? no ref from ? bing4 okay 屐 幷 摒 枈 柃 栤 棅 燦 病 竝 鈵 靐 鮩 鵦 㓈
okay bi2 okay
okay bo4 okay 柏 栢 檗 疈 簸 繴 薄 薜 蘖 蘗 譒
no ref from ? no ref from ? no ref from ? bo2 no ref from ? 勃 博 嚗 壆 孛 嶏 帛 悍 愽 懪 拍 挬 搏 敀 暡 曐 柏 栢 桲 欂 泊 泺 浡 渤 溡 濼 瀐 煿 爀 牔 犥 犻 猼 瓋 瓝 百 礴 箔 簙 簿 糪 胉 脖 膊 舶 艊 苩 苼 荸 菒 菦 葧 蒰 蔔 蕂 薄 薜 袯 襏 襮 誖 謈 豰 跑 踄 踣 郣 鈸 鉑 鋍 鎛 鑮 钸 铂 镈 雸 餑 餺 饽 馎 馞 駁 駮 驳 髆 魂 鮊 鲌 鵓 鹁 㑟 㔜
okay bu4 okay 咘 埔 埗 埚 埠 布 怖 悑 捗 步 歨 歩 溡 瓪 篰 簼 荹 菦 蔀 薄 部 郶 鈈 鈽 钚 钸 陃 鞭 餢 鮬
okay bu2 okay
okay ba1 okay 哵 夿 岜 岰 巴 扒 捌 朳 玐 疤 笆 粑 羓 芭 豝 釟 鈀 鲃
bāi okay bai1 okay
bān okay ban1 okay 斒 朌 班 瘢 癍 肦 般 虨 螌 褩 辠 辬 頒 颁
bāng no ref from ? no ref from ? bang1 no ref from ? no ref from ? 梆 浜 縍 邦 邫 鞤
bāo okay bao1 okay 孢 枹 炨 煭 笣 胞 脬 苞 苳 葆 蕔 裏 褒 襃 骲 鮎
bēi okay bei1 okay 岥 庳 悲 揹 杯 桮 椑 波 犜 痺 盃 碑 禆 筵 簰 綼 胇 萆 藣 錃 陂 鵯 鹎
bēn okay ben1 okay 犇 蟤 貼 贰 逤 錛 鐼 锛
bēng okay beng1 okay 护 挶 榕 祊 絣 綳 繃 绷 閍
běi okay bei3 okay
běn okay ben3 okay 畚 苯
běng okay beng3 okay 綰 繂 维 菶 誁 鞛 㑟
okay bi1 okay 皕 稫 紕 芘 蓖 螕 豍 逼 鎞 颷 鰍 鲹 鵕
bīn okay bin1 okay 斌 梱 椕 槟 檳 汃 浜 滨 濒 濱 瀕 獯 玠 瑸 璸 矉 繽 缤 蠙 豩 豳 賓 賔 邠 鑌 镔 霦 頹 顮 颐 馪 驞
bīng okay bing1 okay 屐 平 幷 掤 栟 梹 槜 檲 氷 絣
okay bo1 okay 哱 坸 墏 嶓 弻 拨 撥 撬 播 柭 波 泻 潐 潒 玻 番 癶 發 盋 砵 碆 磻 缽 舢 菠 蕂 袚 趴 蹳 鉢 钵 餑 饹 驋 髉 鮁 鱍 鲅
okay bu1 okay 晡 誤 逋 鈺 餔 鵏
okay ba3 okay
bǎi okay bai3 okay 擺 柏 栢 百 矲 粨 絔 罞 署 襬
bǎn okay ban3 okay 版 粄 舢 舨 蝂 鈑 钣 闆 阪 魤
bǎng okay bang3 okay 素 綁 纷 绑 膀 蝼 髃 㔙
bǎo okay bao3 okay 宲 寚 寳 寶 怉 珤 緥 葆 褓 褴 賲 靌 飽 饱 駂 鳵 鴇 鸨
okay bi3 okay 啚 夶 妣 庯 彼 朼 枆 柀 比 沘 滗 潷 疕 秕 笔 筆 粃 紕 纰 署 肣 舭 蚍 貏 鄙 鞚
bǐn okay bin3 okay
bǐng okay bing3 okay 廩 怲 抦 昞 昺 柄 炳 琐 癍 癜 眪 禀 秉 稟 窉 綆 苪 蛃 迸 邴 鉼 陃 鞞 餅 餠 饼
okay bo3 okay 蚾 跛 駊
okay bu3 okay 捕 擈 补 補 餒 鳪 鵍
cha okay cha5 okay
chuài okay chuai4 okay
chuàn okay chuan4 okay 釧 钏
chuàng okay chuang4 okay 創 怆 愴 獊
chuái okay chuai2 okay
chuán okay chuan2 okay 椽 歂 篁 舛 舩 船 諯 輲 遄
chuáng okay chuang2 okay 橦 牀 疒
chuì okay chui4 okay
chuí okay chui2 okay 捶 搥 桘 棰 椊 椎 槌 湷 箠 篅 腄 菙 郵 錘 鎚 锤 陲 顀 魇 魋 㓃
chuò okay chuo4 okay 婥 惙 擉 歠 涰 淒 焯 珿 畷 磭 簁 綴 綽 繛 绰 缀 腏 茹 蔟 諁 趠 踪 躆 輟 辍 辵 辶 逴 酫 醊 醓 鏃 鑡 齪 齱 龊
chuó okay chuo2 okay
chuā okay chua1 okay
chuāi okay chuai1 okay
chuān okay chuan1 okay 穿
chuāng okay chuang1 okay 剏 剐 剭 囥 囯 戧 摐 牎 牕 疮 瘡 窓 窗 窻 臿 葱
chuī okay chui1 okay
chuō okay chuo1 okay
chuǎi okay chuai3 okay
chuǎn okay chuan3 okay 欿 腨 舛 荆
chuǎng okay chuang3 okay
chà okay cha4 okay 咟 奼 姹 岔 差 杇 汊 紁 蜛 衩 訍 詫 诧
chài okay chai4 okay
chàn okay chan4 okay 懺 硟 羼 讌 韂 顫 颡
chàng okay chang4 okay 昶 暢 淌 焻 玙 瑋 畅 畼 誯 韔 鬯
chào okay chao4 okay 觘 趠
chá okay cha2 okay 查 査 楁 槎 檫 痄 碴 秅 苳 茬 茶 荻 詧 鍤 锸
chái okay chai2 okay 犪 祡 茈 豺 齛 㑪
chán okay chan2 okay 单 喬 嚵 婵 嬋 孱 巉 廛 掸 撣 棎 欃 毚 渐 湹 漳 潹 潺 澶 瀍 瀺 煘 獑 磛 禂 禅 禪 緾 繵 纏 纒 缠 艬 蝉 螸 蟬 蟹 蟾 誗 讒 谗 躔 鄽 酁 鋋 鑱 镵 饞 馋 㔆
cháng okay chang2 okay 兏 嘗 嚐 场 場 塲 嫦 尒 尚 尝 常 徜 瑺 瓺 甞 肠 脷 腸 膓 苌 萇 裳 鋿 鏛 長 镸 长 鱨 鲿
cháo okay chao2 okay 朔 朝 樔 潮 濢 窲 謿 轈 鄛 鼂 鼌
chè no ref from ? che4 okay 彻 徹 拆 掣 撤 汛 澈 烲 爡 瞮 硩 聅 詀 轍
chèn okay chen4 okay 榇 櫬 瀇 疢 疹 秠 积 稯 藽 衬 襯 讖 谶 趁 趂 闖 闠 齓 齔 龀
chèng okay cheng4 okay 靗 㐼
chén okay chen2 okay 忱 愖 敐 晨 曟 桫 梣 樄 橒 沉 湕 煁 臣 茞 莀 莐 蔯 薼 螴 訦 諶 谌 趀 軙 辰 迧 鈂 陈 陳 霃 鷐 麎
chéng okay cheng2 okay 傓 呈 城 埕 堘 塍 塖 娍 宬 峸 惩 憕 懲 成 承 挰 掁 揨 撗 晟 机 枨 棖 椉 橙 洆 浈 湞 澂 澄 瀓 珵 珹 盗 盯 程 窚 筬 絾 脀 脭 荿 虰 裎 誠 诚 郕 郟 酲 醎 鋮 铖 騬
chì chi4 乿 勂 勅 叱 啻 嘡 彳 恜 慗 憏 懘 抶 敕 斥 杘 栻 淔 滬 灻 炽 烾 熾 痓 痸 瘈 瘛 眙 糤 翄 翅 翠 翤 觢 赤 趩 跮 踅 遫 鉓 銐 飭 飶 饎 饬 鵡 鶒 鷘 㒆 㓼 㔑
chí okay chi2 okay 岻 弛 彽 徥 徲 持 歭 池 汦 沯 沺 泜 竾 筂 箈 箎 篪 耛 芪 茌 茬 荎 莇 蚳 蛇 誃 謘 謹 貾 赿 趍 踟 踶 迟 遅 遟 遲 鍈 馳 驠 驰 㓾
chòng okay chong4 okay 铳 㓼
chòu no ref from ? chou4 okay
chóng okay chong2 okay 痋 种 稦 翀 茧 虫 蝩 蟲 褈 酫 里 重 隀 㓽
chóu okay chou2 okay 嚋 嬦 帱 幬 惆 愁 懤 栦 椆 焘 燽 燾 畴 疇 皗 稠 筹 籌 紬 絒 綢 绸 菗 薵 裯 詶 讎 讐 踌 躊 酧 酬 醻 雔 雠 魐 㐜
chù okay chu4 okay 凡 处 怵 拀 搐 敊 斣 斶 槏 欪 歜 泏 淍 滀 琡 畜 矗 硫 祗 竌 竐 紿 絮 终 臅 荲 處 觤 觸 評 豖 踀 遚 鄐 閦 黜 㔘 䦌
chú okay chu2 okay 幮 廚 曯 橱 櫉 櫥 滁 犓 篨 耝 耡 芻 著 蒢 蒭 蕏 藸 蜍 諸 趎 蹰 躇 躕 鉏 鋤 锄 除 雏 雛 鶵 麆
chún no ref from ? chun2 okay 淳 湻 滣 漖 純 纯 肪 脣 膝 莼 蒓 蓴 醇 醕 錝 陙 鯙 鶉 鹑
chā okay cha1 okay 差 扠 扱 挿 插 揷 搃 擑 杈 楁 槎 疀 碲 肞 臿 艖 荔 釲 銟 鍝 靫 餷 馇
chāi okay chai1 okay 钗 靪
chān okay chan1 okay 摻 攙 梴 沾 脠 苨 袩 裧 襘 襜 覘 觅 辿 鋓
chāng okay chang1 okay 倀 昌 晿 淐 猖 琩 菖 裮 錩 锠 閶 闛 阊 鯧 鲳 鼚
chāo no ref from ? chao1 okay 抄 欩 焯 紳 綽 繛 绩 罺 訬 鈔 钞
chē okay che1 okay 硨 莗 蛼 車 车
chēn okay chen1 okay 琛 瞋 綝 縘 肛 肻 諃 謓 賝 郴
chēng okay cheng1 okay 抢 搴 撐 撑 枨 柼 棦 槍 樕 橕 檉 泟 浾 湜 爯 牚 琤 瞠 秠 称 稱 穪 竀 緽 蛏 蟶 赪 赬 趚 鎑 鏿 鐶 铎 阷 頳 饓
chě okay che3 okay
chěn okay chen3 okay 碜 磣 祳 贂 趻 踸 鍖
chěng okay cheng3 okay 悜 梬 睈 装 逞 騁 骋
chī chi1 喫 嗤 噄 媸 彨 彲 摛 攡 杖 欫 瓻 痴 癡 眵 瞝 离 笞 絺 胝 胴 蚩 螭 訵 誺 郗 雠 骴 魑 鴞 鵄 鸱 黐 齝
chōng okay chong1 okay 忡 憃 憧 摏 桨 樀 橣 沖 浺 涋 潸 珫 盅 罼 羾 舂 艙 茺 衝 衶 裿 蹖
chōu no ref from ? chou1 no ref from ? 搌 牧 犨 犫 瘳 盩 篘 諹 霌
chū okay chu1 okay
chūn okay chun1 okay 暙 杯 椿 橀 櫄 膥 芙 萅 輆 輯 鯾 鶞
chǎ okay cha3 okay
chǎi okay chai3 okay
chǎn okay chan3 okay 剗 剷 啴 嘺 囅 嵼 幝 摌 浐 滻 灛 燀 產 産 簅 繟 蒇 蕆 諂 譂 讇 谄 鏟 铲 閳 闡 阐 驏 骣
chǎng okay chang3 okay 堩 填 廠 惕 懿 敞 昶 氅 淌 鋹 鷥
chǎo okay chao3 okay 眧 禈 諹 鈓 麨
chǐ okay chi3 okay 垑 奓 姼 尺 恀 恥 扡 拸 搋 杙 欼 歯 秹 粎 紕 耻 胟 蚇 袳 裭 褫 誃 豉 鉹 齒 齿
chǒng okay chong3 okay
chǒu okay chou3 okay 吜 杻 杽 瞅 矁 醜 鈕 魗
chǔ okay chu3 okay 处 憷 杵 椘 楚 楮 檚 濋 础 礎 禆 虓 褚 齭 齼
chǔn okay chun3 okay 昣 睶 箺 萂 萶 蠢 踳
cuàn okay cuan4 okay 竄 篡 簒 鑹 镩
cuán okay cuan2 okay 濽 蹰
cuì okay cui4 okay 峿 崡 忰 悴 橆 毳 淬 焠 琗 疩 瘁 皝 竁 粋 粹 紣 綷 翆 翠 脃 脆 脺 膬 膵 臎 萃 踤 顇
cuí okay cui2 okay
cuò okay cuo4 okay 挫 措 摤 昐 歵 莝 莡 蓌 逪 銼 錯 锉 错 齚 齰
cuó okay cuo2 okay 矬 蔖 虘 躥 鄻 醝 鹺 鹾
cuān okay cuan1 okay 蹿 躥 鋑 鑵 镨
cuī okay cui1 okay 摧 榱 槯 獕 磪 竴 縖 缞 衫 鏙 隷
cuō okay cuo1 okay 睉 磋 蒫 蹉 遳 醜
cuǐ okay cui3 okay
cuǒ okay cuo3 okay
okay ca4 okay
cài okay cai4 okay 蔡 采
càn okay can4 okay 摻 澯 灿 燦 璨 粲 薒
càng okay cang4 okay
cào okay cao4 okay 襙 速 鄳
cái okay cai2 okay 纔 裁 財 财 㒲
cán can2 慚 残 殘 淺 蚎 蚕 蝅 蠶 蠺
cáng okay cang2 okay
cáo okay cao2 okay 曺 槽 漕 艚 蓸 螬 褿 鏪
okay ce4 okay 厔 厕 厠 嫧 庼 廁 恻 惻 憡 拺 敇 柵 柾 测 測 溫 畟 矠 笧 策 筞 筴 箣 粣 茦 荜 萗 萳 蓛 赤 遪 頙
cèng okay ceng4 okay
cén okay cen2 okay 涔 硭 笒
céng okay ceng2 okay 碀 竲 繑 缬 蹭 鄫
okay ci4 okay 庖 朿 次 絘 莿 蚝 蛓 螄 螆 賕 赎 趎 㓨
ci2 柌 滊 濨 珁 瓷 甆 磁 礠 祠 秱 粟 糍 茈 茉 茨 薊 薋 詞 词 辝 辞 辤 辭 雌 飺 餈 鶾 鷀 鹙 㓨
còng okay cong4 okay
còu okay cou4 okay 楱 湊 簁 腠 蔟 藪 輳
cóng okay cong2 okay 孮 従 徖 從 悰 慒 樯 淙 漎 潀 灇 爜 琮 縤 縰 薻 誴 賨 賩 錝
okay cu4 okay 憱 数 敲 梀 槭 殧 猝 瘄 瘯 簇 縃 縬 脨 蔟 趋 趗 趡 趤 踧 蹙 蹴 蹵 酗 醋 錮 错 顣 鼀
cùn okay cun4 okay 籿
okay cu2 okay
cún okay cun2 okay 袸 踆 蹰
okay ca1 okay
cāi okay cai1 okay
cān can1 叅 喰 湌 蓡 謲 飡 餐 驂 骖 鰬
cāng okay cang1 okay 傖 凔 嵢 沧 滄 獃 舱 艙 苍 蒼 螥 鶬 鸧
cāo okay cao1 okay 速 鄵
cēn okay cen1 okay 嵾 梫 篳
cēng okay ceng1 okay
okay ci1 okay 庛 恉 玅 玸 疵 茮 薋 蠀 訲 赼 趀 趑 郩 雌 骴 髊
cōng okay cong1 okay 徙 忩 怱 悤 憁 暰 枞 棇 樅 樬 樷 漗 焧 燪 版 牐 瑽 璁 瞛 窓 窗 窻 篵 緫 繱 聡 聦 聪 聰 苁 葱 蓯 蔥 蟌 鍐 鍯 鏓 鏦 騘 驄 骢
okay cu1 okay
cūn okay cun1 okay
okay ca3 okay
cǎi okay cai3 okay 棌 睬 綵 跍 跴 踩 釄 采
cǎn okay can3 okay 朁 穁 黪 黲
cǎng okay cang3 okay
cǎo okay cao3 okay 艸 草 騲
okay ci3 okay 皉 紪 茈 跐
cǒu okay cou3 okay
okay cu3 okay
cǔn okay cun3 okay
da okay da5 okay
de no ref from ? de5 okay 徖 得
diàn okay dian4 okay 墊 壂 奠 婝 店 惦 扂 橂 殿 沾 涍 淀 澱 玷 琔 电 甸 痁 癜 磹 簟 蜓 蜔 鈿 钿 阽 電 靛 驐 㓠 㵤
diào okay diao4 okay 瘹 盀 稠 窎 窵 竨 綡 莜 蓧 藋 蜣 訋 詼 調 调 趒 跲 踒 釣 銘 銱 鋽 鑃 钓 铞 魡 㒛
diè okay die4 okay
dié okay die2 okay 喋 垤 堞 塻 峌 嵽 恎 戜 挕 揲 攧 昳 曡 柟 楩 殗 氎 消 渆 渪 牃 牒 瓞 畳 疉 疊 眣 眰 碟 窑 絰 绖 聑 胅 臮 臷 艓 苵 蜨 蝶 螬 褋 褵 褷 褺 詄 諜 谍 趃 跌 跕 跭 踞 蹀 軻 轵 迭 鐳 镻 鰈 鰧 鲽 鳄 㑙 㲳
diān okay dian1 okay 巓 巔 拇 掂 攧 敁 槇 槙 滇 玮 瘨 癫 癲 蹎 顚 顛 颠 齻
diāo okay diao1 okay 彫 扚 敤 殦 汈 琱 瞗 矴 碉 虭 蛁 貂 軹 錬 雕 鮉 鯛 鲷 鳭 鵰 鼦
diē okay die1 okay
diōu okay diou1 okay
diū okay diu1 okay
diǎ okay dia3 okay
diǎn okay dian3 okay 敟 点 琠 痶 碘 蒧 蕇 踮 點
diǎo okay diao3 okay 鸜 鸟
duàn okay duan4 okay 段 毈 煅 瑖 碫 簖 籪 緞 缎 腶 葮 踷 躖 鍛 锻
duì okay dui4 okay 對 怼 憝 憞 懟 敤 濧 濻 瀩 碓 祋 綐 薱 譈 轛 銩 鋫 錝 鐓 鐜 锐 镦 队 隊
duò okay duo4 okay 墯 媟 尮 嶞 惰 杔 枺 柁 柮 桗 沯 沲 炧 炨 舵 跥 跺 踱 陀 陊 陏 隋 飿 饳 馰 驫 驮 鵭 點
duó okay duo2 okay 府 徲 悳 掇 敓 敚 敠 敪 椯 毲 泽 澤 痥 莌 裰 襗 踪 鈬 鐸 铎 鮵
duān okay duan1 okay 耑 褍 鍴
duī okay dui1 okay 敤 桘 槆 痽 碑 磓 迹 鐑 頧
duō okay duo1 okay 多 夛 崜 掅 茡 裰 鄲
duǎn okay duan3 okay
duǐ okay dui3 okay
duǒ okay duo3 okay 垜 埵 奲 憜 挅 挆 朵 朶 桖 棰 橞 痑 綞 缍 袬 趓 躬 躱 躲 鍺 锗 鬌 㔍
okay da4 okay
dài dai4 岱 帒 带 帯 帶 廗 待 怠 戴 暹 柋 棔 殆 毒 汏 瀻 玳 瑇 甙 箈 簤 紿 緿 绐 艜 蝱 袋 襶 詇 貸 贷 跢 蹛 軑 軚 軩 輈 轨 轪 迨 逑 逮 逯 遜 遞 釮 隲 霴 靆 馰 駖 黛 黱 㐲
dàn no ref from ? dan4 okay 啗 啿 噉 嚪 帎 弹 弾 彈 惐 惮 憚 憺 担 擒 旦 暺 柦 氮 沊 淡 潬 潭 澴 澹 狚 疍 疶 瘅 癉 癚 矲 禫 窞 腅 膵 舕 萏 蛋 蜏 蜑 蟹 觛 訑 詷 誕 诞 贅 贊 赖 鉭 钽 霮 餢 饏 馾 駳 髧 鴠 黮
dàng no ref from ? dang4 okay 垱 壋 婸 宕 当 愓 挠 擋 档 檒 氹 潒 燗 玙 瑋 璗 瓽 畳 瘉 盪 瞊 砀 碭 礑 簜 荡 菪 蕩 蘯 趤 逿 闣 雼
dào no ref from ? no ref from ? dao4 no ref from ? 悼 檤 洬 濢 燺 瓙 盗 盜 稲 稻 纛 翿 菿 衜 衟 蹈 軇 道 陵 㔑
okay da2 okay 怛 打 沓 溚 炟 畗 畣 瘨 笪 答 箒 繨 羆 胃 荄 荙 薘 蟽 褟 詚 达 迖 逹 達 鄽 酃 鐽 靼 鞑 韃
dán okay dan2 okay
dáo okay dao2 okay
dèn okay den4 okay
dèng okay deng4 okay 橒 櫈 潽 県 瞪 磴 蹬 邓 鄧 鐕 镫 隥 霯
no ref from ? de2 okay 惪 淂 登 鍀 锝 陙
okay di4 okay 圬 地 坔 埁 埊 墆 墬 奃 娣 媜 嵺 嶳 帝 弟 怟 慸 揤 摕 旳 杕 梊 棣 楴 樀 泜 渧 焍 玓 甋 疐 皁 睇 碲 祶 禘 第 紁 締 缔 肑 胝 腣 芍 苏 菁 蒂 蔕 虳 蝃 螮 諦 谛 起 踶 蹃 蹎 軑 轪 递 逓 逪 遞 遰 釱 鉪 隲 顊 题 馰 髠 鬀
dìng okay ding4 okay 椗 氿 矴 碇 碠 磸 腚 訂 订 釖 鋌 錠 钇 锭 顁 飣 饤
okay di2 okay 嚁 嫡 廸 敌 敵 梑 浝 涤 滌 滺 潪 狄 皁 笛 篴 籀 籴 糴 翟 荻 莜 蔋 蔐 藊 藡 覿 觌 豴 踧 蹢 迪 逐 遥 鍈 鏑 镝 靮 頔 髠 鬀 鸐
díng okay ding2 okay
dòng okay dong4 okay 动 動 垌 峋 峚 崘 恤 戙 挏 栋 棟 洞 涶 湩 甬 眮 硏 胨 胴 腖 蝀 衎 酫 霘 駧 㑈 㓊
dòu okay dou4 okay 渊 瀆 痘 窦 窩 竇 脰 荳 譽 诸 豆 逗 逼 郏 鋀 閗 闘 餖 饾 鬥 鬦 鬪 鬬 鬭
okay du4 okay 敹 杜 橐 殬 渡 秺 簬 簵 肚 芏 荰 螙 蠧 蠹 詙 鍍 镀 靯 㓃
dùn okay dun4 okay 扽 沌 潡 炖 燉 盹 盾 砘 腞 踲 逇 遁 遯 鈍 钝 頓 顿 鶨
okay du2 okay 椟 櫝 殰 毒 涜 渎 瀆 牍 牘 犊 犢 独 獨 瓄 皾 碡 竅 纛 蝳 襞 読 讀 讟 读 豄 贕 鑟 韇 韣 韥 頓 顸 騳 髑 黩 黷
dún okay dun2 okay
okay da1 okay 搭 撘 瘩 筓 耷 荅 褡 鎙
dāi okay dai1 okay 懛 歹 獃 騁
dān okay dan1 okay 单 單 噡 妉 媅 拄 擔 檐 殚 殫 湕 澷 甔 瘄 癇 眈 砃 箪 簞 耼 耽 聃 聸 襌 覘 躭 郸 鄲 酖 頕 黕
dāng okay dang1 okay 澢 珰 璫 當 筜 簹 艡 蟷 裆 襠 鐺 铛
dāo okay dao1 okay 幍 忉 朷 氘 舠 裩 釖 魛 鱽
okay de1 okay
dēi okay dei1 okay
dēn okay den1 okay
dēng okay deng1 okay 璒 登 磭 竳 簦 覴 豋 蹤 鐙 镫
děi okay dei3 okay
děng okay deng3 okay
okay di1 okay 奁 描 氐 滴 眡 磾 羝 菂 袛 趆 鍉 鏋 镑 隄 鞮
dīng okay ding1 okay 帄 庰 玎 町 疔 盪 耴 酉 釘 钉 靪
dōng okay dong1 okay 埬 娻 岽 崠 崬 昸 東 氡 氭 涷 笗 苳 菄 蝀 鯟 鶇 鸫 鼕
dōu okay dou1 okay 橷 窩 篼 蔸 郖 郶 都 龣
okay du1 okay 都 醏 閨 闍 阇
dūn okay dun1 okay 墪 墫 弴 惇 撉 撴 敦 燆 犜 礅 蜳 豋 蹲 蹾 鐑 驐
okay da3 okay
dǎi okay dai3 okay
dǎn okay dan3 okay 掸 撢 撣 澸 熭 玬 瓭 疸 瘄 癇 紞 胆 膽 衴 贅 黒 黮 黵 㔊
dǎng okay dang3 okay 档 檔 欓 灙 譡 讜 谠 黨
dǎo okay dao3 okay 岛 島 嶋 嶌 嶹 捣 捯 搗 擣 梼 檬 祷 禂 禱 蹈 道 隝 隯 鳤
okay di3 okay 底 弤 抵 拞 掋 描 柢 氐 牴 砥 羜 聜 苖 茋 菧 觝 詆 诋 軧 邸 阺 骶
dǐng okay ding3 okay 嵿 艼 葵 薡 酊 鐤 頂 顶 鼎 鼑
dǒng okay dong3 okay 箽 董 蕫 諌
dǒu okay dou3 okay 枓 枡 蚪 阧 陡
okay du3 okay 睹 竦 笃 篤 肗 裻 覩 賭 赌 錖 鍷 陹
dǔn okay dun3 okay
er okay er5 okay
no ref from ? fa4 no ref from ? 蕟 髪 髭 髮
fàn no ref from ? no ref from ? fan4 no ref from ? no ref from ? 奿 氾 汎 泛 滼 犯 畈 盕 笵 範 范 訉 販 贩 軓 軬 鄤 釥 颰 飰
fàng okay fang4 okay
okay fa2 okay 拨 撤 栰 泚 疺 瞁 砝 筏 罚 罰 罸 茷 藅 閥 阀
fán okay fan2 okay 墦 忛 憣 柉 棥 樊 橎 氾 泚 瀪 瀿 烦 煩 燔 璠 番 矾 礬 笯 籒 籵 緐 繁 繙 羳 膰 舧 蕃 薠 藩 蘩 蟓 蠜 袝 襎 觗 蹯 釩 鐇 钒 颿 鷭
fáng okay fang2 okay 肪 防 魴 鰟 鲂 鳑
fèi okay fei4 okay 墏 屝 废 廃 廢 昲 曊 杮 櫠 沸 濷 狒 疿 痱 癈 砩 祎 紺 肺 胇 胎 芾 茳 菰 蕟 蟦 費 费 鐨 镄 靅 髳 鯗 鼣 㓈 㔗
fèn okay fen4 okay 坋 奋 奮 忿 愤 憤 拚 棼 濅 瀵 焙 粪 糞 膹 貼 贰 鱝 鲼
fèng okay feng4 okay 湗 焨 煈 甮 縧 缝 葊 諷 讽 賵 赗 颥 风 鳯 鳳 鴌 鵫
féi okay fei2 okay 腓 萉 蜰 裴 貼 贰 郿
fén fen2 幩 弅 朊 枌 梤 棻 棼 橨 汾 濆 炃 焚 燌 燓 獖 玢 盺 秎 羒 肦 芬 蒶 蕡 蚠 蚡 豶 貼 贰 轒 鐼 隫 頒 颁 馚 馩 魵 黂 鼖 鼢
féng okay feng2 okay 浲 渢 漨 綘 縫 缝 艂 逃 逢 馮
fòu okay fou4 okay
okay fo2 okay
fóu okay fou2 okay 裦 鳲
okay fu4 okay 冨 副 咐 圑 坿 夅 复 妇 婏 婦 媍 嬔 富 峊 徢 復 授 服 柅 榑 洌 父 祔 福 稪 紨 緮 胕 腹 芽 萯 蔺 蕧 蚹 蛗 蝜 蝮 袝 複 褔 覆 訃 詂 讣 負 賦 賻 负 赋 赙 赴 輹 鍑 鍢 阜 阝 附 陚 馥 駙 驸 鮒 鰒 鲋 鳆 黻
fu2 冹 凫 刜 匐 咈 嚩 垘 垮 夨 夫 孚 宏 岪 巿 帗 幅 幞 弗 彿 怫 払 扶 拂 服 枎 枹 柫 栿 桴 棴 榃 氟 沶 泭 洑 浮 涪 澓 炥 烰 玸 琈 甶 畉 畐 癁 砦 祓 福 稂 符 笰 箙 粰 紱 紼 絥 綍 縛 繼 绂 绋 缚 罘 罣 翇 胒 艀 艴 芙 芽 苻 茀 茯 莩 菔 葍 虙 蚨 蜉 蝠 袱 襃 諨 踾 輻 辐 郛 鉘 鉜 錂 鞭 韍 韨 颫 髴 鮄 鳧 鳬 鴔 鵩 鶝 黺
no ref from ? fa1 no ref from ? 発 發 瞂
fān okay fan1 okay 帆 幡 憇 拚 旙 旛 杋 潒 犹 畧 番 笲 籓 繙 翻 蕂 藩 蹮 轓 颰 飜 鱕
fāng okay fang1 okay 方 枋 汸 淓 牥 芳 蚄 邡 鈁 钫 鴋
fēi okay fei1 okay 婓 扉 斈 渄 猆 緋 绯 菲 蜚 裶 霏 非 靟 飛 飝 飞 馡 騑 騛 鯡 鲱
fēn 竓 芬 fen1 竓 芬 帉 昐 朆 棻 棼 氛 汾 燓 玠 砏 竓 紛 纷 翂 芬 衯 訜 酚 鈖 隫 雰 餴 饙 鳻
fēng okay feng1 okay 凨 凬 凮 堼 夆 妦 寷 封 峯 峰 崶 捀 方 枫 桻 楓 檒 沣 沥 渡 灃 烽 熢 犎 猦 疯 瘋 盽 砜 碸 篈 莑 葑 蘴 蚄 蜂 蠭 諷 讽 豊 豐 鄷 酆 鋒 鏠 锋 靊 風 飌 风 麷
fěi okay fei3 okay 朏 棐 榧 痧 篚 翡 菰 蕜 蜘 誹 诽 陪 靛 餥
fěn okay fen3 okay
fěng okay feng3 okay 泚 覂 諷 讽 颥 风
fōu okay fou1 okay
夫 娐 fu1 夫 娐 妋 姇 娐 孚 孵 尃 怤 懯 抙 敷 旉 枌 枹 柎 泭 溡 玞 砆 稃 筟 粧 糐 綒 罘 罦 肤 胒 膚 荴 衭 豧 趺 跗 邞 鄜 鈇 陃 鳺 麩 麬 麱 麸
okay fa3 okay 砗 髮
fǎn okay fan3 okay 軡 返 釥 魬
fǎng okay fang3 okay 仿 旊 昉 昘 瓬 眆 紡 纺 舫 訪 访 邠 髣 鶭 㑂
fǒu okay fou3 okay 缹 缻 芣 雬 鴀
okay fu3 okay 呒 嘸 府 弣 抚 拊 捬 撫 斧 暊 柅 滏 焤 爴 甫 盙 秿 簠 脯 腐 腑 莆 蚥 蜅 軯 輔 辅 郙 釜 釡 鈇 頫 鬴 鯆 黼 㓡
guo okay guo5 okay
guà okay gua4 okay 掛 絓 罣 罫 褂 詿 诖 髺
guài okay guai4 okay 旝 癐
guàn okay guan4 okay 悺 惯 慣 掼 摜 棺 樌 櫢 毌 泴 涫 潅 灌 爟 瓘 盥 矔 礶 祼 缵 罆 罐 覌 觀 观 謴 貫 贯 遦 鏆 鑵 雚 鰠 鱹 鸛 鹳
guàng okay guang4 okay 臦 臩 迈 逛
guì okay gui4 okay 劌 匮 匱 嶡 巜 撃 撌 攰 昋 暩 替 會 柛 柜 桂 桤 楸 檘 檜 櫃 溎 炁 炔 眪 瞃 瞶 禬 筀 繪 蓕 襘 覎 觔 貴 贵 趶 蹶 鏿 鞼 鱔 鱥 鳚
guí okay gui2 okay
guò guo4
guó okay guo2 okay 国 圀 國 帼 幗 慖 掴 摑 敆 漍 簂 聝 腘 膕 虢 郫 馘
guā gua1 括 捑 栝 桰 歄 煱 瓜 瘑 筈 緺 聒 胍 脶 腡 舌 葀 蜗 蝸 趏 踻 适 銽 頢 颳 騧 鴰 鸹
guāi okay guai1 okay
guān guan1 擐 棺 淣 瘝 癏 矓 窤 綵 纶 莝 菃 蒄 覌 観 觀 观 関 闗 關 鰠 鱞 鳏
guāng guang1 垙 姯 樤 洸 潡 灮 炗 炚 炛 烡 珖 胱 茪 輄 銧 黆
guī gui1 媯 嫢 嬀 嶽 廂 归 摫 敬 椝 槻 槼 歸 洼 溈 潙 珪 瑰 璝 瓌 皈 砺 窐 胿 膭 袿 規 规 邽 郌 閨 闺 隖 騟 鬶 鬹 鮭 鲑 龜 龟
guō guo1 崞 洹 涞 渦 濄 緷 聎 蜪 蝈 蟈 輝 过 遊 郭 鈛 鍋 锅
guǎ okay gua3 okay 寡 㒷
guǎi okay guai3 okay
guǎn okay guan3 okay 痯 筦 管 脘 舘 莝 輨 錧 館 馆 鳤
guǎng okay guang3 okay 广 獷 迈
guǐ okay gui3 okay 垝 姽 媯 宄 庋 庪 恑 攱 晷 朹 氿 癸 祈 祪 簋 蛫 蟡 觤 詭 诡 軌 轨 陒 鬼
guǒ okay guo3 okay 淉 猓 粿 綶 菓 蜾 蝷 蠂 裹 輠 鋽 鍊 鐹 餜 馃
okay ga4 okay
gài okay gai4 okay 戤 摡 概 槩 槪 溉 漑 瓂 盖 芤 葢 蓋 賌 鈣 钙 隑
gàn okay gan4 okay 幹 旰 榦 檊 汵 涻 淦 灙 矶 竻 簳 紺 绀 詌 贎 贛 赣 骭
gàng okay gang4 okay 槓 焵 筻 鋹 钟
gào okay gao4 okay 祮 祰 禞 秼 膋 藳 誥 诰 郜 鋯 锆 髕 鯌
okay ga2 okay 釒 錷 钄
gán okay gan2 okay
okay ge4 okay 硆 箇 茋 虼 鉻 铬
gèm okay gem4 okay
gèn okay gen4 okay
gèng okay geng4 okay 更 絑 緩
okay ge2 okay 噶 塥 嶮 愅 挌 揶 搿 擱 敋 格 槅 浦 滄 烖 獦 砗 胳 膈 臵 茖 葛 蛒 蛤 裓 觡 諽 輵 轕 郃 鉀 鉻 鎘 铬 镉 閗 閣 閤 闔 阁 阖 隔 革 鞇 鞷 韐 韚 領 颌 骼 髂 鬬 鬲 鮯 鰪 齃
gén okay gen2 okay
gòng okay gong4 okay 廾 灙 羾 虸 貢 贎 贗 贡 赢 㓋
gòu okay gou4 okay 垢 够 夠 姤 媾 彀 搆 撀 杽 构 構 煹 稾 覯 觏 訽 詬 诟 豬 購 购 逅 遘 鉟 雊 骺 鴛 鷇
okay gu4 okay 堌 崓 崮 怘 故 梏 棝 榾 牿 痻 祻 稒 鈴 錮 锢 雇 頋 顧 顾 鯝 鲴 鶮
gùn okay gun4 okay
okay gu2 okay
okay ga1 okay 旦 胳
gāi okay gai1 okay 晐 汷 畡 祴 絯 胲 荄 該 该 豥 賅 賋 赅 郂 閝 阀 陔 隑 骶
gān okay gan1 okay 坩 尲 尴 尶 尷 嵅 干 忓 攼 杆 柑 榦 汖 泔 漤 玕 甘 疳 矸 竿 筸 粓 肝 芉 苷 虷 蜬 辿 迀 酐 釪 鳱
gāng okay gang1 okay 剛 堈 堽 岄 岡 崗 払 掆 摃 杠 棡 牨 犅 疕 矼 碙 笐 綱 纲 缸 罁 罓 罡 肛 肮 舡 釭 鋼 鎠 钢 阬 頏 颃
gāo okay gao1 okay 槹 橰 櫜 滜 皋 皐 睦 睾 篙 糕 羔 羙 膏 臯 餻 高 髙 鷎 鼛
okay ge1 okay 圪 戈 戓 戨 扢 搁 擱 格 歌 渮 滒 牁 牫 牱 疙 紇 纥 肐 胳 菏 袸 謌 鉻 鉼 鎶 鴚 鴿 鸽 麧
gēn okay gen1 okay
gēng okay geng1 okay 浭 畊 秔 稉 粳 絙 絚 緪 縆 羮 羹 耕 菮 賡 赓 鶊 鹒
okay ge3 okay 擖 盓 笴 箅 舸 葛 葢 蓋
gěi okay gei3 okay
gěn okay gen3 okay
gěng okay geng3 okay 暁 梗 炁 炏 硬 綆 绠 耿 莄 邢 郠 頶 颈 骾 鯁 鲠
gōng 竓 髸 gong1 竓 髸 匑 厷 塨 宫 宮 工 幊 弓 恭 愩 攻 杛 玜 疘 碽 竓 篢 糼 紅 红 肱 蚣 觥 觵 躬 躳 釭 髸 魟 龏 龔 龚
gōu okay gou1 okay 拘 构 枴 沟 溝 痀 篝 緱 缑 耩 芶 苟 褠 軥 鈎 鉤 钩 鞲 韝 鴛
okay gu1 okay 姑 嫴 孤 宴 柧 橭 沽 泒 瓠 痼 皈 笟 箍 箛 罚 罛 胍 苽 菇 菰 蓄 蛄 觚 軱 轂 辜 酤 鈲 鈷 钴 骥 鮕 鴣 鸪
gūn okay gun1 okay
okay ga3 okay
gǎi okay gai3 okay
gǎn okay gan3 okay 杂 桿 橄 澉 灨 皯 盰 秆 稈 竻 簲 衦 贑 赶 趕 鱤 鳡
gǎng okay gang3 okay
gǎo no ref from ? gao3 no ref from ? 榿 槁 檺 浦 皜 稾 稿 笳 筶 縞 缟 菒 藁 藳 鎬 镐
gǒng no ref from ? gong3 no ref from ? 澒 珙 穬 蛥 蛬 輀 銾 鋛 鞏
gǒu okay gou3 okay 笱 耇 耈 耉 苟 茩 蚼 豿
gu3 嘏 尳 愲 扢 抇 搮 故 杚 榖 榫 毂 汥 汩 沼 淈 滏 濲 瀔 焸 牯 狜 皷 皼 盬 瞽 穀 糓 縎 罟 羖 股 脵 臌 苦 蓇 薣 蛃 蛊 蛌 蠱 觊 詁 诂 谷 賈 贽 贾 轂 鈴 钲 雠 餶 馉 骨 骰 鵝 鶲 鸽 鼓 鼔 㒴
gǔn okay gun3 okay 淵 渼 滚 滾 睈 磙 緄 绲 蓘 蔉 衮 袞 袬 裵 輥 辊 錓 鮌 鯀 鰠 鲧
hm okay hm5 okay
huo okay huo5 okay
huà okay hua4 okay 嫿 摦 杹 桦 槬 樺 澅 画 畫 畵 稝 繣 罨 舙 菬 觟 話 諣 譮 话 踙 輝 鮭 㓰
huài okay huai4 okay 壞 孬 蘹 蘾 諙
huàn okay huan4 okay 奂 奐 宦 幻 患 愌 换 換 擐 梙 槵 浠 涣 渙 漶 潅 澢 澣 灅 烉 焕 煥 瑍 璢 痪 瘓 皔 眡 繬 缳 脖 豢 轘 逭 鯇 鯩 鰀 鲝 㓉
huàng okay huang4 okay 樤 滈 潡 爌 皩 軦
huá okay hua2 okay 咴 哗 嘩 嬅 崋 搱 滑 澪 狯 猾 獢 磆 華 蕐 螖 譁 豁 釫 鋘 鏵 铧 驊 骅
huái okay huai2 okay 怀 懷 槐 櫰 淮 瀤 耲 蘨 褢 褱 踝
huán 峘 还 huan2 峘 还 峓 峘 懁 捖 桓 梡 洹 澴 狟 獂 环 瑓 環 瓛 糫 繯 缳 羦 肒 芿 荁 莡 萈 萑 豲 貆 轕 还 還 郆 鍰 鐶 锾 镮 闤 阛 雈 鬟
huáng okay huang2 okay 堭 墴 媓 崲 徨 惶 撗 樤 洶 湟 潢 煌 熿 獚 瑝 璜 癀 皇 磺 穔 篁 簧 艎 葟 蝗 蟥 趪 遑 鍠 锽 隍 餭 騜 鰉 鱑 鳇 鷬 黃 黄
huì okay hui4 okay 卉 叀 哒 喙 嘒 噤 噧 嚖 圚 嬇 寭 廆 彗 彙 彚 恚 恵 惠 慧 憓 晦 暳 會 桤 槥 橞 檘 檜 櫘 殨 殾 汇 沩 泋 洂 渘 湏 滙 潓 澪 濊 烩 燴 獩 璯 瞺 禬 秽 穢 篲 絵 繐 繢 繪 绘 缋 翙 翽 芔 荟 蔧 蕙 薈 藱 螝 蟪 詯 誨 諱 譓 譿 讳 诲 賄 贿 輝 鉜 鏸 鐬 钺 闠 阓 靧 韢 頮 顪 颒 餯 饖 㑰 㑹 㒑
huí okay hui2 okay 廽 很 恛 洄 痐 繟 茴 藫 蚘 蛔 蛕 蜖 迴 逥 違 韅 鮰
huò okay huo4 okay 嗀 嚄 嚯 嚿 壐 奯 彟 彠 惑 或 捇 掝 擪 攉 旤 曤 楇 檴 沎 湱 濇 濩 瀖 獲 瓁 瓠 癨 眓 矆 矐 矱 砉 硅 礊 祸 禍 穫 耯 臒 臛 艧 获 蓂 藿 蠖 謋 讗 豁 豬 貨 货 遊 錾 鑊 锢 镬 閄 雘 霍 霩 靃 韄 韾 騞 鱯 鳠 鸌 鹱 龠 㓉
huó okay huo2 okay 秮 秳 萿 趆 鈥 钬 㓉
huā okay hua1 okay 花 芲 菬 蘣 錵 鷨
huāi okay huai1 okay
huān okay huan1 okay 歡 犿 獾 讙 豼 貛 酄 驩 鴅 鵍 鸓
huāng okay huang1 okay 朚 肓 芑 荒 衁
huī hui1 墭 墯 婎 媈 幑 徽 恢 悘 悝 戈 戮 戰 拻 挥 揮 撝 晖 暉 楃 洃 瀈 灰 灳 烣 煇 煏 珤 琣 皌 眪 禈 翚 翬 虺 袆 褘 詼 诙 豗 輝 辉 鑳 隓 隳 顪 鰴
huō okay huo1 okay 耚 豁 鍃 锪 騏
huǎ okay hua3 okay
huǎn okay huan3 okay 綄 緩 缓 藧 輐
huǎng okay huang3 okay 愰 態 晃 晄 榥 櫃 滉 潡 炾 熀 皝 芑 茪 荒 詤 謊 谎 鎤
huǐ okay hui3 okay 毇 烚 烠 燬 芔 虫 虺 蝰 譭
huǒ okay huo3 okay 鈛 钩
okay ha4 okay
hài okay hai4 okay 閝 餀 饚 駭 骇
hàn han4 垾 娨 屽 悍 憾 扞 捍 撖 撼 擀 攌 旰 旱 晘 晥 暵 汄 汉 汗 泒 浛 涆 涵 淊 漢 澈 澏 瀚 灒 焊 熯 猂 珳 皔 睅 罕 翰 莟 菡 蔉 蛿 蜭 螒 譀 豻 貋 邫 酣 釬 銲 鋎 閈 闬 雗 領 頷 顄 顇 顑 颌 颔 馯 駻 鳮 鶾 㑵 㒈
hàng okay hang4 okay 衉 酐 頏
hào okay hao4 okay 好 峼 悎 昊 昦 晧 暞 暤 暭 曍 浩 涸 淏 滈 澔 瀥 灏 灝 皓 皜 皞 皡 皥 睦 睾 秏 耗 聕 薃 藃 號 鄗 鎬 镐 顥 颢 鰝
okay ha2 no ref from ? no ref from ?
hái hai2 遾 頦 颏 骸
hán okay han2 okay 唅 圅 娢 寒 崡 幭 幸 晗 梒 椶 汖 浛 涵 焓 琀 甛 筨 肣 虶 邗 邯 酐 鈊 鋡 韓 韩 領 馯
háng okay hang2 okay 沆 筕 絎 绖 肮 航 苀 蚢 衉 行 貥 迒 頏 颃 魧 鴪 鸨
háo okay hao2 okay 嗥 嘷 噑 嚎 壕 椃 毫 滜 濠 獆 獋 獔 皈 籇 虛 蚖 蠔 諕 譹 豪 貇 貉
okay he4 okay 咁 和 喜 嗃 嚅 壑 暍 焃 煂 熇 爀 猬 癋 皬 砺 碋 翯 荰 蠚 袔 褐 賀 贺 赫 隺 霈 靎 靏 鬩 鵝 鶴 鸖 鹤 黑 龠
hèn okay hen4 okay
hèng okay heng4 okay 澋 絎 绗
he2 各 合 咊 和 哬 啝 喕 嗏 姀 宜 嵍 廅 惒 敆 曷 柇 核 楁 槂 毼 河 洽 涸 渴 滆 澕 熆 狢 皥 盇 盉 盍 盒 盓 礉 禾 秴 篕 籵 紇 繱 纥 翮 翯 耠 苙 荷 菏 萂 葢 蒚 蓋 藴 蚵 蝎 螛 褐 覈 訸 詥 貈 貉 輄 轃 邴 郃 釛 鉀 鉌 钾 閡 閣 闔 阂 阐 鞨 頜 颌 餄 餲 饵 魺 鲄 鶡 鹖 麘 齕 龁 龢 㓭
hén okay hen2 okay
héng okay heng2 okay 栾 楻 横 橫 珩 胻 蘅 衉 行 衡 誙 鐄 鑅 韹 鴴 鸻 黉 黌
hòng okay hong4 okay 虸 計 讝 鍙 閧 鬡 鴵
hòu no ref from ? hou4 no ref from ? 垕 堠 後 洉 缿 茨 詬 豞 逅 郈 鄇 銖 鮜 鱟 鲎 鲘
hóng okay hong2 okay 娂 宏 宖 峵 嵤 弘 彋 汪 汯 泓 洘 洪 浤 渱 潂 灴 玒 瓨 硔 硡 竑 竤 篊 粠 紅 紘 紭 綋 红 纮 缷 翃 翝 耾 舼 苰 荭 葒 葓 蕻 虹 触 訌 讧 谹 谼 鈜 鉷 鋐 閎 闳 霟 鞃 魚 鴻 鸿 黂 黌
hóu okay hou2 okay 帿 瘊 睺 矦 篌 糇 翭 腄 葔 銗 鍭 餱 骺 鯸 齁
okay hu4 okay 嚛 婟 嫭 嫮 岵 帍 弖 怙 戶 户 戸 戽 扈 护 摢 擭 昈 枑 楛 槴 沍 沪 滬 濧 熩 瓠 祜 笏 簄 糆 綔 羺 胍 芐 蔰 蘺 虖 謼 護 豬 鄠 酋 韄 頀 鱤 鳠 鳸 鸋 鹣
hùn okay hun4 okay 旿 棌 浏 淵 渼 溷 焝 緃 觨 諢 诨 顐
okay hu2 okay 囫 壶 壷 壺 媩 弧 抇 搰 斛 核 楜 槲 汩 湖 瀫 焀 煳 狐 猢 瑚 瓠 瓳 箶 糊 絗 縠 胡 葫 蔛 虖 蝴 螜 衚 觳 醐 鈴 鍸 頶 餬 鬍 魱 鰗 鴠 鵠 鶘 鶦 鶲 鹄 鹕 鹗
hún okay hun2 okay 浑 淵 混 渾 溳 珲 琿 祳 緃 緞 繉 轋 顐 餛 餫 馄 魂 鼲 㑮
okay ha1 okay
hāi okay hai1 okay
hān okay han1 okay 犳 甝 蚶 谽 酣 頇 顸 馠 魽 鼾
hāng okay hang1 okay
hāo okay hao1 okay 薅 薣
okay he1 okay 抲 欭 苙 荰 蠚 訶 诃
hēi okay hei1 okay
hēn okay hen1 okay
hēng okay heng1 okay 訁 諻
hěn okay hen3 okay
hōng okay hong1 okay 揈 渹 烘 焢 硡 红 薨 訇 謆 谾 軣 輷 轟 轰 鍧 顭 鬨
hōu okay hou1 okay
no ref from ? hu1 okay 唿 啒 嘑 垀 寣 幠 忽 戈 戮 戰 抚 撪 昒 曶 欻 歑 泘 淴 滹 烀 烼 糆 膲 芋 芰 苸 虍 虖 謼 軚 軤 轷 雐
hūn no ref from ? hun1 no ref from ? 昏 昬 棔 殙 涽 湠 烼 睧 睯 葷 閽 阍
okay ha3 okay
hǎi okay hai3 okay 酼 醢
hǎn okay han3 okay 旵 罕 蔊 豃 軒 關 鬫
hǎng okay hang3 okay
hǎo okay hao3 okay
hǒng okay hong3 okay 澒 閥 鬡
hǒu okay hou3 okay
okay hu3 okay 滹 琥 萀 虎 虝 設 许
hǔn okay hun3 okay
iǒng okay iong3 okay
jia okay jia5 okay
jie okay jie5 okay
jià okay jia4 okay 叔 嫁 帵 架 榢 稼 賈 贽 駕 駦 驾
jiàn okay jian4 okay 俿 健 僣 僭 剑 剱 劍 劎 劒 劔 廌 建 徤 援 擶 旔 枧 栫 梘 楗 榗 槛 檻 毽 洊 涧 淺 渐 湔 溅 漸 澗 濪 濺 瀳 煊 牮 犳 珔 监 盢 瞮 瞷 磵 筡 箭 糋 繝 聺 腱 臶 舰 艦 茘 荐 蔪 薦 螹 襉 見 覵 覸 见 諌 諓 諫 譎 譼 谏 谪 賎 賤 贱 趝 跅 践 踐 踺 釼 鉴 鋻 鍳 鍵 鏥 鏩 鐥 鑑 鑒 鑬 鑳 锈 键 閍 間 闰 间 鞬 餞 饯 魘 鰎 㓺 㔋
jiàng okay jiang4 okay 尅 将 將 嵹 弜 弶 強 强 彉 摾 洚 浄 漿 犟 畺 糡 糨 紅 絳 绛 蔃 虸 袶 謽 酱 醬 降
jiào okay jiao4 okay 嘦 噍 噭 嚸 嬓 峤 嶠 徼 挍 敎 教 敫 斠 栠 滘 漖 潐 澺 瀽 爛 珓 皭 窌 窖 絝 繱 藑 覐 覹 览 訆 譥 趭 較 轎 轿 较 酯 醮 醶 釂 顜 飿
jiá okay jia2 okay 夺 恝 戛 戞 扴 拭 揳 梜 浃 浹 硈 舺 荚 莢 蛱 蛺 袷 裌 跲 郏 郟 鉿 鋏 铗 铪 鞂 鞈 頝 頬 頰 颉 颊 餄 饸 骱 鵊
jiáo okay jiao2 okay
jiè okay jie4 okay 吤 唶 堺 屆 届 岕 庎 廢 徣 悈 戒 拾 械 楐 犗 玠 琾 界 畍 疥 砎 籍 紒 繲 耡 艥 芥 葤 藉 蚧 褯 觠 解 誡 诫 躤 鎅 骱 魀 魪 鶖 鹒 㑘
jié okay jie2 okay 刦 刧 刼 劫 劼 卩 卪 喼 婕 孑 寀 岊 崨 嵍 嵥 幯 截 扷 抽 拮 捷 搩 擳 昅 杰 栉 栨 桀 桔 楬 楶 楸 榤 櫛 櫭 洁 洯 渴 滐 潔 瀄 犵 疖 癤 睫 砗 碣 竭 箑 節 紇 結 絛 结 羯 脻 节 莭 葜 蓵 蛟 蜐 蠘 蠞 蠽 衱 袴 袺 訐 詰 誱 讦 诘 趌 踕 迼 鉣 鍻 鐑 頡 颉 騔 髻 鮚 鲒 㑵 㓗 㓤 㸅
jiòng okay jiong4 okay
jiù okay jiu4 okay 厩 咎 媨 就 廄 廏 廐 慦 捄 救 旧 柩 柾 桕 湪 畂 疚 究 臼 舅 舊 赬 鯦 鷲 鹫 麔 齨
jiā okay jia1 okay 嘉 夹 夾 家 幏 拁 挞 挽 枷 梙 椱 毠 泇 洿 浹 犌 猳 珈 痂 笳 筪 耞 腵 茂 茄 葭 袈 豭 貑 跏 迦 鉫 鉼 鎵 铤 镓 駕 鴊 鴐 麚
jiān okay jian1 okay 坚 堅 奸 姦 姧 尖 帲 惤 戋 戔 揃 搛 枅 椷 椺 樫 櫼 歼 殲 沭 淺 渐 湔 湕 漳 濶 瀐 瀸 煎 熞 熸 牋 犍 猏 玪 瑂 监 監 睷 碊 礛 笺 箋 篯 籛 緘 縑 纖 纣 缄 缣 肩 艰 艱 菅 菺 葌 蒹 蕑 蕳 虃 譺 豜 豣 軒 鈁 銒 鐥 鑯 钗 閍 間 间 靬 鞬 鞯 韀 韉 顅 餰 馢 騝 鬋 魐 鰜 鰹 鲣 鳒 鳽 鵳 鶼 鹣 麉
jiāng okay jiang1 okay 将 將 彉 摪 槲 橿 殭 江 浆 漿 瓨 畕 畺 疅 疆 礓 糧 繮 缰 翞 茳 葁 蒋 蔢 薑 螀 螿 豇 韁 鱂 鳉
jiāo no ref from ? 浇 jiao1 嘐 噍 姣 娇 嬌 峧 嶕 徶 憍 憿 敌 敗 椒 浇 澆 澺 焦 焲 燋 矦 矬 礁 穚 胶 膠 膲 艽 芁 茭 茮 荞 菼 蕉 蕋 蛟 蟂 蟭 詨 跤 轅 郊 鐎 驕 骄 鮩 鱎 鲗 鴵 鵁 鷍 鷦 鷮 鹪 齧
jiē jie1 媘 巀 接 掲 揭 擑 椄 楲 楷 湝 瑎 皆 祔 秸 稭 箿 結 绐 罜 腉 芀 苳 菨 薢 蝔 街 裓 謯 鍄 锰 阶 階 鶛
jiě okay jie3 okay 獫 解 觧 鍄 飷
jiōng okay jiong1 okay 埛 扃 瀂 蘏 蘔 駉 駫
jiū jiu1 揂 揪 揫 摅 朻 樛 湫 牞 稲 穵 糺 糾 繆 纠 缪 萛 蝢 觓 赬 赳 轇 醔 阄 鬏 鬮 鳩 鸠
jiǎ okay jia3 okay 夎 婽 岬 徦 斚 斝 柒 椵 榎 槚 檟 玾 甲 瘕 睬 胛 舶 蝦 賈 贾 鉀 钾
jiǎn no ref from ? jian3 okay 剪 囝 堿 寋 帲 弿 戩 戬 拣 挸 捡 掻 揀 撿 暕 枡 柬 梐 检 検 楗 檢 減 湕 瀽 煊 犇 瑐 睑 瞼 硷 碱 磾 笕 筧 简 箭 簡 絸 繭 翦 茥 藆 蠒 裥 襇 襺 謇 謭 譾 谫 趼 蹇 錢 鎪 鐗 鐧 钰 锏 間 險 騪 鬅 鰔 鹸 鹻 鹼 齄 齏 㔓
jiǎng okay jiang3 okay 桨 槳 滰 獎 繈 繣 膙 蒋 蔣 襁 講 讲 顜
jiǎo okay jiao3 okay 剿 劋 勦 姕 孂 徶 徺 憮 挢 捁 搅 摷 撟 撹 攪 敧 敽 敿 斅 斆 晈 暞 曒 栠 樔 湪 湫 湬 漅 灚 烄 煍 狡 璬 皎 皗 皦 矫 矯 筊 糼 絞 繳 纜 绞 缴 胶 脚 腳 膟 臫 虠 蟜 角 譑 賋 踋 鉸 铰 餃 饺 鮫 鲛
jiǒng okay jiong3 okay 幜 扂 檾 泂 炅 炯 烱 煚 煛 熐 熲 皛 窘 絅 綗 蘌 蘑 褧 迥 逈 鎣 顈 颎 㓏
jiǔ no ref from ? jiu3 okay 奺 灸 玖 糼 紤 纜 舏 艽 赳 镹 韭 韮
juàn okay juan4 okay 卷 図 婑 巻 帣 恸 慻 桊 淃 狷 獧 瓹 甃 眡 眷 睊 睠 絧 絹 绢 罥 羂 腀 鄄 錈 锩 阭 隽 雊 韏 飬 鬳
juè okay jue4 okay
jué okay jue2 okay 决 刔 劂 勪 厥 咏 啱 噱 嚸 孒 孓 屫 崛 崫 嵑 嶥 弡 彏 憠 憰 戄 抇 抉 挗 捔 掘 撃 撧 攫 斍 柽 桷 梏 橛 橜 欔 欮 殌 氒 決 泬 潏 焆 焳 熦 爑 爝 爴 爵 狀 獗 玃 玦 玨 珏 瑴 璋 疦 瘚 矍 矝 矡 砄 穱 穴 絕 絶 绝 脙 脚 腲 臄 芵 蕝 蕞 蕨 蚗 蛙 蟨 蟩 蠼 覐 覚 覺 觉 觊 觖 觱 觼 訣 譎 诀 谲 谻 貜 赽 趹 踊 蹶 蹷 蹻 躩 輂 较 逫 鈌 鐍 鐝 钁 镢 镻 闈 闕 阗 馵 鱊 鱖 鳜 鴁 鴃 鷢 龣 㓸 㔃
juān okay juan1 okay 朘 泩 涓 琂 脧 蠲 裐 身 鋍 鎸 鐫 镌 鞙 鵑 鹃
juē okay jue1 okay
juě okay jue3 okay
juǎn okay juan3 okay 菤 蕊 蜵
no ref from ? def:芰 no ref from ? ji4 剤 劑 哜 嚌 坖 垍 塈 墋 妓 季 寂 寄 彐 彑 忌 悸 惎 懻 技 旡 既 旣 暨 曁 梞 檕 檵 櫭 洎 济 済 漈 濟 瀱 猔 猤 璾 疵 痵 瘈 瘴 癠 睲 瞡 祭 禨 秱 稩 稷 穄 穊 穧 粟 系 紀 紌 結 継 繫 繼 纪 绐 继 罽 肌 臮 芰 茍 茤 荟 葪 蓟 蔇 薊 薷 蘎 蘮 蘻 蟼 裚 覬 觊 計 訐 記 誋 计 记 跽 迏 邒 际 際 霁 霽 騈 驥 骅 骥 髻 鬾 魝 鮆 鯚 鯽 鰶 鱀 鱭 鲚 鲫 鵋 齄 齌 齏 㑧 㒫
jìn okay jin4 okay 凚 劘 劤 劲 劶 噤 嚍 墐 妗 嫤 嬧 寖 慦 搢 晉 晋 暜 枃 歏 浕 浸 湕 溍 濅 濜 烬 燼 琎 瑨 瑴 璡 璶 瘽 盡 祰 禁 紞 縉 缙 肵 荩 菪 蓳 藎 覫 訠 賮 贐 赆 近 进 進 金 鋚 靬 靳 齽
jìng okay jing4 okay 凈 劲 勁 境 妌 婙 婧 弪 弳 径 徑 擏 敬 曔 桱 梷 檟 殎 浄 淨 濪 瀞 獍 痉 痙 竞 竟 竧 竫 競 竸 粽 綐 绍 胫 脛 葝 誩 踁 迳 逕 鏡 镜 陉 陗 靓 靖 静 靚 靜
okay ji2 okay 偮 击 卙 即 卽 及 吉 唰 圾 堲 塉 姞 嫉 岌 嵴 嶯 庴 彶 忣 急 愱 戢 揕 揤 撃 擊 擮 极 棘 楕 楫 極 槉 橶 檝 殛 汲 洁 湒 漃 潗 濈 焏 狤 疾 瘠 癠 癿 皍 瞸 礏 禝 秷 笈 箿 籍 級 緑 级 耤 聺 脊 膌 芨 莋 蒺 蓻 蕀 蕺 藈 蜛 蝍 螏 襋 覾 觙 踖 蹐 躡 輯 轚 辑 郅 郆 鈒 銡 鍓 鏶 钑 集 雦 雧 霵 革 鞊 鰻 鴶 鶺 鸄 鹡 㑵 㔕 䯂
okay ju4 okay 冣 凡 剧 劇 勮 句 埧 埾 壉 姖 寠 屦 屨 岠 巨 怇 怚 惧 愳 懂 懼 拒 拠 据 據 昛 歫 沭 泃 洰 渚 澽 炬 焣 犋 瞸 秬 窭 窶 簊 簴 粔 絇 耟 聚 苣 菹 蔛 虡 蚷 製 詎 讵 貗 足 距 踞 躆 遽 邭 鄐 鄶 醵 鉅 鋸 鐻 钜 锯 雍 颶 飓 駋 駏 鮔 鲍
jùn okay jun4 okay 峻 懏 捃 攈 攟 晙 殾 浚 濬 焌 狹 珺 畯 睃 竣 箘 箟 菌 菍 葰 蔨 訁 逡 郡 陔 隽 雋 餕 馂 駿 骏 鵐 鵘 㑺 㒞 㓴
okay ju2 okay 巈 挶 掬 桏 梮 椈 橘 檇 毩 毱 泦 淗 湤 焗 犑 狊 箤 粷 繕 菊 蘜 諊 趜 跼 踘 蹫 躹 輂 郹 鄓 鋦 锔 閰 雍 鞠 鞫 駶 驧 鵙 鵴 鶪 鼳
okay ji1 okay 几 出 刉 刏 剞 勣 叽 吂 咭 唢 唧 喞 喫 嗘 嘰 圼 基 墼 奅 奇 姫 姬 尐 局 屐 峜 嵆 嵇 嵞 幽 幾 憮 擊 攪 朞 期 机 枅 棇 樍 機 檯 櫅 毄 激 犄 玑 璣 畸 畿 矶 磯 禨 积 稘 稽 積 笄 筓 箕 簊 綾 緑 績 绩 缁 羁 羇 羈 耭 聻 肌 脐 芨 菾 蘂 虀 虮 蛣 襀 覉 覊 覘 觭 諅 譏 譤 讥 賫 賷 赍 跡 跻 踐 踥 蹟 躋 躸 迹 銈 錤 鐖 鑇 鑙 隒 隮 雞 鞿 韲 飢 饑 饥 鰿 鳮 鷄 鸡 麡 齄 齎 齏 齑
jīn jin1 惍 斤 津 珒 琎 瑧 璛 矜 祲 禁 筋 紟 肊 荕 菳 衿 襟 觔 金 釾 钅 鹶 黅
jīng okay jing1 okay 坙 婛 巠 惊 旌 旍 晶 氍 氏 泾 涇 猄 睛 秒 稆 箐 粱 精 経 經 经 聙 腈 茎 荆 荊 莖 菁 葏 蜸 醎 靉 靓 驚 鯨 鲸 鵛 鶁 鶄 麖 麠 黥 鼱
ju1 刟 娵 婮 居 岨 崌 抅 拘 捀 捪 掫 柤 椐 檋 沮 泀 涺 狙 琚 疽 痀 眗 砠 秝 罝 腒 艍 苴 菹 葅 蛆 蜛 裾 趄 跔 踕 踙 軄 軥 轡 车 鋦 鋮 锔 锭 陱 雎 鞟 鞫 駒 驕 驹 鬶 鮈 鴡 鶊 鶋
jūn jun1 桾 汮 皲 皸 皹 碅 策 莙 菆 蚐 袀 覠 軍 鈞 銁 銞 钧 頵 鮶 鲪 麇 麏 麕 龚 龜 龝 龟
okay ji3 okay 己 幾 座 戟 挤 掎 撠 擠 泲 浉 濟 犱 玘 穖 糿 給 约 绘 脊 虬 蟣 蟻 踦 鈘 革 魕 魢 鱾 麂
jǐn no ref from ? jin3 no ref from ? 卺 厧 堇 尽 巹 廍 慬 槿 殣 漌 瑾 盠 緊 菫 覲 觐 謹 谨 錦 锦 饉 馑
jǐng okay jing3 okay 剄 宑 幐 憬 憼 景 暻 汬 澊 烃 烴 燛 獵 璟 璥 睛 穽 肼 蟼 警 阱 頚 頸 颈
okay ju3 okay 弆 拎 挙 擧 枴 柜 椇 椿 榉 榘 櫸 欅 沭 疺 矩 竘 筥 籢 舉 莒 萒 蒟 蝺 袓 跙 踽 鉎 鋤 齟 龃
jǔn okay jun3 okay
kuà okay kua4 okay
kuài okay kuai4 okay 哙 噲 块 塊 墤 巜 廥 快 旐 替 會 栝 桧 檜 欳 浍 澮 狦 獪 禬 筷 糩 脍 膾 葸 蒨 蕠 郐 鄶 駃 鬠 鬼 鱠 鲙 㔞
kuàng okay kuang4 okay 壙 岲 懬 懭 旷 昿 曠 框 況 湟 爌 眖 眶 矌 矿 磸 礦 穞 絖 纊 纩 誄 誇 诏 诮 貺 贶 躀 邝 鄺 鉱 鑛 黊 㔞
kuáng okay kuang2 okay 诏 诳 迈 逛 鵟
kuì no ref from ? 喟 kui4 媿 尯 彋 愦 愧 憒 撌 槶 樻 歱 溃 潰 瞆 瞶 篑 籄 聩 聭 聵 腃 臻 蒉 蔮 蕢 觔 謉 鐀 鑎 餽 饋 馈 騩
kuí okay kui2 okay 揆 晆 暌 楏 楑 櫆 湀 犪 睽 聧 葵 蘷 虁 蝧 踨 躨 逵 鄈 鍨 闈 隖 頄 頯 馗 騤 骙 魁 鮭
kuò okay kuo4 okay 彍 扩 拡 拪 挄 擴 栝 漷 濶 秬 笾 蛞 迾 鄺 闊 阔 霨 鞟 鞹 髵 鬌
kuā okay kua1 okay 晆 荂 誇 跨
kuāi okay kuai1 okay
kuān okay kuan1 okay 髋 髖
kuāng okay kuang1 okay 哐 恇 桅 洭 硄 筐 誆 诓 軭 邼
kuī okay kui1 okay 岿 悝 盔 窥 窺 茥 藈 蘬 虧 覎 觃 鍷 闚
kuǎ okay kua3 okay 跨 銙 錁 锞
kuǎi okay kuai3 okay
kuǎn okay kuan3 okay 歀 窾 頼 颒
kuǎng okay kuang3 okay
kuǐ kui3 磆 窤 窷 跬 蹞 闗 頂 頍 顬 鬼 㒑
kuǒ okay kuo3 okay
okay ka4 okay
kài okay kai4 okay 愒 愾 欬 渴 溔 炌 炏 烗 礚
kàn okay kan4 okay 瞰 矙 磡 竷 薝 衎 譺 闞 阚 餜 鬪
kàng okay kang4 okay 抗 沃 炕 犺 砊 邟 鈧 钪 閌 闶
kào okay kao4 okay 銬 铐 靠 鮯 鲒
káng okay kang2 okay
káo okay kao2 okay
okay ke4 okay 剋 勀 勊 叮 喀 嗑 垎 堁 娔 客 尅 恪 愘 愙 揢 搕 枖 榼 氪 溘 碢 碦 秎 緙 缂 蚵 衉 課 课 醘 鋽 锝 騍 骒 龎 㒆 䶗
kèn okay ken4 okay
okay ke2 okay 殼 頢 颍
kòng okay kong4 okay
kòu okay kou4 okay 寇 怐 扣 敂 溝 滱 瞉 窛 筘 簆 蔲 蔻 釦 鷇 㓂
okay ku4 okay 庫 焅 瘔 矻 秙 絝 綯 绔 绹 袴 裤 褲 趶 跨 酷 㒂
kùn okay kun4 okay
okay ka1 okay
kāi okay kai1 okay 鐦 锎 開 闐 闼
kān okay kan1 okay 堪 嵁 戡 栞 眉 看 龕 龛
kāng kang1 慷 杭 槺 漮 砊 穅 粇 糠 荒 躿 鏮 閇 闵 鱇
kāo okay kao1 okay
okay ke1 okay 棵 樖 犐 珂 疴 痽 瞌 砡 磕 礍 科 稞 窠 簻 胢 苛 荰 萪 薖 蝌 趷 軻 轲 鈯 鉼 錎 钵 铤 頢 顆 颍 颗 髁
kēng okay keng1 okay 奟 妔 挳 摼 牼 硁 硍 硜 硻 胦 脛 誗 鉯 銵 鍞 鏗 铿 阬
okay ke3 okay 嶱 敤 棳 渇 渴 炣 盆 磒 礍 閙 閜 頼 颒 㒞
kěn okay ken3 okay 懇 狞 肎 肯 肻 豤 錹 頍 颀 齗 齦 龂 龈
kōng okay kong1 okay 涳 硿 穹 空 箜 錓 鵼
kōu okay kou1 okay 摳 毁 芤 袧 鎰
okay ku1 okay 堀 扝 挎 枯 桍 矹 窉 窟 胐 跍 軲 轱 郀 顝 骷 鮬
kūn okay kun1 okay 崑 巎 惃 昆 晜 淵 焜 猑 琨 瑻 菎 蜫 裈 褌 貇 醌 錕 锟 預 餙 騉 髠 髡 髨 鯤 鰠 鲲 鵾 鶢 鹍
okay ka3 okay 胩 鉲
kǎi okay kai3 okay 垲 塏 岀 恺 愷 慨 暟 楷 蒈 豂 輆 鍇 鎧 铠 锴 閝 闓 闿 集 颽
kǎn okay kan3 okay 埳 塪 崁 惂 様 檶 欿 歁 歞 砍 莰 輡 轀 轗 顑 鬪
kǎng okay kang3 okay
kǎo okay kao3 okay 槀 洘 烤 燺 稁 考 薧 鮳 鲓
kǒng okay kong3 okay
kǒu okay kou3 okay
okay ku3 okay
kǔn okay kun3 okay 梱 硱 祵 稇 稛 綑 裍 閫 閸 阃 麇 齫 齲
la okay la5 okay
le okay le5 okay
lei okay lei5 okay
li okay li5 okay
lie okay lie5 okay
liàn okay lian4 okay 孆 恋 戀 捗 撿 敛 斂 栏 楝 櫿 歛 殓 殮 浰 湅 潋 澰 瀲 炼 煉 瑓 練 纞 练 萰 蔹 蘝 蘞 裣 襝 連 錬 鍊 鏈 链 鰊
liàng okay liang4 okay 全 凈 哴 喨 悢 晾 涹 湸 諒 谅 踇 輌 輛 辆 量 鍄 靗
liào okay liao4 okay 廖 摾 撨 料 炓 燎 爒 瞦 翌 蟉 釔 鐌 镢
lián okay lian2 okay 匳 嗹 噒 奁 奩 奱 嫾 帘 廉 怜 慩 憐 梿 槤 櫣 涟 溓 漣 濂 濓 熑 燫 琏 璉 瞳 磏 稴 簾 籢 籨 縺 羯 翴 联 聫 聮 聯 膁 臁 苒 莲 莴 蓮 蔸 薕 薝 蘗 蘞 螊 蠊 裢 褳 覝 謰 譧 蹥 连 連 鄻 鎌 鏈 鐮 镰 雪 零 鬑 鰱 鲢 㓎
liáng okay liang2 okay 椋 樑 涼 粮 粱 糧 綡 良 莨 諐 谄 踇 輬 辌 野 量 駺
liáo okay liao2 okay 寮 尛 屪 嵺 嶚 嶛 廫 憀 憤 摎 摾 撩 敹 斘 暸 楽 樂 橑 漻 潦 熮 燍 獠 璙 疗 療 窷 簝 繚 缭 聊 膋 膫 蟟 豂 賿 蹘 辽 遼 鐐 镣 顟 飂 飉 髎 鷚 鷯 鹨 鹩
liè okay lie4 okay 劽 埓 姴 戺 挒 捩 擸 洌 浖 烈 煭 爈 犣 猈 猎 獵 睙 累 聗 脟 膂 茢 蛚 蛶 裂 趔 躐 迾 邉 颲 鬛 鬣 鮤 鱲 鴷
liù okay liu4 okay 溙 澑 熓 畂 畘 硽 磂 磛 翏 蹓 遘 鎤 鐂 镊 际 陷 雡 霤 飀 餾 馏 鬸 鷚
liú no ref from ? no ref from ? liu2 okay 摅 斾 旈 旒 榴 橊 沠 泲 流 浏 渵 溙 漹 澏 瀏 琉 瑠 瑬 璢 畄 留 畱 疁 瘤 癅 硫 翌 聃 膡 蒥 蓅 藰 蟉 裗 遛 鎏 鎦 鏐 鐁 镏 镠 飀 飅 飗 餴 饾 駠 駵 騮 驑 骝 鰡 鶹 鹠 麍 㐬
liān okay lian1 okay
liāo okay liao1 okay
liē okay lie1 okay
liě okay lie3 okay
liū okay liu1 okay 熘 蹓
liǎ okay lia3 okay
liǎn okay lian3 okay 斂 歛 涊 淭 溌 琏 璄 碼 羷 脸 膦 臉 莶 蓭 蔸 薟 蘗 蘞 裗 襘 連
liǎng okay liang3 okay 全 兩 唡 啢 掚 緉 脼 良 蜽 裲 蹣 阃 魉 魎 㒳 㔝
liǎo 乿 liao3 乿 乿 潣 燍 瞭 繆 缪 蓼 轑 鄝 釔 钊 钌 镽
liǔ okay liu3 okay 橮 法 珋 畘 畭 綹 绺 罶 羀 蒌 蓳 蔛 鉚 鋶 铆 锍 飹
lo okay lo5 okay
lou okay lou5 okay
luo okay luo5 okay
luàn okay luan4 okay
luán okay luan2 okay 孪 孿 峦 巒 挛 攣 曫 栾 欒 滦 灓 灤 癵 羉 脔 脟 臠 虊 銮 鑾 鵉 鸞 鸾
luò okay luo4 okay 擼 楽 樂 橐 泸 洛 漭 濼 炻 烙 爍 犖 珞 硌 硽 礨 笿 絡 纙 络 荦 落 袼 詺 跜 路 躎 逻 邌 酪 鉻 铬 雒 駱 骆 鮥 鴼 鵅 㓢
luó okay luo2 okay 欏 氇 氌 猡 玀 箩 籮 罗 羅 脰 腟 萝 蔂 蘿 蝷 螺 蟰 蠂 蠞 覙 覶 覼 逻 邏 鏍 鑼 锣 镙 饠 騾 驘 骡 鸁 㑩
luě okay lue3 okay
luō okay luo1 okay 罗 羀 萺
luǎn okay luan3 okay
luǒ okay luo3 okay 欅 猓 瘰 癳 砢 臝 蓏 蜽 蟰 蠃 蠞 裸 躶 鎯 㒩
okay la4 okay 擶 攋 楋 爉 瓎 瘌 癞 癤 翂 腊 臈 臘 萺 蜛 蜡 蝋 蝲 蠟 辢 辣 鑞 镴 鬎 鯻
lài okay lai4 okay 娕 律 徟 条 櫴 濑 瀨 瀬 癞 癩 睐 睞 籁 籟 藾 襰 賚 賴 赉 赖 頼 顂 鵣
làn okay lan4 okay 烂 煈 燗 爁 爛 爤 瓓 纜 缆 覻 連 鑭 镧 闌 㔋
làng okay lang4 okay 琅 莨 蒗 踇 郌 郞 阃
lào okay lao4 okay 橯 涝 潣 澇 烖 牡 癃 絟 绚 耢 耮 萺 軂 酪 髝
okay la2 okay 砬 磖 邋
lái okay lai2 okay 孻 崃 崍 庲 律 徕 徟 徠 来 梾 棶 涞 淶 猍 琜 筙 箂 莱 萊 逨 郲 錸 铼 騋 鯠 鶆 麳 黧
lán okay lan2 okay 噸 囒 婪 岚 嵐 幱 惍 懢 拦 攔 斓 斕 暎 栏 欄 欗 漣 澜 濪 瀾 灆 灡 燣 燷 璼 礛 礷 篮 籃 籣 糷 繿 葻 蓝 藍 蘫 蘭 褫 襕 襤 襴 譋 讕 谰 躝 郮 鑬 钄 镤 闌 阑 韊 㑣 㔋
láng okay lang2 okay 嫏 廊 桹 榔 樃 欴 浪 狼 琅 瑯 硞 稂 筤 義 羹 艆 莨 蓈 蓢 蜋 螂 踉 躴 郎 郞 鋃 鎯 锒 阃
láo okay lao2 okay 哰 唠 嘮 崂 嶗 憥 栊 櫜 浶 涜 潣 澇 牢 痨 癆 磱 窂 簩 蟧 轑 醪 鐒 铹
okay le4 okay 哷 屰 忇 扐 捋 朵 朸 楽 樂 氻 泐 玏 砳 竻 簕 肋 脟 艻 阞 韷 頱 鰳 鳓 㔀
lèi okay lei4 okay 攂 檑 泪 涙 淚 礌 礧 禷 类 累 纃 纇 肊 蘱 酹 銇 錑 雷 靀 頪 類 颣 㑍
lèng okay leng4 okay 楜 睖 稏 踜
léi okay lei2 okay 擂 攀 樋 檑 櫏 欙 瓃 畾 礌 礜 累 縲 纍 纝 缧 罍 羸 蘲 虆 蠝 轙 鐳 鑘 镭 雷 靁 鼺 㒍
léng okay leng2 okay 棱 楞 碍 稜 薐 輖
okay li4 okay 傈 儮 儷 凓 利 力 励 勵 历 厉 厤 厯 厲 叒 吏 呖 唳 嚦 囇 坜 塛 壢 婯 屴 岦 巁 悧 悷 慄 戻 戾 换 搮 擼 攊 攦 攭 斄 暦 曆 曞 朸 枥 栎 栗 栛 栵 棙 櫔 櫟 櫪 欐 歴 歷 沥 沴 泣 浭 涖 淚 溧 濼 濿 瀝 爄 爏 犡 猁 珊 珕 琍 瑮 瓅 瓑 瓥 疠 疬 痢 癘 癧 皪 盭 矋 砅 砬 砺 砾 硆 磿 礪 礫 礰 禲 离 秝 立 笠 筣 篥 类 粒 粝 糲 綟 纅 翬 脷 苈 苙 茘 荔 莅 莉 蒞 藶 蚸 蛎 蛠 蜧 蝑 蝷 蟰 蠇 蠞 蠣 蠫 詈 讈 赲 跞 躒 轢 轣 轹 郦 酈 鉝 鎘 鑛 锹 隶 隷 隸 雠 雳 雴 靂 靋 顝 颯 鬁 鬲 鱱 鱳 鳨 鴗 鷅 鷑 麗 麜 㑦 㒧 㒿 㔏
lìn okay lin4 okay 橉 淇 焛 瞳 磷 粦 膣 臨 蔺 藺 賂 贿 蹸 躏 躙 躧 躪 轒 轥 辚 遳 鄬 閵
lìng okay ling4 okay 炩 霎 靄
okay li2 okay 劙 厘 喱 嚟 囄 嫠 孋 孷 廲 悡 摙 攡 斃 杙 梨 梩 梸 棃 樆 氂 漓 漦 灍 灕 牥 犁 犂 犛 狸 琋 璃 瓈 睝 离 秙 穲 篱 籬 粍 粚 糎 縭 纗 缡 罹 艃 莇 菞 蓠 蔾 薶 藜 蘺 蜊 蟍 蟰 蠞 蠢 褵 謧 貍 邌 酈 酶 醨 釁 釐 鋫 錅 鏫 鑗 離 霽 騹 驪 骊 髣 鯬 鱺 鲡 鵹 鸝 鹂 麖 黎 黐 黧 㒿 㓯
lín okay lin2 okay 嶙 惏 斴 晽 暽 林 淋 滰 潾 瀶 燐 獜 琳 璘 甐 疄 痳 瞵 矝 碄 磵 箖 粦 粼 綝 繗 罧 翷 臨 轔 辚 遴 邻 鄰 鏻 隣 霖 驎 鱗 鳞 麐 麟 㔂
líng okay ling2 okay 刢 囹 坽 夌 姈 孁 岭 岺 朎 柃 棂 棱 櫺 欞 泠 淩 澪 灵 燯 爧 狑 玲 琌 瓴 皊 睖 砱 碐 磵 祾 秢 稏 竛 笭 紷 綾 绫 羚 翎 聆 舲 苓 菱 蔆 蕶 蘦 蛉 衑 裬 詅 跉 軨 輘 酃 醽 釖 鈴 錂 铃 閝 陵 零 霊 霛 霝 靈 駖 魿 鯪 鲮 鴒 鸰 鹷 麢 齡 齢 龄 龗
lòng okay long4 okay 徿 梇 硦 蘟 衖 贚 㑝
lòu okay lou4 okay 瘺 鏤 镂 陋 霪 露
lóng okay long2 okay 巃 巄 昽 曨 朧 栊 櫳 泷 湰 滝 漋 瀧 爖 珑 瓏 癃 眬 矓 砻 礱 礲 窿 竜 笼 篭 簼 籠 聋 聾 胧 茏 蕯 蘢 蝑 蠪 蠬 襱 豅 躘 鏧 鑨 隆 霳 靇 鸗 龍 龒 龓 龙
lóu lou2 嘍 囅 娄 婁 寝 廔 慺 搂 摟 楼 樓 溆 漃 漏 熡 牡 窭 窴 耧 耬 膡 艛 蒌 蔞 蝼 螻 謱 軁 遱 鞻 髅 髏 鷜
okay lu4 okay 勠 圥 垏 娽 峍 廘 彔 录 戮 摝 椂 樚 淕 淥 渌 漉 潞 熝 琭 璐 甪 瘯 盝 睩 硉 碌 磟 祿 禄 稑 穋 箓 簏 簬 簴 簶 籙 粶 綞 绽 膔 菉 蓳 蔍 蕗 虂 螰 觊 觮 觻 谰 賂 赂 趢 路 踛 蹗 輅 轆 辂 辘 逯 酪 醁 錄 録 錴 鏕 鏴 陆 陸 露 騄 騼 鯥 鵦 鵱 鷺 鹭 鹿 麓 㓐
lùn okay lun4 okay
okay lu2 okay 庐 廬 攎 曥 栌 櫨 泸 瀘 炆 炉 爐 獹 玈 璷 瓐 盧 矑 籚 纑 罏 胪 臚 舻 艫 芦 蘆 蠦 轤 轳 鑪 顱 颅 髗 魲 鱸 鲈 鸕 鸬 黸
lún okay lun2 okay 囵 圇 婨 崘 崙 惀 抡 掄 棂 沦 淪 溣 綸 纶 腀 菕 蜦 論 讹 踚 輪 轮 錀 陯 鯩
lüán okay lüan2 okay
lüè no ref from ? lüe4 okay 率 略 畧 稤 藡 鋝 鋢 锊 㑼
lüě okay lüe3 okay
okay la1 okay 搕 摹 柆 磖 翋 菈 邉
lāng okay lang1 okay
lāo okay lao1 okay
乿 le1 乿 乿
lēi okay lei1 okay
lēng okay leng1 okay
lěi okay lei3 okay 壘 樏 櫐 櫑 洡 漯 灅 瘣 癗 磊 磥 礌 礜 礨 累 絫 纃 耒 蕌 蕾 藟 蘽 蠛 誄 讄 诔 轠 鑸 頛 鸓 㑍 㒍 㒦
lěng okay leng3 okay
okay li1 okay
līn def:厸 lin1 +template 厸
līng okay ling1 okay
lōng okay long1 okay
lōu okay lou1 okay
okay lu1 okay
lūn okay lun1 okay
okay la3 okay
lǎi okay lai3 okay
lǎn okay lan3 okay 廩 懒 懶 揽 擥 擽 攬 榄 欖 浨 漤 濪 灠 罬 覧 覽 览 醂 顲
lǎng okay lang3 okay 榒 烺 狼 硠 誏 閬 阆 㓪
lǎo okay lao3 okay 栳 橑 潣 狫 獠 簙 老 荖 蓳 轑 銠 铑
okay li3 okay 峛 峢 峲 悘 李 欐 欚 浬 澧 理 盠 礼 禮 粴 纗 蟸 蠡 裏 裡 豊 逦 邐 醴 里 鋰 锂 雠 鯉 鱧 鱱 鲤 鳢
lǐn okay lin3 okay 廪 懍 懔 撛 檁 檩 澟 癛 癝 磵 祶 稟 粺 菻 㐭
lǐng okay ling3 okay 彾 泟 袊 阾 領 领
lǒng okay long3 okay 壠 拢 攏 朠 竉 笵 篊 籕 蘟 襤 陇 隴 龉 龖
lǒu okay lou3 okay 摟 甊 篓 簍 耥
okay lu3 okay 擄 擼 樐 橹 櫓 氇 滷 瀂 硵 磠 舻 艣 艪 芦 蓾 虏 虜 鏀 鐪 鑥 镥 魯 鲁 鹵
lǔn okay lun3 okay
okay lü2 okay 氀 爈 瘘 瘻 膢 藘 鏝 閭 闾 馿 驢 驴 鹾
okay lü3 okay 儢 吕 呂 屡 屢 履 嵕 嵾 挔 捅 捛 攞 旅 梠 溇 漊 祣 稆 穞 穭 簊 絽 縷 缕 膂 膐 臖 蔛 褛 褸 謰 郘 鋁 铝 鞵 魯
okay lü4 okay 嵂 彔 律 慮 氯 滤 濾 率 箻 累 綠 緑 绿 膟 葎 虑 鋀 錰 鑢
lǜn okay lün4 okay
ma no ref from ? no ref from ? ma5 okay
me +template 么 嚈 沚 麼 麽 me5 okay
men okay men5 okay
miàn okay mian4 okay 靣 麨 麫 麵 麺
miào okay miao4 okay 庿 玅 眂 竗 繆 缪
mián okay mian2 okay 棉 檰 櫋 眠 瞇 矈 矊 矏 綿 緜 緞 绵 臱 芇 蝒 醎 㐷 㒙
miáo okay miao2 okay 婿 緢 苗 蜯 邅 鱙 鶓 鹋 㑤
miè okay mie4 okay 滅 灭 烐 眚 礣 篾 蔑 薎 蠛 衊 覕 鑖 鱴 鴓 㒝
miù okay miu4 okay
miāo okay miao1 okay
miē okay mie1 okay 孭 羋 芈
miū okay miu1 okay
miǎn okay mian3 okay 冕 勉 勔 厷 喕 娩 愐 汅 沔 渑 湎 澓 眄 眝 絻 緬 缅 腼 莬 葂 面 鮵 麪 麫 黼 黾
miǎo no ref from ? miao3 no ref from ? 眇 秒 竑 篎 紗 緲 缈 藐 訧 邈 鈓 钙
mo +template 么 庅 麼 麽 mo5 okay
no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? ma4 okay 杩 榪 犸 獁 睰 祃 禡 罵 虿 蚂 融 貇 貉 閁 駡 騼 骂 㐷 㑻
mài no Mandarin Pinyin section mai4 okay 派 眿 脆 脉 蝐 衃 賣 迈 邁 霞 霢 麥 麦
màn okay man4 okay 慢 曼 槾 漫 澫 澷 熳 獌 縵 缦 蔄 蔓 謽 谧 鄤 鏝 镘 鬗
mào okay mao4 okay 懋 暓 柕 楙 毕 毞 毷 牛 瑁 皃 眊 睿 瞐 耄 耒 艒 芼 茂 萺 蓩 袤 貌 貿 贸 鄮 㒵 㒻
okay ma2 okay 菺 蔴 蟆 蟇 麻
mái mai2 貊 霾
mán okay man2 okay 摱 曵 槾 標 漪 璊 瞒 瞞 蔋 蛮 蠻 謾 谩 蹒 蹣 鞌 顢 颟 饅 馒 鬘 鰻 鳗 㒼
máng no ref from ? mang2 no ref from ? 尨 庫 忙 恾 杗 杧 氓 汒 浝 牤 牻 狵 痝 盲 盳 瞡 矊 硭 笀 芒 茫 获 蒕 蘉 蛖 邙 釯 鋩 铓 駹 鼆 龉 龖 䵨
máo okay mao2 okay 旄 枆 毛 毺 法 渵 牦 犎 猦 矛 罞 耒 芹 茅 蝥 蟊 覒 軞 酕 錨 锚 髦 髳 鶜
mèi okay mei4 okay 毎 煝 瑀 痗 眛 睸 祙 苺 莏 蝏 蝞 袂 謎 谜 跊 迯 韎 鬽 魅 䵢
mèn okay men4 okay 滞 滾 焖 燜 瞒 瞓 闷 鞌
mèng okay meng4 okay 梦 溕 盜 瞡 矊 蜢 霥 霿
méi okay mei2 okay 嵋 徾 攗 枚 栂 梅 楣 楳 槑 沒 没 湄 湈 煗 煤 猸 玫 珻 瑂 眉 睂 禖 穈 篃 糕 脄 脢 腜 苺 莓 葿 郿 酶 鋂 鎇 镅 霉 靟 鶥 鹛 黴
mén okay men2 okay 汫 璊 瞒 瞓 穈 菛 虋 鍆 钔 門 閅 门
méng okay meng2 okay 幪 懞 懵 曚 朦 梤 橗 檬 氋 民 濛 獴 甍 甿 盟 瞇 瞢 矇 矒 礞 艨 苎 莔 萌 萠 蒙 蕄 虻 蝱 蟊 鄳 鄸 雺 霢 霿 靀 饛 鯍 鸏 鹲 黼 黾
okay mi4 okay 宻 密 峚 幂 幎 幦 旤 榓 樒 櫁 汨 沔 泌 淧 淿 溞 滵 漞 濗 熐 眮 祕 秘 簚 糸 羃 蔤 藌 蜜 蠠 覓 覔 覛 觅 謎 謐 谜 谧 迯 鑑 鼏
mìng okay ming4 okay
okay mi2 okay 擟 擳 攠 檷 河 濐 瀰 爢 狙 猕 獮 獼 瓕 眮 祢 禭 籋 糜 縻 罙 蒾 蘪 蘼 詸 謎 谜 迷 醚 醾 醿 釄 镾 靟 鸍 麊 麋 麍 麛
mín okay min2 okay 忟 怋 捪 敯 旻 旼 暉 民 汫 玛 珉 琘 瑉 痻 盿 砇 碈 緍 緡 缗 罠 苠 賬 鈱 錉 鍲 閔 閺
míng no ref from ? ming2 okay 暝 朙 洺 溟 猽 盜 眀 眳 瞑 茗 萇 蓂 螟 覭 鄍 酩 銘 铭 鳴 鸣
okay mo4 okay 嚜 圽 塹 塻 墨 妺 嫼 寞 帒 帞 慔 抵 昩 暯 末 枺 歾 歿 殁 沐 沚 沫 洦 湐 漠 瀎 爅 獋 瘼 皌 眜 眽 瞙 砞 磥 礳 秣 粖 絈 縸 纆 耱 脈 脉 膜 茉 莈 莫 蓦 藐 藦 蛨 蟅 蟔 衇 袙 袹 覙 謩 貃 貇 貉 貊 貘 鄚 銆 鏌 镆 陌 霡 靺 鞦 驀 鬕 魩 默 黙
mòu okay mou4 okay
mo2 尛 摩 摷 摹 擵 攟 旞 模 橅 焝 磨 糢 膜 藦 蘑 謧 謨 谟 靟 饃 饝 馍 髍 魔
móu okay mou2 okay 毇 洠 牟 眸 瞴 繆 缪 蛑 蝥 蟱 袣 謀 谋 鉾 鍪 鞩 鴾 麰
okay mu4 okay 幕 幙 慕 暮 木 楘 毣 沐 炑 牛 牧 狇 目 睦 穆 縵 繆 缪 艅 苜 莪 莯 蚞 鉬 钼 雮 霂 鞪 鹜 㒇
okay mu2 okay 毪 氁 獏 譕
okay ma1 okay 孑 抵 摨 擳 攟 虿 蚂 融 麵
mān okay man1 okay
māng okay mang1 okay
māo okay mao1 okay
mēn okay men1 okay
mēng okay meng1 okay
měi okay mei3 okay 嬍 嵄 挴 毎 每 浼 渼 燘 美 鎂 镁 黣
měn okay men3 okay
měng okay meng3 okay 獲 瓾 艋 蒕 蒙 蜢 蟋 蠄 蠓 錳 锰 鯭 黼 黾 鼃
okay mi1 okay
mīng okay ming1 okay
okay mo1 okay
mōu okay mou1 okay
okay ma3 okay 溤 犵 猽 玛 瑪 码 碼 蚂 螞 鎷 馬 马 鰢 鷌 㐷
mǎi okay mai3 okay 買 鷶
mǎn okay man3 okay 滿 螨 蟎 襔 鏋 鮸
mǎng okay mang3 okay 莽 莾 蟒 蠎
mǎo okay mao3 okay 戼 昴 泖 笷 茆 鉘 铆
okay mi3 okay 敉 沵 洣 渳 濔 瀨 灖 眫 眯 米 脒 芇 葞 蔝 辛 銤 靡
mǐn okay min3 okay 悯 愍 慜 憫 抿 敃 敏 昇 昬 暋 泯 渑 湣 潣 澠 皿 眝 笢 簢 緞 繩 绱 閔 閩 闵 闽 鰵 鳘 黽 黾
mǐng okay ming3 okay 溞 皻 眳 瞇 茗 酩
okay mo3 okay 麼 麽
mǒu okay mou3 okay
okay mu3 okay 拇 母 牡 牳 畂 畆 畒 畝 畞 畮 砪 胟 鉧
na okay na5 okay
ne okay ne5 okay
niàn okay nian4 okay 建 廿 念 棭 涊 淰 碾 艌 鼰 齞
niàng okay niang4 okay
niào okay niao4 okay 尿
nián okay nian2 okay 秥 粘 鮎 鯰 鲇 鲶 黏
niáng okay niang2 okay
niè okay nie4 okay 噛 嚙 囁 囓 圼 孼 孽 峊 嵲 嶡 帇 掚 搻 摄 摰 攝 敜 枿 棿 槴 槸 櫱 泤 涅 湼 疌 篞 糱 糵 聂 聶 臬 臲 菍 蘖 蠥 諗 踂 蹑 躡 錖 鎳 鑷 钀 镊 镍 闑 陧 隉 顳 颞 齧
nié okay nie2 okay
niù okay niu4 okay
niú okay niu2 okay
niān okay nian1 okay
niē okay nie1 okay 踗 鈢 鉩 錜 鑈
niě okay nie3 okay
niōu okay niou1 okay
niū okay niu1 okay
niǎn okay nian3 okay 攆 簐 跈 蹍 蹨 躎 輦 輻 辄 辇
niǎo okay niao3 okay 樢 茑 蔦 袅 裊 褭 鳥 鸟 㒟
niǔ okay niu3 okay 炄 狃 紐 纽 莥 鈕 钮 靵
nuàn okay nuan4 okay
nuán okay nuan2 okay
nuè okay nue4 okay
nuò okay nuo4 okay 挼 掿 搦 搻 濠 稬 穤 糥 糯 諾 诺 蹃 逽 那 鍧 锘 雺 㐡
nuó nuo2 挪 挸 捼 撈 梛 那 郍 难 難 㑚
nuǎn okay nuan3 okay
nuǒ okay nuo3 okay
na4 妠 娏 娜 捺 病 笝 箬 納 絮 纳 肭 蒳 衲 袦 訥 讨 豽 貀 軜 那 鈉 钠 靹 魶
nài okay nai4 okay 榒 渿 耍 耐 胼 能 萘 螚 褦 錼 鼐
nàn okay nan4 okay
nàng okay nang4 okay
nào okay nao4 okay 臋 鐃 閙 闹 鬧
okay na2 okay 訣 誽 鎿 镎
nái okay nai2 okay
nán okay nan2 okay 娚 暔 枏 枬 柟 楠 男 畘 莮 萳 諵 难 難 㓓
náng okay nang2 okay 欜 蠬 饢 馕
náo okay nao2 okay 巎 巙 怓 憹 挠 撓 桡 橈 猱 獶 獿 硇 繷 蟭 詉 譊 鐃 铙 髐
okay ne4 okay 訥 讷
nèi okay nei4 okay
nèn no ref from ? nen4 no ref from ?
okay ne2 okay
néng okay neng2 okay
okay ni4 okay 堄 嫟 嬺 屰 嶷 惄 愵 慒 昵 晰 暱 殝 氼 泤 溺 濖 灃 痆 睨 糑 縌 胒 腻 膩 衱 迡 逆 鷁 鷊 鹝 鹢
nìng ning4 寂 寎 寖 寘 寡 寧 拦 擮 泞 泤 濘 甮 薨
okay ni2 okay 妫 婗 尼 屔 怩 泥 淣 狋 猊 秜 籾 臡 蚭 蜺 觬 貎 跜 輗 郳 鈦 霓 鯓 鯢 鲵 麑 齯
nín okay nin2 okay
níng okay ning2 okay 嚀 孻 宁 寍 寎 寕 寗 寜 寡 寧 拧 擰 柠 檸 濖 狞 獰 甯 疑 聍 聹 苧 鑏 鬡 鸋
nòng okay nong4 okay
nòu okay nou4 okay 稾 耨 譳 鎒 鐞
nóng okay nong2 okay 噥 檂 欁 浓 濃 癑 禯 秾 穠 脓 膿 蕽 襛 譚 農 辳 醲 鬞 齈
nóu okay nou2 okay
okay nu4 okay
nùn okay nun4 okay
okay nu2 okay 挏 笯 胬 蒘 駑 驽 鴑
nüè no ref from ? def:谑 nüe4
okay na1 okay
nān okay nan1 okay
nāng okay nang1 okay
nāo okay nao1 okay
nēn okay nen1 okay
něi okay nei3 okay 那 餒 餥 馁 鮾 鯘
něn okay nen3 okay
okay ni1 okay
okay na3 okay
nǎi okay nai3 okay 嬭 廼 氖 疓 艿 迺
nǎn okay nan3 okay 腩 蝻 赧
nǎng okay nang3 okay
nǎo okay nao3 okay 恼 悩 惱 瑙 碯 脑 腦 㑎
okay ni3 okay 儞 妰 孴 抳 拟 掚 擬 旎 昴 柅 河 泤 濐 狔 疑 祡 禰 苨 薿 鈮 鉨 铌 隬 馜
nǐn okay nin3 okay
nǐng okay ning3 okay 聍 聸
okay nu3 okay
okay nü3 okay
okay nü4 okay 絮 肬 衁 衄
pang okay pang5 okay
piàn okay pian4 okay 骗 㓲
piào okay piao4 okay 嫖 徱 慓 漀 漂 瞟 票 篻 顠 驃 骠 髙
pián okay pian2 okay 緶 缋 胼 腁 蝙 諚 諞 谝 賆 跰 蹁 輧 辩 辫 駢 騈 骈 骿
piáo okay piao2 okay 竂 蚫 闝
piè okay pie4 okay
piān okay pian1 okay 牀 犏 甀 篇 翩 萹 褉 頨 鶣
piāo okay piao1 okay 漂 瞟 祥 縹 缟 翲 薸 螵 顟 飃 飄 飘 魒
piē okay pie1 okay 潆 瘪 癟 瞥 覑
piě okay pie3 okay 丿
piǎn okay pian3 okay
piǎo okay piao3 okay 犥 皫 瞟 篺 縹 缥 膘 臒 莩 蔈 藨 醥 顟 麀
po okay po5 okay
okay pa4 okay
pài okay pai4 okay 蒎 鎃
pàn okay pan4 okay 坟 技 拊 拚 沜 泮 溿 潒 炍 牀 牉 畔 盼 胖 袢 襻 詊 鋬 鑻 頄 頖
pàng okay pang4 okay
pào okay pao4 okay 疱 皰 砲 礟 礮 胞 靤 髱 麭
okay pa2 okay 爬 琶 筢 耙 跁 鈀 钭
pái okay pai2 okay 棑 牌 猅 筵 篺 簰 簲 脾 腕 輫
pán okay pan2 okay 廿 柈 槃 樆 泾 潒 瀇 瀊 爾 番 皡 盘 盤 磐 磻 緇 縏 績 胖 舢 蒰 螋 蟠 覍 跘 蹐 蹣 鄱 鎜 鞶
páng okay pang2 okay 厖 嫎 尣 庞 庬 彷 徬 房 方 旁 榕 碿 篣 胮 腴 舽 蒡 螃 逄 逢 雱 霶 騯 髈 鰗 鳐 龎 龐 㑂
páo okay pao2 okay 庖 泡 炨 炰 爮 狍 胞 苜 袍 趴 跑 軳 鉉 鑡 鞄 颫 麀 麄 齙 龅
pèi no ref from ? pei4 no ref from ? 帔 斾 旆 昞 朎 沛 浿 淟 珮 笩 肺 苝 茇 蜘 轡 辔 配 霈 馷
pèn okay pen4 okay
pèng okay peng4 okay 碰 膧 蓩 踫
péi okay pei2 okay 毰 碚 胐 裴 裵 賠 赔 輨 邳 錂 锫 阫 陪 陫
pén okay pen2 okay
péng okay peng2 okay 塜 塳 弸 彭 憉 挷 搑 朋 棚 椖 樥 淜 澎 痭 硼 稝 竼 篣 篷 纄 膨 菵 蓬 蟚 蟛 輣 逢 錋 鑝 韸 韼 驡 髼 鬅 鬔 鵬 鹏 㔙
okay pi4 okay 屁 揊 擗 椐 淠 渒 潎 澼 濞 甓 疇 睜 礔 署 脾 腕 薜 袩 譬 辟 釷 闢 鷿 鸊 㔃
pìn okay pin4 okay
pìng okay ping4 okay
okay pi2 okay 岘 朇 枇 椐 比 毗 毘 焷 犤 玭 琵 番 疲 皮 笓 篤 紕 纰 罞 署 罴 羆 肶 脾 腗 膍 芘 蕂 蚄 蚍 蚽 蜱 螳 螷 裤 豼 貔 郫 鄱 鈚 鈹 錍 铋 铍 阰 陂 陴 鞚 頔 駓 魮 魾 鮋 鲍 鼙
pín okay pin2 okay 獱 玪 琕 矇 苵 薲 蘋 蠗 貧 贫 頻 顰 频 颦
píng okay ping2 okay 坪 屏 屛 帡 帲 幈 平 慿 憑 枰 泙 洴 淜 玶 瓶 甁 甹 秠 竮 箳 簈 缾 聠 胓 艵 苹 荓 萍 蓱 蘋 蚲 蛢 評 评 軿 輡 郱 馩 鮃 鲆 鵧
okay po4 okay 泇 溡 炇 烞 狛 猷 珀 破 砶 粕 膂 蒪 覅 迫 酦 醗 醱 釙 钋 霷 頔 魄 䦌
pòu okay pou4 okay
okay po2 okay 泇 番 皤 緇 績 蔢 鄱
póu okay pou2 okay 掊 涩 裒 錇 锫
okay pu4 okay 產 舖 舗 鋩 铸
okay pu2 okay 墣 扴 朲 樸 檌 毞 濬 獛 璞 瞨 穙 箁 纀 脭 苻 荾 菐 菩 葡 蒱 蒲 襆 襥 蹼 轐 酺 醪 鏷 镤 㒒
okay pa1 okay 夿 派 皅 舥 芭 葩 蚆 趴
pāi okay pai1 okay
pān okay pan1 okay 番 眅 砍 砙
pāng okay pang1 okay 鍽 霳
pāo okay pao1 okay
pēi okay pei1 okay 娝 岯 怌 柸 肧 胚 衃 醅 阩
pēn okay pen1 okay 歑 濅
pēng okay peng1 okay 恲 抨 梈 泗 漰 澎 烹 砰 硑 硷 磞 苵 軯 軽 迸 閛 駍
pěi okay pei3 okay
pěn okay pen3 okay
pěng okay peng3 okay
pi1 坏 坯 怶 悂 憵 批 披 抷 旇 炋 狉 狓 疉 痖 砒 磇 礕 秛 秠 紕 纰 翍 耚 袩 豾 辛 邰 釽 鈈 鈖 鈹 鉟 銔 錌 鎞 铍 霹 駓 髧 髬 髲 魰 鮍 鲏 鴄
pīn okay pin1 okay
pīng okay ping1 okay 甹 砭 砯 荓 頩
okay po1 okay 泇 泸 泼 溌 潑 濼 癹 跗 酤 醯 釙 鉕 鏺 钷 陂 頔 预
pōu okay pou1 okay
okay pu1 okay 扏 抪 撲 擈 攴 潽 濮 痡 舖 舗 醭 鋪 铺 陠 鯆
pǎi okay pai3 okay
pǎn okay pan3 okay
pǎng okay pang3 okay
pǎo okay pao3 okay
okay pi3 okay 否 噽 嚭 圮 崥 庀 擗 比 疋 痞 癖 脴 苉 苤 諀 銢 隦
pǐn okay pin3 okay
okay po3 okay 钷 頗 颇 駄
pǒu okay pou3 okay 堵 婄 廍 授 棓 犃 瓿 蔀 郧 陃
okay pu3 okay 朲 樸 檏 氆 浦 溥 潽 烳 產 誧 諩 譜 谱 蹼 鐠 镨
qi no ref from ? qi5 okay
qià okay qia4 okay 楫 殎 洽 疤 髂 鮔 㓞 㓣 㓤
qiàn okay qian4 okay 嗕 堑 塹 壍 嵌 悓 慊 棈 椠 槧 欠 歉 牱 牻 皘 篏 篟 綪 縲 纣 芉 芡 茜 蒨 蔳 謕 谞 輤 遡 㐸
qiàng okay qiang4 okay 戞 炝 熗 羻 跃 蹋 蹝 鎑
qiào okay qiao4 okay 峭 帩 撬 撽 橆 殻 殼 硚 磼 窍 竅 翐 翘 翰 茭 誚 譙 诮 谯 蹷 躈 陗 鞘 韒 髚
qián okay qian2 okay 媊 岒 忴 扲 拑 掮 揵 某 榩 歬 涔 渐 漧 漳 潛 潜 濳 濽 灊 煓 燂 燃 燖 爏 犇 等 箝 腨 荥 葥 蔾 虔 赶 鈐 鉗 銭 錢 鍻 钤 钱 钳 雂 騚 鬵 鰬 黔 黚
qiáng okay qiang2 okay 嬙 嵴 廧 弜 強 强 彊 成 樯 檣 漒 爿 牆 畺 艡 蔷 薔 蘠 軖
qiáo no ref from ? 荍 qiao2 no ref from ? 荍 嘺 墥 峞 嶂 嶣 憔 桥 樵 橋 焢 燆 燊 癄 睄 瞧 硚 礄 簥 翘 翹 荊 荍 荞 蕉 蕎 藮 譙 谯 趫 趬 醮 鐈 鞽 顦 驕
qiè okay qie4 okay 奈 妾 怯 悏 惬 愜 慆 拄 挈 捶 朅 沍 洯 淁 渪 砋 穕 窃 竊 笡 箧 篋 緁 蕺 藒 蛪 趂 踥 鍥 锲 鯜 鰇 㓶 䶗
qié okay qie2 okay
qióng no ref from ? 熍 qiong2 no ref from ? 熍 宆 惸 桏 棾 橩 焭 煢 熍 琼 璚 瓊 睘 瞏 穹 窮 竆 笻 筇 茕 藑 藭 蛩 蛪 赹 跫 輁 邛 銀 㑋 㒌
qióu okay qiou2 okay
qiù okay qiu4 okay
qiú qiu2 唒 囚 崷 巯 巰 扏 捀 朹 梂 毬 氱 求 汓 泅 浗 渞 煪 犰 玌 球 璆 皳 盚 紌 絿 肍 脙 艽 苬 莍 虬 虯 蛷 蝤 裘 觓 觩 訄 訅 賕 赇 逎 逑 遒 酋 釓 釚 銶 钆 頄 頮 首 鮂 鯄 鰌 鰽 鳧 鼽 㐤
qiā okay qia1 okay
qiān def:搴 竓 qian1 搴 竓 千 厮 圱 圲 奷 婜 嬳 孯 岍 嵈 幵 悭 愆 慳 扦 拪 挰 掔 搴 撁 攐 攑 攓 杄 檶 櫏 欦 汘 汧 牵 牽 竓 签 簽 籤 粁 縴 羟 羥 肷 膁 臤 芊 茜 蚈 褰 諐 謙 譣 谦 谸 蹅 迁 遷 釺 鈄 鉛 鋟 鐱 钎 铅 锓 阡 韆 顩 騫 骞 鬜 鬝 鵮 鶼 鹐
qiāng qiang1 將 嶈 戕 戗 戞 抢 掣 搴 斨 枪 椌 槍 溬 牄 猐 玱 瑲 矼 箉 篬 羌 羗 羫 腔 蜣 謒 跄 蹌 蹡 錆 鎗 鏘 鏹 锖 锵 镪 鶥 鸠
qiāo okay qiao1 okay 幧 敲 橇 毧 硗 碶 磽 繑 繰 缰 蕉 趩 跤 跷 踍 蹺 蹻 郻 鄡 鄥 銘 鍫 鍬 鏒 鐰 锹 隿 鞒 頝 骹 髜
qiē okay qie1 okay
qiě okay qie3 okay
qiōng okay qiong1 okay 銎 鞟
qiū qiu1 恘 楸 湪 秋 秌 穐 篍 緧 萩 蓲 蚯 蝵 蟗 蠤 趥 遏 邱 鞦 鞧 鰉 鰍 鱃 鳅 鶖 鹙 龚 龜 龝 龟
qiǎ okay qia3 okay
qiǎn okay qian3 okay 槏 浅 淺 繾 缱 肶 蜸 譴 谴 遣 齠
qiǎng okay qiang3 okay 強 强 彉 抢 搶 磢 繈 繦 羞 羢 褼 鏩 镪
qiǎo okay qiao3 okay 磼 舃 舄 釥 隿
qiǒng okay qiong3 okay
qiǔ okay qiu3 okay
quàn okay quan4 okay 勸 棤 烇 牶 玔 絭 縑 荈
quán okay quan2 okay 婘 孉 峑 巏 恮 惓 拳 捰 搼 权 桊 権 權 泉 洤 湶 牷 犈 獼 瑔 痊 硂 筌 紓 纫 腀 荃 葲 蜷 蠸 觠 詮 講 诠 跥 踡 輇 辁 醛 銓 铨 顴 颧 駩 騡 鬈 鰁 鳈 鷤 鸓 齤 㒰
què okay que4 okay 塙 墧 寉 崅 悫 愨 慤 搉 攃 榷 殻 毃 灍 燩 猈 獡 琷 皵 硞 确 碏 確 碻 礐 礭 舃 舭 芍 觱 趞 郄 闋 闕 阕 阙 雀 鳤 鵲 鹊
qué okay que2 okay
quān okay quan1 okay 悛 桊 棬 箞 絟 腀 鐉
quē okay que1 okay 炔 缺 蒛 闕 阗
quǎn quan3 犬 犭 琄 甽 畎 綣 縓 绻 虇 詃
okay qi4 okay 呮 咠 噐 器 夡 契 妴 弃 徛 忔 愊 憇 憩 拿 掲 摖 暣 栔 棄 气 気 氣 汔 汽 泣 湆 湇 湼 溼 漬 濕 炁 焊 甈 甭 盵 矵 砌 碛 碶 磜 磧 磩 礘 竌 綥 綾 緝 缉 罊 葺 薷 蟿 訖 諿 讫 趽 跀 迄 鏚 鼜 㓞 㔑
qìn okay qin4 okay 寴 抋 揿 搇 撳 櫢 欼 沁 瀒 菣 衺 㓎
qìng okay qing4 okay 慶 掅 殸 汫 渄 渹 漀 碃 磘 磬 箉 綮 罄 覜 談 謦 请 輑 鑋 靘
okay qi2 okay 其 剘 圻 埼 墘 奇 岐 岓 崎 帺 忯 愭 懠 掑 斉 斊 旂 旗 朞 期 枝 棊 棋 檱 櫀 歧 淇 濝 濟 猉 玂 琦 琪 璂 畁 畦 畸 疷 碁 碕 祁 祈 祺 禥 竒 粸 綦 綨 纃 翗 耆 肳 脐 臍 艩 芪 荠 萁 萕 蕲 薺 藄 蘄 虬 蚑 蚔 蚚 蛴 蜝 蜞 蟡 蠐 衹 褀 賫 賰 赋 跂 踑 軓 軝 迉 逓 鄿 釮 錡 錤 锜 隑 頎 颀 饏 騎 騏 騸 骐 骑 鬐 鬿 鮨 鯕 鰭 鲯 鳍 鵸 鶀 麒 齊 齍 齐
qín qin2 嫀 嶜 庈 廑 慦 懃 懄 捦 擒 斳 梣 槿 檎 溰 澿 珡 琴 琹 矓 禽 秦 耹 芩 芹 菦 菪 蓀 蘂 蚙 螓 蠄 覂 赺 鈙 靲 鳹 鵭
qíng qing2 擎 晴 暒 樈 檠 殑 氥 甠 粽 談 请 鯢 鲮 黣 黥 㔀
okay qu4 okay 絮 蘥 蜛 覰 覷 覻 觑 詘 诎 趣 趤 閴 闃 阒 麮 黟 鼁
okay qu2 okay 懅 戵 斪 朐 欋 氍 淭 渠 灈 璖 璩 痀 癯 瞸 磲 籧 絅 翑 翵 胊 臞 菃 葋 蕖 蘧 蚶 螶 蟝 蠶 蠷 衢 豦 躣 軥 遼 鉟 鐻 鑺 鴝 鸜 鸲 麯 麴 麹 鼩
qún okay qun2 okay 群 裙 裠 錞 麇 麒
okay qi1 okay 唭 嘁 墄 妻 娸 嵞 悽 慼 慽 戚 攲 期 柒 栖 桤 桼 棲 榿 槠 欹 欺 沍 淒 溦 漆 磎 磩 礬 粞 綾 緀 緑 缁 萋 諆 谸 踥 蹊 郪 鏗 陭 霋 顣 魌 鶈 鸂 齋
qīn okay qin1 okay 嶔 梪 欽 浱 渒 滰 瀙 綅 衾 親 誛 鋚 钦 領 顉 顤 駸 骎 鮼
qīng okay qing1 okay 圊 寈 氢 氫 氰 淸 清 狅 蜻 談 请 軽 輕 轻 郬 鐿 靑 青 頂 顬 鯖 鲭
qu1 区 區 取 呿 坥 屈 岖 岴 嶇 憈 抾 敺 曚 曲 毁 瞿 砠 祛 絁 胠 虗 蛆 蛐 袪 評 詘 誳 词 趋 趌 趡 趨 躯 軀 镼 阹 鞟 鞫 駆 駈 騬 驅 驱 髷 魼 鰸 鱋 鶌 麬 麰 黢
qūn okay qun1 okay 踆 輴 逡 遀 鰆
okay qi3 okay 唘 啓 啔 啟 婍 屺 岂 敧 晵 杞 棨 槣 檴 玕 盀 稺 綮 綺 绮 芑 芞 袬 裿 諬 豈 起 跀 邔 闙 㒅 㓗
qǐn okay qin3 okay 昑 曋 螼 赾 鋚 锒 㓎
qǐng okay qing3 okay 磪 苖 請 謟 请 頃 顷
okay qu3 okay 竬 筁 紶 苢 詓 齲 龋
qǔn okay qun3 okay
ruán okay ruan2 okay
ruì okay rui4 okay 枘 汭 瑞 睿 芮 蚋 蜹 鈉 銳 鋭 锐 㓹 䦌
ruí okay rui2 okay
ruò okay ruo4 okay 楉 淼 焫 爇 箬 篛 芮 若 蒻 蠚 鄀 鰙 鰯 鶸
ruó okay ruo2 okay
ruǎn okay ruan3 okay 瓀 盶 碝 礝 緛 耎 腝 蝡 蠕 軟 輭 软 阮 雺 㓴
ruǐ rui3 蕊 蕋 蘂 蘃
ràng okay rang4 okay 讓 让
rào okay rao4 okay 隢 顤
rán okay ran2 okay 繎 肰 蚒 蚦 蚺 蛅 衻 袇 袡 髥 髯
ráng okay rang2 okay 瀼 獽 瓤 禳 穣 穰 纎 蘘 蠬 躟 鑱 镬 鬤
ráo okay rao2 okay 橈 荛 蕘 蛲 蟯 襓 饒 饶
okay re4 okay 爇 若
rèn okay ren4 okay 刄 妊 姙 屻 恁 扨 杒 梕 牣 紉 紘 絈 纫 纱 肕 腍 葘 衽 袵 訒 認 认 讱 賃 赁 軔 軠 轫 靭 靱 韌 韧 飪 餁 饪 鵀
rèng okay reng4 okay
okay re2 okay
rén okay ren2 okay 儿 壬 忈 忎 朲 秂 紝 絍 纴 芢 鈓 銋 魜 鴹 鴼
réng okay reng2 okay 艿 辸 陾
no ref from ? ri4 okay 鈤 馹 驲
ròng okay rong4 okay
ròu okay rou4 okay
róng okay rong2 okay 嶸 曧 栄 榕 榮 榵 毧 溶 滻 瀚 烿 熔 爃 狨 瑢 穁 絨 縙 绒 羢 肜 茙 茸 荣 蓉 蝾 融 螎 蠑 褣 訒 讻 鎔 镕 須 颂 駥 髶 鰫 鷛
róu rou2 柔 楺 沑 渘 瑈 瓇 禸 糂 糅 脜 腬 葇 蝚 踺 蹂 輮 鍒 鍕 鞣 韖 騥 鰇 鶔
okay ru4 okay 孷 洳 溽 縟 缛 肇 蓐 褥 辱 鄏
rùn okay run4 okay 閏 閠 闰
no ref from ? ru2 okay 帤 挏 挐 曘 桇 洰 渪 濡 燸 筎 繺 臑 茹 蕠 薷 蝚 蠏 袽 襦 邚 醹 銛 鑌 铲 雺 顬 颥 鱬 鴽
rún okay run2 okay
rāng okay rang1 okay
rēng okay reng1 okay
okay re3 okay
rěn okay ren3 okay 秹 稔 腍 荏 荵
rǎn okay ran3 okay 媣 染 橪 珃 苒 㒄
rǎng okay rang3 okay 爙 穭
rǎo okay rao3 okay 繚 繝 绔 遵 㑱
rǒng okay rong3 okay 氄 縞 茸 軵 隒
rǒu okay rou3 okay
okay ru3 okay 擩 汝 肗 辰 鄊 銣 铷
sai okay sai5 okay
sheí okay shei2 no ref from ? no ref from ?
shi def:識 def:识 shi5 識 识
shuà okay shua4 okay
shuài okay shuai4 okay 帗 帥 率 繂 蟀
shuàn okay shuan4 okay
shuàng okay shuang4 okay
shuì okay shui4 okay 涚 睡 瞓 祱 稅 税 蛻 蜕 裞 誨 誫 说 㔑
shuí okay shui2 okay
shuò okay shuo4 okay 揱 搠 数 敲 朔 槊 欶 洬 溮 濯 烁 燿 爍 爔 獡 瘼 矟 硕 碩 箹 芍 蒴 藡 鎙 鑠 铄
shuó okay shuo2 okay
shuā okay shua1 okay
shuāi okay shuai1 okay 缞 衰
shuān okay shuan1 okay
shuāng okay shuang1 okay 泶 滝 瀝 礵 艭 雙 霜 騺 驦 骦 鷞 鸘 鹴
shuō okay shuo1 okay
shuǎ okay shua3 okay
shuǎi okay shuai3 okay
shuǎng okay shuang3 okay 縔 騻
shuǐ shui3
shà okay sha4 okay 喢 嗄 帹 廈 擑 柵 柾 歃 歫 沖 煞 箑 翜 翣 萐 閯 霅 霎 㵤
shài okay shai4 okay
shàn okay shan4 okay 单 善 喬 墠 墡 嬗 扇 掞 掸 摲 撣 擅 椕 樾 橬 汕 潧 澷 灗 煵 熌 疝 磰 禅 禩 繕 缮 膳 苨 蟬 蟮 蟺 訕 詷 謆 譱 讪 贍 赡 赸 鄯 釤 銏 鐥 钐 饍 騸 骟 鱓 鱔 鱗 鳝 鳡
shàng okay shang4 okay 尚 蠰 銄 鑜
shào okay shao4 okay 哨 娋 小 梢 潲 燏 燿 睄 稊 笑 紹 綤 绍 舼 袑 邵 颵
shàp okay shap4 okay
shá okay sha2 okay
shán okay shan2 okay
sháng okay shang2 okay
sháo no ref from ? shao2 no ref from ? 竰 芍 苕 韶
shè she4 射 弽 慑 慴 懾 拾 摂 摄 摳 攝 朿 栙 欇 歙 殸 涉 渉 滠 灄 猞 睫 社 聲 舍 葇 蔎 蠂 設 讁 设 赦 韘 騄 麝 㒤 䵥
shèn okay shen4 okay 抻 昚 椹 涁 渗 滲 甐 瘆 瘎 瘫 眒 眘 肻 肾 脤 腎 葚 蜃 鋠 黮
shèng okay sheng4 okay 勝 圣 墭 嵊 晖 椆 榺 渺 琞 甲 盛 繩 聖 胜 蕂 貹 賸
shé okay she2 okay 舌 虵 蛇 蛚 蛥 邤 釶 鉁 鉈 鍦 铊 闍 阇
shéi okay shei2 no ref from ?
shén okay shen2 okay 亿 神 訦 諴 鉮 䰠
shéng okay sheng2 okay 澓 畻 繩 绳 譝 鱦
shì no ref from ? shi4 no ref from ? 仕 伻 伾 佽 侍 冟 势 勢 卋 卶 叓 呩 咴 嗜 噬 埳 士 奭 嬕 室 峙 崼 市 弑 弒 忕 怼 恃 戠 戺 拭 揓 是 昰 枾 柹 柿 根 檡 殒 氏 泽 涯 澤 澨 烒 眂 眎 睗 示 筮 簭 繵 翨 耆 肝 舍 舐 舓 莭 蒎 螤 襫 視 视 試 誓 諟 諡 謚 试 谥 豉 貰 贳 赩 跩 跱 軾 轼 迾 逝 適 遪 遾 郘 醲 釈 释 釋 鈰 鉃 鉽 銴 鎧 铈 飭 飾 餙 餝 饰 鯷 鳀 齛 㒾
shí 識 识 shi2 識 识 塒 实 実 寔 實 峕 拾 描 时 旹 時 榯 湁 湜 溡 炻 甐 石 硑 硕 碩 礬 祏 莳 蒔 蚀 蝕 譗 識 设 识 遈 鉐 鍈 食 飠 饣 鰣 鲥 鼫 鼭
shòu okay shou4 okay 夀 宄 寿 授 涭 濢 狩 獸 璹 痩 瘦 綬 绶 鏉
shóu okay shou2 okay
shù no ref from ? shu4 okay 凁 墅 尌 庶 庻 恕 戍 数 數 木 术 束 杼 树 樜 樹 沭 涏 漱 潄 澍 濖 疌 疏 秥 竖 竪 籔 絉 翙 腧 荗 蒁 術 袕 裋 豎 贒 輵 述 鉥 錰 鏣 鮛 鶐 鷱
shùn okay shun4 okay 舜 蕣 順 顺 鬊
shú okay shu2 okay 掓 朱 淑 焂 熚 璱 秫 菽 藪 虪 蜈 襡 贖 赎 跾 鸀
shā sha1 帴 杀 杉 桬 榝 樧 檁 殺 沙 煞 猀 痧 砂 硰 粆 紗 纱 莎 蔱 裟 賍 赂 鎩 铩 閷 髿 魦 鮻 鯊 鯋 鲨
shāi okay shai1 okay
shān okay shan1 okay 姍 姗 山 幓 彡 扄 扇 挻 搧 杉 柵 柾 檆 潸 澘 烻 煓 煽 狦 珊 痁 穇 笘 縿 羴 羶 脠 膵 舢 芟 苫 衫 襂 跚 軕 邖 釚 钍 顫 颡 髙 鮹
shāng okay shang1 okay 愓 慯 殇 殤 汤 湯 滳 漡 熵 蔏 螪 蠬 觞 觴 謪 鬺
shāo okay shao1 okay 溲 烧 燒 稍 筲 絽 艄 莦 蛸 輎 鞕 髾
shē okay she1 okay 畫 畲 譇 賒 賖 赊 輋
shēn shen1 叁 参 叄 呻 妽 姺 娠 屾 峷 扟 抺 搷 柛 棽 椭 槮 氠 深 燊 珅 甞 申 砷 神 籶 籸 紳 綝 绅 罙 罧 胂 莗 葠 蓟 蔕 薓 裑 襂 襲 訷 詵 诜 身 鉮 霆 駪 鯵 鰬 鲹 鵢
shēng 竓 陹 sheng1 竓 陹 斘 昇 殅 泩 湦 焺 牲 狌 珄 生 甡 甥 竓 笙 聲 胘 苼 鉎 阩 陞 陹 鵿 鼪
shě okay she3 okay
shěn okay shen3 okay 嬸 审 宷 審 弞 沇 沈 淭 渖 瀋 瞫 矤 矧 覾 訠 諗 讅 谂 谉 邥 頣 頥 魫
shěng okay sheng3 okay
shī okay shi1 okay 师 師 施 汁 浉 湤 湿 溮 溼 濕 灍 狮 獅 箷 篧 絁 纗 葹 蒒 蓍 虱 蝨 褷 襹 詩 诗 邿 酶 釁 釶 鈟 鉇 鉈 鍥 铇 鯴 鰤 鲺 鳲 鳾 鶳 鸤
shōu okay shou1 okay
shū no ref from ? no ref from ? 鯈 shu1 no ref from ? no ref from ? 鯈 儵 叔 姝 抒 摅 摴 攄 書 杸 枢 梳 樗 樞 橾 殊 殳 毹 淍 疉 疎 疏 紓 綀 纾 舒 荻 菼 蔬 虠 踈 軗 逊 鄀 陎 陠 鮛 鯈 鵨
shǎ okay sha3 okay
shǎi okay shai3 okay
shǎn okay shan3 okay 橉 煓 睒 覢 醦 閃 闪 陕 陝 陿
shǎng okay shang3 okay 曄 賞 赏
shǎo okay shao3 okay
shǐ no ref from ? 纚 shi3 no ref from ? 纚 使 史 始 宩 屎 施 矢 笶 纗 纚 豕 鉂 駛 驶
shǒu okay shou3 okay 艏 首
shǔ okay shu3 okay 敲 暑 曔 潻 癙 盨 署 蔬 薥 薯 藷 蜀 襞 襩 鐰 钃 鷹 黍 鼠 鼡 㒔
shǔn okay shun3 okay
suàn okay suan4 okay 算 蒜 逆 遷
suèi okay suei4 okay
suì okay sui4 okay 嵗 彖 旞 檅 檖 歲 歳 澻 煫 燧 璲 瓍 睟 砕 碎 祟 禭 穂 穗 穟 篪 粴 繀 繉 繸 蔤 襚 誶 譢 賥 遂 邃 鐆 鐩 阞 隇 隧 㒸
suí okay sui2 okay 遂 遹 隋 随 隨
suò okay suo4 okay
suān okay suan1 okay
suī okay sui1 okay 尿 攵 毸 浽 滖 濉 熣 眭 睢 綏 绥 芕 荽 荾 莍 葰 蓌 虽 雖 鞖
suō okay suo1 okay 娑 挱 挲 摍 桫 梭 樎 沖 牶 犧 獻 睁 簑 簔 縮 缩 羦 莍 莏 蓑 衫 趖 蹜 逡 髼
suǎn okay suan3 okay
suǐ okay sui3 okay 靂 髄 髓
suǒ okay suo3 okay 摵 擌 暛 洓 溑 琐 瑣 璅 瘷 索 褨 鎍 鎖 鎻 鏁 鏼 锁 霈
okay sa4 okay 檢 櫒 殸 脎 萨 蔠 薩 趿 鈑 鎝 钑 闟 颯 飒 馺 㒎
sài okay sai4 okay 簺 賽 赛
sàn okay san4 okay 潵 閐
sàng okay sang4 okay
sào okay sao4 okay 氉 燡 瘙 矂 臇
okay se4 okay 懎 槠 歮 歰 泣 涩 漬 澀 澁 濇 瀒 瑟 璱 穑 穡 繬 翜 色 蔷 薎 譅 趇 轖 鉌 銫 鎧 铯 雭 飋 㒊
def:俟 no ref from ? si4 佁 俟 儩 兕 嗣 姒 娰 孠 寺 巳 忹 杫 枫 柶 梨 汜 泗 泤 洍 涘 瀃 牭 祀 祟 禩 竢 笥 耜 聾 肂 肆 苠 蕼 視 貄 賜 赐 釲 鈻 集 飏 飤 飳 飼 饯 饲 駟 驷 㐌
sòng okay song4 okay 誦 讼 诵 送 頌 颂 餸
sòu okay sou4 okay 潀 瘶 膄
okay su4 okay 塑 夙 嫊 宿 愫 愬 憟 栜 榡 樕 橚 殐 泝 涑 溯 溸 溹 潥 玊 珟 璛 碿 窣 簌 粛 粟 素 縤 縬 缦 肃 肅 膆 蓿 蔌 藗 蘅 蜶 觫 訴 誎 謖 诉 谡 趚 蹜 速 遡 遬 鋉 餗 驌 骕 鱐 鷫 鹔 㑉 㑛 㓘 㔄
sùn okay sun4 okay
okay su2 okay
okay sa1 okay
sāi okay sai1 okay 毢 毴 腮 蓌 顋 鰓 鳃
sān okay san1 okay 嘇 弊 弎 攕 毵 毿 犙 粪 糁 糝 糞 蔕 鬖
sāng okay sang1 okay
sāo okay sao1 okay 瘙 繅 繰 缫 缰 臊 艘 颾 騒 騷 骚 鰠 鰺 鱢 鳋
sēn okay sen1 okay 滰 甧 穼 篸 蔘 襂
sēng okay seng1 okay
sěn okay sen3 okay
okay si1 okay 厶 司 咝 嘶 噝 媤 廝 思 恖 撕 斯 楒 榹 泀 澌 燍 磃 禗 禠 私 簛 籭 糩 糹 絲 緦 纟 缌 罳 菠 蕬 虒 蛳 蜤 螄 蟖 蟴 覗 鉰 鋖 鍪 鐁 锵 颸 飔 騦 鷥 鸶 鼶
sōng okay song1 okay 嵩 庺 憽 松 枀 柗 梥 樫 檧 淞 濍 硹 菘 蜙 鍶 锶 鬆
sōu sou1 搜 摉 摗 涏 溲 獀 艓 蒐 螋 鄋 醙 鎪 锼 颼 飕 餿 馊 騪
okay su1 okay 穌 窘 苏 蘇 蘓 酥
sūn okay sun1 okay 狲 猻 荪 蓀 蕵 薞 飠 飧 飱
okay sa3 okay 躕 靸 㒎
sǎn okay san3 okay 叄 敜 粣 粿 糂 糝 糣 糤 繖 鏾 饊 馓
sǎng okay sang3 okay 鎟 顙 颡
sǎo okay sao3 okay 掃 騷 骒
okay si3 okay
sǒng okay song3 okay 愯 慫 捒 楤 漋 竦 縰 纵 耸 聳 鏒 駷
sǒu okay sou3 okay 擞 擻 櫢 溲 滫 瞍 籔 薮 藪
sǔn okay sun3 okay 笋 筍 箰 簨 跟 鎨 隺 隼 鶽
tian okay tian5 okay
tiàn okay tian4 okay 瑪 舘 蚥 蚸 㐁 㑷
tiào okay tiao4 okay 粜 糶 絩 脁 覜 誽 谂 跳 踒 頧
tián okay tian2 okay 屇 恬 搷 沺 湉 滇 璳 甛 甜 田 甲 畋 畑 盷 磉 窴 緂 胋 菾 鈿 鎭 鎮 钿 闐 阗 顕 颠 鷆 鷏
tiáo okay tiao2 okay 條 樤 祒 稠 笤 脨 芀 苕 萔 蓦 蓨 蜩 誽 谂 趒 跲 迢 銘 鋚 鎥 铫 鞗 髫 鯈 鰷 鲦 齠 龆 㑿
tiè okay tie4 okay
tié okay tie2 okay
tiān okay tian1 okay 沗 沾 添 苨 酟 靔 靝 黇
tiāo okay tiao1 okay 旫 祧 窕 聎 蓦 蓨 鮡
tiē okay tie1 okay 萜 蝴 貼 贴 跒
tiě okay tie3 okay 鐵 铁 锇 驖 鴩
tiǎn okay tian3 okay 殄 淟 町 睓 紽 腆 舔 蚕 覥 觍 賟 錪 鍩 锘 靦 餂 㐁
tiǎo okay tiao3 okay 朐 窕 窮 脁 誂 赴 趒
tou okay tou5 okay
tun okay tun5 okay
tuàn okay tuan4 okay
tuán okay tuan2 okay 團 慱 抟 揗 摶 敤 槫 漙 砕 磘 篼 糰 鏄 鱀 鵾 鷻 鹍
tuì okay tui4 okay 脪 蛹 褦 退 駾
tuí okay tui2 okay 橔 穨 蘈 蹪 隤 頹 頺 頽 颓 餿 魋
tuò okay tuo4 okay 槖 橐 毤 毻 箨 籜 莌 萚 蘀 跅 魂
tuó okay tuo2 okay 橐 汛 沱 沲 狏 砕 砣 砤 碢 磘 紽 舴 蛇 蟹 袉 詑 跎 迤 迱 酋 酡 鉈 铇 阤 陀 陁 鞁 馱 駄 駝 駞 騨 驒 驮 驼 魠 鮀 鱓 鴕 鸵 鼉 鼍 鼧
tuān okay tuan1 okay
tuī tui1 藬 迹
tuō okay tuo1 okay 侻 咃 托 扡 扥 拕 拖 挩 捝 杔 梽 汑 沰 涶 牠 矺 稄 税 脫 脱 舃 託 誨 讬 说 迤 隋 飥 饦 馲 驝 魠
tuǎn okay tuan3 okay
tuǐ okay tui3 okay
tuǒ okay tuo3 okay 彵 撱 椭 楕 橢 綏 绝 軃 隋 鰖 鵎
okay ta4 okay 崉 拓 挞 搨 搩 撻 榻 橽 毾 沓 涾 溻 漭 澾 濌 濕 狧 獭 獺 羍 荄 誻 譶 跶 踏 蹋 蹹 躂 躢 辺 迖 達 遝 遢 錔 鎉 鑉 闒 闟 闥 闼 阘 鞇 鞜 鞳 鞼 鮙 鰨 鳎 龖 龘 㒓
tài okay tai4 okay 忲 态 態 曃 汏 汰 泰 溙 燤 肽 胼 能 舦 酞 鈦 钛 㑷
tàn okay tan4 okay 埮 探 撟 歎 湠 炭 碳 舕 賧 赕 㒎
tàng okay tang4 okay 燙 蕣 趟 鐋 铴
tào okay tao4 okay
tái okay tai2 okay 嬯 抬 擡 斃 旲 枫 檯 炱 炲 箈 籉 胼 能 臺 苔 菭 薹 詇 跆 邰 颱 駘 骀 鮐 鲐 㒗
tán okay tan2 okay 墵 壇 壜 婒 弸 弹 彃 惔 憛 昙 曇 榃 橚 檀 沇 淡 湕 潭 澷 炊 痰 癇 眈 禩 罈 罎 胃 艢 荥 蔾 蕄 藫 蟧 覃 談 譚 谈 谭 貚 郯 醈 醰 錟 鐔 锬 镡 餤 驔
táng okay tang2 okay 塘 搪 摚 棠 榶 樘 橖 溏 漟 煻 瑭 磄 禟 篖 糃 糖 糛 膅 膛 蓎 薚 螗 螳 赯 踼 逿 鄌 醣 鎕 鏛 闛 隚 餳 餹 饄 鶶 㑽
táo okay tao2 okay 梼 檮 洬 涕 淘 濢 祹 籋 綯 绹 萄 裪 跲 迯 逃 醄 鋾 錭 陶 鞀 鞉 饀 駣 騊 鼗
okay te4 特 犅 職 脡 蚮 螟 蟘 貣 貰 贳 鋱 铽 鴏
téng okay teng2 okay 疼 籐 籘 縢 腾 蕛 藤 螣 誊 謄 邆 駦 騰 驣 鰧
okay ti4 okay 嚏 嚔 屉 屜 弝 悈 悌 悐 惕 惖 掦 揥 擿 替 棔 歒 殢 洟 涕 狄 睼 籊 綇 绦 肅 薙 裼 褅 詁 趯 躈 辺 迏 迖 逖 逷 達 遥 銻 錥 鐟 锑 锟 髢 髰 鬀 鬄
tìng okay ting4 okay 氿 濋 聼 聽
okay ti2 okay 堢 媂 媞 崹 惿 提 梮 漽 珶 瑅 睅 碮 禔 禵 稊 綈 緹 绨 缇 罤 苏 荑 蕙 蝭 褆 諡 謕 谒 趧 踶 蹄 蹏 遆 醍 銴 鍗 隄 題 题 騠 鮧 鮷 鯷 鲿 鵜 鶗 鶙 鷜 鹈 鼶
tíng okay ting2 okay 庭 廷 朾 楟 榳 渟 筳 綊 聤 莛 葶 蜓 蝏 諪 邒 閮 霆 鯅 鼮
tòng okay tong4 okay 憅 痛 蘣 衕 通
tòu okay tou4 okay
tóan okay toan2 okay
tóng okay tong2 okay 勭 同 哃 垉 峂 峒 峝 庝 彤 晍 曈 朣 桐 橣 氃 洛 浵 潼 烔 燑 爞 犝 獞 瞳 砼 硐 秱 穜 童 筩 粡 絧 罿 膧 艟 茼 蕫 詷 赧 迵 酮 里 鉖 鉵 銅 铜 餇 鮦 鲖 鼒 鼨 㸗
tóu okay tou2 okay 投 牏 逓 酘 頭 骰 㓱
no ref from ? tu4 okay
tùn okay tun4 okay
no ref from ? tu2 no ref from ? 圖 圗 塗 宊 屠 峹 嵞 庩 徒 怢 悂 捈 揬 梌 涂 湥 潳 瑹 瘏 稌 突 筡 腞 腯 荼 菞 葖 蒤 跌 跿 途 酴 鈯 鍎 馟 駼 鵅 鵚 鷋 鷵 鼵
tún okay tun2 okay 敤 沉 燆 穻 紓 纫 肪 臀 臋 芚 訰 豘 豚 軘 逐 霕 飩 饨 魨 鲀
no ref from ? no ref from ? ta1 no ref from ? 牠 祂 禢 趽 踌 鉈 铇 靷
tāi okay tai1 okay 臷 苔 駖
tān okay tan1 okay 抩 採 摊 擹 攤 橝 滩 漛 灘 瘫 癱 緂 舑 舓 舚 譠 貪 贪
tāng tang1 湯 羰 膙 蕣 蝪 趚 蹚 鏜 鐄 鐶 镗 閭 闛 鞺 鼞
tāo okay tao1 okay 慆 挑 掏 搯 槄 洮 涛 滔 濤 焐 燺 瑫 絛 綡 縚 縧 绦 绸 翢 蜪 詜 謟 轁 鞱 韜 韬 飸 饕
tēng okay teng1 okay
no ref from ? ti1 no ref from ? 睅 銴 锑 骵 髓 鵗 鷈 鷉
tīng okay ting1 okay 庁 廰 廳 机 桯 汀 烂 烨 町 綎 耓 耵 聴 聼 聽 艼 鞓
tōng tong1 炵 熥 狪 痌 蓪 通
tōu okay tou1 okay 愄 鍮
okay tu1 okay 怟 捸 涋 痜 禿 秃 突 葒 鋵 鼩
tūn okay tun1 okay 旽 暾 朜 涒 焞 燆
okay ta3 okay 獭 獸 鰧 鳄
tǎi okay tai3 okay
tǎn okay tan3 okay 憳 憻 毯 璮 禫 胃 膻 菼 袒 襢 賝 贉 赑 醓 鉪 钼 黮
tǎng okay tang3 okay 儻 帑 惝 戃 挠 擋 攨 曭 淌 爣 矘 耥 躺 鎲 钂 镋 㒉
tǎo okay tao3 okay
okay ti3 okay 醋 骵 體
tǐng okay ting3 okay 涏 烶 珽 町 甼 脡 艇 莙 誔 鋌 铤 頰 颊 鮹
tǒng okay tong3 okay 筨 統 綂 统
tǒu okay tou3 okay 諮 鈄 钭 黈
no ref from ? tu3 okay 芏 釷 钍
tǔn okay tun3 okay
wa no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? wa5 okay
okay wa4 okay 瓦 腽 膃 袜 襪 韈 韤 㒝
wài okay wai4 okay
wàn okay wan4 okay 卐 忨 抍 捥 玥 綄 翫 脕 腕 莡 萬 蔋 薍 蟃 貦 贎 輊 鋂 錳 鎫
wàng okay wang4 okay 旺 晼 望 朢 玈 琖 盰 盳 迋 㔞
okay wa2 okay
wán okay wan2 okay 捑 杪 汍 烷 玩 琓 紈 纨 芄 頑 顽 䵥
wáng okay wang2 okay 彺 忖 王 罁 芑 莣 蚟
wèi wei4 僔 卫 叞 味 喂 媦 嬒 尉 嵒 彘 徻 慰 未 渭 濇 煟 熠 熭 爲 犚 犩 猡 猬 畏 眪 硙 磑 竈 緭 罻 胃 苿 菋 蔚 薉 藯 蘶 蜼 蝟 螱 衛 衞 褽 謂 讆 讏 谓 贀 躗 躛 軎 轊 遗 遹 錗 鏏 阠 霨 餧 餵 魏 鮇 鳚 䵢
wèn okay wen4 okay 揾 搵 文 汶 渂 熓 璺 紊 紋 絺 聙 舉 莬 问 闸
wèng okay weng4 okay 蕲 齆
wéi wei2 囗 囲 围 圍 圩 壝 峗 峞 嵬 巃 帏 帷 幃 循 惟 桅 欈 沩 洈 涠 湋 溈 溦 潍 潙 潿 濰 瀢 点 爮 爲 犨 琟 癓 矀 硖 磏 維 维 蒍 蔿 薇 覹 觷 违 違 鄬 醀 鍏 闈 闱 隷 霺 韋 韦 魌 鮠
wén okay wen2 okay 玟 玽 珳 琝 瘒 紋 纹 聞 芠 蚉 蚊 螡 蟁 閿 闅 闦 闻 阌 雯 馼 魰 鳼 鴍 鴖 鼤
okay wo4 okay 握 斡 楃 沃 涴 渥 濣 焥 瘚 硢 肟 臥 蒦 齷 龌
okay wu4 okay 務 勿 卼 噀 坐 坞 垭 塟 塢 奦 婺 寤 屼 岉 嵍 忢 恬 恶 悞 悟 悮 惞 戊 扤 敄 晤 杌 梧 汘 汚 污 沕 溩 烌 焐 熃 物 痦 矹 窹 笀 粅 芴 蘁 蝥 誤 误 迕 逜 遻 鋈 鎢 钨 阢 隖 雾 霚 霧 靰 騖 齀 㐳 䦍
okay wu2 okay 吾 呉 唔 娪 川 庀 廖 无 梧 毋 毌 洖 浯 無 牾 珸 璑 睿 祦 禑 膴 芜 茣 莁 蕪 蜈 蝥 誈 誣 诬 郚 鋘 鋙 铻 鯃 鵐 鷡 鹀 麌 鼯 齪
new entry +template 凫 劸 哇 啒 嗗 娲 媧 徍 挖 搲 攨 汘 汚 污 洼 溛 漥 畖 穵 窊 窌 窪 聉 蛙 鞉 鮭 鲐 鼃 wa1 +template 凫 劸 哇 啒 嗗 娲 媧 徍 挖 搲 攨 汘 汚 污 洼 溛 漥 畖 穵 窊 窌 窪 聉 蛙 鞉 鮭 鲐 鼃 嗗 娲 媧 徍 挖 搲 攨 汘 汚 污 洼 溛 漥 畖 穵 窊 窌 窪 聉 蛙 鞉 鮭 鲐 鼃
wāi okay wai1 okay
wān okay wan1 okay 弯 彎 湾 潫 灣 睕 翩 蜿 豌 貥 贯 関
wāng okay wang1 okay 尫 汪
wēi no ref from ? 婔 wei1 威 婔 媁 媙 崴 巍 微 愄 揋 椳 楲 渨 溾 烓 煨 燰 猔 畃 碨 荽 萎 葨 葳 薅 薶 蝛 覣 詴 逶 隇 隈 魌 鰃 鰄 鳂
wēn okay wen1 okay 溫 瑥 瘟 瞃 缊 蕬 蘈 豱 輼 轀 辒 韝 馧 鰛 鰮 鳁
wēng okay weng1 okay 螉 鎓 霐 鶲 鹟
wěi okay wei3 okay 偽 僞 儰 唫 喡 壙 委 娓 寪 尾 崣 嵔 廂 徫 愇 斖 暐 梶 椲 洧 浘 渧 濻 炜 煒 猥 玮 瑋 畃 痏 痿 硊 碤 磈 緯 纬 腲 艉 芕 芛 苇 荱 荽 萍 葦 蒍 蓶 薳 蘤 蜲 蜼 諉 诿 踓 鍡 隗 韑 韙 韡 韪 頠 颹 骩 骪 骫 鮪 鰖 鲔 鷐
wěn okay wen3 okay 抄 桽 歺 殁 煳 眵 稳 穏 穩 笀 紈 肳 脗 陎 㒚
wěng okay weng3 okay 浻 滃 瞈 翁 聬 蓊
no ref from ? wo1 okay 撱 涡 涹 渦 濃 猧 窝 窩 緷 莴 萵 薶 蜔 蝷 踒
誣 诬 wu1 誣 诬 圬 媉 屋 巫 弙 恬 恶 惞 扜 斺 杇 歍 汙 汚 污 洿 渣 烏 瑦 窏 箼 腛 螐 誟 誣 诧 诬 邬 鄔 鎟 钦 陑 鰞 鴮 鼿
okay wa3 okay
wǎi okay wai3 okay
wǎn wan3 婉 宛 惋 挽 晚 晩 晼 梚 椀 浣 涳 澣 琬 畹 皖 盌 睌 睕 碗 箛 綩 綰 绾 脕 脖 莞 莬 菀 萖 蜿 踠 輓 鋄 鋔 錽 関 鞔 魭 鯇 鲩
wǎng okay wang3 okay 方 暀 枉 棢 汪 瀇 皅 網 网 罒 罔 菵 蛧 蝄 誷 輞 辋 迬 魍 㓁
no ref from ? no ref from ? wo3 okay
okay wu3 okay 倵 儛 午 啎 墲 妩 娒 娬 嫵 嵨 庑 廡 忤 怃 憮 捂 摀 旿 橆 武 毌 潕 牾 玝 珷 甒 碔 膲 舞 蕪 躌 迒 鵡 鹉 㐅 㑄 㒇
xià okay xia4 okay 嚇 夏 夓 廇 懗 昭 暆 欱 煂 疜 睱 罅 芐 諓 譩 鏬 閕 閙 閜 鶷
xiàn okay xian4 okay 县 咞 哯 垷 塥 姭 娊 宪 岘 峴 憲 撊 晛 橌 涀 瀗 献 獻 现 現 県 睍 粯 糮 絤 綫 線 縣 线 缐 羠 羡 羨 脃 腺 臔 臽 苋 莧 蚬 蜆 袨 覈 见 誢 豏 軌 軒 轞 鋧 錎 鏺 關 限 陥 陷 霰 餡 馅 鮮 鲜 麲 黰 㔓
xiàng no ref from ? xiang4 no ref from ? 塂 巷 恦 曏 栰 樢 橡 珦 相 缹 萫 蚃 蟓 蠁 襐 鄄 鄓 銖 鐌 闀 闂 陊 項 项 鱌
xiào okay xiao4 okay 啸 喾 嘨 嘯 娎 孝 恔 效 敩 斅 斆 校 歗 殽 涍 澥 熽 爷 狡 笑 肖 芍 茭 藠 誟 謝 輂 酵 霁 鞩 㒆 㔅
xiá okay xia2 okay 匣 叔 峡 峽 押 挞 挽 搳 敮 斚 暇 柙 歃 洽 炠 烚 狎 狭 狹 珨 瑕 瘎 硖 硤 碬 磍 祫 笚 筪 給 縀 縖 翈 舝 舶 葫 蕸 赮 轄 辖 遐 鍗 鎋 陜 陽 霅 霞 騢 魻 鰕 黠 㵤
xián okay xian2 okay 嗛 娴 娹 婱 嫌 嫺 嫻 弦 憪 挤 撍 涎 燅 甉 痃 痫 癇 癎 瞯 瞷 矟 碪 礥 絃 羬 肧 胘 舷 葴 藖 蚿 蛝 螆 衔 衘 観 諴 賢 贒 贤 輱 銜 閑 閒 闲 鷳 鷴 鷼 鹇 鹹
xiáng okay xiang2 okay 祥 絴 翔 詳 详 跭 陊
xiáo okay xiao2 okay 淀 淆 笅 絝 胶 訤 誵 郩 㑾
xiè xie4 卸 塮 奈 妎 媟 屑 屟 屧 嶰 廨 徢 懈 揳 斺 暬 械 楔 榍 榭 檝 泄 泻 洩 渫 溉 潰 澥 瀉 瀣 灺 炥 焎 燮 爕 獬 疶 祄 禼 糏 紲 絏 絬 緤 绁 缷 薠 薤 蟹 蠏 衸 褻 觝 觠 解 諘 謝 谢 跬 躕 躞 迥 邂 隬 靹 鞢 韰 駴 骱 齘 齥 㒠 㓔 㔎 䦏
xié xie2 協 叶 嗋 垥 奊 恊 愶 慀 拹 挟 挾 揳 搚 搸 撷 擑 擕 擷 攙 斜 旪 桏 歙 汁 熁 燲 猬 眪 籺 絜 綊 緳 纈 缬 翓 耶 胁 脅 脇 脥 膎 苳 葉 蝢 衺 襭 諧 谐 邪 鋣 鞋 鞵 頁 頝 颉 鮭 鲐 龤
xiòng okay xiong4 okay
xiòu okay xiou4 okay
xióng okay xiong2 okay
xiù okay xiu4 okay 宿 峀 溴 珛 琇 秀 綉 繍 繡 绣 臩 莟 袖 褎 褏 銹 鏥 鏽 锈 齅
xiā okay xia1 okay 煵 疨 瘎 瞎 虾 蝦 谺 鍜 閕 颬 鰔
xiān no ref from ? xian1 okay 奾 姩 嬐 孅 屳 廯 彚 忺 憸 掀 掺 摻 攍 暹 杴 枮 氙 澖 珗 祅 祆 秈 籼 綅 纎 纖 纤 苮 莴 蓒 薝 蘐 蘞 褼 襳 訮 跟 跹 蹮 躚 酰 釚 銏 銛 錟 鍁 钍 铦 锨 锬 韯 韱 馦 鮮 鱻 鲜 鶭
xiāng okay xiang1 okay 廂 忀 欀 湘 瓖 相 箱 緗 纕 缃 膷 舛 芗 葙 薌 襄 郷 鄉 鄊 鄕 鑲 镶 香 驤 骧 麘 䊆
xiāo okay xiao1 okay 啋 喾 嘋 嘐 嘵 嚣 嚻 囂 婋 宯 宵 庨 彇 憢 揦 撨 枭 枵 梟 梢 櫹 歊 毊 消 潇 潚 瀟 灱 灲 烋 焇 狽 獞 獢 痚 痟 硝 硣 穘 窙 箫 箾 簘 簫 綃 绡 翛 肍 膮 萧 萷 蕭 藃 虈 虓 蛱 蟏 蟰 蠨 踃 逍 銷 销 霄 騷 驍 驕 驻 骁 骹 髇 髉 魈 鮹 鴞 鸮
xiē xie1 歇 猲 薛 蝇 蠍 褉
xiě okay xie3 okay 血 躠
xiōng okay xiong1 okay 哅 忷 恟 汹 洶 胷 胸 芎 訩 詾 讻 賯
xiū okay xiu1 okay 庥 樇 滣 烋 烌 煡 糎 羞 脩 臹 茠 蓚 貅 銝 鎀 鏅 飉 饈 馐 髤 髹 鵂 鸺
xiǎ okay xia3 okay
xiǎn okay xian3 okay 崄 嶮 幰 搟 攇 显 晄 檶 櫶 毨 洒 洓 濁 灍 灦 烍 燹 狝 猃 獫 獮 玁 盿 礆 禒 禭 筅 箲 藓 蘚 蚧 蛿 赻 跣 軒 銑 鍌 铣 险 険 險 韅 顕 顯 鮮 鲜 鼸 齴
xiǎng okay xiang3 okay 响 奛 嶑 想 晑 芖 薌 蚃 蠀 鄄 鄓 響 飨 餉 饗 饟 饷 鮝 鯗 鱶 鲞
xiǎo okay xiao3 okay 皗 皢 筱 筿 箣 篠 簎 簫 茭 謏
xiǔ okay xiu3 okay 宿
xuàn okay xuan4 okay 楥 楦 泫 洴 涒 渲 漨 潠 炫 玁 琂 眩 眴 碹 絢 絰 縼 繏 绚 蔙 衒 讂 贙 遷 鉉 鏇 铉 镟 鞙 颴 駽
xuán okay xuan2 okay 悬 懸 旋 暶 檈 泩 漩 玄 玅 玹 璇 璺 璿 盤 直 縢 蜁 誸 迗 遾 鏄 鹮 㒸
xuè okay xue4 okay 泬 炏 烕 狍 瞰 穴 蠽 血 謒 謞 谋 趐 駙
xué okay xue2 okay 峃 嶨 斈 泶 澩 燢 穱 穴 茓 觷 跷 雤 鷽 鸴
xuān okay xuan1 okay 喧 埕 塇 塣 壆 媗 宣 弲 愃 愋 懀 揎 擐 昍 晅 暄 暖 梋 烚 煊 煕 珟 瑄 睻 矎 禤 翧 翾 萮 萱 蕿 藼 蘐 蜎 蝖 蠉 諠 諼 譞 讗 谖 軒 轩 鋗 鍹 駳 鶱
xuē xue1 矀 蒆 薕 薛 辥 靴 鞾
xuě okay xue3 okay
xuǎn xuan3 撯 暅 烜 癡 癣 癫 癬 籐 諟 选 選 饌 馐
okay xi4 okay 咥 喺 嚊 嚱 塃 墍 夐 屃 屓 屭 忥 怬 恄 戏 戯 戱 戲 扢 摡 旡 旣 晳 椞 檕 歙 气 汐 滊 潚 潟 澙 熂 犔 盻 矽 磶 禊 稧 穸 系 細 綌 緅 繋 繫 细 绤 美 翕 翖 肸 舃 舄 蒳 蔁 蕮 虩 衋 覤 謑 謚 赥 赩 郄 郤 鄎 釳 釸 鎎 闟 阋 隙 隟 霹 餼 饩 鬩 黖 齂 㑶 㒆
xìn okay xin4 okay 孞 焮 煡 脪 舋 芯 衅 訫 軐 釁 阠 顖 馸 㐰
xìng okay xing4 okay 嬹 幸 性 悻 杏 涬 緈 臖 興 荇 莕 衉 㒷 㓑
okay xi2 okay 崲 嶍 席 徯 搸 擕 攙 昔 棤 椺 槢 檄 欯 漝 濕 焟 焬 熄 猎 獥 畝 瘜 習 蒠 蒳 蓆 薂 蜲 蠱 袭 裼 褵 襲 覡 觋 謵 豀 趘 蹊 郋 錫 鎴 钖 锡 隰 霫 飁 騽 鰼 鳛 鼷 㔒
xín okay xin2 okay 樳 襑 鄩 鐔 镞 鬳
xíng okay xing2 okay 娙 形 桮 洐 滎 濴 烆 熐 砐 硎 筕 胻 行 邢 郉 鈃 鉶 銒 鋞 钘 铏 陉 陘 雽 餳 饧 㐩 㓝
okay xu4 okay 卹 叙 垿 壻 婿 屵 嶸 序 怴 恤 慉 掝 敍 敘 旭 旮 旯 昦 朂 槒 殈 汿 沀 洫 淢 溆 溽 漵 潊 烅 煡 獗 珬 畚 盢 瞁 瞲 矝 稸 窢 絮 緒 緖 續 绪 续 聟 肶 芧 蓄 蓽 藇 藚 覎 訹 豤 賉 酗 銊 頊 顼 馘 魆 魣 鱮 㐨
xùn okay xun4 okay 埈 壞 奞 孜 巺 巽 徆 徇 愭 梭 殉 汛 洒 浒 熆 爋 狥 狹 蕈 訊 訓 訙 训 讯 賐 迅 迿 逊 逡 遜 鑂 鑥 陖 韗 顨 馲 驯 鵔 鵕
okay xu2 okay 謲 鉎
xún okay xun2 okay 峋 巡 廵 徆 循 恂 挦 撏 旬 杊 枔 栒 桪 槆 橁 毥 洵 浔 潃 潭 潯 灥 燁 燃 燖 爏 狢 珣 璕 畃 紃 絢 荀 荨 蕁 蟧 蟳 詢 询 遀 郇 鄥 馴 駨 驯 鱏 鱘 鲟
xüè okay xüe4 okay
no ref from ? xi1 no ref from ? 兮 凞 卥 厀 吸 唏 唽 嘳 嘻 噏 夕 奚 娭 媐 嬆 嬉 屆 屖 嵠 嶲 巇 希 徆 徯 忚 怷 怸 恓 息 悉 悕 惁 惜 戈 戮 戰 戲 扱 扸 捿 携 撐 擕 攜 昐 晞 晠 晰 晳 曦 析 栓 桸 棲 榽 樨 橀 欷 歖 歙 氥 汐 浠 淅 溪 潝 澌 濥 烯 焈 煕 熈 熙 熹 熺 熻 燨 爔 牺 犀 犧 狰 獡 獻 琋 瓗 皙 睎 睳 瞦 矽 硒 磍 禧 稀 窸 粙 糦 縘 繥 羲 肸 肹 脃 腅 膝 舾 茜 莃 菥 蒚 蒵 蜥 螅 螇 蟋 蠵 裼 襶 西 覀 觹 觽 觿 訢 誒 譆 诵 谿 豀 豨 豯 貕 蹊 遟 遱 郈 郗 酅 醯 釐 錥 錮 鏭 鑴 钒 隵 雟 饍 騱 驨 鵗 鸁 黊 鼷
xīn xin1 妡 嬜 廞 心 忻 惞 新 昕 杺 欣 款 歆 炘 焬 盺 芯 莘 薪 覜 訢 辛 鈊 鋅 鐔 鑫 锌 馨 騂 骍
xīng okay xing1 okay 曐 煋 狌 猩 瑆 皨 箵 篂 腥 興 蛵 觪 觲 醎 鍟 馦 馫 鮏 鯹
okay xu1 okay 呻 嘘 噓 圥 墟 妼 媭 嬃 嬬 幁 戌 揟 旴 昦 晇 楈 欨 欰 欺 歔 歘 湎 疞 盱 矾 稰 籲 縃 繻 胥 芋 芌 蓯 蔬 蕦 虗 虚 虛 蝑 訏 譃 鑐 雩 需 須 须 驉 鬚 魅 魖
xūn okay xun1 okay 坃 埙 塤 壎 壦 曛 焄 煇 熏 燻 爋 獯 矄 窦 纁 臐 荡 葷 蔒 薫 薰 蘍 醺
okay xi3 okay 屣 徙 憘 憙 攤 敼 暿 枲 洒 洗 漇 灍 狶 玺 璽 矖 禝 簁 縰 纚 葈 葸 蓰 蟢 諰 謏 蹝 躧 酾 釃 鉥 鉩 銏 铜 霼 鰐 鱚 鳁
xǐn okay xin3 okay
xǐng okay xing3 okay 箵 醒
okay xu3 okay 昫 栩 湑 滳 煦 珝 盥 祣 糈 胤 訍 許 詡 諝 许 诩 谞 鄦 醑 㑔 㑯 㒷
ya okay ya5 okay
yo okay yo5 okay
yuàn yuan4 怨 愿 掾 涒 瑗 畹 禐 緢 缗 苑 莾 衏 裫 褑 褤 謜 进 逰 遠 院 願
yuán okay yuan2 okay 员 員 喕 园 圆 圎 園 圓 圜 垣 塬 妧 媍 媴 嫄 岏 捌 援 杬 楟 榞 榬 橼 櫞 沅 湲 源 溒 爰 猨 猭 猿 獂 笎 緣 縁 缘 羱 芫 萲 蒝 薗 蚖 蝝 蝯 螈 袁 豱 貟 贠 身 轅 辕 邍 邧 鎱 阭 陥 隕 騵 魭 鶢 鶰 黿 鼋
yuè okay yue4 okay 妜 岄 岳 嶽 恱 悅 悦 戉 抈 捳 月 枂 栊 楽 樂 樾 櫜 汊 泧 瀹 爍 爚 狘 玥 礿 禴 篗 籆 籥 籰 粤 粵 荬 葮 藡 蘥 蚎 蚏 蛹 蠖 誨 誫 说 越 趮 跀 跃 躍 躎 軏 鈅 鉞 銩 鑛 鑮 钣 钺 锐 閱 閲 阅 鸑 鸙 黦 龠
yuān okay yuan1 okay 嬉 嬽 宔 寃 悁 惌 棩 淵 渁 渆 渊 渕 灁 眢 箢 肙 苑 葾 蒬 蜎 蜵 裷 鋺 駌 鳶 鴛 鵷 鸢 鸳 鹓 鼘 鼝
yuē okay yue1 okay 約 约 蒢
yuě okay yue3 okay
yuǎn okay yuan3 okay
okay ya4 okay 厉 嚈 圠 垬 埡 壒 娅 婭 御 挜 掗 揠 歆 氩 氬 浤 牖 猰 玡 砑 碢 稏 窫 聐 襾 訝 讶 軋 輄 轧 轾 迓 錏 鐚 铔 齾 䵝
yàn no ref from ? yan4 no ref from ? 咼 唁 喭 嚥 堰 墕 妟 姲 婩 嬊 嬦 嬿 宴 彥 彦 恹 掞 敥 晏 暥 曕 曣 椻 沿 涍 淡 淫 滘 滟 漐 灎 灔 灧 灩 炊 烵 焔 焰 焱 燄 燕 爓 牪 猏 盎 砐 砚 硯 艶 艷 蔨 蜏 蝖 覎 觃 觺 觾 諺 讌 讞 谚 谳 豓 豔 豛 贋 贗 赝 趺 逘 酽 醼 釅 閆 閸 闫 阈 隁 雁 餍 饜 騐 騴 驗 驠 验 鳫 鴈 鴳 鵨 鷃 鷰 鹅 鹲 齝 㒆
yàng okay yang4 okay 様 樣 漾 瀁 灶 烈 煩 羕 詇 餉
yào okay yao4 okay 楽 樂 瀵 熎 燿 獟 疚 疟 瘦 瘧 矅 穾 窅 窔 筄 紁 耀 艞 药 葯 薬 藥 袎 要 覞 讑 趭 銘 鑰 钥 靿 驁 鷂 鹞
no ref from ? 睚 ya2 崕 崖 枒 桠 椏 涯 漄 牙 犽 猚 理 睗 睚 笌 芽 蚜 衙 雁 額 顑 齖
yái okay yai2 okay
yán yan2 埏 塩 壛 壧 妍 姸 娫 娮 孍 岩 嵒 嵓 嶜 巌 巖 巗 延 揅 昖 楌 檐 櫩 氤 沿 湺 炎 狞 狿 琂 癌 盐 研 硍 硏 碞 礹 筵 簷 綖 羠 羨 芫 莚 葕 蔅 薝 虤 蜒 衍 言 詽 讠 郔 鈆 鉛 鋆 铀 門 閻 阎 阼 险 險 顃 顏 顔 颜 鹽 麙 麣
yáng okay yang2 okay 徉 扬 揚 敭 旸 昜 暘 杨 栰 样 楊 汤 洋 湯 漼 炀 烊 煬 玚 珜 瑒 疡 痏 瘍 眻 禓 羊 羏 蛘 蝁 詭 諹 该 輰 鍚 鐊 阦 阳 陽 霷 颺 飏 鰑 鸉
yáo yao2 垚 堯 姚 媱 尧 尭 峣 崤 嶢 嶤 徭 徶 愮 揺 搖 摇 暚 榣 殽 洬 淆 淫 滘 烑 爻 猇 猳 猺 珧 瑤 瑶 窑 窕 窯 窰 繇 肴 荗 蕐 蘨 謠 謡 谣 軺 轺 遙 遥 邎 銚 鎋 铫 陵 隃 颻 飖 餆 餚 鰩 鳐 鷂 鹞 㑸 㑾 㓞
no ref from ? 叶 ye4 no ref from ? 叶 叱 叶 咼 啘 堥 墷 夜 寽 射 嶪 嶫 忦 抮 拹 揲 擖 擛 擪 擫 晈 曄 曅 曗 曳 曵 枼 枽 楪 業 殗 殜 液 澲 烨 煠 燁 爗 皣 瞱 瞸 聲 腋 葇 葉 謁 譺 谒 邺 鄴 鍱 鎑 鐷 閼 靨 頁 页 餣 饁 馌 驜 鵺 鸈 㐖
okay ye2 okay 斚 爷 爺 琊 瑘 耶 荻 釾 鋠 鎁 铘 餕
佚 絏 鹢 yi4 佚 絏 鹢 亿 仡 伇 伿 佚 佾 俋 億 刈 劓 劮 勚 勩 医 呓 呭 呹 唈 嗌 囈 圛 垼 埶 埸 墿 壴 奕 嫕 嬑 嬟 寱 寽 射 屹 峄 嶧 帟 帠 幆 廙 异 弈 弋 役 徽 忆 怈 怿 悒 悥 意 憶 懌 懿 抑 抴 挹 捙 掖 撎 敡 斁 施 易 昱 昲 晹 曀 曎 曳 杙 枍 枻 栧 棭 榏 槷 檍 欭 歝 殔 殪 殹 毅 汉 泄 泆 泽 洂 洨 浂 浥 浳 涯 渪 湙 溢 潩 澤 澺 瀷 炈 焰 焲 熠 熤 熼 燡 燱 獈 玴 異 疙 疫 痬 瘗 瘞 瘱 癔 益 睪 瞖 秇 秹 穓 竩 細 絏 緆 縊 繶 繹 纽 绎 缢 羛 義 羿 翊 翌 翳 翼 肄 肊 腋 膉 臆 艗 艺 艾 芅 芵 苅 蓺 薏 藙 藝 蘙 虉 蛡 蜴 螠 衞 衪 袀 袘 袣 裔 裛 褹 襼 訲 訳 詍 詣 誒 誱 謚 譯 議 讛 议 译 诣 谊 豙 豛 豷 負 跇 軼 轶 逸 邑 醳 醷 釈 釋 釴 鈠 鎰 鐿 镒 镱 阚 阣 陭 隲 隿 霬 靾 鞥 顡 飏 饐 驛 驿 骮 鮨 鯣 鳦 鶂 鶃 鷁 鷈 鷧 鷾 鹛 鹟 鹢 黓 齸 㐹 㑊 㑜 㑥 㓷 㔎 㔕 䵝
yìn okay yin4 okay 廒 慭 憖 憗 懚 朄 檼 湚 濥 猌 癊 窨 胤 茚 荫 蔭 酳 阥 阯 陮 隀 隌 隱 韠 飮 饩 鮣
yìng okay ying4 okay 摬 映 暎 滢 濙 瀅 瀱 甲 硬 繩 绱 膡 蓥 譍 賏 迎 鎣 鐛 鞕 㑞 䵥
okay yi2 okay 冝 凒 匜 台 咦 圯 夷 姦 姨 宐 宜 宧 寲 峓 嶬 嶲 巸 弬 彛 彜 彝 彞 怡 恞 扅 拷 施 暆 杝 枱 柂 栗 桋 椸 歋 沂 沶 沺 洟 焅 焉 熙 熪 狅 珆 瓵 疑 痍 県 眤 眱 移 簃 綫 羠 羨 胰 臷 苐 荎 萓 虏 虵 蛇 蛦 螔 袘 袲 觺 訑 詒 誃 誼 謻 讉 诒 谊 貤 貽 贻 跠 迃 迤 迻 遗 遺 酏 鈶 鉁 鉈 銓 鏔 頉 頤 顊 颐 飴 饴 鮧 鴺 鸃 㐌
yín okay yin2 okay 噖 嚚 圁 圻 垠 夤 婬 寅 峥 崟 崯 斦 檭 欼 殥 汿 泿 淫 滛 潮 烎 犾 狅 狞 狺 璌 碒 芩 苂 荶 蔩 蟫 觺 訔 訚 訡 訢 誾 鄞 釿 鈝 銀 银 霪 鰥 鳏 鷣 齑 齠 齶 龃
yíng okay ying2 okay 巆 廮 攍 楹 櫿 溁 滎 滢 潆 濙 濚 濰 瀂 瀛 瀠 瀯 熒 營 瑩 盁 盈 禕 籝 籯 縈 茔 荥 荧 莹 萤 营 萦 萾 蓢 藀 蛍 蝇 蝿 螢 蠅 覮 謍 譀 贏 赢 迎 逜 鎣
yòng okay yong4 okay
yòu okay you4 okay 右 囿 姷 宥 峟 幼 朅 柚 梄 櫮 油 牰 狖 疠 祐 糿 蚱 褋 褏 誘 诱 貁 迶 酭 釉 鴢 鼬 㓜
yóng yong2 嫆 嫞 庴 慵 槦 滽 牅 鄖 顒 颙 鰩 鱅 鳙 鷛
yóu you2 尤 峳 庮 怞 怣 抩 揄 斿 柚 楢 槯 櫾 沋 油 浟 游 滺 犹 猶 猷 由 疣 秞 繇 聟 肬 莜 莤 莸 蕕 蚰 蝢 蝣 訧 輏 輶 逌 逰 遊 邮 郵 鈾 铀 駀 魷 鮋 鯈 鱿 鲉 㑸 㒡
yu4 喅 喐 喩 喻 噊 圫 域 堉 墺 奥 奧 妪 嫗 寓 專 尉 峪 嶎 庽 彧 御 忬 悆 悇 惋 惐 愈 慾 或 戫 昱 栣 棛 棜 棫 櫲 欎 欝 欥 欲 毓 汩 浴 淢 淯 滪 潏 澦 澯 灪 焴 煜 照 熠 燏 燠 爩 狱 獄 獝 玈 玉 琙 瘉 癒 矞 砡 硲 礇 礖 礜 禦 禱 秗 稢 稶 穥 籞 籨 粤 緎 繘 罭 罸 聿 肀 育 舅 舏 芋 芌 苑 茟 莾 菷 萮 蒮 蓣 蔙 蕷 薁 藄 蜟 蜮 蟇 衖 衙 裕 誉 誚 諭 譽 语 谕 谰 豫 軉 輍 輿 迂 逳 遇 遹 郁 醧 鈺 銉 鋊 錥 鐭 钰 閼 閾 阈 阏 隩 雤 雩 霱 預 预 飫 饇 饫 馭 騟 驈 驭 鬰 鬱 鬻 魊 鱆 鳿 鴥 鴪 鵒 鷸 鸍 鹆 鹬 黦 龥 䋖 䵥
yùn okay yun4 okay 夽 孕 恽 惲 愠 慍 昷 晕 暈 枟 温 煇 煳 熨 緷 縔 缊 腪 芵 莾 蕰 蕴 薀 藴 蘊 运 運 郓 鄆 酝 醖 醞 韌 韞 韫 韵 韻 館 鶤 㒁
no ref from ? yu2 no ref from ? 亏 亐 伃 余 俞 兪 喁 喹 圥 堣 堬 妤 娛 娯 娱 婽 媀 媡 嬩 崳 嵎 嵛 愉 愚 懊 扵 揄 於 旟 杅 桙 楡 楰 榆 欤 歈 歟 歶 毹 渔 渝 湡 漁 澞 牏 狳 玗 玙 瑜 璵 畬 畭 畲 盂 睮 硢 禺 窬 窲 竽 籅 緰 羭 腧 腴 臾 舁 舅 舆 艅 芋 芌 茰 萸 蕍 蘛 虞 蜈 蝓 螸 衙 衧 褕 覦 觎 諛 謣 谀 踰 輿 轝 逾 邘 鄃 釪 鍝 隃 隅 雓 雩 餘 馀 骬 髃 魚 魡 鮽 鰅 鱼 鵌 鷠 鸆 鸒 齵 㒜
yún okay yun2 okay 妘 愪 昀 枟 榅 榲 橒 沄 涢 溳 澐 熅 熉 畇 眃 秐 筠 筼 篔 紜 縜 纭 耘 耺 芸 荺 蒷 蕓 貎 贜 郧 鄖 鋆 雲 饂
okay ya1 okay 压 厌 厫 呀 哐 啛 圧 壓 孲 庘 押 枏 柒 椏 猏 閗 雁 鴉 鴨 鵨 鵶 鸦 鸭
yān yan1 咽 啱 奄 嫣 嬮 崦 弅 懕 懨 歄 殣 洅 淹 渰 湬 漹 烟 焉 煙 燕 猒 珚 篶 胭 腌 臙 菸 蔫 郾 鄢 酀 醃 閹 閼 阉 阏 鷪 黩 黭
yāng okay yang1 okay 柍 殃 泱 眏 秧 紻 胦 苬 鉠 鞅 鴦 鸯
yāo no ref from ? 殀 yao1 妖 安 幺 徶 枖 楆 歿 殀 田 祂 紁 繇 腰 葽 西 訞 邀 鴁 齧
okay ye1 okay 暌 椯 椰 洅 耶 蠮
okay ye3 okay 埜 壄 掓 漜 野
嬄 竓 yi1 嬄 竓 吚 咿 噫 壱 壹 夁 嫛 嬄 弌 悘 悞 揖 攪 棾 檹 欹 毉 泆 洢 溰 漪 燚 牿 猗 瑿 祎 禕 稦 竓 繄 蛜 衣 譩 郼 醫 銤 銥 铭 铱 陭 餏 饻 鷖 鹥 黖 黟 黳
yīn yin1 栶 殷 囙 因 垔 堙 壺 姻 婣 峾 廕 愔 慇 摿 栶 歅 殷 氤 洇 洕 湮 溵 濥 烝 瘖 磤 禋 秵 窦 筃 絪 緸 茵 荩 蒑 蔭 裀 諲 銦 铟 闉 阥 阴 陰 陻 隂 霒 霠 鞇 音 韽 韾 駰 骃 黫
yīng okay ying1 okay 媖 嫈 嬰 孆 孾 库 应 懆 撄 攖 朠 楧 樱 櫻 渶 滎 瀱 煐 瑛 璎 瓔 甇 甖 碤 礯 緓 纓 缨 罂 罃 罌 膺 英 莔 莺 蘡 蝧 蠳 褮 譻 鍈 鑍 锳 霙 韺 鴬 鶧 鶯 鷪 鷹 鸎 鸚 鹦 鹰
okay yo1 okay
yōng 佞 嬫 yong1 佞 嬫 墉 壅 嬫 庸 廱 慵 拜 拥 擁 澭 瀜 灉 痈 癕 癰 臃 蕹 邕 郺 鄘 銼 鏞 镛 雍 雝 饔 鱅 鳒
yōu okay you1 okay 幽 忧 怮 悠 憂 懬 攸 櫌 泅 泍 瀀 纋 耰 蚱 鄾 麀
okay yu1 okay 毺 汘 汚 污 淤 瘀 盓 穻 箊 紆 纡 菷 虶 迂 迃 陓
yūn okay yun1 okay 氳 煴 熅 瘚 緼 縕 缊 苑 蒀 蒕 蝹 贇 赟 頳
okay ya3 okay 啛 啞 庌 疉 痖 瘂 蕥 雃 雅 鴃
yǎn okay yan3 okay 兖 兗 剡 匽 厣 厴 噞 夵 奄 姶 嵃 嶖 巘 巚 广 弇 愝 戭 扊 抁 掩 揜 晻 曮 棪 椼 檿 沇 淡 淸 渰 渷 演 琰 甗 眼 硽 縯 罨 萒 蝘 衍 裺 褗 覂 躽 遃 郾 酓 錟 閸 閽 隒 靧 顤 験 魇 魘 鮞 鰋 鶠 黡 黤 黬 黶 鼴 鼹 齴 龑 㓧
yǎng okay yang3 okay 勨 卪 坱 岟 慃 懩 抰 攁 氧 氱 泰 洈 濾 炴 痒 癢 蛈 蝆 軭 鞅 飪 養 餋 駚
yǎo okay yao3 okay 婹 宎 岆 崾 抭 杳 柼 榚 殀 溔 眑 瞦 窅 窈 窔 舀 苭 蓔 西 闄 騕 鷕 鼼 齩
okay yi3 okay 倚 偯 尻 崺 已 庡 扆 扡 掜 攺 旑 旖 晲 栘 椅 檥 汷 猔 矣 硢 礒 笖 綹 肔 胣 臄 舣 艤 苡 苢 蚁 蛼 蛾 螘 蟻 衪 踥 輢 轙 迆 迤 逘 酋 釔 鉯 錠 钇 锚 阣 陁 集 顗 鳦 齮
yǐn okay yin3 okay 廴 引 戨 朄 檃 檼 櫽 殣 淾 潭 濦 瘾 癮 磤 紖 縯 纼 蘟 蚓 螾 訠 讔 趛 鈏 隐 隠 隱 靷 飮 飲 饮 馻 㐆
yǐng okay ying3 okay 梬 浧 潁 瀴 瑘 璄 瘿 癭 矨 穎 郢 頴 颍 颕 颖
yǒng okay yong3 okay 咏 埇 塎 壁 嵱 彮 恿 悀 惥 愑 愹 慂 拥 搈 擁 柡 栐 永 泳 涌 湧 甬 禜 臃 臻 蛹 詠 踊 踴 邕 醞 鯒 鲬 㑙
yǒu okay you3 okay 唀 岰 庮 懮 有 栯 梄 槱 泑 湵 牖 禉 羐 羑 聈 苃 莠 蚴 蜏 酉 銪 铕 黝
yu3 俣 偊 傴 噢 噳 圄 圉 妩 嫗 宇 寙 屵 屿 峿 嶸 嶼 庾 懙 敔 斔 斞 梧 楀 瑀 痀 瘐 祤 禹 窳 篽 紆 纡 羽 翙 聥 臻 與 芋 芌 萭 蓹 蘌 螤 衙 語 语 貐 鄅 酑 鋙 铻 雨 麈 齬 龉 㑨 㒁 㒜
yǔn okay yun3 okay 殒 殞 狁 玧 盽 磒 苑 荹 褞 賱 輑 鈗 阭 陨 隕 霣 齲
zeng okay zeng1 no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ? no ref from ?
zhe okay zhe5 okay
zhuài okay zhuai4 okay
zhuàn okay zhuan4 okay 囀 堟 撰 沉 灷 瑑 篆 篹 籑 縳 腞 蒃 襈 譔 賺 贃 赚 轈 轫 饌 馔 㑷
zhuàng okay zhuang4 okay 幝 戄 戆 戇 撞 焋 状 狀 艙 贗
zhuì okay zhui4 okay 桘 槆 甀 硾 礈 窡 笍 綴 縋 缀 缒 腎 膇 致 諈 譵 贅 赘 錣 鑆 阞 隇 隝 餟 鵽
zhuò okay zhuo4 okay
zhuó 拙 濯 zhuo2 拙 濯 啅 噣 圴 妰 彴 拙 撯 擆 擢 斀 斫 斮 斱 斲 斵 晫 梲 棁 棳 椓 槕 櫡 汋 泎 浊 浞 涿 濁 濯 灂 灼 炪 烵 焯 琢 琸 畷 眽 硺 禚 箶 篧 籗 籱 絀 繱 绌 缴 罬 茁 著 蕞 蠗 諑 謶 诼 趴 踔 躃 酌 鋜 錣 鐯 鐲 镯 鷟 鷹 㒂 㓸
zhuā okay zhua1 okay 簹 膼 髽 鵭
zhuāi okay zhuai1 okay
zhuān okay zhuan1 okay 嫥 専 專 択 摶 湄 瑼 甎 砖 磚 篿 耑 膞 蟤 跧 鄟 顓 颛 鱄 鷒
zhuāng okay zhuang1 okay 桩 梉 樁 粧 糚 荘 莊 装 裝
zhuěn okay zhuen3 okay
zhuī okay zhui1 okay 追 醀 錐 锥 隹 騅 骓 魇 鴭 鵻
zhuō zhuo1 桌 棹 槓 檿 涽 淒 焯 穛 穱 肪 踒 鐨
zhuǎ okay zhua3 okay
zhuǎi okay zhuai3 okay
zhuǎn okay zhuan3 okay
zhuǎng okay zhuang3 okay
zhuǐ okay zhui3 okay
zhuǒ okay zhuo3 okay
zhà no ref from ? zha4 okay 奒 奓 宱 拃 搾 柝 柵 栅 榨 溠 灹 痂 砟 笥 簎 膪 苲 虯 蚱 蜡 詐 诈 醡 霅 鮒 鲆 㓃
zhài okay zhai4 okay 疵 瘵 砦 祩 簀 膩 虏 責 贡 駖
zhàn okay zhan4 okay 戰 摮 栈 桟 棧 椾 湛 站 綻 绽 菚 蘸 虥 虦 袎 襢 覱 謕 蹔 躔 輚 轏 醮 顫 颤 驄 骡
zhàng okay zhang4 okay 帐 帳 幛 张 弡 扙 杖 涢 涱 漲 痮 瘬 瘴 瞕 竞 緔 胀 脹 賬 账 鄙 長 镽 障
zhào zhao4 旐 曌 枛 棶 櫂 淒 濯 炤 照 燳 狣 瞾 笊 箌 罩 羄 肁 肇 肈 詔 诏 赵 趙 雿 鮠 鵫 㑿
zhá okay zha2 okay 札 渪 炱 炸 煟 牐 甴 箚 紥 紮 蚻 蠿 譗 軋 轧 鍘 铡 閘 闸 霅 鰇 㔍
zhái okay zhai2 okay 翝 翟
zhán okay zhan2 okay
zháo okay zhao2 okay
zhè okay zhe4 okay 淛 烢 聂 聲 蔗 蟅 辙 这 這 鷓 鹧
zhèi okay zhei4 okay
zhèn okay zhen4 okay 振 揕 敒 敶 朕 枔 栚 瑱 甃 画 眹 紖 纻 蜄 裔 誫 賑 赈 迧 酑 鎭 鎮 镇 阵 陇 陣 陱 震 鮜 鴆 鸩 㓄
zhèng okay zheng4 okay 挢 掗 政 正 爬 町 症 瞠 証 諍 證 证 诔 趚 郑 鄭 鋥 锃 鴊
zhé zhe2 喆 嚞 埑 悊 慍 慭 慸 懶 折 摏 摺 晠 晣 歽 瓋 砓 磔 籷 耴 耷 聲 虴 蛭 蛰 蜇 螺 蟄 褶 襵 詟 謫 謺 讁 讋 讘 谪 軻 輒 輙 轊 辄 辘 遥 銸 陬 鮿 鷖 鸅
zhì zhi4 剦 厔 垁 娡 寘 峙 崻 帙 帜 幟 庢 庤 廉 彘 徏 徝 志 忮 憄 懚 懥 扷 挃 挚 掳 搱 摯 擲 擿 旘 昴 晠 晣 智 柟 标 桋 梽 楖 櫍 櫒 治 泜 洷 淛 滌 滞 滯 潌 炙 熫 狾 猘 璏 畤 疐 痔 痣 瘈 矤 礩 礬 祑 秩 秲 稚 稺 穉 窒 筫 紩 絼 緻 繓 绂 置 翐 耸 聋 職 胵 腟 膣 至 致 臸 芖 蛭 螲 袟 袠 製 覟 觗 觯 觶 誌 譗 设 豑 豒 豸 賨 贄 贤 贽 跱 踬 踶 蹕 躓 輊 轾 迣 遟 遱 郅 銍 鋕 鑕 铚 锧 阣 陟 雉 駤 騭 騺 驇 骘 鯯 鳧 鴙 鷙 鸷
zhí okay zhi2 okay 劕 埴 執 妷 姪 慹 懫 执 拓 掷 摭 擲 擿 枲 柣 桎 植 樴 殖 漐 犆 瓆 瓡 直 禃 禼 秷 稙 絷 縶 聀 职 職 胑 膱 蘵 蛰 蟄 蟙 褁 貭 質 贄 质 跖 踯 蹠 蹢 躑 軄 违 遱 郣 酈 釞 馽
zhòng okay zhong4 okay 众 偅 堹 妕 媑 湩 狆 眾 祌 秈 种 稦 穉 筗 緟 茽 蚛 衆 衶 衷 裿 諥 踲 重 㐺
zhòu 祗 繇 zhou4 祗 繇 咒 咮 啂 噣 宙 昼 晝 泦 甃 皱 皺 祗 籀 籒 籕 粙 紂 縐 繇 纣 绉 胄 舯 荮 葤 薵 詋 詴 軶 逐 酎 鈾 駎 騬 驖 驶 骤 鮢 鲔 㑇 㑳 㔌
zhóu okay zhou2 okay
zhù okay zhu4 okay 坾 宁 寧 嵀 庹 杼 柱 柷 樦 櫠 殶 泝 注 澍 炷 牏 疰 眝 砪 祝 竚 筌 筯 箸 篆 粤 紵 紸 纻 羜 翥 芧 苎 苧 莇 著 蛀 註 諔 貭 贩 跓 軴 逓 鉒 鋳 鑄 铸 阹 陠 飳 馵 駐 驻 鬶 麆 㑏
zhùn okay zhun4 okay
zhú okay zhu2 okay 朮 术 柚 欑 灟 炢 烛 燭 爥 痿 窋 竹 竺 笁 笜 筑 築 篫 舳 茁 茿 蓫 蚭 蚰 蠋 蠾 趉 躅 軶 轭 逐 钀 鱁 鷹 㔉
zhā okay zha1 okay 哳 喳 奒 奓 扎 抯 挓 揸 摣 柤 查 柶 楂 槎 樝 渣 溠 猹 皶 皻 碲 蕏 觰 謬 齄 齇 齟
zhāi okay zhai1 okay 斎 榸 齄 齋 齏
zhān zhan1 惁 旃 旜 栴 毡 氈 氊 沾 澴 瞻 站 籼 蛅 覘 觇 詀 詹 譫 讝 谵 趈 邅 鉆 霑 飦 餬 饘 驙 鱣 鳣 鸇 鹯 黍 點
zhāng okay zhang1 okay 張 彰 慞 暲 樟 漲 漳 獐 璋 章 粻 蔁 蟑 遧 鄣 隙 餦 騿 鱆 麞
zhāo no ref from ? zhao1 no ref from ? 抐 昭 朝 柖 炜 盄 眽 窼 著 詓 謿 釗 鉊 鍣 钊 駋 鳪 鵁 鸼 黿 鼇
zhē okay zhe1 okay 晢 晣 蜇 螫 遮
zhēn zhen1 嫃 寊 帪 挫 揁 搸 斟 栕 桢 桭 椸 椹 楨 榛 樼 殝 浈 湜 溱 滇 潧 澵 獉 珍 珎 瑊 甄 眞 真 砧 碪 磌 祯 禎 禛 稸 箴 籈 縝 缜 胗 臻 葲 蒖 蒧 蓁 薽 袓 貞 贞 趀 轃 遉 酙 針 鉁 錱 鍌 鍼 鎭 鎮 鐚 针 靕 駗 鱵 鷃 鷋 鼍 鼏
zhēng okay zheng1 okay 偵 埩 姃 峥 崝 崢 征 徰 徴 徵 怔 挣 掙 政 桢 楦 歜 炡 烝 爭 狰 猙 症 癥 眐 睁 睜 祮 禊 筝 箏 篜 綣 聇 胾 蒸 諍 诤 趚 踭 遃 鉦 錚 鏳 钲 铮 鬇 鯉 鯸 鲪
zhě okay zhe3 okay 褵 襴 赭 踷 鍷 锕
zhěn okay zhen3 okay 昣 晸 枕 畛 疹 眕 稹 笉 紾 絼 縘 縥 缙 聄 胗 袓 袗 裖 診 诊 軫 轸 辴 鬒 黰 㐱
zhěng okay zheng3 okay 掟 撜 整 晴 氶 糽 㐼
zhī 祗 竓 zhi1 祗 竓 坧 墌 嬂 巵 掳 搘 擲 支 晹 枝 枳 栀 梔 椥 榰 氍 氏 氐 汁 汥 泜 疧 知 祇 祗 祬 禐 秓 秖 秪 竓 綕 織 织 肢 胑 胝 脂 芝 蜘 衼 觧 觴 趴 跖 躓 郅 隻 馶 鮨 鳷 鴟 鴲 鵄 鸱 鼅
zhōng okay zhong1 okay 幒 彸 忠 忪 柊 汷 泈 潨 潸 炂 煄 盅 籦 終 终 臿 舯 蔠 蚞 螽 衳 衷 蹱 鈡 銿 鍾 鐘 钟 锺 鴤 鼖
zhōu okay zhou1 okay 州 徟 洀 洲 淍 烐 珘 皷 盩 矪 粥 縃 脽 舟 誽 諎 諹 譸 诇 诪 谂 賙 赒 輈 輖 辀 週 銂 騆 鬶 鵃 鸼
zhū no ref from ? 駯 zhu1 no ref from ? 駯 株 業 槠 橥 櫧 櫫 洙 潴 瀦 珠 硃 祩 秼 絑 翺 胑 膫 茱 蕏 蛛 蝫 蠩 袾 誅 諸 诛 诸 豬 跦 邾 銖 铢 駯 騬 鮢 鯺 鴸 鼄
zhūn okay zhun1 okay 深 湰 盹 窀 紓 纫 肫 胗 衠 諄 谆 迍 頓 顸
zhǎ okay zha3 okay 痂 眨 砞 碲 苲 苳 謬 鮓 鲊 㑵 㒀
zhǎi okay zhai3 okay
zhǎn okay zhan3 okay 嶄 拃 搌 斩 斬 椫 榐 樿 橏 湔 琖 皽 盏 盞 蹍 輾 辗 醆 颭 飐 魙
zhǎng okay zhang3 okay 漲 礃 绱 長 镽 鞝 黨
zhǎo okay zhao3 okay 瑵 菬 蚤
zhǐ okay zhi3 okay 坁 夂 帋 徴 恉 扺 抧 指 旨 晊 枲 栺 止 沚 洔 淽 滍 疻 砋 砣 祇 祉 秕 紙 纸 耆 脂 芷 茝 藢 衸 襧 訨 趾 軹 轵 酯 阯 黹
zhǒng okay zhong3 okay 歱 瘆 祉 秈 种 種 肿 腫 董 衶 踵
zhǒu okay zhou3 okay 箒 肘 菷 鯞
zhǔ okay zhu3 okay 壴 孎 宔 屜 屟 拄 斸 枓 柦 欘 泝 渚 濐 煑 煮 瘃 瞩 矚 砫 禆 罜 褑 詝 貯 贮 陼 鬶 麈
zhǔn okay zhun3 okay 紓 綧 纫 鶽
zhǔng okay zhung3 okay
zi okay zi5 okay
zuàn okay zuan4 okay 賸 賻 鑚 鑽 钻 饡
zuì okay zui4 okay 檇 檌 祽 絊 罪 蕜 蕞 襊 辠 酔 酧 酻 醉 鋷 錊
zuò okay zuo4 okay 凼 唑 坐 夎 岝 岞 座 怍 柞 砞 祚 糳 胙 葄 袏 迬 酢 鑾 阼 飵 㑅
zuó okay zuo2 okay 琟 砞 秨 稓 笥 筰 苲 莊 葃 鈼
zuān okay zuan1 okay 鑺 钻
zuī okay zui1 okay 羧 脧 蟕
zuō okay zuo1 okay
zuǎn okay zuan3 okay 纉 纘 缵
zuǐ okay zui3 okay 洅 濢 璻 觜
zuǒ okay zuo3 okay 撮 毑 繓
zài okay zai4 okay 在 扗 栽 縠 載 载 酨
zàn okay zan4 okay 涔 淺 湔 濶 濽 灒 瓉 瓒 瓚 穳 襸 讃 賛 贊 赞 趱 蹔 鄼 酂 酇 錾 鏨 饒
zàng okay zang4 okay 臓 臟 臣 葬 藎 藏 銺
zào okay zao4 okay 梍 灶 燥 皁 皂 窖 竃 竈 簈 艁 艵 草 譟 趮 躁 造 鑾 髞
okay za2 okay 嶻 杂 砸 磼 米 襍 雜 雥 韴 魳
zán okay zan2 okay 囊 糌
záng okay zang2 okay
záo okay zao2 okay
okay ze4 okay 夨 崫 庂 昃 昗 汄 滜 稄 稶 襇
zèn okay zen4 okay
zèng okay zeng4 okay 贈 赠 鋥 铼
ze2 嘖 崱 帻 幘 战 択 择 捑 推 擇 柝 沢 泽 溭 澤 皟 睦 瞔 礇 窂 笮 箦 簀 耫 舴 荝 萴 蠈 蠌 諎 謪 謮 責 賉 賾 责 贺 赜 迮 鰂 鲗 齘 齭 齰
zéi okay zei2 okay
okay zi4 okay 恣 扻 柲 椒 渍 漬 牸 瘠 眥 眦 胔 胾 自 芓 茡 菐 賄 輙 輹
okay zi2 okay
zòng okay zong4 okay 猔 疭 瘲 碂 粽 糉 糭 綜 緬 縦 縱 纵 综
zòu okay zou4 okay 驟 骤
okay zu4 okay
zùn okay zun4 okay 鱒 鳟
okay zu2 okay 崪 捽 族 淬 稡 索 足 踤 踿 蹳 蹵 鎐 鏃 鑾 镞
okay za1 okay 扈 扎 抸 拯 摢 沞 濽 紤 紭 臛 臝 迊 鉔
zāi okay zai1 okay 灾 烖 甾 菐 賳 輈
zān okay zan1 okay 糋 臛 臝 鐕
zāng okay zang1 okay 臜 臢 臣 蔵 藎 賍 賘 贓 贜 赃 髒
zāo okay zao1 okay 遭 醠
zēng okay zeng1 no ref from ? 橧 熷 璔 矰 磳 繒 缯 罾 譄 鄪 驓
zěn okay zen3 okay
okay zi1 okay 呲 咨 嗞 姕 姿 孖 孜 孳 孶 嵫 栥 椔 淄 湽 滋 澬 玆 甾 疵 禌 秶 稵 粢 糍 紎 紓 緇 缁 茊 茲 菑 葘 觚 訲 訿 諮 谘 貲 資 赀 资 趎 趦 輈 輜 輺 辎 鄑 鈭 錙 鍿 鎡 锱 镃 頾 頿 餅 髭 鯔 鲻 鴜 鶅 鶿 鷀 鹚 鼒 齄 齍 齏 齜 龇
zōng okay zong1 okay 嵏 嵕 嵸 徙 怣 惾 揑 摠 朡 枞 棕 椶 樃 熧 猣 磫 稯 綔 緃 緫 緵 緽 縺 绺 翪 腙 艐 葼 蝬 豵 踨 踪 蹤 鑁 騌 騣 骔 鬃 鬉 鬷 鯮 鯼
zōu okay zou1 okay 箃 緅 菆 諏 謅 诌 诹 趡 邹 郰 鄒 鄹 陬 騶 驺 鯫 鲰 黀 齱 齺
zu1 蒩 趱
zūn okay zun1 okay 罇 蹰 遵 鐏 鱋 鳝 鷷
okay za3 okay
zǎi okay zai3 okay
zǎn okay zan3 okay 寁 拶 撍 攅 攒 攢 昝 桚 沯 礸 禶 簞 簭 趱 趲
zǎng okay zang3 okay
zǎo okay zao3 okay 璪 繄 繰 缫 缲 薻 藻 蚤
okay zi3 okay 姉 姊 子 杍 梓 榟 滓 矷 秄 秭 笫 籽 紫 耔 胏 芓 茈 虸 訾 訿 釨 鋅
zǒng okay zong3 okay 愡 慺 捴 揔 搃 摠 熜 総 緫 縂 縤 縰 總 纵 蓗
zǒu okay zou3 okay
okay zu3 okay 沭 珇 祖 組 组 詛 謬 诅 阻 靻 駔 驰
zǔn okay zun3 okay 樹 繜 譐
à okay a4 okay
ài okay ai4 okay 嗋 嗳 噯 堥 塧 壒 嫒 嬡 愛 懓 懝 戳 暧 曖 濭 爱 瑷 璦 皧 瞹 砨 砱 硋 碍 礙 艾 薆 譪 賹 鑀 閝 阦 阵 隘 靉 餱 鴱
àn okay an4 okay 岸 按 暗 案 桉 洝 犴 胷 胺 荌 豳 錌 闇 項 頇 鮟 黬 黯
àng okay ang4 okay
ào okay ao4 okay 墷 奡 奥 奧 嫯 岙 嶴 慠 懊 扷 拕 拗 擙 敏 浇 澅 澳 燠 詏 謴 謸 鏉 镸 隨 驁 骛 骜
á okay a2 okay
ái okay ai2 okay 挨 捱 敱 敳 癊 皑 皚 硖 磏 騃
án okay an2 okay 蝻 雸
áng okay ang2 okay
áo okay ao2 okay 嶅 廒 摮 敖 滶 熬 爊 獒 獓 璈 磝 磼 翱 翺 聱 蔜 螯 謷 謸 遨 鏊 鏖 隞 驁 骜 鰲 鳌 鷔 鼇
è no ref from ? no ref from ? no ref from ? e4 okay 厄 呃 呝 咢 咹 哐 啛 噩 圔 垩 堊 堨 堮 岋 峈 崿 嶭 恶 惡 愕 戹 扼 搤 搹 櫮 歹 湂 琧 砐 硆 腭 苊 萼 蕚 蘀 蚅 蛤 蝁 覨 詻 誒 諤 讍 谔 豟 貖 軛 軶 轭 遌 遏 遻 邐 鄂 鍔 鑩 閼 阏 阨 阸 隘 頞 顎 颚 餓 餩 饿 鬬 魥 鰐 鱷 鳄 鶚 鹗 齂 齶 㓵
èi okay ei4 okay
èn okay en4 okay
èr okay er4 okay 弍 弐 樲 毦 眲 衈 誀 貮 貳 贰 鉺 铒 㒃
é okay e2 okay 娥 峨 峩 枙 涐 珴 皒 睋 硪 磀 莪 蛾 訛 誐 譌 讹 迗 鈋 鋧 锄 隲 頟 額 额 騀 魤 鵝 鵞 鹅
éi okay ei2 okay
ér okay er2 okay 栭 檽 洏 濠 而 耏 聏 胹 腘 臋 荋 袻 輀 轜 陑 隭 髵 鮞 鲕 鴯 鸸
ò okay o4 okay
òu okay ou4 okay 沤 渣 漚
ó okay o2 okay
óu okay ou2 okay
ā no ref from ? a1 okay
āi no ref from ? ai1 okay 噧 娪 挨 欲 誒 诶 銰 鎄 锿
ān no ref from ? an1 okay 峎 峖 广 庵 桇 氨 痷 盒 盦 盫 腌 腤 菴 萻 葊 蓭 誝 諳 谙 鉖 銨 閽 阥 阯 陮 隀 鞌 鞍 韴 馣 鵪 鶕 鹌 黯
āng okay ang1 okay
āo okay ao1 okay 梎 棌 熩 爊 軪
ē okay e1 okay 妿 娿 婐 屙 峉 猔 疤 痾 鈳 钶 阾
ēi okay ei1 okay
ēn no ref from ? no ref from ? no ref from ? 嗯 ng4 new entry +template 嗯
ēng okay eng1 okay
ě okay e3 okay
ěi okay ei3 okay
ěr okay er3 okay 峏 栮 毤 洱 渱 爾 珥 耳 薾 衈 迩 邇 鉯 餌 饵 駬
ō okay o1 okay
ōu okay ou1 okay 嘔 塳 櫙 欧 歐 殴 毆 沢 漙 熰 瓯 甌 眍 瞘 紆 謳 讴 鏂 鴎 鷗 鸥
ǎ okay a3 okay
ǎi okay ai3 okay 昹 欸 毐 矮 蔼 藹 躷 霭 靄 馤 㑸
ǎn okay an3 okay 埯 揞 晻 罯 菳 銦 铵 隌
ǎng okay ang3 okay
ǎo okay ao3 okay 狕 芺 袄 襖 镺 㑃
ǒu okay ou3 okay 塸 欢 歈 甆 禱 耦 腢 蕅 藕 㒖
ḿ okay m2

Summary[edit]

566359 entries, 21316 characters, 20440 with Mandarin Pinyin, 136 problems

1423 Pinyin entries